کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سمنان

Checklist of the birds of Semnan province

 

تهیه و تنظیم: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 اردیبهشت 1397

Last updated: 20 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد.لیست حاضر شامل 293 گونه از پرندگان استان سمنان می باشد.

List of 293 bird species of Semnan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Mute SwanCygnus olor قوی گنگ

3.    Common ShelduckTadorna tadorna تنجه

4.    Ruddy ShelduckTadorna ferruginea آنقوت

5.    GadwallAnas strepera اردک ارده‌ای

6.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.    MallardAnas platyrhynchos اردک سرسبز

8.    Northern ShovelerAnas clypeata اردک نوک‌پهن

9.    Northern PintailAnas acuta فیلوش

10.GarganeyAnas querquedula خوتکای ابروسفید

11.Eurasian TealAnas crecca خوتکای معمولی

12.Marbled DuckMarmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.Red-crested PochardNetta rufina اردک تاجدار

14.Ferruginous DuckAythya nyroca اردک بلوطی

15.Tufted DuckAythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

16.Caspian SnowcockTetraogallus caspius کبک دری

17.Chukar PartridgeAlectoris chukar کبک معمولی

18.See-see PartridgeAmmoperdix griseogularis تیهو

19.Grey PartridgePerdix perdix کبک چیل

20.Common QuailCoturnix coturnix بلدرچین

21.Little GrebeTachybaptus ruficollis کشیم کوچک

22.Greater FlamingoPhoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

23.Black StorkCiconia nigra لک‌لک سیاه

24.White StorkCiconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

25.Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

26.Little BitternIxobrychus minutus بوتیمار کوچک

27.Black-crowned Night HeronNycticorax nycticorax حواصیل شب

28.Western Cattle EgretBubulcus ibis گاوچرانک معمولی

29.Grey HeronArdea cinerea حواصیل خاکستری

30.Purple HeronArdea purpurea حواصیل ارغوانی

31.Great EgretArdea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

32.Little EgretEgretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

33.Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

34.Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

35.Great CormorantPhalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

36.Black-winged KiteElanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

37.Bearded VultureGypaetus barbatus هما

38.Egyptian VultureNeophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

39.European Honey BuzzardPernis apivorus سارگپه جنگلی

40.Griffon VultureGyps fulvus دال (کرکس) معمولی

41.Cinereous VultureAegypius monachus دال (کرکس) سیاه

42.Short-toed Snake EagleCircaetus gallicus عقاب مارخور

43.Lesser Spotted EagleClanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

44.Booted EagleHieraaetus pennatus عقاب پرپا

45.Steppe EagleAquila nipalensis عقاب صحرایی

46.Eastern Imperial EagleAquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

47.Golden EagleAquila chrysaetos عقاب طلایی

48.ShikraAccipiter badius پیغوی کوچک

49.Levant SparrowhawkAccipiter brevipes پیغوی بزرگ

50.Eurasian SparrowhawkAccipiter nisus قرقی

51.Northern GoshawkAccipiter gentilis طرلان

52.Western Marsh HarrierCircus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

53.Northern HarrierCircus cyaneus سنقر خاکستری

54.Pallid HarrierCircus macrourus سنقر سفید

55.Montagu's HarrierCircus pygargus سنقر گندم‌زار

56.Black KiteMilvus migrans کورکور سیاه

57.White-tailed EagleHaliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

58.Long-legged BuzzardButeo rufinus سارگپه پابلند

59.Common BuzzardButeo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

60.Great BustardOtis tarda میش مرغ

61.Macqueen's BustardChlamydotis macqueenii هوبره

62.Water RailRallus aquaticus یلوه آبی

63.Spotted CrakePorzana porzana یلوه خالدار

64.Common MoorhenGallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

65.Eurasian CootFulica atra چنگر معمولی

66.Common CraneGrus grus درنای معمولی

67.Eurasian Stone-curlewBurhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

68.Black-winged StiltHimantopus himantopus چوب‌پا

69.Northern LapwingVanellus vanellus خروس کولی معمولی

70.White-tailed LapwingVanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

71.Grey PloverPluvialis squatarola سلیم خاکستری

72.Little Ringed PloverCharadrius dubius سلیم طوقی کوچک

73.Kentish PloverCharadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

74.Lesser Sand PloverCharadrius mongolus سلیم شنی کوچک

75.Greater Sand PloverCharadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

76.Caspian PloverCharadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

77.Eurasian WoodcockScolopax rusticola ابیا

78.Solitary SnipeGallinago solitaria پاشلک تک‌زی

79.Common SnipeGallinago gallinago پاشلک معمولی

80.Black-tailed GodwitLimosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

81.Marsh SandpiperTringa stagnatilis آبچلیک تالابی

82.Common GreenshankTringa nebularia آبچلیک پاسبز

83.Green SandpiperTringa ochropus آبچلیک تک‌زی

84.Wood SandpiperTringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

85.Common SandpiperActitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

86.SanderlingCalidris alba تلیله سفید

87.Little StintCalidris minuta تلیله کوچک

88.Temminck's StintCalidris temminckii تلیله دم‌سفید

89.Curlew SandpiperCalidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

90.DunlinCalidris alpina تلیله شکم‌سیاه

91.Broad-billed SandpiperLimicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

92.RuffPhilomachus pugnax آبچلیک شکیل

93.Red-necked PhalaropePhalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

94.Cream-colored CourserCursorius cursor دودوک

95.Collared PratincoleGlareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

96.Slender-billed GullChroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

97.Black-headed GullChroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

98.Pallas's GullIchthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

99.Common GullLarus canus کاکایی نوک‌سبز

100.  Caspian TernHydroprogne caspia پرستودریایی خزری

101.  Little TernSternula albifrons پرستودریایی کوچک

102.  Common TernSterna hirundo پرستودریایی معمولی

103.  Whiskered TernChlidonias hybrida پرستودریایی تیره

104.  White-winged TernChlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

105.  Black-bellied SandgrousePterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

106.  Crowned SandgrousePterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

107.  Rock DoveColumba livia کبوتر چاهی

108.  Stock DoveColumba oenas کبوتر کوهپایه

109.  Common Wood PigeonColumba palumbus کبوتر جنگلی

110.  European Turtle DoveStreptopelia turtur قمری معمولی

111.  Oriental Turtle DoveStreptopelia orientalis قمری خاوری

112.  Eurasian Collared DoveStreptopelia decaocto یاکریم

113.  Laughing DoveSpilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

114.  Namaqua DoveOena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

115.  Common CuckooCuculus canorus کوکوی معمولی

116.  Western Barn OwlTyto alba جغد انبار

117.  Eurasian Scops OwlOtus scops مرغ حق معمولی

118.  Eurasian Eagle-OwlBubo bubo شاه بوف

119.  Tawny OwlStrix aluco جغد جنگلی

120.  Little OwlAthene noctua جغد کوچک

121.  Long-eared OwlAsio otus جغد گوش‌دراز

122.  European NightjarCaprimulgus europaeus شبگرد معمولی

123.  Alpine SwiftTachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

124.  Common SwiftApus apus بادخورک معمولی

125.  European RollerCoracias garrulus سبزقبای معمولی

126.  Common KingfisherAlcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

127.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eaterMerops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

128.  European Bee-eaterMerops apiaster زنبورخوار معمولی

129.  Eurasian HoopoeUpupa epops هدهد (شانه به سر)

130.  Eurasian WryneckJynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

131.  Lesser Spotted WoodpeckerDendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

132.  Syrian WoodpeckerDendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

133.  Great Spotted WoodpeckerDendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

134.  Black WoodpeckerDryocopus martius دارکوب سیاه

135.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

136.  Lesser KestrelFalco naumanni دلیجه کوچک

137.  Common KestrelFalco tinnunculus دلیجه معمولی

138.  MerlinFalco columbarius ترم‌تای معمولی

139.  Eurasian HobbyFalco subbuteo لیل

140.  Saker FalconFalco cherrug بالابان (چرخ)

141.  Barbary FalconFalco pelegrinoides شاهین

142.  Red-backed ShrikeLanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

143.  Isabelline ShrikeLanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

144.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

145.  Lesser Grey ShrikeLanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

146.  Steppe Grey ShrikeLanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

147.  Woodchat ShrikeLanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

148.  Masked ShrikeLanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

149.  Eurasian Golden OrioleOriolus oriolus پری شاهرخ

150.  Eurasian JayGarrulus glandarius جی‌جاق

151.  Eurasian MagpiePica pica زاغی

152.  Iranian (Pleske's) Ground JayPodoces pleskei زاغ بور ایرانی

153.  Red-billed ChoughPyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

154.  Alpine ChoughPyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

155.  Western JackdawColoeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

156.  RookCorvus frugilegus کلاغ سیاه

157.  Hooded CrowCorvus cornix کلاغ ابلق

158.  Northern RavenCorvus corax غراب معمولی

159.  Bohemian WaxwingBombycilla garrulus بال لاکی

160.  Coal TitPeriparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

161.  Great TitParus major چرخ‌ریسک بزرگ

162.  Eurasian Blue TitCyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

163.  Eurasian Penduline TitRemiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

164.  Greater Hoopoe-LarkAlaemon alaudipes چکاوک هدهدی

165.  Desert LarkAmmomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

166.  Bar-tailed LarkAmmomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

167.  WoodlarkLullula arborea چکاوک درختی

168.  Oriental SkylarkAlauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

169.  Eurasian SkylarkAlauda arvensis چکاوک آسمانی

170.  Crested LarkGalerida cristata چکاوک کاکلی

171.  Horned LarkEremophila alpestris چکاوک شاخدار

172.  Greater Short-toed LarkCalandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

173.  Bimaculated LarkMelanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

174.  Calandra LarkMelanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

175.  Lesser Short-toed LarkAlaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

176.  White-eared BulbulPycnonotus leucotis بلبل خرما

177.  Sand MartinRiparia riparia چلچله رودخانه‌ای

178.  Barn SwallowHirundo rustica پرستوی معمولی

179.  Eurasian Crag MartinPtyonoprogne rupestris چلچله کوهی

180.  Pale Crag MartinPtyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

181.  Common House MartinDelichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

182.  Cetti's WarblerCettia cetti سسک دم‌پهن

183.  Scrub WarblerScotocerca inquieta سسک جنبان

184.  Willow WarblerPhylloscopus trochilus سسک بیدی

185.  Common ChiffchaffPhylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

186.  Plain Leaf WarblerPhylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

187.  Wood WarblerPhylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

188.  Yellow-browed WarblerPhylloscopus inornatus سسک ابروزرد

189.  Green WarblerPhylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

190.  Moustached WarblerAcrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

191.  Blyth's Reed WarblerAcrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

192.  Eurasian Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

193.  Booted WarblerIduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

194.  Eastern Olivaceous WarblerIduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

195.  Upcher's WarblerHippolais languida سسک درختی بزرگ

196.  Icterine WarblerHippolais icterina سسک درختی زرد

197.  Common Grasshopper WarblerLocustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

198.  Eurasian BlackcapSylvia atricapilla سسک سرسیاه

199.  Garden WarblerSylvia borin سسک باغی

200.  Barred WarblerSylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

201.  Lesser WhitethroatSylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

202.  Hume's WhitethroatSylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

203.  Eastern Orphean WarblerSylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

204.  Asian Desert WarblerSylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

205.  Common WhitethroatSylvia communis سسک گلوسفید معمولی

206.  Menetries's WarblerSylvia mystacea سسک سردودی

207.  Eurasian WrenTroglodytes troglodytes الیکایی

208.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

209.  Western Rock NuthatchSitta neumayer کمرکُلی کوچک

210.  Eastern Rock NuthatchSitta tephronota کمرکُلی بزرگ

211.  WallcreeperTichodroma muraria دیوارخزک

212.  Common MynaAcridotheres tristis مینای معمولی

213.  Rosy StarlingPastor (Sturnus) roseus سار صورتی

214.  Common StarlingSturnus vulgaris سار معمولی

215.  Ring OuzelTurdus torquatus توکای طوقی

216.  Common BlackbirdTurdus merula توکای سیاه

217.  Black-throated ThrushTurdus atrogularis توکای گلوسیاه

218.  FieldfareTurdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

219.  RedwingTurdus iliacus توکای پهلوسرخ

220.  Song ThrushTurdus philomelos توکای باغی

221.  Mistle ThrushTurdus viscivorus توکای بزرگ

222.  Rufous-tailed Scrub RobinCercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

223.  Spotted FlycatcherMuscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

224.  European RobinErithacus rubecula سینه‌سرخ

225.  BluethroatLuscinia svecica گلوآبی

226.  Thrush NightingaleLuscinia luscinia بلبل خالدار

227.  Common NightingaleLuscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

228.  White-throated RobinIrania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

229.  Semicollared FlycatcherFicedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

230.  Red-breasted FlycatcherFicedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

231.  Ultramarine FlycatcherFicedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

232.  Eversmann's RedstartPhoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

233.  Black RedstartPhoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

234.  Common RedstartPhoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

235.  Rufous-tailed Rock ThrushMonticola saxatilis طرقه کوهی

236.  Blue Rock ThrushMonticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

237.  WhinchatSaxicola rubetra چک بوته‌ای

238.  Siberian StonechatSaxicola maurus چک سیبری

239.  Pied Bush ChatSaxicola caprata چک ابلق

240.  Isabelline WheatearOenanthe isabellina چکچک دشتی

241.  Northern WheatearOenanthe oenanthe چکچک کوهی

242.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear)Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

243.  Pied WheatearOenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

244.  Black-eared WheatearOenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

245.  Desert WheatearOenanthe deserti چکچک بیابانی

246.  Mourning WheatearOenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

247.  Finsch's WheatearOenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

248.  Variable WheatearOenanthe picata چکچک ابلق خاوری

249.  Hume's WheatearOenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

250.  Hooded WheatearOenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

251.  White-throated DipperCinclus cinclus زیرآبروک

252.  House SparrowPasser domesticus گنجشک خانگی

253.  Spanish SparrowPasser hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

254.  Eurasian Tree SparrowPasser montanus گنجشک درختی

255.  Pale RockfinchCarpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

256.  Rock SparrowPetronia petronia گنجشک کوهی

257.  White-winged SnowfinchMontifringilla nivalis گنجشک برفی

258.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

259.  Radde's AccentorPrunella ocularis صعوه ابروسفید

260.  DunnockPrunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

261.  Western Yellow WagtailMotacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

262.  Citrine WagtailMotacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

263.  Grey WagtailMotacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

264.  White WagtailMotacilla alba دم‌جنبانک ابلق

265.  Richard's PipitAnthus richardi پیپت پادراز

266.  Tawny PipitAnthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

267.  Meadow PipitAnthus pratensis پیپت صحرایی

268.  Tree PipitAnthus trivialis پیپت درختی

269.  Red-throated PipitAnthus cervinus پیپت گلوسرخ

270.  Water PipitAnthus spinoletta پیپت تالابی

271.  Common ChaffinchFringilla coelebs سهره جنگلی

272.  BramblingFringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

273.  White-winged GrosbeakMycerobas carnipes سهره سیاه

274.  HawfinchCoccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

275.  Eurasian Crimson-winged FinchRhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

276.  Trumpeter FinchBucanetes githagineus سهره صورتی

277.  Mongolian FinchBucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

278.  Common RosefinchCarpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

279.  European GreenfinchChloris (Carduelis) chloris سهره سبز

280.  Desert FinchRhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

281.  TwiteLinaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

282.  Common LinnetLinaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

283.  European GoldfinchCarduelis carduelis سهره طلایی

284.  Red-fronted SerinSerinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

285.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

286.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

287.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

288.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

289.  Grey-necked BuntingEmberiza buchanani زردپره سرخاکستری

290.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

291.  Black-headed BuntingEmberiza melanocephala زردپره سرسیاه

292.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

293.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------