کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان سمنان

Checklist of the wild birds of Semnan province

 

گردآوری: شادروان کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: the late Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 6 دی 1402

Last updated: 27 December 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 241 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 316 گونه از پرندگان استان سمنان آمده است.

List of 316 bird species of Semnan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 23. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 24. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 25. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 26. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 30. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 31. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 32. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 33. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 34. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 35. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 36. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 37. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 38. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 39. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 40. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 41. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 42. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 43. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 44. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 45. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 46. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 47. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 48. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 49. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 50. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 51. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 52. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 53. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 54. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 55. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 56. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 57. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 58. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 59. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 60. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 61. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 62. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 63. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 64. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 65. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 66. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 67. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 68. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 69. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 70. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 71. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 72. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 73. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 74. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 75. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 76. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 77. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 78. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 79. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 80. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 81. Black-legged Kittiwake Rissa tridactylaکاکایی پاسیاه
 82. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 83. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 84. Little Gull Hydrocoloeus minutusکاکایی کوچک
 85. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 86. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 87. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Steppe (Black-backed) Gull Larus fuscus barabensis کاکایی پشت‌سیاه آسیای میانه
 1. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 2. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُکزرد
 3. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 4. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 7. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 8. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 9. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 10. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 11. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 12. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 13. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 14. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 15. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 16. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 17. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 18. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 19. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 20. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 21. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 22. Western Osprey Pandion Haliaetus عقاب ماهیگیر
 23. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 24. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 25. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 26. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 27. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 28. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 29. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 30. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 31. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 36. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 40. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 42. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 43. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 44. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Boreal Owl Aegolius funereus جغد شمالی
 3. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 4. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 5. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 6. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 7. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 23. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 24. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 25. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 4. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 5. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 6. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 8. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 6. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 7. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 8. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 9. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 10. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 11. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 12. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 13. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 14. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 15. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 16. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 17. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 18. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 19. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 20. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 21. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 22. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 26. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 27. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 28. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 29. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 30. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 31. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 32. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 33. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 34. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 35. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 36. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 40. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 43. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 44. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 45. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 46. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 47. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 48. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 49. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 50. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 51. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 52. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 54. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 55. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 56. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 57. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 58. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 59. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 60. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 61. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 62. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 63. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 64. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 67. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 68. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 70. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 71. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 72. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 73. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 74. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 75. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی
 76. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 77. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 78. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 79. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 80. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 81. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 82. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 83. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 84. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 85. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 86. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 87. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 88. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 89. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 90. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 91. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 92. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 93. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 94. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 95. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 96. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 97. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 98. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 99. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 100. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 101. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 102. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 103. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 104. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 105. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 106. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 107. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 108. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 109. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک {ابلق} نقابدار
 1. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 2. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 3. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 4. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 5. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 6. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 7. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 8. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 9. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 10. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 11. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 12. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 13. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 14. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 15. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 16. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 17. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 18. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 19. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 20. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 21. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 22. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 23. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 24. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 25. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 26. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 27. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 28. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 29. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 30. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۱)

سلام پرنده در کوههای گرمسار دیدم که از گنجشک کمی بزرگتر و سیاه بود و زیر سینه تا دم سفید. اسم این پرنده چیه

 

 

پاسخ:
با سلام، 
لطفا عکس پرنده را در گروههای شناسایی پرندگان ارسال بفرمایید.
با تشکر
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی