کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان مازندران

Checklist of the birds of Mazandaran province

 

گردآوری: کوروس ربیعی، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Koros Rabiie, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 2 اسفند 1399

Last updated: 20 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 345 گونه ثبت شد. سپس یافته های منابع چاپ شده و بازدیدهای میدانی (ک. ربیعی و آ. حبیبی آزاد، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در لیست کنونی 372 گونه از پرندگان استان مازندران آمده است.

The present list contains 372 species of Iranian birds which have been observed in Mazandaran province, according to the literature and field observations.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 5. Brent Goose Branta bernicla غاز گردن‌سیاه
 6. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 7. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 8. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 9. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 10. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 11. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 12. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 13. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 14. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 15. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 16. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 17. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 18. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 19. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 20. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 21. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 22. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 23. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 24. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 25. Common Scoter Melanitta nigra سیاه اردک (اسکوتر سیاه) معمولی
 26. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 27. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 28. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 29. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 30. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 31. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 32. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 33. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 34. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 35. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 36. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 37. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 38. Red-throated Loon Gavia stellata غواص گلوسرخ
 39. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Red-necked Grebe Podiceps grisegena کشیم گردن‌سرخ
 42. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 43. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 46. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 47. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 48. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 49. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 50. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 51. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 52. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 53. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 54. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 55. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 56. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 57. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 58. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 59. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 60. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 61. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 62. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 63. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 64. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 65. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 66. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 67. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 68. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 69. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 70. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 71. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 72. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 73. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 74. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 75. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 76. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 77. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 78. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 79. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 80. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 81. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 82. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 83. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 84. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 85. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 86. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 87. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 88. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 89. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 90. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 91. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Hyrcanian Buzzard Buteo buteo menetriesi سارگپه (معمولی) هیرکانی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 4. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 5. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 6. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 7. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 8. Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus طاووسک
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 11. Siberian Crane Grus leucogeranus درنای سیبری (سفید)
 12. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 13. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 14. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 15. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 16. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 17. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 18. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 19. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 20. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 21. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 22. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 23. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 24. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 25. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 26. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 27. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 28. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 29. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 30. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 31. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 32. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 33. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 34. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 35. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 36. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 37. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 38. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 39. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 40. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 41. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 42. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 43. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز معمولی
 44. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 45. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 46. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 47. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 48. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 49. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 50. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 51. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 52. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 53. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 54. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 55. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 56. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 57. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 58. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 59. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 60. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 61. Small Pratincole Glareola lactea گلاریول کوچک
 62. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 63. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 64. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 65. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 66. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 67. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 68. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 69. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 70. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 71. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 4. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 5. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 6. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 7. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 8. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 9. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 10. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 11. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 12. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 13. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 14. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 15. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 16. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 17. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 18. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 19. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 20. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 21. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 22. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 23. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 24. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 25. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 26. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 27. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 28. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 29. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 30. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 31. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 32. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 33. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 34. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 35. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 36. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 37. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 38. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 39. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 40. Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه
 41. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 42. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 43. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 44. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 45. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 46. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 47. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری

!!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم ترکستانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 13. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 16. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 17. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 18. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 19. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 20. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 21. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 22. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 23. White-winged Lark Melanocorypha leucoptera چکاوک بال‌سفید
 24. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 25. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 26. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 27. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 28. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 29. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 30. Black Lark Melanocorypha yeltoniensis چکاوک سیاه
 31. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 32. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 33. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 34. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 35. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 36. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 37. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 38. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 39. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 40. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 41. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 42. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 43. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 44. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 45. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 46. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 47. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 48. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 49. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 50. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 51. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 52. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 53. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار معمولی
 54. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 55. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 56. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 57. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 58. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 59. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 60. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 61. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 62. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 63. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 64. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 65. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 66. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 67. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 68. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 69. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 70. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 71. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 72. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 73. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 74. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 75. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 76. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 77. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 78. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 79. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 80. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 81. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 82. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 83. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 84. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 85. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 86. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 87. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 88. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 89. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 90. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 91. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 92. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 93. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 94. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 95. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 96. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 97. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 98. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 99. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 100. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 101. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 102. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 103. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 104. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 105. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 106. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 107. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 108. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 109. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 110. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 111. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 112. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 113. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 114. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 115. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 116. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 117. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 118. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 119. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 120. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 121. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 122. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 123. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 124. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 125. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 126. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 127. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 128. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 129. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 130. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 131. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 132. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 133. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 134. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 135. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 136. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 137. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 138. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 139. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 140. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 141. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 142. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 143. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 144. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 145. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 146. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 147. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 148. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 149. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 150. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 151. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 152. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 153. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 154. Little Bunting Emberiza pusilla زردپره کوچک
 155. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 156. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 157. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

 

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

 

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی