کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

پرندگان جوجهآور کمیاب و جوجهآور محلی ایران

Rare and local breeding birds of Iran

 

لیست 181 گونه از پرندگان جوجهآور کمیاب و جوجهآور محلی در ایران

List of 181 species of rare and local breeding birds of Iran

 

تاریخ بهروزرسانی: 16 آذر 1399

Last updated: 6 December 2020

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Mohammad Tohidifar

 

در مورد گونههای زیر تمام رکوردهای خارج از محدوده(ای که جوجهآور معمول هستند) اعلام خواهند شد اما روند سالیانه آنها در مناطق مورد اشاره نیز ثبت خواهند شد: حواصیل هندی (استان هرمزگان)، اگرت بزرگ (جنگل حرا)، لک لک سفید (استان آذربایجان غربی)، کاکایی ارمنی (شمال غرب کشور)، پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) (استانهای جنوبی)، پرستودریایی پشت تیره (استانهای جنوبی)، باقرقرۀ شکمبلوطی (استانهای هرمزگان و سیتان و بلوچستان)، کبوتر کوهپایه (شمال غرب کشور)، بادخورک کوچک (استانهای خوزستان، فارس و هرمزگان )، دارکوب سرسرخ (جنگلهای زاگرسدلیجۀ کوچک (بندر ترکمنسنگ چشم پشت بلوطی (کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستانسنگ چشم پیشانی سفید (جنگلهای زاگرس)، کلاغ هندی (استانهای بوشهر و هرمزگان)، چرخ ریسک نیزار (شمال غرب کشور)، چکاوک سهرهای شکم سیاه (استان هرمزگانچکاوک شنی (هندی) (استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان)، سار صورتی (شمال کشور)، گنجشک رودخانهای (جنوب غرب کشور)، پیپت درختی (شمال کشور) و سهرۀ نوکبزرگ (جنگلهای هیرکانی).

 

لازم به یادآوری است که همۀ رکوردهای قابل مشاهدۀ گونههای این فهرست در کل کشور به ثبت خواهند رسید. به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی، رکوردهای جوجهآوری خانوادههای عقاب و شاهین اعلام نخواهد شد.

*** For the list of Iranian rare bird species, all records will be recorded. Breeding records of Accipitridae and Falconidae will be not announced because of conservational concerns.

 

For the following species, all records out of the mentioned locations will be announced but trends of population within the mentioned range will also be announced: Indian Pond Heron (Hormozgan province), Great Egret (Hara forest), White Stork (West Azarbaijan province), Armenian Gull (northwestern Iran), Saunder's Tern (southern Iran), Bridled Tern (southern Iran), Chestnut-bellied Sandgrouse (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Stock Dove (northwestern Iran), Little swift (Khuzestan, Fars and Hormozgan provinces), Middle Spotted Woodpecker (Zagros forests), Lesser Kestrel (Bandar Turkmen), Bay-backed Shrike (Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Woodchat Shrike (Zagros forests), House Crow (Bushehr and Hormozgan provinces), Black-crowned Sparrow-Lark (Hormozgan province), Sand Lark (Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces), Rosy Starling (northern Iran), Dead Sea Sparrow (southwestern Iran), Tree Pipit (northern Iran) and Hawfinch (Hyrcanian forests).

 

Greylag Goose Anser anser  غاز خاکستری

Common Shelduck Tadorna tadorna  تنجه

Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea  آنقوت

Gadwall Anas strepera  اردک ارده‌ای

Northern Shoveler Anas clypeata  اردک نوک‌پهن

Garganey Anas querquedula  خوتکای ابروسفید

Eurasian Teal Anas crecca  خوتکای معمولی

Marbled Duck Marmaronetta angustirostris  اردک مرمری

Red-crested Pochard Netta rufina  اردک تاجدار

Common Pochard Aythya ferina  اردک سرحنایی

Ferruginous Duck Aythya nyroca  اردک بلوطی

Tufted Duck Aythya fuligula  اردک سیاه‌کاکل

White-headed Duck Oxyura leucocephala  اردک سرسفید

Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi  سیاه‌خروس

Grey Partridge Perdix perdix  کبک چیل

Great Bustard Otis tarda  میش‌مرغ

Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii  هوبره

Little Bustard Tetrax tetrax  زنگوله‌بال

Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius  کوکوی خالدار

Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata  باقرقرۀ (کوکر) شکم‌سفید

Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus  باقرقرۀ (کوکر) شکم‌بلوطی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii  باقرقرۀ (کوکر) راه‌راه

Stock Dove Columba oenas  کبوتر کوهپایه Locally common breeder in northwestern Iran.

Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni  کبوتر چشم‌زرد (خاوری)

Little Crake Porzana parva  یلوۀ کوچک

Baillon's Crake Porzana pusilla  یلوۀ نوک‌سبز

Spotted Crake Porzana porzana  یلوۀ خالدار

Common Crane Grus grus  درنای معمولی

Red-necked Grebe Podiceps grisegena  کشیم گردن‌سرخ

Black-necked Grebe Podiceps nigricollis  کشیم گردن‌سیاه

Greater Flamingo Phoenicopterus roseus  فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

Common Buttonquail Turnix sylvaticus  بلدرچین بوته‌ای

Great Stone-curlew Esacus recurvirostris  چاخ‌لق بزرگ (هندی)

Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus  صدف‌خوار

Pied Avocet Recurvirostra avosetta  آووست

Northern Lapwing Vanellus vanellus  خروس‌کُلی معمولی

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus  خروس‌کُلی سینه‌سیاه

Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii  سلیم شنی بزرگ

Crab-plover Dromas ardeola  سلیم خرچنگ‌خوار

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei  کاکایی صورتی

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus  کاکایی سرسیاه کوچک

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus  کاکایی مدیترانه‌ای

Armenian Gull Larus armenicus  کاکایی ارمنی Locally common breeder in northwestern Iran.

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica  پرستودریایی نوک‌کاکایی

Caspian Tern Hydroprogne caspia  پرستودریایی خزری (کاسپی)

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis  پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد

Saunders's Tern Sternula saundersi  پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز) Locally common breeder in southern Iran.

Bridled Tern Onychoprion anaethetus  پرستودریایی پشت‌دودی Locally common breeder in southern Iran.

White-cheeked Tern Sterna repressa  پرستودریایی گونه‌سفید

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus  نوک‌سرخ دریایی

Persian Shearwater Puffinus persicus  کبوتردریایی ایرانی

Black Stork Ciconia nigra  لک‌لک سیاه

White Stork Ciconia ciconia  لک‌لک سفید (حاجی‌لک‌لک) Locally common breeder in West Azarbaijan province.

African Darter Anhinga rufa  مارگردن آفریقایی

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus  باکلان (قره‌قار) کوچک

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis  باکلان (قره‌قار) گلوسیاه

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus  اکراس (ناز) آفریقایی

Glossy Ibis Plegadis falcinellus  اکراس (ناز) سیاه

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia  کفچه‌نوک

Eurasian Bittern Botaurus stellaris  بوتیمار بزرگ

Striated Heron Butorides striata  حواصیل (وِکای) سبز

Indian Pond Heron Ardeola grayii  حواصیل (وِکای) هندی Rare breeder out of Hormozgan province.

Goliath Heron Ardea goliath  غول حواصیل غول وِکا)

Purple Heron Ardea purpurea  حواصیل (وِکای) ارغوانی

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba  اگرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ) Rare breeder out of Hara forest.

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus  پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus  پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

Black-winged Kite Elanus caeruleus  کورکور بال‌سیاه

Bearded Vulture Gypaetus barbatus  هما

Egyptian Vulture Neophron percnopterus  کرکس کوچک (مصری)

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی معمولی

White-rumped Vulture Gyps bengalensis  دال (کرکس) پشت‌سفید

Griffon Vulture Gyps fulvus  دال (کرکس) معمولی

Cinereous Vulture Aegypius monachus  دال (کرکس) سیاه

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus  عقاب مارخور (Declaration is suspended.)

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina  عقاب خالدار کوچک (جنگلی) (Declaration is suspended.)

Booted Eagle Hieraaetus pennatus  عقاب پرپا (Declaration is suspended.)

Tawny Eagle Aquila rapax  عقاب خاکی (دشتی) (Declaration is suspended.)

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca  عقاب شاهی (شاه‌باز) (Declaration is suspended.)

Golden Eagle Aquila chrysaetos  عقاب طلایی (Declaration is suspended.)

Bonelli's Eagle Aquila fasciata  عقاب دوبرادر (Declaration is suspended.)

Shikra Accipiter badius  پیغوی کوچک (Declaration is suspended.)

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes  پیغوی بزرگ (Declaration is suspended.)

Northern Goshawk Accipiter gentilis  طرلان (Declaration is suspended.)

Montagu's Harrier Circus pygargus  سنقر گندمزار

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla  عقاب دریایی دم‌سفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa  سارگپۀ چشم‌سفید (Declaration is suspended.)

Western Barn Owl Tyto alba  جغد انبار

Pallid Scops Owl Otus brucei  مرغ حق جنوبی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo  شاه‌بوف

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis  بوف (جغد) ماهیخوار

Spotted Owlet Athene brama  جغد کوچک خالدار (جنوبی)

Long-eared Owl Asio otus  جغد گوش‌دراز

Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius  شبگرد مصری (بیابانی)

Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis  شبگرد بلوچی

Pallid Swift Apus pallidus  بادخورک دودی

Little Swift Apus affinis  بادخورک کوچک Rare breeder out of Khuzestan, Fas and Hormozgan provinces.

European Roller Coracias garrulus  سبزقبای معمولی

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus  زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor  دارکوب خالدار کوچک

Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius  دارکوب سرسرخ Rare breeder out of Zagros forests.

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis  دارکوب بلوچی Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Black Woodpecker Dryocopus martius  دارکوب سیاه

Lesser Kestrel Falco naumanni  دلیجۀ کوچک (ناخن سفید) Rare breeder out of Bandar Turkmen.

Sooty Falcon Falco concolor  شاهین (ترم­تای) دودی (Declaration is suspended.)

Lanner Falcon Falco biarmicus  لاچین (Declaration is suspended.)

Saker Falcon Falco cherrug  بالابان (چرخ) (Declaration is suspended.)

Peregrine Falcon Falco peregrinus  شاهین بحری (Declaration is suspended.)

Barbary Falcon Falco pelegrinoides  شاهین معمولی (Declaration is suspended.)

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria  شاه‌طوطی (طوطی اسکندر)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri  طوطی طوق‌صورتی

Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides  سنگ‌چشم تورانی

Bay-backed Shrike Lanius vittatus  سنگ‌چشم پشت‌بلوطی Rare breeder out of Kerman, Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Long-tailed Shrike Lanius schach  سنگ‌چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی)

Southern Grey Shrike Lanius meridionalis  سنگ‌چشم خاکستری عربی

Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris  سنگ‌چشم خاکستری دشتی

Masked Shrike Lanius nubicus  سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Rare breeder out of Zagros forests.

House Crow Corvus splendens  کلاغ هندی Rare breeder out of Bushehr and Hormozgan provinces.

Large-billed Crow Corvus macrorhynchos  کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus  چرخ‌ریسک هیرکانی

Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus  چرخ‌ریسک بلوطی معمولی

Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx  چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه

Bearded Reedling Panurus biarmicus  چرخ‌ریسک نیزار Locally common breeder in northwestern Iran.

Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps  چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه Rare breeder out of Hormozgan provinces.

Oriental Skylark Alauda gulgula  چکاوک آسمانی کوچک

Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris  چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم

Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis  چکاوک پنجه‌کوتاه آسیایی

Sand Lark Alaudala (Calandrella) raytal  چکاوک شنی (هندی) Rare breeder out of Hormozgan and Sistan & Baluchestan provinces.

Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer  بلبل زیردم‌سرخ

Common Chiffchaff Phylloscopus collybita  سسک چیفچاف معمولی

Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus  سسک چیفچاف هیمالیایی (قفقازی)

Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus  سسک بیدی کوچک

Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis  سسک دمگاه‌زیتونی شرقی

Green Warbler Phylloscopus nitidus  سسک سبز بیدی

Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis  سسک نیزار خوزی

Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus  سسک جگنزار

Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola  سسک شالیزار

Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum  سسک تالابی خاوری

Marsh Warbler Acrocephalus palustris  سسک تالابی زیتونی

Icterine Warbler Hippolais icterina  سسک درختی لیمویی (زرد)

Common Grasshopper Warbler Locustella naevia  سسک ملخی

Zitting Cisticola Cisticola juncidis  سسک دم‌چتری

Barred Warbler Sylvia nisoria  سسک سینه‌راه‌راه

Desert Whitethroat Sylvia minula  سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

Hume's Whitethroat Sylvia althaea  سسک گلوسفید هیوم (نقابدار هیوم)

Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris  سسک چشم‌سفید شرقی

Indian White-eye Zosterops palpebrosus  سسک چشم‌سفید هندی

Iraq Babbler Argya (Turdoides) altirostris  لیکوی خوزی (تالابی)

Afghan Babbler Argya (Turdoides) huttoni  لیکوی افغان (معمولی)

Wallcreeper Tichodroma muraria  دیوارخزک

Eurasian Treecreeper Certhia familiaris  دارخزک

Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus  سار صورتی Locally common breeder in northern Iran.

Ring Ouzel Turdus torquatus  توکای طوقی

Song Thrush Turdus philomelos  توکای باغی

Mistle Thrush Turdus viscivorus  توکای بزرگ

Bluethroat Luscinia svecica  گلوآبی

Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata  مگس‌گیر نیم‌طوق

Whinchat Saxicola rubetra  چَک بوته‌ای

Siberian Stonechat Saxicola maurus  چَک سیبری

Pied Bush Chat Saxicola caprata  چَک ابلق

Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna  چَکچک کردی

White-throated Dipper Cinclus cinclus  زیرآبروک

Saxaul Sparrow Passer ammodendri  گنجشک تاغی

Sind Sparrow Passer pyrrhonotus  گنجشک بلوچی

Dead Sea Sparrow Passer moabiticus  گنجشک رودخانه‌ای Locally common breeder in southwestern Iran.

Zarudny’s (Desert) Sparrow Passer zarudnyi  گنجشک بیابانی زارودنی

Red Avadavat Amandava amandava  سهرۀ نوک‌لاکی

Indian Silverbill Euodice malabarica  سهرۀ ریز هندی

Citrine Wagtail Motacilla citreola  دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)

Long-billed Pipit Anthus similis  پیپت نوک‌دراز

Tree Pipit Anthus trivialis  پیپت درختی Locally common breeder in northern Iran.

White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes  سهرۀ سیاه

Hawfinch Coccothraustes coccothraustes  سهرۀ نوک‌بزرگ Rare breeder out of Hyrcanian forests.

Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula  سهرۀ سرسیاه

Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus  سهرۀ مغولی

Twite Linaria (Carduelis) flavirostris  سهرۀ کوهی

Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus  سهرۀ زرد (زرد سرسیاه)

White-capped Bunting Emberiza stewarti  زردپرۀ سرسفید

Cinereous Bunting Emberiza cineracea  زردپرۀ رخ‌زرد

Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus  زردپرۀ نیزار (تالابی)

 

*****