کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان سمنان

Checklist of the birds of Semnan province

 

تهیه و تنظیم: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 شهریور 1397

Last updated: 22 September 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 241 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد.لیست حاضر شامل 296 گونه از پرندگان استان سمنان می باشد.

List of 296 bird species of Semnan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Mute SwanCygnus olor قوی گنگ

3.    Common ShelduckTadorna tadorna تنجه

4.    Ruddy ShelduckTadorna ferruginea آنقوت

5.    GadwallAnas strepera اردک ارده‌ای

6.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

7.    MallardAnas platyrhynchos اردک سرسبز

8.    Northern ShovelerAnas clypeata اردک نوک‌پهن

9.    Northern PintailAnas acuta فیلوش

10.GarganeyAnas querquedula خوتکای ابروسفید

11.Eurasian TealAnas crecca خوتکای معمولی

12.Marbled DuckMarmaronetta angustirostris اردک مرمری

13.Red-crested PochardNetta rufina اردک تاجدار

14.Ferruginous DuckAythya nyroca اردک بلوطی

15.Tufted DuckAythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

16.Caspian SnowcockTetraogallus caspius کبک دری

17.Chukar PartridgeAlectoris chukar کبک معمولی

18.See-see PartridgeAmmoperdix griseogularis تیهو

19.Grey PartridgePerdix perdix کبک چیل

20.Common QuailCoturnix coturnix بلدرچین

21.Little GrebeTachybaptus ruficollis کشیم کوچک

22.Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

23.Greater FlamingoPhoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

24.Black StorkCiconia nigra لک‌لک سیاه

25.White StorkCiconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

26.Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

27.Little BitternIxobrychus minutus بوتیمار کوچک

28.Black-crowned Night HeronNycticorax nycticorax حواصیل شب

29.Western Cattle EgretBubulcus ibis گاوچرانک معمولی

30.Grey HeronArdea cinerea حواصیل خاکستری

31.Purple HeronArdea purpurea حواصیل ارغوانی

32.Great EgretArdea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

33.Little EgretEgretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

34.Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

35.Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

36.Great CormorantPhalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

37.Black-winged KiteElanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

38.Bearded VultureGypaetus barbatus هما

39.Egyptian VultureNeophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

40.European Honey BuzzardPernis apivorus سارگپه جنگلی

41.Griffon VultureGyps fulvus دال (کرکس) معمولی

42.Cinereous VultureAegypius monachus دال (کرکس) سیاه

43.Short-toed Snake EagleCircaetus gallicus عقاب مارخور

44.Lesser Spotted EagleClanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

45.Booted EagleHieraaetus pennatus عقاب پرپا

46.Steppe EagleAquila nipalensis عقاب صحرایی

47.Eastern Imperial EagleAquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

48.Golden EagleAquila chrysaetos عقاب طلایی

49.ShikraAccipiter badius پیغوی کوچک

50.Levant SparrowhawkAccipiter brevipes پیغوی بزرگ

51.Eurasian SparrowhawkAccipiter nisus قرقی

52.Northern GoshawkAccipiter gentilis طرلان

53.Western Marsh HarrierCircus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

54.Northern HarrierCircus cyaneus سنقر خاکستری

55.Pallid HarrierCircus macrourus سنقر سفید

56.Montagu's HarrierCircus pygargus سنقر گندم‌زار

57.Black KiteMilvus migrans کورکور سیاه

58.White-tailed EagleHaliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

59.Long-legged BuzzardButeo rufinus سارگپه پابلند

60.Common BuzzardButeo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

61.Great BustardOtis tarda میش مرغ

62.Macqueen's BustardChlamydotis macqueenii هوبره

63.Water RailRallus aquaticus یلوه آبی

64.Spotted CrakePorzana porzana یلوه خالدار

65.Common MoorhenGallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

66.Eurasian CootFulica atra چنگر معمولی

67.Common CraneGrus grus درنای معمولی

68.Eurasian Stone-curlewBurhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

69.Black-winged StiltHimantopus himantopus چوب‌پا

70.Northern LapwingVanellus vanellus خروس کولی معمولی

71.White-tailed LapwingVanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

72.Grey PloverPluvialis squatarola سلیم خاکستری

73.Little Ringed PloverCharadrius dubius سلیم طوقی کوچک

74.Kentish PloverCharadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

75.Lesser Sand PloverCharadrius mongolus سلیم شنی کوچک

76.Greater Sand PloverCharadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

77.Caspian PloverCharadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

78.Eurasian WoodcockScolopax rusticola ابیا

79.Solitary SnipeGallinago solitaria پاشلک تک‌زی

80.Common SnipeGallinago gallinago پاشلک معمولی

81.Black-tailed GodwitLimosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

82.Marsh SandpiperTringa stagnatilis آبچلیک تالابی

83.Common GreenshankTringa nebularia آبچلیک پاسبز

84.Green SandpiperTringa ochropus آبچلیک تک‌زی

85.Wood SandpiperTringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

86.Common SandpiperActitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

87.SanderlingCalidris alba تلیله سفید

88.Little StintCalidris minuta تلیله کوچک

89.Temminck's StintCalidris temminckii تلیله دم‌سفید

90.Curlew SandpiperCalidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

91.DunlinCalidris alpina تلیله شکم‌سیاه

92.Broad-billed SandpiperLimicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

93.RuffPhilomachus pugnax آبچلیک شکیل

94.Red-necked PhalaropePhalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

95.Cream-colored CourserCursorius cursor دودوک

96.Collared PratincoleGlareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

97.Slender-billed GullChroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

98.Black-headed GullChroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

99.Pallas's GullIchthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

100.  Common GullLarus canus کاکایی نوک‌سبز

101.  Caspian TernHydroprogne caspia پرستودریایی خزری

102.  Little TernSternula albifrons پرستودریایی کوچک

103.  Common TernSterna hirundo پرستودریایی معمولی

104.  Whiskered TernChlidonias hybrida پرستودریایی تیره

105.  White-winged TernChlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

106.  Black-bellied SandgrousePterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

107.  Crowned SandgrousePterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

108.  Rock DoveColumba livia کبوتر چاهی

109.  Stock DoveColumba oenas کبوتر کوهپایه

110.  Common Wood PigeonColumba palumbus کبوتر جنگلی

111.  European Turtle DoveStreptopelia turtur قمری معمولی

112.  Oriental Turtle DoveStreptopelia orientalis قمری خاوری

113.  Eurasian Collared DoveStreptopelia decaocto یاکریم

114.  Laughing DoveSpilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

115.  Namaqua DoveOena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

116.  Common CuckooCuculus canorus کوکوی معمولی

117.  Western Barn OwlTyto alba جغد انبار

118.  Eurasian Scops OwlOtus scops مرغ حق معمولی

119.  Eurasian Eagle-OwlBubo bubo شاه بوف

120.  Tawny OwlStrix aluco جغد جنگلی

121.  Little OwlAthene noctua جغد کوچک

122.  Long-eared OwlAsio otus جغد گوش‌دراز

123.  European NightjarCaprimulgus europaeus شبگرد معمولی

124.  Alpine SwiftTachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

125.  Common SwiftApus apus بادخورک معمولی

126.  European RollerCoracias garrulus سبزقبای معمولی

127.  Common KingfisherAlcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

128.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eaterMerops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

129.  European Bee-eaterMerops apiaster زنبورخوار معمولی

130.  Eurasian HoopoeUpupa epops هدهد (شانه به سر)

131.  Eurasian WryneckJynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

132.  Lesser Spotted WoodpeckerDendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

133.  Syrian WoodpeckerDendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

134.  Great Spotted WoodpeckerDendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

135.  Black WoodpeckerDryocopus martius دارکوب سیاه

136.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

137.  Lesser KestrelFalco naumanni دلیجه کوچک

138.  Common KestrelFalco tinnunculus دلیجه معمولی

139.  MerlinFalco columbarius ترم‌تای معمولی

140.  Eurasian HobbyFalco subbuteo لیل

141.  Saker FalconFalco cherrug بالابان (چرخ)

142.  Barbary FalconFalco pelegrinoides شاهین

143.  Red-backed ShrikeLanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

144.  Isabelline ShrikeLanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

145.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

146.  Lesser Grey ShrikeLanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

147.  Steppe Grey ShrikeLanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

148.  Woodchat ShrikeLanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

149.  Masked ShrikeLanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

150.  Eurasian Golden OrioleOriolus oriolus پری شاهرخ

151.  Eurasian JayGarrulus glandarius جی‌جاق

152.  Eurasian MagpiePica pica زاغی

153.  Iranian (Pleske's) Ground JayPodoces pleskei زاغ بور ایرانی

154.  Red-billed ChoughPyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

155.  Alpine ChoughPyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

156.  Western JackdawColoeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

157.  RookCorvus frugilegus کلاغ سیاه

158.  Hooded CrowCorvus cornix کلاغ ابلق

159.  Northern RavenCorvus corax غراب معمولی

160.  Bohemian WaxwingBombycilla garrulus بال لاکی

161.  Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

162.  Coal TitPeriparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

163.  Great TitParus major چرخ‌ریسک بزرگ

164.  Eurasian Blue TitCyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

165.  Eurasian Penduline TitRemiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

166.  Greater Hoopoe-LarkAlaemon alaudipes چکاوک هدهدی

167.  Desert LarkAmmomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

168.  Bar-tailed LarkAmmomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

169.  WoodlarkLullula arborea چکاوک درختی

170.  Oriental SkylarkAlauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

171.  Eurasian SkylarkAlauda arvensis چکاوک آسمانی

172.  Crested LarkGalerida cristata چکاوک کاکلی

173.  Horned LarkEremophila alpestris چکاوک شاخدار

174.  Greater Short-toed LarkCalandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

175.  Bimaculated LarkMelanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

176.  Calandra LarkMelanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

177.  Lesser Short-toed LarkAlaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

178.  White-eared BulbulPycnonotus leucotis بلبل خرما

179.  Sand MartinRiparia riparia چلچله رودخانه‌ای

180.  Barn SwallowHirundo rustica پرستوی معمولی

181.  Eurasian Crag MartinPtyonoprogne rupestris چلچله کوهی

182.  Pale Crag MartinPtyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

183.  Common House MartinDelichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

184.  Cetti's WarblerCettia cetti سسک دم‌پهن

185.  Scrub WarblerScotocerca inquieta سسک جنبان

186.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

187.  Willow WarblerPhylloscopus trochilus سسک بیدی

188.  Common ChiffchaffPhylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

189.  Plain Leaf WarblerPhylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

190.  Wood WarblerPhylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

191.  Yellow-browed WarblerPhylloscopus inornatus سسک ابروزرد

192.  Green WarblerPhylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

193.  Moustached WarblerAcrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

194.  Blyth's Reed WarblerAcrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

195.  Eurasian Reed WarblerAcrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

196.  Booted WarblerIduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

197.  Eastern Olivaceous WarblerIduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

198.  Upcher's WarblerHippolais languida سسک درختی بزرگ

199.  Icterine WarblerHippolais icterina سسک درختی زرد

200.  Common Grasshopper WarblerLocustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

201.  Eurasian BlackcapSylvia atricapilla سسک سرسیاه

202.  Garden WarblerSylvia borin سسک باغی

203.  Barred WarblerSylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

204.  Lesser WhitethroatSylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

205.  Hume's WhitethroatSylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

206.  Eastern Orphean WarblerSylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

207.  Asian Desert WarblerSylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

208.  Common WhitethroatSylvia communis سسک گلوسفید معمولی

209.  Menetries's WarblerSylvia mystacea سسک سردودی

210.  Eurasian WrenTroglodytes troglodytes الیکایی

211.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

212.  Western Rock NuthatchSitta neumayer کمرکُلی کوچک

213.  Eastern Rock NuthatchSitta tephronota کمرکُلی بزرگ

214.  WallcreeperTichodroma muraria دیوارخزک

215.  Common MynaAcridotheres tristis مینای معمولی

216.  Rosy StarlingPastor (Sturnus) roseus سار صورتی

217.  Common StarlingSturnus vulgaris سار معمولی

218.  Ring OuzelTurdus torquatus توکای طوقی

219.  Common BlackbirdTurdus merula توکای سیاه

220.  Black-throated ThrushTurdus atrogularis توکای گلوسیاه

221.  FieldfareTurdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

222.  RedwingTurdus iliacus توکای پهلوسرخ

223.  Song ThrushTurdus philomelos توکای باغی

224.  Mistle ThrushTurdus viscivorus توکای بزرگ

225.  Rufous-tailed Scrub RobinCercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

226.  Spotted FlycatcherMuscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

227.  European RobinErithacus rubecula سینه‌سرخ

228.  BluethroatLuscinia svecica گلوآبی

229.  Thrush NightingaleLuscinia luscinia بلبل خالدار

230.  Common NightingaleLuscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

231.  White-throated RobinIrania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

232.  Semicollared FlycatcherFicedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

233.  Red-breasted FlycatcherFicedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

234.  Ultramarine FlycatcherFicedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی

235.  Eversmann's RedstartPhoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

236.  Black RedstartPhoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

237.  Common RedstartPhoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

238.  Rufous-tailed Rock ThrushMonticola saxatilis طرقه کوهی

239.  Blue Rock ThrushMonticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

240.  WhinchatSaxicola rubetra چک بوته‌ای

241.  Siberian StonechatSaxicola maurus چک سیبری

242.  Pied Bush ChatSaxicola caprata چک ابلق

243.  Isabelline WheatearOenanthe isabellina چکچک دشتی

244.  Northern WheatearOenanthe oenanthe چکچک کوهی

245.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear)Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

246.  Pied WheatearOenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

247.  Black-eared WheatearOenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

248.  Desert WheatearOenanthe deserti چکچک بیابانی

249.  Mourning WheatearOenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

250.  Finsch's WheatearOenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

251.  Variable WheatearOenanthe picata چکچک ابلق خاوری

252.  Hume's WheatearOenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

253.  Hooded WheatearOenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

254.  White-throated DipperCinclus cinclus زیرآبروک

255.  House SparrowPasser domesticus گنجشک خانگی

256.  Spanish SparrowPasser hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

257.  Eurasian Tree SparrowPasser montanus گنجشک درختی

258.  Pale RockfinchCarpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

259.  Rock SparrowPetronia petronia گنجشک کوهی

260.  White-winged SnowfinchMontifringilla nivalis گنجشک برفی

261.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

262.  Radde's AccentorPrunella ocularis صعوه ابروسفید

263.  DunnockPrunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

264.  Western Yellow WagtailMotacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

265.  Citrine WagtailMotacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

266.  Grey WagtailMotacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

267.  White WagtailMotacilla alba دم‌جنبانک ابلق

268.  Richard's PipitAnthus richardi پیپت پادراز

269.  Tawny PipitAnthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

270.  Meadow PipitAnthus pratensis پیپت صحرایی

271.  Tree PipitAnthus trivialis پیپت درختی

272.  Red-throated PipitAnthus cervinus پیپت گلوسرخ

273.  Water PipitAnthus spinoletta پیپت تالابی

274.  Common ChaffinchFringilla coelebs سهره جنگلی

275.  BramblingFringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

276.  White-winged GrosbeakMycerobas carnipes سهره سیاه

277.  HawfinchCoccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

278.  Eurasian Crimson-winged FinchRhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

279.  Trumpeter FinchBucanetes githagineus سهره صورتی

280.  Mongolian FinchBucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

281.  Common RosefinchCarpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

282.  European GreenfinchChloris (Carduelis) chloris سهره سبز

283.  Desert FinchRhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

284.  TwiteLinaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

285.  Common LinnetLinaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

286.  European GoldfinchCarduelis carduelis سهره طلایی

287.  Red-fronted SerinSerinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

288.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

289.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

290.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

291.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

292.  Grey-necked BuntingEmberiza buchanani زردپره سرخاکستری

293.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

294.  Black-headed BuntingEmberiza melanocephala زردپره سرسیاه

295.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

296.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------