کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان سمنان

Checklist of the wild birds of Semnan province

 

گردآوری: کاوه پیوندی، موسی مزینانیان و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Kaveh Peyvandi, Musa Mazinanian & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 241 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 312 گونه از پرندگان استان سمنان آمده است.

List of 312 bird species of Semnan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 6. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 7. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 8. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 10. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 11. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 12. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 13. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 14. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 15. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 16. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 17. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 18. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 19. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 20. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 23. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 24. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 25. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 26. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 30. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 31. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 32. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 33. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 34. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 35. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 36. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 37. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 38. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 39. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 40. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 41. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 42. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 43. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 44. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 45. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 46. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 47. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 48. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 49. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 50. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 51. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 52. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 53. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 54. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 55. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 56. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 57. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 58. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 59. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 60. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 61. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 62. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 63. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 64. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 65. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 66. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 67. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 68. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 69. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 70. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 71. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 72. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 73. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 74. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 75. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 76. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 77. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 78. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 79. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 80. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 81. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 82. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 83. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 84. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان
 85. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 86. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 87. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 88. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 89. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 90. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 91. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 92. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 93. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 94. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 95. Black-legged Kittiwake Rissa tridactylaکاکایی پاسیاه
 96. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 97. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 98. Little Gull Hydrocoloeus minutusکاکایی کوچک
 99. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 100. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 101. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Steppe (Black-backed) Gull Larus fuscus barabensis کاکایی پشت‌سیاه آسیای میانه
 1. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 2. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُکزرد
 3. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 4. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 7. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 8. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 9. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 10. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 11. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 12. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 13. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 14. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 15. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 16. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 17. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 18. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 19. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 20. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 21. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 22. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 23. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 24. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 25. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 26. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 27. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 28. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 29. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 30. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Boreal Owl Aegolius funereus جغد شمالی
 3. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 4. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 5. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 6. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 7. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 11. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 23. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 24. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 25. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 3. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 4. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 5. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 6. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 7. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 8. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 6. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 7. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 8. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 9. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 10. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 11. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 12. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 13. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 14. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 15. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 16. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 17. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 18. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 19. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 20. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 21. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 22. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 26. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 27. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 28. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 29. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 30. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 31. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 32. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 33. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 34. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 35. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 36. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 39. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 40. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 42. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 43. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 44. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 45. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 46. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 47. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 48. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 49. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 50. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 51. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 52. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 54. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 55. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 56. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 57. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 58. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 59. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 60. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 61. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 62. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 63. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 64. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 65. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 66. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 67. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 68. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 69. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 70. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 71. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 72. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 73. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 74. Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی
 75. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 76. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 77. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 78. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 79. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 80. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 81. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 82. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 83. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 84. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 85. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 86. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 87. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 88. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 89. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 90. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 91. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 92. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 93. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 94. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 95. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 96. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 97. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 98. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 99. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 100. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 101. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 102. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 103. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 104. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 105. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 106. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 107. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 108. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک {ابلق} نقابدار
 1. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 2. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 3. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 4. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 5. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 6. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 7. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 8. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 9. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 10. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 11. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 12. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 13. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 14. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 15. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 16. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 17. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 18. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 19. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 20. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 21. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 22. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 23. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 24. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 25. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 26. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 27. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 28. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 29. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۱)

سلام پرنده در کوههای گرمسار دیدم که از گنجشک کمی بزرگتر و سیاه بود و زیر سینه تا دم سفید. اسم این پرنده چیه

 

 

پاسخ:
با سلام، 
لطفا عکس پرنده را در گروههای شناسایی پرندگان ارسال بفرمایید.
با تشکر
خالقی زاده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی