کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان رضوی

Checklist of the wild birds of Khorasan-e Razavi province

 

گردآوری: علی خانی و سیدبابک موسوی

By: Ali Khani & Seyed Babak Musavi

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 254 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ع. خانی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 333 گونه از پرندگان استان خراسان رضوی آمده است.

List of 333 bird species of Khorasan-e Razavi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 20. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 21. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 22. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 23. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 24. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 30. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 32. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 33. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 34. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 35. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 36. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 37. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 38. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 39. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 40. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 41. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 42. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 43. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 44. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 45. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 46. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشمزرد
 47. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 48. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 49. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 50. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 51. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 52. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 53. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 54. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 55. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 56. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 57. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 58. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 59. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 60. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 61. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 62. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 63. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 64. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 65. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 66. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 67. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 68. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 69. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 70. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 71. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 72. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 73. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 74. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 75. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 76. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 77. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 78. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 79. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 80. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 81. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 82. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 83. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 84. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 85. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 86. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 87. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 88. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 89. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 90. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 91. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 92. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 93. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 94. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 95. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 96. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 97. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 98. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 99. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 100. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 101. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 102. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 103. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 104. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 105. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 106. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 107. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 108. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 109. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 110. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 111. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 112. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 113. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 114. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 115. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 116. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 117. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 118. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 119. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 120. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 121. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 122. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 123. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 124. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 125. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 126. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 127. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 128. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 129. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 130. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 131. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 132. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 133. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 134. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 135. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 136. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 137. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 138. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 139. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 140. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 141. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 142. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 143. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 144. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 145. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 146. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 147. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 148. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 149. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 150. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 151. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 152. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 153. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 154. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 11. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید
 16. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی
 17. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 18. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 19. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 20. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 21. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 22. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز
 7. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 8. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 2. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 3. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن (زاغ) خالدار
 2. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 3. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 4. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 5. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 6. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 7. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ
 8. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 9. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 10. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 11. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 15. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 16. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 17. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 18. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 19. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 20. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم
 25. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 26. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 27. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 28. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 29. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 30. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 31. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 32. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 33. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 34. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 35. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 36. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 37. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 38. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 39. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 40. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 41. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 42. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 43. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 44. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 45. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 46. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 47. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 48. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 49. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 50. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 51. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 52. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 53. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 54. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 55. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 56. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 57. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 58. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 59. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 60. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 61. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 62. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 63. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 64. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 65. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 66. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 67. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 68. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 69. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 70. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 71. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 72. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 73. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 74. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 75. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 76. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 77. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 78. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 79. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 80. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 81. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 82. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 83. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 84. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 85. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 86. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 87. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 88. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (کبود)
 89. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 90. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 91. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 92. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 93. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 94. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 95. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 96. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 97. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 98. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 99. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 100. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 101. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی
 102. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 103. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 104. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 105. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 106. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 107. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 108. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 109. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 110. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 111. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 112. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 113. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک {ابلق} نقابدار
 1. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 2. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 3. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 4. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 5. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 6. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 7. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 8. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 9. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 10. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 11. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 12. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 13. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 14. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 15. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 16. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 17. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 18. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 19. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 20. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 21. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 22. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 23. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 24. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 25. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 26. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 27. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 28. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 29. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 30. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 31. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی