کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان رضوی

Checklist of the wild birds of Khorasan-e Razavi province

 

گردآوری: آقایان علی خانی و سید بابک موسوی

By: Ali Khani & Seyed Babak Musavi

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 9 اردیبهشت 1403

Last updated: 28 April 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 254 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ع. خانی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 348 گونه از پرندگان استان خراسان رضوی آمده است.

List of 348 bird species of Khorasan-e Razavi province

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 21. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 23. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 24. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 25. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 26. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 27. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 28. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 29. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 32. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 36. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 37. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 38. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 39. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 40. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 41. Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus باقرقره (کوکر) دم‌دراز
 42. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 43. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 44. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 45. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 46. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 47. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشمزرد (خاوری)
 48. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 49. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 50. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 51. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 52. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 53. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 54. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 55. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 56. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 57. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 58. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 59. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 60. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 61. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 62. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 63. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 64. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 65. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 66. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 67. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 68. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 69. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 70. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 71. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 72. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 73. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 74. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 75. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 76. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 77. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 78. Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشلک تک‌زی
 79. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 80. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 81. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 82. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 83. Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار
 84. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 85. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 86. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 87. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 88. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 89. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 90. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 91. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 92. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 93. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 94. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 95. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 96. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 97. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 98. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 99. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 100. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 101. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 102. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 103. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 104. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 105. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 106. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 107. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 108. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s Gull Larus fuscus heuglini زیرگونۀ کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 5. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 6. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 7. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 8. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 9. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 10. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 11. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 12. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 13. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 14. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 15. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 16. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 17. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 18. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 19. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 20. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 21. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 22. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 23. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 24. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 25. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 26. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 27. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 28. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 29. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 30. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 31. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 32. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 33. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 34. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 35. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 36. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 37. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 38. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 39. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 40. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 41. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 42. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 43. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 44. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 45. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 46. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 47. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 48. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 49. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 50. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 51. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 52. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 53. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 8. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. White-winged Woodpecker Dendrocopos leucopterus دارکوب بال‌سفید
 16. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی
 17. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 18. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 19. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 20. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 21. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 22. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Long-tailed Shrike Lanius schach سنگ‌چشم دم‌دراز
 7. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 8. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes فندق‌شکن (زاغ) خالدار
 2. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 3. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 4. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 5. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه‌خوار (خاوری)
 6. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 7. Large-billed Crow Corvus macrorhynchos کلاغ جنگلی نوک‌بزرگ
 8. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 9. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی
 10. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 11. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 15. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 16. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 17. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 18. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 19. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 20. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 21. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 22. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 23. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 24. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم
 25. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 26. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 27. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 28. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 29. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 30. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 31. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 32. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 33. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 34. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 35. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 36. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 37. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 38. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 39. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 40. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 41. Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)
 42. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 43. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 44. Hume’s Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 45. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 46. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 47. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 48. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 49. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 50. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 51. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 52. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 53. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 54. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 55. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 56. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 57. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 58. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 59. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 60. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 61. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 62. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 63. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 64. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 65. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 66. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 67. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 68. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 69. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 70. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 71. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 72. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 73. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 74. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 75. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 76. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 77. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 78. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 79. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 80. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 81. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 82. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 83. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 84. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 85. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 86. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 87. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 88. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 89. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 90. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 91. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (کبود)
 92. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 93. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 94. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 95. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 96. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 97. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 98. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 99. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 100. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 101. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 102. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 103. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 104. Saxaul Sparrow Passer ammodendri گنجشک تاغی
 105. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 106. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 107. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 108. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 109. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 110. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 111. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 112. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 113. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 114. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 115. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 116. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 117. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک {ابلق} نقابدار
 1. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 2. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 3. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 4. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 5. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 6. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 7. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 8. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 9. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 10. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 11. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 12. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 13. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 14. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 15. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 16. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 17. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 18. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 19. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 20. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 21. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 22. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 23. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 24. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 25. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 26. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 27. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 28. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 29. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 30. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 31. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 32. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 33. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 34. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی