کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سمنان

Checklist of the birds of Semnan province

 

تهیه و تنظیم: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 آذر 1397

Last updated: 21 December 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد.لیست حاضر شامل 298 گونه از پرندگان استان سمنان می باشد.

List of 298 bird species of Semnan province

 

1.     Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.     Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

3.     Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

4.     Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

5.     Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

6.     Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.     Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

8.     Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

9.     Northern Pintail Anas acuta فیلوش

10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

14. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

15. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

16. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

17. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

18. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

19. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

20. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

21. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

22. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

23. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

24. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

25. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

26. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

27. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

28. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

29. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

30. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

31. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

32. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

33. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

34. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

35. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

36. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

37. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

38. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

39. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

40. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

41. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

42. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

43. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

44. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

45. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

46. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

47. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

48. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

49. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

50. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

51. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

52. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

53. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

54. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

55. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

56. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

57. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

58. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

59. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

60. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

61. Great Bustard Otis tarda میش مرغ

62. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

63. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

64. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

65. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

66. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

67. Common Crane Grus grus درنای معمولی

68. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

69. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

70. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

71. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

72. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

73. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

74. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

75. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

76. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

77. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

78. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

79. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

80. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

81. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

82. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

83. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

84. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

85. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

86. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

87. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

88. Sanderling Calidris alba تلیله سفید

89. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

90. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

91. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

92. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

93. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

94. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

95. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

96. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

97. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

98. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

99. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

100.   Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

101.   Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

102.   Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

103.   Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

104.   Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

105.   Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

106.   White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

107.   Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

108.   Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

109.   Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

110.   Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

111.   Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

112.   European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

113.   Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

114.   Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

115.   Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

116.   Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

117.   Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

118.   Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

119.   Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

120.   Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

121.   Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

122.   Little Owl Athene noctua جغد کوچک

123.   Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

124.   European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

125.   Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

126.   Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

127.   European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

128.   Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

129.   Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

130.   European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

131.   Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

132.   Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

133.   Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

134.   Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

135.   Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

136.   Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

137.   European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

138.   Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

139.   Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

140.   Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

141.   Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

142.   Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

143.   Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

144.   Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

145.   Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

146.   Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

147.   Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

148.   Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

149.   Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

150.   Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

151.   Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

152.   Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

153.   Eurasian Magpie Pica pica زاغی

154.   Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

155.   Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

156.   Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

157.   Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

158.   Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

159.   Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

160.   Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

161.   Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

162.   Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

163.   Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

164.   Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

165.   Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

166.   Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

167.   Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

168.   Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

169.   Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

170.   Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

171.   Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

172.   Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

173.   Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

174.   Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

175.   Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

176.   Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

177.   Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

178.   Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

179.   White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

180.   Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

181.   Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

182.   Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

183.   Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

184.   Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

185.   Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

186.   Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

187.   Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

188.   Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

189.   Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

190.   Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

191.   Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

192.   Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

193.   Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

194.   Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

195.   Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

196.   Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

197.   Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

198.   Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

199.   Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

200.   Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

201.   Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

202.   Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

203.   Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

204.   Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

205.   Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

206.   Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

207.   Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

208.   Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

209.   Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

210.   Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

211.   Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

212.   Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

213.   Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

214.   Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

215.   Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

216.   Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

217.   Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

218.   Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

219.   Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

220.   Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

221.   Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

222.   Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

223.   Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

224.   Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

225.   Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

226.   Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

227.   Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

228.   European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

229.   Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

230.   Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

231.   Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

232.   White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

233.   Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

234.   Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

235.   Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

236.   Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

237.   Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

238.   Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

239.   Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

240.   Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

241.   Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

242.   European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

243.   Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

244.   Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

245.   Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

246.   Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

247.   Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

248.   Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

249.   Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

250.   Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

251.   Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

252.   Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

253.   Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

254.   Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

255.   Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

256.   White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

257.   House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

258.   Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

259.   Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

260.   Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

261.   Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

262.   White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

263.   Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

264.   Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

265.   Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

266.   Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

267.   Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

268.   Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

269.   White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

270.   Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

271.   Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

272.   Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

273.   Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

274.   Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

275.   Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

276.   Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

277.   Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

278.   White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

279.   Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

280.   Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

281.   Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

282.   Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

283.   Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

284.   European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

285.   Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

286.   Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

287.   Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

288.   European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

289.   Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

290.   Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

291.   Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

292.   Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

293.   Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

294.   Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

295.   Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

296.   Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

297.   Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

298.   Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------