کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خراسان رضوی

Checklist of the birds of Khorasan-e Razavi province

 

تهیه و تنظیم: علی خانی و سیدبابک موسوی

By: Ali Khani & Seyed Babak Musavi

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 254 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ع. خانی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 332 گونه از پرندگان استان خراسان رضوی می باشد.

List of 332 bird species of Khorasan-e Razavi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 20. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 21. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 22. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 23. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 24. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 30. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 31. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 32. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 33. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 34. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 44. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 45. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 46. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 47. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 48. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 49. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 50. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 51. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 52. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 53. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 54. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 55. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 56. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 57. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 58. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 59. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 60. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 61. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 62. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 63. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 64. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 65. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 66. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 67. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 68. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 69. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 70. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 71. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 72. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 73. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 74. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 75. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 76. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 3. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 4. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 5. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 6. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 7. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 8. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 11. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 12. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 13. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 14. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 15. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 16. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 17. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 18. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 19. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 20. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 21. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 22. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 23. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 24. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 25. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 26. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 27. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی (دم‌مویی)
 28. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 29. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 30. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 31. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 32. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 33. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 34. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 35. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 36. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 37. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 38. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 39. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 40. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 41. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 42. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 43. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 44. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 45. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 46. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 47. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 48. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 49. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 50. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 51. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 52. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 53. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 54. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 55. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 56. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 57. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 58. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 59. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 60. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 61. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 62. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 63. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 64. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 65. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 66. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشمزرد (خاوری)
 67. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 68. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 69. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 70. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 71. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 72. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 73. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 74. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 75. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 76. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 77. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 78. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 79. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 80. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 81. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 82. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 83. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 84. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 85. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 86. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 87. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 88. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 89. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 90. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 91. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 92. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 93. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید
 94. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز راه‌راه
 95. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 96. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 97. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 98. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 99. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 100. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Central Asian Falcon (Red-naped Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین آسیای میانه

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 6. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 7. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز (دمگاه‌حنایی)
 8. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 9. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی

 [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 2. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 3. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 4. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 5. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن (زاغ) خالدار
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ
 12. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 13. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 14. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 15. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 16. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 17. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 18. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 19. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 20. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 21. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 22. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 23. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 24. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 25. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 26. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 27. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 28. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک هیوم (پنجه‌کوتاه هیوم)
 29. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 30. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 31. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 32. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 33. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 34. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 35. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 36. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 37. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 38. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 39. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 40. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 41. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 42. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 43. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 44. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 45. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 46. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 47. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 48. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 49. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 50. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 51. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 52. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 53. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 54. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 55. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 56. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 57. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 58. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 59. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 60. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 61. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 62. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 63. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 64. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 65. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 66. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 67. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 68. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 69. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 70. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 71. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 72. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 73. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 74. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 75. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 76. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 77. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 78. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 79. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 80. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 81. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 82. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 83. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 84. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 85. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 86. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 87. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 88. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 89. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 90. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 91. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 92. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 93. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 94. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 95. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 96. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 97. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 98. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 99. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 100. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 101. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 102. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 103. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 104. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 105. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی
 106. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 107. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 108. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 109. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 110. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 111. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 112. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 113. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 114. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 115. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 116. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 117. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 118. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 119. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 120. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 121. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 122. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 123. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 124. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 125. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 126. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 127. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 128. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 129. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 130. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 131. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 132. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 133. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 134. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 135. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 136. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 137. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 138. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 139. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 140. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 141. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 142. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 143. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 144. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 145. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 146. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 147. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی