کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مازندران

Checklist of the birds of Mazandaran province

 

تهیه و تنظیم: کوروس ربیعی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Koros Rabiie, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 345 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ک. ربیعی و آ. حبیبی آزاد، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 373 گونه از پرندگان ایران می باشد که بر اساس منابع و مشاهدات صحرایی در استان مازندران مشاهده شده اند.

The present list contains 373 species of Iranian birds which have been observed in Mazandaran province, according to the literature and field observations.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر سیاه) معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 34. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 35. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ
 39. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 59. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 60. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 61. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 62. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 63. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 64. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 65. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 66. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 67. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 68. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 69. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 70. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 71. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 72. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 73. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 74. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 75. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 76. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 77. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 78. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 79. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 80. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 81. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 82. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 83. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 84. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 85. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 86. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 87. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 88. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 89. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 90. Hyrcanian (Common) Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی
 91. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 92. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 93. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 94. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 95. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 96. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 97. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 98. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 99. Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus طاووسک
 100. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 101. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 102. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)
 103. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 104. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 105. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 106. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 107. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 108. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 109. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 110. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 111. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 112. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 113. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 114. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 115. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 116. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 117. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 118. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 119. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 120. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 121. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 122. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 123. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 124. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 125. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 126. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 127. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 128. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 129. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 130. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 131. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 132. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 133. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 134. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 135. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 136. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 137. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 138. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 139. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 140. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 141. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 142. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 143. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 144. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 145. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 146. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 147. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 148. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 149. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 150. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 151. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 152. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک
 153. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 154. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 155. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 156. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 157. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 158. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 159. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 160. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 161. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 162. Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 163. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 164. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 165. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 166. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 167. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 168. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 169. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 170. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 171. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 172. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 173. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 174. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 175. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 176. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 177. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 178. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 179. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 180. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 181. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 182. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 183. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 184. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 185. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 186. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 187. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 188. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 189. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 190. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 191. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 192. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 193. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 194. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 195. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 196. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 197. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 198. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 199. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 200. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 201. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 202. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 203. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 204. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 205. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 206. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 207. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 208. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 209. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 210. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 211. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 212. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 213. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 214. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 215. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 216. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 217. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 218. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 219. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 220. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 221. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 222. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 223. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 224. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 225. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 226. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 227. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 228. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 229. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 230. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 231. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 232. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 233. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 234. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 235. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 236. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید
 237. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 238. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 239. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 240. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 241. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 242. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 243. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 244. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 245. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 246. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 247. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 248. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 249. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 250. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 251. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 252. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 253. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 254. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 255. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 256. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 257. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 258. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 259. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 260. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 261. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 262. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 263. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 264. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 265. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 266. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 267. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 268. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 269. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 270. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 271. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 272. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 273. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 274. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 275. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 276. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 277. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 278. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 279. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 280. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 281. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 282. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 283. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 284. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 285. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 286. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 287. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 288. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 289. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 290. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 291. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 292. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 293. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 294. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 295. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 296. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 297. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 298. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 299. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 300. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 301. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 302. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 303. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 304. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 305. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 306. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 307. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 308. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 309. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 310. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 311. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 312. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 313. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 314. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 315. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 316. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 317. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 318. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 319. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 320. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 321. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 322. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 323. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 324. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 325. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 326. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 327. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 328. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 329. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 330. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 331. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 332. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 333. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 334. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 335. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 336. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 337. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 338. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 339. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 340. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 341. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 342. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 343. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 344. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 345. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت (علفزار) صحرایی
 346. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 347. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 348. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 349. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 350. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 351. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه
 352. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 353. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 354. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 355. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 356. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 357. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 358. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 359. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 360. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 361. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 362. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 363. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 364. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 365. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 366. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 367. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 368. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 369. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 370. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 371. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 372. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک
 373. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 374. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 375. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی