کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

پرندگان جوجهآور کمیاب و جوجهآور محلی ایران

Rare and local breeding birds of Iran

 

فهرست 182 گونه از پرندگان جوجهآور کمیاب و جوجهآور محلی در ایران

List of 182 species of rare and local breeding birds of Iran

 

تاریخ بهروزرسانی: 17 اردیبهشت 1403

Last updated: 6 May 2024

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده، درک اسکات و محمد توحیدی‌فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

در مورد گونههای زیر، همه رکوردهای بیرون از محدوده‌ای که جوجهآور معمول هستند، اعلام خواهند شد اما روند سالیانه آنها در مناطق مورد اشاره نیز ثبت خواهد شد: حواصیل هندی (استان هرمزگان)، اگرت بزرگ (جنگل حرا)، لک‌لک سفید (استان آذربایجان غربی)، کاکایی ارمنی (شمال غرب کشور)، پرستودریایی خلیج فارس (استان‌های جنوبی)، پرستودریایی پشت‌تیره (استان‌های جنوبی)، باقرقرۀ شکمبلوطی (استانهای هرمزگان و سیتان و بلوچستان)، کبوتر کوهپایه (شمال غرب کشور)، بادخورک کوچک (استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان )، دارکوب سرسرخ (جنگل‌های زاگرسدلیجۀ کوچک (بندر ترکمنسنگ‌چشم پشت‌بلوطی (کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستانسنگ‌چشم پیشانی‌سفید (جنگل‌های زاگرس)، کلاغ هندی (استان‌های بوشهر و هرمزگان)، چرخ‌ریسک نیزار (شمال غرب کشور)، چکاوک سهرهای شکم سیاه (استان هرمزگانچکاوک شنی (استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان)، سار صورتی (شمال کشور)، گنجشک رودخانهای (جنوب غرب کشور)، پیپت درختی (شمال کشور) و سهرۀ نوکبزرگ (جنگل‌های هیرکانی).

 

نیاز به یادآوری است که همۀ رکوردهای گونههای این فهرست در سراسر کشور به ثبت خواهند رسید. به منظور رعایت دیدگاه‌های حفاظتی، رکوردهای جوجهآوری خانوادههای عقاب، شاهین و هوبره اعلام نخواهند شد.

*** For the list of Iranian rare bird species, all records will be recorded. Breeding records of Accipitridae and Falconidae will be not announced because of conservational concerns.

 

For the following species, all records out of the mentioned locations will be announced but trends of population within the mentioned range will also be announced: Indian Pond Heron (Hormozgan province), Great Egret (Hara forest), White Stork (West Azarbaijan province), Armenian Gull (northwestern Iran), Saunder's Tern (southern Iran), Bridled Tern (southern Iran), Chestnut-bellied Sandgrouse (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Stock Dove (northwestern Iran), Little swift (Khuzestan, Fars and Hormozgan provinces), Middle Spotted Woodpecker (Zagros forests), Lesser Kestrel (Bandar Turkmen), Bay-backed Shrike (Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Woodchat Shrike (Zagros forests), House Crow (Bushehr and Hormozgan provinces), Black-crowned Sparrow-Lark (Hormozgan province), Sand Lark (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Rosy Starling (northern Iran), Dead Sea Sparrow (southwestern Iran), Tree Pipit (northern Iran) and Hawfinch (Hyrcanian forests).

 

Greylag Goose Anser anser  غاز خاکستری

Common Shelduck Tadorna tadorna  تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea  آنقوت

Gadwall Anas strepera  اردک ارده‌ای

Northern Shoveler Anas clypeata  اردک نوک‌پهن

Garganey Anas querquedula  خوتکای ابروسفید

Eurasian Teal Anas crecca  خوتکای جُرّه (اوراسیایی)

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris  اردک مرمری

Red-crested Pochard Netta rufina  اردک تاجدار

Common Pochard Aythya ferina  اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca  اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula  اردک سیاه‌کاکل

White-headed Duck Oxyura leucocephala  اردک سرسفید

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi  سیاه‌خروس قفقازی

Grey Partridge Perdix perdix  کبک چیل

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius  شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis  شبگرد بلوچی

Pallid Swift Apus pallidus  بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis  بادخورک کوچک Rare breeder out of Khuzestan, Fas and Hormozgan provinces.

Great Bustard Otis tarda  میش‌مرغ

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii  هوبره آسیایی

Little Bustard Tetrax tetrax  زنگوله‌بال

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius  کوکوی خالدار

Common Cuckoo Cuculus canorus  کوکوی معمولی

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata  باقرقرۀ (کوکر) شکم‌سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus  باقرقرۀ (کوکر) شکم‌بلوطی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii  باقرقرۀ (کوکر) راه‌راه

Stock Dove Columba oenas  کبوتر کوهپایه Locally common breeder in northwestern Iran.

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni  کبوتر چشم‌زرد (خاوری)

Little Crake Porzana parva  یلوۀ کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla  یلوۀ نوک‌سبز

Spotted Crake Porzana porzana  یلوۀ خالدار

Common Crane Grus grus  درنای (کُلنگ) خاکستری

Red-necked Grebe Podiceps grisegena  کشیم گردن‌سرخ

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis  کشیم گردن‌سیاه

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus  فلامینگوی (بال‌آتشی) بزرگ

Common Buttonquail Turnix sylvaticus  بلدرچین بوته‌ای

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris  چاخ‌لق بزرگ

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus  صدف‌خوار

Pied Avocet Recurvirostra avosetta  نوک‌خنجری (آووست)

Northern Lapwing Vanellus vanellus  خروس‌کُلی شمالی (معمولی)

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus  خروس‌کُلی سینه‌سیاه

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii  سلیم شنی بزرگ

Crab-plover Dromas ardeola  سلیم خرچنگ‌خوار

Slender-billed Gull Chroicocephalus genei  کاکایی صورتی

Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus  کاکایی سرسیاه کوچک

Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus  کاکایی مدیترانه‌ای

Armenian Gull Larus armenicus  کاکایی ارمنی Locally common breeder in northwestern Iran.

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica  پرستودریایی نوک‌کاکایی

Caspian Tern Hydroprogne caspia  پرستودریایی خزری (کاسپی)

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis  پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد

Saunders's Tern Sternula saundersi  پرستودریایی خلیج فارس Locally common breeder in southern Iran.

Bridled Tern Onychoprion anaethetus  پرستودریایی پشت‌دودی Locally common breeder in southern Iran.

White-cheeked Tern Sterna repressa  پرستودریایی گونه‌سفید

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus  نوک‌سرخ دریایی

Persian Shearwater Puffinus persicus  کبوتردریایی ایرانی

Black Stork Ciconia nigra  لک‌لک سیاه

White Stork Ciconia ciconia  لک‌لک سفید Locally common breeder in West Azarbaijan province.

African Darter Anhinga rufa  مارگردن آفریقایی

Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus  باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis  باکلان (قره‌قار) گلوسیاه

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus  اکراس آفریقایی

Glossy Ibis Plegadis falcinellus  اکراس سیاه

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia  کفچه‌نوک

Eurasian Bittern Botaurus stellaris  بوتیمار بزرگ

Striated Heron Butorides striata  حواصیل (وِکای) سبز

Indian Pond Heron Ardeola grayii  حواصیل (وِکای) هندی Rare breeder out of Hormozgan province.

Goliath Heron Ardea goliath  غول‌حواصیل (غول‌وِکا)

Purple Heron Ardea purpurea  حواصیل (وِکای) ارغوانی

Great Egret Ardea alba  اگرت (قار) بزرگ Rare breeder out of Hara forest.

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus  پلیکان (لَمبَر) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus  پلیکان (لَمبَر) خاکستری

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر

Black-winged Kite Elanus caeruleus  کورکور بال‌سیاه

Bearded Vulture Gypaetus barbatus  هما

Egyptian Vulture Neophron percnopterus  کرکس کوچک (مصری)

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی

White-rumped Vulture Gyps bengalensis  دال دمگاه‌سفید

Griffon Vulture Gyps fulvus  دال قهوه‌ای (معمولی)

Cinereous Vulture Aegypius monachus  دال سیاه

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus  عقاب مارخوار (Declaration is suspended.)

Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina  عقاب خالدار کوچک (جنگلی) (Declaration is suspended.)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus  عقاب پرپا (Declaration is suspended.)

Tawny Eagle Aquila rapax  عقاب خاکی (Declaration is suspended.)

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (Declaration is suspended.)

Golden Eagle Aquila chrysaetos  عقاب طلایی (Declaration is suspended.)

Bonelli's Eagle Aquila fasciata  عقاب دوبرادر (Declaration is suspended.)

Shikra Accipiter badius  پیغوی کوچک (Declaration is suspended.)

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes  پیغوی بزرگ (Declaration is suspended.)

Northern Goshawk Accipiter gentilis  طرلان (شهباز) (Declaration is suspended.)

Montagu's Harrier Circus pygargus  سنقر گندمزار

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla  عقاب دریایی دم‌سفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa  سارگپۀ چشم‌سفید (Declaration is suspended.)

Western Barn Owl Tyto alba  جغد انبار

Pallid Scops Owl Otus brucei  مرغ حق جنوبی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo  شاه‌بوف اوراسیایی

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  بوف ماهی‌خوار

Spotted Owlet Athene brama  جغد خالدار جنوبی

Omani Owl Strix butleri  جغد طلایی

Long-eared Owl Asio otus  جغد گوش‌دراز

European Roller Coracias garrulus  سبزقبای اروپایی (معمولی)

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus  زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor  دارکوب خالدار کوچک

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius  دارکوب سرسرخ Rare breeder out of Zagros forests.

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis  دارکوب بلوچی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Black Woodpecker Dryocopus martius  دارکوب سیاه

Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید) Rare breeder out of Bandar Turkmen.

Sooty Falcon Falco concolor  شاهین دودی (Declaration is suspended.)

Lanner Falcon Falco biarmicus  لاچین (Declaration is suspended.)

Saker Falcon Falco cherrug  بالابان (چرخ) (Declaration is suspended.)

Peregrine Falcon Falco peregrinus  شاهین بحری (Declaration is suspended.)

Barbary Falcon Falco pelegrinoides  شاهین معمولی (جبلی) (Declaration is suspended.)

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria  شاه‌طوطی اسکندر Exotic

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri  طوطی طوق‌صورتی

Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides  سنگ‌چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus  سنگ‌چشم پشت‌بلوطی Rare breeder out of Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Long-tailed Shrike Lanius schach  سنگ‌چشم دم‌دراز

Southern Grey Shrike Lanius meridionalis  سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)

Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris  سنگ‌چشم خاکستری دشتی

Masked Shrike Lanius nubicus  سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Rare breeder out of Zagros forests.

House Crow Corvus splendens  کلاغ هندی Rare breeder out of Bushehr and Hormozgan provinces, Exotic

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos  کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus  چرخ‌ریسک هیرکانی

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus  چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx  چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه

Bearded Reedling Panurus biarmicus  چرخ‌ریسک نیزار Locally common breeder in northwestern Iran.

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps  چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Rare breeder out of Hormozgan provinces.

Oriental Skylark Alauda gulgula  چکاوک آسمانی کوچک

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris  چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم

Sand Lark Alaudala raytal  چکاوک شنی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer  بلبل زیردم‌سرخ Exotic

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita  سسک چیف‌چاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus  سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus  سسک برگی (بیدی) کوچک

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis  سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

Green Warbler Phylloscopus nitidus  سسک سبز بیدی

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis  سسک نیزار خوزی

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus  سسک جگنزار

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola  سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum  سسک نیزار خاوری

Marsh Warbler Acrocephalus palustris  سسک تالابی زیتونی

Icterine Warbler Hippolais icterina  سسک درختی لیمویی

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia  سسک ملخی

Zitting Cisticola Cisticola juncidis  سسک دم‌چتری

Barred Warbler Curruca nisoria  سسک سینه‌نواری (سینه‌راه‌راه)

Desert Whitethroat Curruca minula  سسک گلوسفید بیابانی

Hume's Whitethroat Curruca althaea  سسک گلوسفید هیوم

Eastern Orphean Warbler Curruca crassirostris  سسک چشم‌سفید شرقی

Indian White-eye Zosterops palpebrosus  سسک چشم‌سفید هندی

Iraq Babbler Argya altirostris  لیکوی خوزی

Afghan Babbler Argya huttoni  لیکوی افغان

Wallcreeper Tichodroma muraria  دیوارخزک

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris  دارخزک

Rosy Starling Pastor roseus  سار صورتی Locally common breeder in northern Iran.

Ring Ouzel Turdus torquatus  توکای طوقی

Song Thrush Turdus philomelos  توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus  توکای بزرگ

Bluethroat Luscinia svecica  گلوآبی

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata  مگس‌گیر نیم‌طوق

Whinchat Saxicola rubetra  چَک بوته‌ای

Siberian Stonechat Saxicola maurus  چَک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata  چَک ابلق

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna  چَکچک کردی

White-throated Dipper Cinclus cinclus  زیرآبروک

Saxaul Sparrow Passer ammodendri  گنجشک تاغی

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus  گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus  گنجشک رودخانه‌ای Locally common breeder in southwestern Iran.

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer (simplex) zarudnyi  گنجشک بیابانی زارودنی

Red Avadavat Amandava amandava  سهرۀ نوک‌لاکی

Indian Silverbill Euodice malabarica  سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی

Citrine Wagtail Motacilla citreola  دم‌جنبانک لیمویی

Long-billed Pipit Anthus similis  پیپت نوک‌دراز

Tree Pipit Anthus trivialis  پیپت درختی Locally common breeder in northern Iran.

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes  سهرۀ سیاه

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes  سهرۀ نوک‌بزرگ Rare breeder out of Hyrcanian forests.

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula  سهرۀ سرسیاه

Mongolian Finch Bucanetes mongolicus  سهرۀ مغولی

Twite Linaria flavirostris  سهرۀ کوهی

Eurasian Siskin Spinus spinus  سهرۀ زرد اوراسیایی

White-capped Bunting Emberiza stewarti  زردپرۀ سرسفید

Cinereous Bunting Emberiza cineracea  زردپرۀ رخ‌زرد

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus  زردپرۀ نیزار (تالابی)

 

*****