کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سمنان

Checklist of the birds of Semnan province

 

تهیه و تنظیم: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 300 گونه از پرندگان استان سمنان می باشد.

List of 300 bird species of Semnan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 15. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 16. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 17. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 18. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 19. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 20. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 21. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 22. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 23. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 24. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 25. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 26. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 27. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 28. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 29. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 30. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 31. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 32. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 33. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 34. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 35. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 36. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 37. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 38. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 39. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 40. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 41. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 42. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 43. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 44. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 45. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 46. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 47. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 48. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 49. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 50. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 51. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 52. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 53. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 54. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 55. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 56. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 57. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 58. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 59. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 60. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 61. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 62. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 63. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 64. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 65. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 66. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 67. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 68. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 69. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 70. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 71. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 72. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 73. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 74. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 75. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 76. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 77. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 78. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 79. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 80. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 81. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 82. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 83. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 84. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 85. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 86. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 87. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 88. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 89. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 90. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 91. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 92. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 93. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 94. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 95. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 96. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 97. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 98. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 99. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 100. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 101. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 102. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 103. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 104. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 105. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 106. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 107. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 108. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 109. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 110. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 111. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 112. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 113. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 114. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 115. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 116. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 117. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 118. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 119. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 120. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 121. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 122. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 123. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 124. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 125. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 126. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 127. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 128. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 129. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 130. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 131. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 132. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 133. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 134. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 135. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 136. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 137. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 138. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 139. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 140. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 141. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 142. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 143. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 144. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین اروپایی
 145. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 146. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 147. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 148. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 149. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 150. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 151. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 152. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 153. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 154. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 155. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 156. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 157. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 158. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 159. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 160. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 161. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 162. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 163. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)
 164. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 165. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 166. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 167. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 168. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 169. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 170. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 171. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 172. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 173. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 174. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 175. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 176. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 177. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 178. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 179. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 180. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 181. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 182. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 183. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 184. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 185. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 186. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 187. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 188. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 189. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 190. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 191. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 192. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 193. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 194. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 195. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 196. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 197. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 198. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 199. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 200. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 201. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 202. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 203. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)
 204. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 205. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 206. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 207. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 208. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 209. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 210. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 211. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 212. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 213. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 214. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 215. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 216. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 217. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 218. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 219. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 220. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 221. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 222. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 223. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 224. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 225. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 226. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 227. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 228. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 229. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 230. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 231. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 232. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 233. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 234. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 235. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 236. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 237. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی
 238. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 239. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 240. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 241. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 242. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 243. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 244. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 245. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 246. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 247. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 248. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 249. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 250. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 251. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 252. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 253. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 254. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 255. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 256. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 257. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 258. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 259. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 260. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 261. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 262. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 263. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 264. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 265. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 266. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 267. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 268. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 269. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 270. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 271. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 272. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 273. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 274. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 275. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 276. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 277. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 278. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 279. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 280. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه
 281. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 282. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 283. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 284. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 285. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 286. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 287. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 288. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 289. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 290. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 291. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 292. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 293. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 294. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 295. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 296. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 297. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 298. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 299. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 300. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

 

نظرات  (۱)

سلام پرنده در کوههای گرمسار دیدم که از گنجشک کمی بزرگتر و سیاه بود و زیر سینه تا دم سفید. اسم این پرنده چیه

 

 

پاسخ:
با سلام، 
لطفا عکس پرنده را در گروههای شناسایی پرندگان ارسال بفرمایید.
با تشکر
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی