کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان سمنان

Checklist of the birds of Semnan province

 

تهیه و تنظیم: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 307 گونه از پرندگان استان سمنان می باشد.

List of 307 bird species of Semnan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 23. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 24. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 25. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 26. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 27. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 28. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 29. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 30. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 31. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 32. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 33. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 34. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 35. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 36. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 37. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 38. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 39. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 40. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 41. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 42. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 43. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 44. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 45. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 46. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 47. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 48. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 49. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 50. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 51. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 52. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 53. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 54. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 55. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 56. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 57. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 58. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 59. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 60. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 61. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 62. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 63. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 6. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 7. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 8. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 9. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 10. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 11. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 12. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 13. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 14. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 15. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 16. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 17. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 18. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 19. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 20. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 21. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 22. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 23. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 24. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 25. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 26. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 27. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 28. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 29. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 30. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 31. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 32. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 33. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 34. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 35. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 36. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 37. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 38. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 39. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 40. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 41. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 42. Little Gull Hydrocoloeus minutusکاکایی کوچک
 43. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 44. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 45. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 46. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُکزرد
 47. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 48. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 49. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 50. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 51. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 52. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 53. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 54. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 55. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 56. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 57. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 58. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 59. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 60. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 61. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 62. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 63. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 64. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 65. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 66. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 67. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 68. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 69. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 70. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 71. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 72. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 73. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 74. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 75. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 76. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 77. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 78. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 79. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 80. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 81. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 82. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 83. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 84. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 85. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 86. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 87. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 88. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 9. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 10. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 11. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 12. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 13. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 14. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 15. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 16. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 17. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 18. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 19. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 20. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 21. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 22. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 23. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 24. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 25. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 26. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 27. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 28. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 29. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 30. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 31. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 32. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 33. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 34. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 35. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 36. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 37. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 38. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 39. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 40. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 41. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 42. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 43. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 44. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 45. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 46. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 47. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 48. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 49. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 50. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 51. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 52. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 53. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (لیمویی)
 54. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 55. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 56. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 57. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 58. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 59. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 60. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 61. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 62. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 63. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 64. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 65. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 66. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 67. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 68. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 69. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 70. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 71. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 72. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 73. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 74. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 75. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 76. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 77. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 78. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 79. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 80. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 81. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 82. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 83. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 84. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 85. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 86. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 87. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 88. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی
 89. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 90. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 91. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 92. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 93. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 94. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 95. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 96. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 97. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 98. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 99. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 100. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 101. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 102. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 103. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 104. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 105. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 106. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 107. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 108. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 109. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 110. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 111. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 112. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 113. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 114. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 115. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 116. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 117. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 118. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 119. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 120. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 121. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 122. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 123. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 124. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 125. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 126. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 127. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 128. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 129. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 130. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 131. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 132. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 133. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 134. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 135. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 136. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 137. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 138. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 139. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 140. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 141. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 142. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 143. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 144. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 145. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 146. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 147. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 148. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 149. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 150. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 151. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

 

نظرات  (۱)

سلام پرنده در کوههای گرمسار دیدم که از گنجشک کمی بزرگتر و سیاه بود و زیر سینه تا دم سفید. اسم این پرنده چیه

 

 

پاسخ:
با سلام، 
لطفا عکس پرنده را در گروههای شناسایی پرندگان ارسال بفرمایید.
با تشکر
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی