کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان مازندران

Checklist of the wild birds of Mazandaran province

 

گردآوری: کوروس ربیعی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Koros Rabiie, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 16 اسفند 1401

Last updated: 7 March 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 345 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های منابع چاپ‌شده و بازدیدهای میدانی (ک. ربیعی و آ. حبیبی آزاد، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 373 گونه از پرندگان استان مازندران آمده است.

The present list contains 373 species of Iranian birds which have been observed in Mazandaran province, according to the literature and field observations.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 34. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 35. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 39. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 40. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 41. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 42. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 43. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 44. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 45. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 46. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 47. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 48. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 49. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 50. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 51. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 52. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 53. Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه رو) گلوسرخ
 54. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 55. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 56. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 57. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 58. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 59. Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus طاووسک سرخاکستری
 60. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 61. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 62. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری
 63. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 64. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 65. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 66. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 67. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 68. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 69. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 70. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 71. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 72. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 73. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 74. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 75. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 76. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 77. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 78. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 79. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 80. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 81. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 82. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 83. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 84. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 85. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 86. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 87. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 88. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 89. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 90. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 91. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 92. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 93. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 94. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 95. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 96. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 97. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 98. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 99. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 100. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 101. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 102. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 103. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 104. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 105. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 106. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 107. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 108. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 109. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 110. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 111. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 112. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک
 113. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 114. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 115. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 116. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 117. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 118. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 119. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 120. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 121. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 122. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 9. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 10. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 11. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 12. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 13. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 14. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 15. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 16. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 17. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 18. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 19. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 20. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 21. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 22. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 23. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 24. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 25. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 26. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 27. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 28. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 29. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 30. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 31. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 32. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 33. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 34. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 35. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 36. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 37. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 38. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 39. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 40. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 41. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 42. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 43. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 44. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 45. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 46. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 47. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 48. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 49. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 50. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 51. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 52. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 53. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 54. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 55. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 56. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 57. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 58. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 59. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 60. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 61. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 62. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 63. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه {معمولی} هیرکانی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 16. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 17. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 18. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 19. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 20. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 21. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 22. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 23. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 25. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 12. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی

گونه نزدیک بوم‌زاد (Nearly endemic species)

 1. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 2. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 3. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 4. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 5. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 6. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 7. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 8. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 9. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 10. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 11. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 12. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 13. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 14. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 15. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 16. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 17. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 18. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 19. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 25. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 26. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 27. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 28. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 32. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 33. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 34. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 35. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 36. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 37. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 38. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 39. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 40. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 41. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 42. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 43. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 44. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 45. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 46. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 47. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 48. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 49. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 51. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 52. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 53. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 54. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 55. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 56. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 57. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 58. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 59. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 60. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 61. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 62. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 63. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 64. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 65. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 66. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 67. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 68. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 69. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 70. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 71. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 72. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 73. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 74. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 75. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 76. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 77. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 78. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 79. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 80. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 81. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 82. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 83. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 84. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 85. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 86. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 87. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 88. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 89. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 90. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 91. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 92. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 93. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 94. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 95. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 96. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 97. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 98. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 99. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 100. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 101. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 102. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 103. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 104. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 105. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 106. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 107. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 108. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 109. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 110. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 111. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 112. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 113. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 114. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 115. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 116. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 117. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 118. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 119. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 120. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 121. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 122. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 123. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 124. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 125. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 126. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 127. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 128. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 129. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 130. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 131. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 132. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 133. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 134. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 135. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 136. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 137. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 138. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 139. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 140. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 141. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک
 142. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 143. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 144. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی