کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مازندران

Checklist of the birds of Mazandaran province

 

تهیه و تنظیم: کوروس ربیعی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Koros Rabiie, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 21 آبان 1398

Last updated: 12 November 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 345 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ک. ربیعی و آ. حبیبی آزاد، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 373 گونه از پرندگان ایران می باشد که بر اساس منابع و مشاهدات صحرایی در استان مازندران مشاهده شده اند.

The present list contains 373 species of Iranian birds which have been observed in Mazandaran province, according to the literature and field observations.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه)
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 34. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 35. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ
 39. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 59. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 60. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 61. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 62. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 63. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 64. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 65. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 66. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 67. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 68. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 69. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 70. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 71. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 72. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 73. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 74. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 75. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 76. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 77. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 78. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 79. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 80. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 81. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 82. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 83. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 84. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 85. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 86. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 87. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 88. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 89. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 90. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 91. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 92. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 93. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 94. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 95. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 96. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 97. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 98. Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus طاووسک
 99. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 100. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 101. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)
 102. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)
 103. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 104. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 105. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 106. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 107. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 108. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 109. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 110. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 111. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 112. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 113. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 114. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 115. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 116. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 117. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 118. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 119. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 120. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 121. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 122. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 123. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 124. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 125. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 126. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 127. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 128. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 129. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 130. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 131. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 132. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 133. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 134. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 135. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 136. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 137. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 138. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 139. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 140. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 141. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 142. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 143. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 144. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 145. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 146. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 147. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 148. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 149. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 150. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 151. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک
 152. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 153. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 154. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 155. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 156. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 157. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 158. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 159. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 160. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 161. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 162. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 163. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 164. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 165. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 166. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 167. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 168. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 169. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 170. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 171. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 172. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 173. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 174. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 175. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 176. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 177. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 178. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 179. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 180. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 181. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 182. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 183. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 184. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 185. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 186. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 187. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 188. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 189. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 190. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 191. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 192. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 193. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 194. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 195. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 196. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 197. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 198. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 199. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 200. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 201. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 202. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز
 203. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 204. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 205. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 206. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 207. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 208. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 209. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 210. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 211. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 212. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 213. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 214. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 215. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 216. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 217. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 218. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 219. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 220. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 221. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 222. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 223. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 224. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 225. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 226. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 227. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 228. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)
 229. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 230. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 231. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 232. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 233. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 234. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 235. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 236. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 237. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 238. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 239. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 240. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 241. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 242. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 243. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 244. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 245. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 246. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 247. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 248. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 249. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 250. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 251. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 252. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 253. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 254. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 255. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 256. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 257. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 258. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 259. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 260. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 261. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 262. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 263. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 264. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 265. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 266. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 267. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 268. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 269. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 270. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 271. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 272. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 273. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 274. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 275. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 276. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 277. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 278. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 279. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 280. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 281. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 282. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 283. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 284. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 285. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 286. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 287. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 288. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 289. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 290. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 291. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 292. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 293. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 294. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 295. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 296. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 297. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 298. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 299. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 300. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 301. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 302. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 303. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 304. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 305. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 306. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 307. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 308. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 309. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 310. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 311. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 312. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 313. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 314. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 315. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 316. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 317. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 318. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 319. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 320. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 321. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 322. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 323. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 324. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 325. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 326. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 327. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 328. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 329. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 330. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 331. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 332. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 333. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 334. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 335. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 336. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 337. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 338. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 339. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 340. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 341. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 342. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 343. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 344. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 345. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 346. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 347. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 348. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 349. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه
 350. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 351. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 352. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 353. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 354. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 355. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 356. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 357. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 358. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 359. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 360. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 361. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 362. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 363. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 364. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 365. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 366. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 367. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 368. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 369. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 370. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک
 371. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 372. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 373. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی