کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خراسان رضوی

Checklist of the birds of Khorasan-e Razavi province

 

تهیه و تنظیم: علی خانی و سیدبابک موسوی

By: Ali Khani & Seyed Babak Musavi

 

آخرین به روزرسانی: 30 اردیبهشت 1397

Last updated: 20 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 254 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ع. خانی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 329 گونه از پرندگان استان خراسان رضوی می باشد.

List of 329 bird species of Khorasan-e Razavi province

 

1.       Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.       Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.       Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.       Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

5.       Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

6.       Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

7.       Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.       Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.       Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.   Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.   Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.   Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.   Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.   Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

15.   Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

16.   Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

17.   Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

18.   Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

19.   Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

20.   Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

21.   Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

22.   Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

23.   Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

24.   White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

25.   Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

26.   Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

27.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

28.   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

29.   Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

30.   Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

31.   Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

32.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

33.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

34.   Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

35.   White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

36.   Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

37.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

38.   Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

39.   Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

40.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

41.   Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

42.   Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

43.   Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

44.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

45.   Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

46.   Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

47.   Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

48.   Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

49.   Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

50.   Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

51.   Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

52.   Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

53.   European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

54.   Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

55.   Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

56.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

57.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

58.   Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

59.   Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

60.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

61.   Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

62.   Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

63.   Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

64.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

65.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

66.   Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

67.   Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

68.   Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

69.   Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

70.   Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

71.   Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

72.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

73.   Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

74.   Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

75.   Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

76.   Great Bustard Otis tarda میش مرغ

77.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

78.   Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

79.   Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

80.   Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

81.   Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

82.   Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

83.   Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

84.   Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

85.   Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

86.   Common Crane Grus grus درنای معمولی

87.   Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

88.   Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

89.   Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

90.   Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

91.   Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

92.   Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

93.   Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

94.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

95.   European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

96.   Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

97.   Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

98.   Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

99.   Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

100.  Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی

101.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

102.  Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

103.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

104.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

105.  Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

106.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

107.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

108.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

109.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

110.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

111.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

112.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

113.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

114.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

115.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

116.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

117.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

118.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

119.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

120.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

121.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

122.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

123.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

124.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

125.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

126.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

127.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

128.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

129.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

130.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

131.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

132.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

133.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

134.  Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز

135.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

136.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

137.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

138.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

139.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

140.  Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر خاوری

141.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

142.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

143.  Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری

144.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

145.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

146.  Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی شرقی

147.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

148.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

149.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

150.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

151.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

152.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

153.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

154.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

155.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

156.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

157.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

158.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

159.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

160.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

161.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

162.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

163.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

164.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

165.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

166.  White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید

167.  Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه

168.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

169.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

170.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

171.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

172.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

173.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

174.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

175.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

176.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

177.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

178.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

179.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

180.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

181.  Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دمگاه‌حنایی (دم‌دراز)

182.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

183.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

184.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

185.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

186.  Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه

187.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

188.  Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

189.  Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes زاغ خالدار

190.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

191.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

192.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

193.  Carrion Crow Corvus corone کلاغ شرقی

194.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

195.  Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ

196.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

197.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

198.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

199.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

200.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

201.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

202.  White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسفید

203.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

204.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

205.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

206.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

207.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

208.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

209.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

210.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

211.  Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)

212.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

213.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

214.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

215.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

216.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

217.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

218.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

219.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

220.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

221.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

222.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

223.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

224.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

225.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

226.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

227.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

228.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

229.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

230.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

231.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

232.  Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار

233.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

234.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

235.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

236.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

237.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

238.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

239.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

240.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

241.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

242.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

243.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

244.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

245.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

246.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

247.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

248.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

249.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

250.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

251.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

252.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

253.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

254.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

255.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

256.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

257.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

258.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

259.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

260.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

261.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

262.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

263.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

264.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

265.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

266.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

267.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

268.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

269.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

270.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

271.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

272.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

273.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

274.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

275.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

276.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

277.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

278.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

279.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

280.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

281.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

282.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

283.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

284.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

285.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

286.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

287.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

288.  Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی

289.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

290.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

291.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

292.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

293.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

294.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

295.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

296.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

297.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

298.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

299.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

300.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

301.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

302.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

303.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

304.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

305.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

306.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

307.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

308.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

309.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

310.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

311.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

312.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

313.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

314.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

315.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

316.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

317.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

318.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

319.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

320.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

321.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

322.  White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید

323.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

324.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

325.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

326.  Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد

327.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

328.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

329.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------