کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان مازندران

Checklist of the birds of Mazandaran province

 

تهیه و تنظیم: کوروش ربیعی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Korosh Rabiie, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 345 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ک. ربیعی و آ. حبیبی آزاد، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 375 گونه از پرندگان ایران می باشد که بر اساس منابع و مشاهدات صحرایی در استان مازندران مشاهده شده اند.

The present list contains 375 species of Iranian birds which have been observed in Mazandaran province, according to the literature and field observations.

 

1.    Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

5.    Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه

6.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

7.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

8.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

9.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

10.      Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

11.      Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

12.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

13.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

14.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

15.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

16.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

17.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

18.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

19.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

20.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

21.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

22.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

23.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

24.      Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه

25.      Common Scoter Melanitta nigra اسکوتر سیاه (اردک سیاه)

26.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

27.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

28.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

29.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

30.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

31.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

32.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

33.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

34.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

35.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

36.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

37.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

38.      Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ

39.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

40.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

41.      Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ

42.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

43.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

44.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

45.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

46.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

47.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

48.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

49.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

50.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

51.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

52.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

53.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

54.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

55.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

56.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

57.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

58.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

59.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

60.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

61.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

62.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

63.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

64.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

65.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

66.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

67.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

68.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

69.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

70.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

71.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

72.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

73.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

74.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

75.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

76.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

77.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

78.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

79.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

80.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

81.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

82.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

83.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

84.      Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

85.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

86.      Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

87.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

88.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

89.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

90.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

91.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

92.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

93.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

94.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

95.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

96.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

97.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

98.      Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus طاووسک

99.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

100.  Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

101.  Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)

102.  Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

103.  Common Crane Grus grus درنای معمولی

104.  Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

105.  Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

106.  Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

107.  Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

108.  Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

109.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

110.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

111.  European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

112.  Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

113.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

114.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

115.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

116.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

117.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

118.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

119.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

120.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

121.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

122.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

123.  Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

124.  Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

125.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

126.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

127.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

128.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

129.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

130.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

131.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

132.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

133.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

134.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

135.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

136.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

137.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

138.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

139.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

140.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

141.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

142.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

143.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

144.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

145.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

146.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

147.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

148.  Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

149.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

150.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

151.  Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک

152.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

153.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

154.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

155.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

156.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

157.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

158.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

159.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

160.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

161.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

162.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

163.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

164.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

165.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

166.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

167.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

168.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

169.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

170.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

171.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

172.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

173.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

174.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

175.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

176.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

177.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

178.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

179.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

180.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

181.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

182.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

183.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

184.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

185.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

186.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

187.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

188.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

189.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

190.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

191.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

192.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

193.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

194.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

195.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

196.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

197.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

198.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

199.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

200.  Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

201.  Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

202.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

203.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

204.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

205.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

206.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

207.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

208.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

209.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

210.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

211.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

212.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

213.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

214.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

215.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

216.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

217.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

218.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

219.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

220.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

221.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

222.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

223.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

224.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

225.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

226.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

227.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

228.  Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی (خزری)

229.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

230.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

231.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

232.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

233.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

234.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

235.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

236.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

237.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

238.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

239.  White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید

240.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

241.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

242.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

243.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

244.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

245.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

246.  Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه

247.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

248.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

249.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

250.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

251.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

252.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

253.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

254.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

255.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

256.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

257.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

258.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

259.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

260.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

261.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

262.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

263.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

264.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

265.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

266.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

267.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

268.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

269.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

270.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

271.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

272.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

273.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

274.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

275.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

276.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

277.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

278.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

279.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

280.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

281.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

282.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

283.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

284.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

285.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

286.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

287.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

288.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

289.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

290.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

291.  Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک

292.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

293.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

294.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

295.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

296.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

297.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

298.  Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

299.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

300.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

301.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

302.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

303.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

304.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

305.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

306.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

307.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

308.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

309.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

310.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

311.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

312.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

313.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

314.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

315.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

316.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

317.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

318.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

319.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

320.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

321.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

322.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

323.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

324.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

325.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

326.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

327.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

328.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

329.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

330.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

331.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

332.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

333.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

334.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

335.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

336.  Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه

337.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

338.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

339.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

340.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

341.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

342.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

343.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

344.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

345.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

346.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

347.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

348.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

349.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

350.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

351.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

352.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

353.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

354.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

355.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

356.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

357.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

358.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

359.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

360.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

361.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

362.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

363.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

364.  European Serin Serinus serinus سهره دمگاه‌زرد

365.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

366.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

367.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

368.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

369.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

370.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

371.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

372.  Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک

373.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

374.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

375.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------