کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شبگرد مصری در خرمشهر در مرداد 1398

Record of breeding Egyptian Nightjar in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و دو جوجه

مکان مشاهده: غرب کارون، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with 2 nestlings

Place of observation: Karun river, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Ali Hajiabadi

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی مدیترانه ای در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Mediterranean Gull in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی مدیترانه ای Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

تعداد پرنده: 35 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

No. of individuals: 35 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 16 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در شهرستان کارون در مرداد 1398

Record of Iraq Babbler in Karun county in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: آبگیر سویشه، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: --

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Soveyseh pond, Karun county

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

       Identified by: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper at Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مردادد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در گندمان در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Gandoman in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 3 August 2019

   Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در سد حسنلو در مرداد 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Hasanlu dam in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 16 August 2017

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Black-tailed Godwit in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در اندیکا در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Andika in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 August 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در اروندکنار در مرداد 1398

Record of Eurasian Curlew in Arvand-Kenar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در حسنلو در مرداد 1398

Records of population of Pygmy Cormorant in Hasanlu in August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: 5 فرد

محل مشاهده: سد حسنلو، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hasanlu dam, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 9 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بروجن در مرداد 1398

Record of Short-toed Eagle in Borujen in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرید خاکپور

توضیحات: پرنده در حال درمان است.

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Farid Khakpour

      Remarks: The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پشت سرخ در استان یزد

Observation of Red-backed Shrike in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه تاسرخی، پناهگاه حیات وحش شیرکوه

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 30 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای اکبر شیریزدانی تفت

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tasorkhi mount, Shirkuh WR

Province: Yazd

Date of observation: 20 May 2019

Observers: Akbar Shiryazdani Taft

Remarks: New species for Yazd province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۲۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در بوشهر در مرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Bushehr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 25 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

توضیحات: این مرحله دوم جوجه آوری است. در مرحله اول یک جوجه داشت.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with nest and 3 nestlings

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 16 August 2018

Observers: Korosh Khalili

Type of confirmation: Observation of nestlings

Remarks: This is the second brood of this year. The first brood was with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری زردپره تالابی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Common Reed Bunting in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and juveniles

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nestling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در مرداد 1398

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and 2 juveniles

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: August 2019

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شوشتر در مرداد 1398

Record of Black-winged Kite in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخ: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir  

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شوشتر در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Shushtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و محسن جهانگیر

 

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: 17 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Mohsen Jahangir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در تالش در مرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Talesh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 21 مرداد 1398

مکان مشاهده: سوباتان، تالش

استان: گیلان

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و عباس عاشوری

Type in important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 August 2019

Place of observation: Subatan, Talesh

Province: Gilan

Observers: Fardin Naziri & Abbas Ashoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در فیروزآباد در مرداد 1398

Record of Cinereous Bunting in Firouz-Abad in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: فیروزآباد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1398

مشاهده کننده: آقای سلمان حمیدی

شناسایی: حمید جباری

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 14 August 2019

Observers: Salman Hamidi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک دم چتری در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of Zitting Cisticola in Hashilan wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک دم چتری Cisticola juncidis

تعداد: 4 بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: تالاب هشیلان، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخهای مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Zitting Cisticola Cisticola juncidis

No. of individuals: 4 adults and one juvenile

Place of observation: Hashilan wetland, Kermanshah

Province: Kermanshah

Dates of observation: 15 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identification: Behzad Azimi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در سد شیرین سو در فروردین 1398

Record of population of Ferruginous Duck at Shirin-Sou dam in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

دوره مشاهدات: 24 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Period of observations: 13 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در بندر گواتر در فروردین 1398

Record of Eurasian Curlew in Bandar-e Gowater in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: بندر گواتر

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهدات: 15 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bandar-e Gowater

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 4 April 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در نهاوند در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Nahavand in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 4 فرد

مکان مشاهده: نورآباد به نهاوند

استان: همدان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Nourabad to Nahavand

Province: Hamedan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در منطقه حفاظت شده میشداغ در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Mishdagh P.A. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ، مرز ایران و عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mishdagh P.A., Iran/Iraq border

Province: Khuzestan

Period of observations: August 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در الشتر در مرداد 1398

Record of Golden Eagle in Aleshtar in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: الشتر

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Aleshtar

Province: Lorestan

Period of observations: 6 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Gandoman in

July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 ducklings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults with ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب چغاخور در تیر 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Choghakhor in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب چغاخور

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 23 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults with 10 nestlings

Place of observation: Choghakhor wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 14 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی گلستان در مرداد 1398

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محسن حدادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Date of observation: 3 August 2019

Observers: Mohsen Haddadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در دشت آزادگان در تیر 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Azadegan plain in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، حمید جباری، ابوالقاسم خالقی زاده، علی سنگچولی و مایک پوپ

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Azadegan plain

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Mohammad Arab

Identified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Abolghasem Khaleghizadeh, Ali Sangchooli & Mike Pope

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در تیر 1398

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

August 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 21 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two adults with 12 ducklings

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 12 July 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوش صدا (ساوی) در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of Savi’s Warbler in Seyran-Goli wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوش صدا (ساوی) Locustella luscinioides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Savi’s Warbler Locustella luscinioides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 2 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۸ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی خزری در استان یزد

Observation of Caspian Tern in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهریز

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 14 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان حجت تیموری و جواد شکوهی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehriz

Province: Yazd

Date of observation: 5 August 2019

Observers: Hojjat Teymouri & Javad Shokouhi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در دزفول در مرداد 1398

Record of Pallid Scops Owl in Dezful in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: 2 فرد (یک بالغ و یک نابالغ)

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 و 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: 2 individuals (one adult & one juvenile)

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 July and 1 August 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۱۰:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در میشداغ در مرداد 1398

Record of Namaqua Dove in Mishdagh in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ و ام الدبس

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Mishdagh P.A. & Om-Dabas

Province: Khuzestan

Dates of observations: 9 August 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در مرداد 1398

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در هور العظیم در مرداد 1398

Record of population of Marbled Duck in Hour-al-Azeem in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 36 فرد

محل مشاهده: تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و محمد سعید جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali & Mohammad-Saeed Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در زریبار در آذر 1397

Record of Barbary Falcon in Zaribar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه زریبار

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 3 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Dates of observation: 23 November 2018

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در ملایر در مرداد 1398

Record of population of Armenian Gull in Malayer in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 12 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Malayer

Province: Hamedan

Period of observations: 3 August 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در سیران گولی در مرداد 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Black-necked Grebe in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 50 جوجه

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 50 nestlings

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 1 August 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در سیران گولی در مرداد 1398

Record of breeding Northern Lapwing in Seyran-Goli in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 جوجه و والدین

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 nestlings and adults

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 1 August 2019

   Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در گندمان در تیر 1398

Record of breeding Siberian Stonechat in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 10 جوجه

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: مجید پورهمدانی و کرامت حافظی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 10 nestlings

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: July 2018

Observers: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Majid Pourhamedani & Keramat Hafezi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب هشیلان در تیر 1398

Record of breeding Ferruginous Duck in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 5 بالغ و 5 جوجه

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 5 adults and 5 ducklings

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 15 July 2019

Observers: Mohamad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of ducklings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باکلان گلوسیاه در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Socotra Cormorant on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: باکلان گلوسیاه Phalacrocorax nigrogularis

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان: هرمزگان

مشاهده کنندگان: سید عدنان هاشمی، سید مهدی موسوی، پوریا اسدی، وحید مسلمانی، مهران فتحی پور، الهام یاقوت پور و مطهره احمدی

Species: Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Date of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Seyed Mehdi Mousavi, Pouria Asadi, Vahid Mosalmani, Mehran Fathipour, Elham Yaghutpour & Motahareh Ahmadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در جزیره شیدور در مرداد 1398

Record of Striated Heron on Sheedvar Island in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور (مارو)

استان:هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی و سیدمهدی موسوی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sheedvar Island (Maru)

Province: Hormozgan

Dates of observation: 2 August 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi & Seyed Mehdi Mousavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در آبادان در مرداد 1398

Record of Barn Owl in Abadan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبادان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، مهدی زبید و علیرضا سامری

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abadan

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 August 2019

Observers: Ali Fathinia, Ali-Sajjad Jalali, Mehdi Zobeid & Alireza Sameri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در شادگان در مرداد 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Shadegan in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب شادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Shadegan wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سار صورتی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Rosy Starling in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important species: Migration

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 August 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در ملکشاهی در مرداد 1398

Record of European Roller in Malekshahi in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 10 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 1 August 2019

Observers: Mahdi Mami

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Curlew Sandpiper in Khorram-Shahr in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: رود کارون، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Karun river, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 31 July 2019

Observers: Ali Hajiabadi

---------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۸ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در سد شهید عباسپور در تیر 1398

Report of breeding Black Stork in Abbaspour dam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: بالغین و 2 آشیانه

مکان مشاهده: سد شهید عباسپور، کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای سیدسیف اله هاشمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: این دو آشیانه برای مدت 15 سال مشاهده شد.

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: 2 nests

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and 2 nests

Place of observation: Abbaspour dam, Karun

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 July 2019

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

Type of confirmation: Observation of nest

Remarks: These nests were observed for a period of 15 years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در هشیلان در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 9 آشیانه، 20 جوجه و 20 بالغ

مکان مشاهده: هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 20 adults, 9 nests and 20 juveniles

Date of observation: 15 July 2019

Place of observation: Khoshinan-Olya, Hashilan

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of adult, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ایلام در تیر 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Ilam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

توضیحات: تغذیه جوجه توسط والدین زاغی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: July 2019

Observers: Mahmoud Mansouri & Mehdi Nourmohammadi

Remarks: Feeding juveniles by adult Eurasian Magpie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در یزد در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Yazd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمهدی فاتحی، مهدی زارع خورمیزی و موسی شمسایی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 29 July 2019

Observers: Seyed Mehdi Fatehi, Mehdi Zare Khormizi & Musa Shamsaee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در سنقرکلیایی در مرداد 1398

Record of Bearded Vulture in Sonqor & Kolyaei in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه دالاخانی، سنقر کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 4 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalakhani mount, Sonqor& Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 26 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در سوسنگرد در مرداد 1398

Record of Black-tailed Godwit in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد  جلالی و لفته جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Period of observations: 25 July 2019

Observers: Ali-Sajad Jalali & Lofteh Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم، مرز عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در پارک ملی لار در تیر 1398

Record of Icterine Warbler in Lar National Park in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مکان مشاهده: پارک ملی لار

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 July 2019

Place of observation: Lar National Park

Province: Tehran

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1398

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در اسلامشهر در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Eslam-Shahr in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: شهرک واوان، اسلامشهر

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Vavan, Eslam-Shahr

Province: Tehran

Observers: Gholamreza Asghari

Date of observation: 6 July 2017

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در هویزه در اسفند 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hoveyzeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: هویزه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 24 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Hoveyzeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در زریبار در فروردین 1398

Record of Armenian Gull in Zaribar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه زریبار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جباری و خانم پگاه میرزائی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در سراب در شهریور 1397

Record of European Green Woodpecker in Sarab in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سراب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: September 2018

Observers: Gholamreza Asghari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در چذابه در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Chazzabeh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 24 فرد

محل مشاهده: چذابه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و لفته سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Chazzabeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali & Lofteh Sajjad Jalali


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کلاغ گردن بور در استان خراسان جنوبی

Observation of Eurasian Jackdaw in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کلاغ گردن بور Corvus monedula

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 9 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Jackdaw Corvus monedula

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Date of observation: 31 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در گندمان در اردیبهشت 1398

Record of Baillon's Crake in Gandoman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش، اردوان پاشا زانوس و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 17 May 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Identified by: Navid Zahmatkesh, Ardavan Pashazanoos & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان اصفهان

Observation of Mistle Thrush in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorous

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1398

محل مشاهده: فریدون شهر

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorous

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydoun-Shahr

Province: Esfahan

Date of observation: 27 July 2019

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان یزد

Observation of Whiskered Tern in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: تصفیه خانه یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری، حجت تیموری و موسی شمسایی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Yazd sewage site

Province: Yazd

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Moslem Akbari, Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده حواصیل شب در استان یزد

Observation of Black-crowned Night Heron in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تصفیه خانه یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری، حجت تیموری و موسی شمسایی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yazd sewage site

Province: Yazd

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Moslem Akbari, Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: New species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اواخر تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in mid-July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالابهای گندمان و چغاخور دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman and Choghakhor wetlands during spring and summer seasons of the two previous years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در سوسنگرد در تیر 1398

Record of Namaqua Dove in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Dates of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در پاوه در تیر 1398

Record of Kurdish Wheatear in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 4 individuals

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Behzad Azimi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در پاوه در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شهر بابک در فروردین 1398

Record of Griffon Vulture in Shahr-e Babak in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر بابک

استان: کرمان

دوره مشاهدات: فرورین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد مهدی کریمیان، صادق اسماعیلی، صادق شیرپور، محمد شریفی و حسین شمس الدینی، و آقایان امینی فر و نوری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahr-e babak

Province: Kerman

Period of observations: April 2019

Observers: Mohammad Mehdi Karimian, Sadegh Esmaili, Sadegh Shirpour, Mohammad Sharifi, Hossein Shamsoddini, Mr Aminifar, Mr Nouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا ریشهری، موسی مدحجی، جواد اشرفی، شهریار عسگری، سیروس کریمی و عادل مولا

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri, Musa Modheji, Javad Ashrafi, Shahriyar Asgari, Sirus Karimi & Adel Mola

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در تندوره در تیر 1398

Record of Bearded Vulture in Tandoureh N.P. in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان جاهد مومن و احسان اردکانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tandoureh N.P., Dargaz

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 28 June 2019

Observers: Jahed Mo’men & Ehsan Ardakanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک نوک سربالا در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Terek Sandpiper in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آبچلیک نوک سربالا Xenus cinereus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Terek Sandpiper Xenus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه کوهی در استان کرمانشاه

Observation of Alpine Accentor in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Alpine Accentor 

Prunella collaris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بادخورک کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Swift in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: جاده نودشه، روستای ورا، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Nudesheh road, Vara village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Ali Bayat

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در اروندکنار در تیر 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Arvand-Kenar in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در گتوند در آبان 1397

Record of population of Mesopotamian Crow in Gotvand in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای کوشک، گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kushk village, Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 November 2018

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

Records of Iranian birds with parasites and diseases

ثبت میوه خوار با کنه حیوانی در بند علی خان

Record of Grey Hypocolius with tick mite in Band Ali-Khan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

تعداد پرنده: 5 فرد نر و ماده در میان 20 فرد

محل مشاهده: بند علی خان

استان: تهران

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای امیر علیمرادیان

Species: Red-tailed Shrike Hypocolius ampelinus

Type of parasite/disease: tick mite

No. of individuals: 5 males and females among 20 individuals

Place of observation: Band Ali-Khan

Province: Tehran

Date of observation: early July 2019

Observers: Amir Alimoradian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

Records of Iranian birds with parasites and diseases

ثبت سنگ چشم دم سرخ با کنه حیوانی در بندر لنگه

Record of Red-tailed Shrike with tick mite in Bandar-e Lengeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

Species: Red-tailed Shrike Lanius isabellinus

Type of parasite/disease: tick mite

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: November 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جهرم در فروردین 1387

Record of Omani Owl in Jahrom in April 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: جهرم

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1387

مشاهده کنندگان:  آقای میثم قایدی

شناسایی: آرش حبیبی آزاد، حمید جباری، شاهو دربندی، کاوه پیوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: این پرنده در گذشته عکاسی شده بود ولی پس از بررسی عکسهای قدیمی در آرشیو، توجه مشاهده کننده به این عکس جلب شد. اولین رکورد موثق این گونه از ایران محسوب می شود. گونه جدید برای استان فارس.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Date of observation: 5 April 2008

Observers: Meysam Ghayedi

Identification: Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi, Kaveh Peyvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The bird was photographed in the past decade but it got attention when the observer was reviewing his old archived photos. This is the first confirmed record of Omani Owl from Iran. New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی کوچک در استان لرستان

Observation of Shikra in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1398

مشاهده کنندگان: مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: 9 July 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در گندمان در تیر 1398

Record of population of Marbled Duck in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Crested Pochard in Hasanlu in July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 July 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of breeding European Roller in Kermanshah in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با والدین

مکان مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Ghareh-Sou river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Date of observation: 8 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام خزری در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در مورد کاربرد نام خزری در مورد پرندگان دریایی و تالابی، از حدود 50 سال پیش تاکنون واژه "خزر" به عنوان نام فارسی چند گونه از پرندگان ایران استفاده می شود. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به دلیل اینکه قوم خزر از اقوام ترک زبان خارج از قلمرو ایران بودند (در حدود قفقاز فعلی) و گاهی با ایران در جنگ بودند، از این واژه استفاده نشود. مخالفت با نام خزر، ابتدا در سال 1382 توسط دکتر پرویز ورجاوند مطرح شد که سپس به صورت رسمی به آن پاسخ داده شد. اگرچه در مورد این دریا، حدود 40 نام وجود دارد، نام دریای شمال ایران از گذشته های دور، در متنهای اروپایی و انگلیسی با نام کاسپین، در عربی متنهای با نام قزوین و در متنهای فارسی، ترکی و برخی متنهای عربی با نام خزر خوانده می شد. نام دریای خزر در تمام عهدنامه های قدیمی (حدود 20 عهدنامه) و در تمام دوره های تاریخی سده های گذشته به کار رفته است. در عین حال، پیشنهاد شده است که از واژه کاسپین استفاده شود که منتسب به قوم کاسی یا کاسپی است و در گذشته در منطقه جنوب غرب دریای خزر زندگی می کردند. باید یادآور شد که واژه کاسپین، واژه ای انگلیسی است و در ادبیات فارسی نمی توان از آن استفاده کرد. در صورت پذیرش نامی از ریشه کاسی یا کاسپی برای دریای واقع در شمال ایران در مجامع داخلی و رسمی کشور، ابتدا باید واژه صفت ساز آن نیز مشخص شود و سپس برای نام فارسی پرندگان و جانوران ایران استفاده شود.

در هر صورت، با توجه به اینکه نام دریای خزر، هم به صورت رسمی نام پذیرفته شده برای دریای شمال کشورمان است و هم اینکه در بین عموم مردم و کارشناسان به همین نام خوانده می شود، همچنان از نام خزری برای نام فارسی پرندگان دریایی مربوط به حوزه دریای خزر استفاده می شود.

در حال حاضر، واژه خزری برای دو گونه زیر به کار می رود:

·       کاکایی خزری Larus cachinans

·       پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام هیرکانی در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در سالهای اخیر، متخصصین و کارشناسان به جای استفاده از جنگلهای خزری در مورد جنگلهای شمال کشور، بیشتر از "جنگلهای هیرکانی" استفاده می شود. با توجه به افزایش تدریجی و مقبولیت استفاده از این واژه، در کلیه نامهای فارسی پرندگان که در مناطق جنگلی، مرتعی و جلگه ای شمال کشور زیست می کنند، از نام هیرکانی استفاده می شود. این موضوع از ابتدای سال 1395، در نامگذاری فارسی پرندگان رعایت شد و همچنان رعایت خواهد شد.

در حال حاضر، واژه هیرکانی تنها برای یک گونه زیر به کار می رود.

·       چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

 

در نظر است که در آینده برای نامگذاری زیرگونه های متعددی از پرندگان ایران که در این منطقه زیست می کنند، نیز از واژه هیرکانی استفاده شود.

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: بالغین و یک آشیانه

محل مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 7 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در میداوود، باغ ملک در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Meydavoud, Bagh-Malek in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: میداوود، باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاء الله طاهرزاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Meydavoud, Baghmalek

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2019

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در طبس در تیر 1398

Record of Black Drongo in Tabas in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای اصفهک، طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahak village, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 8 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در گندمان در تیر 1398

Record of Barbary Falcon in Gandoman in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و سینا خالصی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 29 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah & Sina Khalesi

Remarks: New species for Chahal-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در تیر 1398

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31خرداد - 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: علی ترک قشقایی، عزیز عذار و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21-23 June 2019

Observers: Ali Tork Qashqaei, Aziz Ozar & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه بحری

 

در ایران، بحری Falco peregrinus (در صورت تفکیک شاهین از بحری) دارای دو زیرگونه است. به هرحال به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود.

 

Siberian Falcon

Falco peregrinus calidus

بحری سیبری

در این زیرگونه، زیرتنه به رنگ سفید است و به صورت غیررسمی در ایران به بحری سینه سفید یا بحری قشقایی معروف است.

نام فارسی معادل نام انگلیسی در نظر گرفته شده است.

 

Mediterranean Falcon

Falco peregrinus brookei

بحری مدیترانه ای

در این زیرگونه، لکه تیره روی سر و گردن تقریبا به رنگ سیاه و گونه ها و زیرتنه متمایل به رنگ قهوه ای هستند. نام این پرنده به صورت غیررسمی، شاهین ترکی است.

نام فارسی، معادل نام انگلیسی آن در نظر گرفته شده است.

 

به علت اهمیت این دو زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شوند.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی زیرگونه های دم جنبانک زرد

 

دم جنبانک زرد در ایران دارای چندین زیرگونه است. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین برخی از آنها به لیست پرندگان کمیاب و مهم اضافه می شوند.

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava lutea

دم جنبانک زرد سرزرد

به علت اینکه یک گونه دیگر با نام فارسی دم جنبانک سرزرد در ایران وجود دارد، همچنین برای حفظ نام مشترک دم جنبانک زرد، نام دم جنبانک زرد حفظ و واژه سرزرد به آن اضافه شد.

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ، بدون ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

Sykes’s Wagtail

Motacilla flava beema

دم جنبانک زرد گونه سفید

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ و دارای ابروی سفید است.

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

White-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava leucocephala

دم جنبانک زرد سرسفید

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سفیدرنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Black-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava feldegg

دم جنبانک زرد سرسیاه

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سیاه رنگ، بدون ابروی سفید، بدون ابروی سفید است.

 

Grey-headed (Yellow) Wagtail

Motacilla flava thunbergi

دم جنبانک زرد سرخاکستری

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن خاکستری تیره، بدون ابروی سفید است.

 

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سسک بیدی

 

سسک بیدی در ایران دو زیرگونه دارد. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین یکی از آنها به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

Scandinavian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus acredula

سسک بیدی اسکاندیناوی

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه زرد رنگ است.

 

Siberian Willow Warbler

Phylloscopus trochilus yakutensis

سسک بیدی سیبری

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه سفید رنگ است.

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

-----


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی