کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در دزفول در اسفند 1397

Record of Kurdish Wheatear in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی و محمد دیانی زاده

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one individual

Place of observation: Ghale-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 March 2019

Observers: Hasan Bahdarvandi & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در اسفند 1397

Record of Spotted Owlet in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 23 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در گتوند در اسفند 1397

Record of Eurasian Eagle Owl in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در سردشت، دزفول در اسفند 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Sardasht, Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی، آرش شامی، عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi, Arash Shami, Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در ملکشاهی در اسفند 1397

Record of Griffon Vulture in Malekshahi in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی، حسین ایزدپناه و یادگار نور

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 9 March 2019

Observers: Mehdi Mami, Hossein Izadpanah & Yadegar Nour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صالحیه در اسفند 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Salehieh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد نوربخش و خانم فریبا ابوتراب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh (Gharpuz-Abad) wetland

Province: Alborz

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Seyed Mahmoud Nourbakhsh & Fariba Aboutorab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در تالاب صالحیه در اسفند 1397

Record of Northern Lapwing in Salehieh wetland in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد نوربخش و خانم فریبا ابوتراب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Salehieh (Gharpuz-Abad)

Province: Alborz

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Seyed Mahmoud Nourbakhsh & Fariba Aboutorab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در صالحیه در اسفند 1397

Record of Curlew Sandpiper in Salehieh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد نوربخش و خانم فریبا ابوتراب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh (Gharpuz-Abad)

Province: Alborz

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Seyed Mahmoud Nourbakhsh & Fariba Aboutorab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ فروردين ۹۸ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی دلیجه معمولی در فارسان در دی 1397

Report of release of Common Kestrel in Farsan in January 2019 


خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی دلیجه معمولی

گونه های هدف: دلیجه معمولی Falco tinnunculus

محل اقدام: فارسان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره اقدام: 20 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان بیژن محمدی-فارسانی، مهدی جعفری و انوشیروان مرتضوی

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی آن در فارسان

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Common Kestrel

Species: Common Kestrel Falco tinnunculus

Place of action: Farsan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of action: 10 January 2019

Conducted by: Bijan Mohammadi-Farsani, Mehdi Jafari, Anoushiravan Mortazavi

Action results: It was treated and released in Farsan.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاه بوف در کرخه در اسفند 1397

Record of breeding Eurasian Eagle-Owl in Karkheh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه

مکان مشاهده: کرخه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 25 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد الوندی، نعیم دبات و روح اله سرویاس

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه ها

Species: Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nestlings

Place of observation: Karkheh

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 March 2019

Observers: Mohammad Alvandi, Naeem Dabat & Ruhollah Sarvyas

Type of confirmation: Observation of juveniles

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کانی برازان در اسفند 1397

Record of Common Pochard in Kani-Barazan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 80 فرد

محل مشاهده: کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 80 individuals

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در مهاباد در اسفند 1397

Record of Common Pochard in Mahabad in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: یوسف کندی، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Yusof-Kandi, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اصفهان در اسفند 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Esfahan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شرق شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: East of Easfahan city

Province: Esfahan

Period of observations: 26 February 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در دزفول در اسفند 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروندی و محمد دیانی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghaleh-Shadab, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 February 2019

Observers: Hasan Bahdarvandi & Mohammad Dayanizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در سنقر کلیایی در اسفند 1397

Record of Golden Eagle in Sonqor & Kolyayee in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 4 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Sonqor & Kolyayee

Province: Kermanshah

Period of observations: 23 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در دزفول در اسفند 1397

Record of Bearded Vulture in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در میاندواب در اسفند 1397

Record of population of Armenian Gull in Miandoab in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 11 فرد

محل مشاهده: زرینه رود، میاندواب

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 11 individuals

Place of observation: Zarrineh-Rud, Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت شاه طوطی در مشهد در اسفند 1397

Record of Alexandrine Parakeet in Mashahd in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 17 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 8 March 2019

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه کوهی در لارستان در آبان 1397

Record of Upland Buzzard in Larestan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه کوهی Buteo hemilasius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان فارس. شناسایی این پرنده بسیار مشکل بود. از علائم شناسایی این گونه، پاهای (تارسوس) پردار است. تارسوس پاهای این پرنده در قسمت جلو دارای پر و در قسمت پشت نسبتا لخت بود. سارگپه پابلند به علت پاهای لخت رد می شود. با وجود چشمهای روشن این پرنده، از احتمالات ممکن، هیبرید سارگپه پابلند و پرپا بود که به علت رنگ تیره پرهای پا، این احتمال رد می شود. قابل توجه است که در مغولستان، تنوع پوشش پر روی تارسوس مشاهده است (Ellis et al. 1999).

Species: Upland Buzzard Buteo hemilasius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 16 November 2018

Observers: Adel Shamsizadegan

Identified by: Ehsan Talebi, Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province. Identification of this bird was very difficult. One of the most important feature of this species is foot (tarsus) feathering. Tarsi of this bird had feathers in front but were bare at back side. Long-legged Buzzard is rejected because of foot-feathering. One of the possibilities was hybrid Long-legged X Rough-legged Buzzard but it could be rejected because of dark feathers on tarsi. It is noticed that high variation was found among Upland Buzzards in Mongolia (Ellis et al. 1999).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در تهران در اسفند 1397

Record of Hume's Leaf Warbler in Tehran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: اواسط اسفند 1397

محل مشاهده: پارک قزل قلعه، تهران

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقایان هومن دورودی، فردین نظیری، محسن ملاح و حمید جباری

شناسایی عکس: حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، محسن ملاح

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: One individual

Date of observation: early March 2019

Place of observation: Ghezel-Ghaleh park, Tehran

Province: Tehran

Observers: Houman Dorudi, Fardin Naziri, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Identification: Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کبک دری در فارسان در فروردین 1397

Record of Caspian Snowcock in Farsan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: کبک دری Tetraogallus caspius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ارتفاعات سالداران، فارسان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان بیژن محمدی و رسول احمدی

توضیحات: این پرنده به صورت زخمی پیدا شد و اکنون تحت درمان است.

Type of important species: Decreasing population

Species: Caspian Snowcock Tetraogallus caspius

No. of individuals: one individual hunted

Place of observation: Saldaran heights, Farsan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 March 2018

Observers: Bijan Mohammadi & Rasoul Ahmadi

Remarks: It was found wounded and is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در لارستان در بهار 1395

Record of Spotted Owlet in Larestan in spring 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: بهار 1395

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: One individual

Date of observation: Spring 2016

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Observers: Adel Shamizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در کرمان در بهمن 1397

Record of Saker Falcon in Kerman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 23 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: 12 February 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در اسفند 1397

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: شرق شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: East of Esfahan city

Province: Esfahan

Period of observations: 26 February 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در اصفهان در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Esfahan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شرق شهر اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: East of Esfahan city

Province: Esfahan

Period of observations: 26 February 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در بوشهر در اسفند 1397

Record of Little Crake in Bushehr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 23 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

شناسایی کنندگان: بهراد فرخنده، آبراهام شکوهی و حجت طاهری

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 14 March 2019

Observers: Korosh Khalili

Identified by: Behrad Farkhondeh, Abraham Shokouhi & Hojjat Taheri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هوبره در لردگان در اسفند 1397

Record of Macqueen’s Bustard in Lordegan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال وبختیاری

تاریخهای مشاهده: 21 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان صفدر نجاتی و فرهاد محمودی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری. این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khanmirza plain, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 12 March 2019

Observers: Safdar Nejati & Farhad Mahmoudi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province. The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در اردل در مهر 1397

Record of Barn Owl in Ardal in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اردل

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای تورج رئیسی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری. این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ardal

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 12 October 2018

Observers: Touraj Raisi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province. The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی اردک سرحنایی در کانی برازان در اسفند 1397

Report of release of Common Pochard in Kani-Barazan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی اردک سرحنایی

گونه های هدف: اردک سرحنایی Aythya ferina

محل اقدام: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

دوره اقدام: 16 اسفند 1397

اجرا کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و تمرین اقدم

نتیجه اقدام: درمان و رهاسازی آن در کانی برازان

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Common Pochard

Species: Common Pochard Aythya ferina

Place of action: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Period of action: 7 March 2019

Conducted by: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Tamrin Aghdam

Action results: It was treated and released in Kani-Barazan

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی جغد انبار در میانکاله در بهمن 1397

Report of release of Barn Owl in Miankaleh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد جغد انبار

گونه های هدف: جغد انبار Tyto alba

محل اقدام: میانکاله

استان: مازندران

دوره اقدام: 27-28 بهمن 1397

اجرا کنندگان: آقایان محمود تقی پور، محمد بیاتی و حمیدرضا یاسمی

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد جغد انبار در تاریخ 28 بهمن 1397

گزارشگران: فردین نظیری

Action: Release of one individual of Barn Owl

Species: Barn Owl Tyto alba

Place of action: Miankaleh

Province: Mazandaran

Period of action: 16-17 February 2019

Conducted by: Mahmoud Taghipour, Mohammad Bayati & Hamidreza Yasemi

Action results: Release of one individual of Barn Owl on 17 February 2019

Reporters: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت خروج درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1397

Record of departure of Siberian Crane from Fereidoun-Kenar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: از آذر تا 7 اسفند 1397

آخرین تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Fereidoun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: December to 26 February 2019

Arrival/departure date of observation: 26 February 2019

Observers: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در تندوره در بهمن 1397

Record of Golden Eagle in Tandoureh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای جاهد مومن و احسان اردکانیان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tandoureh, Dargaz

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 14 February 2019

Observers: Jahed Momen & Ehsan Ardakanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در چهلمیر، تندوره در بهمن 1397

Record of Golden Eagle in Chehelmir, Tandoureh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: چهلمیر، تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای جاهد مومن و احسان اردکانیان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chehelmir, Tandoureh

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 14 February 2019

Observers: Jahed Momen & Ehsan Ardakanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در میاندوآب در آذر 1397

Record of Pied Kingfisher in Miandoab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: زرینه رود، میاندوآب

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Miandoab

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در مهاباد در اردیبهشت 1397

Record of population of Great White Pelican in Mahabad in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 29 فرد

محل مشاهده: تالاب یوسف کندی، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 29 individuals

Place of observation: Yusof-Kandi, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 April 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بناب در دی 1397

Record of population of Northern Lapwing in Bonab in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر و حامد رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Anghut wetland, Boban

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 29 December 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بامدژ در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Bamdezh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: بامدژ، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: اوایل اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و محمد عطایی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bamdezh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 March 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mohammad Atayee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در جاده اهواز-دزفول در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz-Dezful road in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 10 فرد

محل مشاهده: جاده اهواز-دزفول

استان: خوزستان

تاریخ: اوایل اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و محمد عطایی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Ahwaz-Dezful road

Province: Khuzestan

Dates of observation: 3 March 2019

Observers: Alireza Afshoon & Mohammad Atayee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در دزفول در اسفند 1397

Record of Griffon Vulture in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سالند کوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در دزفول در اسفند 1397

Record of Cinereous Vulture in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سالند کوه، دزفول

استان: دزفول

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در دزفول در اسفند 1397

Record of Bonelli’s Eagle in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه هفت تنان، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuh-e Haft-Tanan, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در گناوه در اسفند 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Genaveh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای گشوئی، گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 9 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Goshuii village, Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 28 February 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گنجشک رودخانه ای در گناوه در اسفند 1397

Record of population of Dead Sea Sparrow in Genaveh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: گنجشک رودخانه ای Passer moabiticus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای گشوئی، گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 9 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Population

Species: Dead Sea Sparrow Passer moabiticus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Goshuii village, Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 28 February 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در دزفول در اسفند 1397

Record of Barbary Falcon in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهیون، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahyoun, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 28 February 2019

Observers: Mahdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در بهبهان در اسفند 1397

Record of Barn Owl in Behbahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش کوپی و محمدعلی آبیار

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 March 2019

Observers: Korosh Kopi & Mohammad-Ali Abyar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب خالدار بزرگ در شوشتر در بهمن 1397

Report of release of Greater Spotted Eagle in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب خالدار بزرگ

گونه های هدف: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

محل اقدام: شوشتر

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 14 تا 21 بهمن 1397

اجرا کنندگان: آقایان علیرضا افشون، منصور میاحی، هادی نداف، کرامت حافظی، عبدالحسین بهرامی پور، رحیم الوندی و محمدعلی الله قلی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 21 بهمن 1397 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Greater Spotted Eagle

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

Place of action: Karun fish ponds, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of action: 3-10 February 2019

Conducted by: Alireza Afshoon, Mansour Miahi, Hadi Naddaf, Keramat Hafezi, Abdolhossein Bahramipour, Rahim Alvandi & Mohammad-Ali Allah-Gholi

Action results: It was treated and released on 10 February 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوجاق در اسفند 1397

Record of Dalmatian Pelican in Bujagh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو، میثم قاسمی و حسین علی نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bujagh

Province: Gilan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Mahan Mahroo, Meysam Ghasemi & Hossein Alinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در تالاب امیرکلایه در اسفند 1397

Record of Dalmatian Pelican in Amirkelayeh wetland in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب امیرکلایه

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مهرو، میثم قاسمی و حسین علی نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Amirkelayeh wetland

Province: Gilan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Mahan Mahroo, Meysam Ghasemi & Hossein Alinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 2 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 21 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در اروندکنار در اسفند 1397

Record of Black-tailed Godwit in Bandar-e Emam Khomeini in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: بندر امام خمینی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 11 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Bandar-e Emam Khomeini

Province: Khuzestan

Period of observations: 2 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در دزفول در اسفند 1397

Record of Black Stork in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۷ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در گلستان در اسفند 1397

Record of Bearded Vulture in Golestan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گلستان در اسفند 1397

Record of White-tailed Eagle in Golestan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس علیزاده

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: Golestan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در اهواز در اسفند 1397

Record of Pallid Harrier in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اسماعیلیه، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Esmailiyeh, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 25 February 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۷:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در سنندج در تیر 1397

Record of Barbary Falcon in Sanandaj in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 16 تیر 1397

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observation: 7 July 2019

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی سیاه در جاسک در اسفند 1397

Record of Asian Koel in Jask in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جاسک

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 14 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای حسین بارآزرده

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 5 March 2019

Observers: Hossein BarAzordeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در بندر طاحونه در اسفند 1397

Record of Western Osprey in Bandar-e Tahuneh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر طاحونه

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 2 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Tahuneh

Province: Hormozgan

Period of observations: 21 February 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در نایبند در اسفند 1397

Record of Eurasian Curlew in Nayband in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی نایبند، عسلویه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 4 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nayband N.P., Asaluyeh

Province: Bushehr

Period of observations: 23 February 2019

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در حمیدیه در اسفند 1397

Record of Black-winged Kite in Hamidiyeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: شهرستان حمیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Hamidiyeh county

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در بناب در اسفند 1397

Record of Cinereous Vulture in Bonab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 23 February 2019

Observers: Abdollah Kianmarz

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه تاجدار در قشم در آذر 1396

Record of Crested Honey Buzzard in Qeshm in December 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: آذر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عبدالخالق طاهری

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درنا مجاب و رافائل آی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Dates of observation: December 2017

Observers: Abdolkhalegh Taheri

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab & Raffael Aye

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۷ ، ۰۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش کشتار پرندگان در کرخه در سال 1397

Report of bird killing in Karkheh in 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: انواع گونه ها

تعداد: حدود 578 فرد

محل: غرب کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره وقوع: سال 1397

گزارشگران: آقای محمد الوندی

علت وقوع: کشتار غیرقانونی

توضیحات: --

Species: various species

No. of individual: c. 578 individuals

Place: West of Karkheh, Shush

Province: Khuzestan

Period of occurrence: the year 2018

Reporters: Mohammad Alvandi

Cause of threat: illegal killing

Remarks: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش تهدیدات پرندگان ایران

Reports of threats to Iranian birds

گزارش کشتار پرندگان در شوش در سال 1397

Report of bird killing in Shush in 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: انواع گونه ها

تعداد: حدود 125 فرد

محل: شوش

استان: خوزستان

دوره وقوع: سال 1397

گزارشگران: آقایان نعیم دبات، روح الله سرویاس، موسی الهایی و محمد الوندی

علت وقوع: کشتار غیرقانونی

توضیحات: --

Species: various species

No. of individual: c. 125 individuals

Place: Shush

Province: Khuzestan

Period of occurrence: the year 2018

Reporters: Naeem Dabat, Ruhollah Sarvyas, Musa Elhayee and Mohammad Alvandi

Cause of threat: illegal killing

Remarks: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۷ ، ۲۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی بلبل خرما در آبادان در خرداد و بهمن 1397

Report of release of White-eared Bulbul in Abadan in June 2018 and February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی 3850 فرد بلبل خرما

گونه های هدف: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

محل اقدام: آبادان

استان: خوزستان

دوره اقدام: ضبط شده در تاریخهای 19 خرداد و 11 و 19 بهمن 1397

اجرا کنندگان: آقایان علی فتحی نیا، علی سجاد جلالی، صادق اولاد، هادی جلالی و مهدی زبید

نتیجه اقدام: ضبط پرندگان صیدشده و سپس رهاسازی آنها در بهمن 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of 3850 individuals of White-eared Bulbul

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

Place of action: Abadan

Province: Khuzestan

Period of action: 9 June 2018 and 31 January and 8 February 2019

Conducted by: Ali Fathinia, Ali Sajjad Jalali, Sadegh Oulad, Hadi Jalali & Mehdi Zobeid

Action results: They were confiscated and then released in February 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۷ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در همدان در اسفند 1397

Record of Pallid Scops Owl in Hamedan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus rucei

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شهر همدان

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 7 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای میلاد خسروی

شناسایی کنندگان: درک اسکات، رافائل آی و مگنوس اولمن

توضیحات: گونه جدید برای استان همدان.

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan city

Province: Hamedan

Date of observation: 26 February 2019

Observers: Milad Khosravi

Identified by: Derek Scott, Raffael Aye & Magnus Ullman

Remarks: New species for Hamedan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده باقرقره شکم بلوطی در استان بوشهر

Observation of Chestnut-bellied Sandgrouse in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: باقرقره شکم بلوطی Pterocles exustus

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1397

مکان مشاهده: عسلویه

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان:  آقای محمدرضا صادقی

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 23 February 2019

Place of observation: Asaluyeh

Province: Bushehr

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۲۱:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی (خوزی) در اهواز در اسفند 1397

Record of Iraq Babbler in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 32 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 6-8 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 32 individuals

Place of observation: Ahwaz, Karun river

Province: Khuzestan

Dates of observation: 25-27 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت میش مرغ در بوکان در اسفند 1397

Record of Great Bustard in Bukan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 5 اسفند 1397

مکان مشاهده: بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 24 February 2019

Place of observation: Bukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh-Pourbonab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در اسفند 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Abbas-Abad, Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با 2 جوجه

مکان مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 9 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults with 2 juveniles

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 28 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of adults and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی دال معمولی در بوشهر در اسفند 1397

Report of release of Steppe Eagle in Bushehr in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی دال معمولی

گونه های هدف: دال معمولی Gyps fulvus

محل اقدام: بوشهر

استان: بوشهر

دوره اقدام: 10-12 اسفند 1397

اجرا کنندگان: آقایان سپهدار بازیار، حسین جعفری و محمد پاپری-زارعی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 12 اسفند 1397 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Griffon Vulture

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

Place of action: Bushehr

Province: Bushehr

Period of action: 1-3 March 2019

Conducted by: Sepahdar Bazyar, Hossein Jafari & Mohammad Papari-Zarei

Action results: It was treated for 48 hours and released on 3 March 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی عقاب صحرایی در دهدز در اسفند 1397

Report of release of Steppe Eagle in Dehdez county in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی عقاب صحرایی

گونه های هدف: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

محل اقدام: منطقه دهدز

استان: خوزستان

دوره اقدام: 5 اسفند 1397

اجرا کنندگان: آقایان عباس سلطانی، نوذر چراغشهر، سالار کیانی، سلیمان زندی، جمشید موسویو فرامرز ضامن پور

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 5 اسفند 1397 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Steppe Eagle

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Place of action: Karun county

Province: Khuzestan

Period of action: 11−13 December 2018

Conducted by: Abbas Soltani, Nozar CheraghSahar, Salar Kiani, Soleyman Zandi, Jamshid Mousavi & Faramrz Zamenpour

Action results: It was treated and released on 24 February 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد پاشلک نوک دراز از ایران

Record of the first record of Long-billed Dowitcher from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پاشلک نوک دراز Limnodromus scolopaceous

تعداد پرنده: یک فرد، اولین زمستان

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان زیگنیف کازر، رضا علی اصل، سیمون بوچ، سباستین گوانتزل، رادوسلاو گوزدز، خسرو خوزانی، لوکاس لاویکی، دومینیک مارچوسکی و میثم قاسمی

شناسایی: زیگنیف کازر، پیر-آندره کروشه و نیلس وان دیو ون دیک

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان. اسم گونه شبیه ابیا و نحوه جهش پروازی شبیه پاشلک اما با بال زدن آرامتر.

Species: Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceous

No. of individuals: one individual, First-winter

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Date of observation: 10 February 2019

Observers: Zbigniew Kajzer, Reza Aliasl, Szymon Beuch, Sebastian Guentzel, Radoslaw Gwozdz, Khosro Khouzani, Lukasz Lawicki, Dominik Marchowski, Wojciech Milosz & Meysam Ghasemi

Identified by: Zbigniew Kajzer, Pierre-André Crochet, Nils van Duivendijk

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province. Species name similar to the Genus Scolopax (Woodcock) but flushes like snipes but with slower wingbeats.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره زرد در استان خوزستان

Observation of Eurasian Siskin in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره زرد Spinus (Carduelis) spinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در دزفول در اسفند 1397

Record of Golden Eagle in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 March 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت صحرایی در چیتگر در آذر 1397

Record of Meadow Pipit in Chitgar in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پیپت صحرایی Anthus pratensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چیتگر

استان: تهران

دوره مشاهدات: 29 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمحمد نوربخش و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Period of observations:  20 December 2018

Observers: Seyed Mohammad Nourbakhsh & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در گمیشان در بهمن 1397

Record of Dalmatian Pelican in Gomishan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: 8 February 2019

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی جغد انبار در اهواز در اسفند 1396

Report of release of Barn Owl in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد جغد انبار

گونه های هدف: جغد انبار Tyto alba

محل اقدام: اهواز

استان: خوزستان

دوره اقدام: 21-27 اسفند 1396

اجرا کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و علیرضا افشون

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد جغد انبار در تاریخ 27 اسفند 1397

گزارشگران: آقای علیرضا افشون

Action: Release of one individual of Barn Owl

Species: Barn Owl Tyto alba

Place of action: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of action: 12-18 March 2018

Conducted by: Reza Nikfalak & Alireza Afshoon

Action results: Release of one individual of Barn Owl on 17 March 2018

Reporters: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در قره قشلاق در مرداد 1396

Record of Spur-winged Lapwing in Qara-Qeshlaq in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق

استان: آذربایجان شرقی

تاریخ مشاهده: 7 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و خانم ناهید تشکر

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 29 July 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بناب در اردیبهشت 1397

Record of European Roller in Bonab in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 17 فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 29 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده و خانم ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 17 individuals

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 19 May 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در لارستان در بهمن 1397

Record of Pallid Scops Owl in Larestan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بلقان، لارستان

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای احمدعلی حسینی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات و رافائل آی

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bolghan, Larestan

Province: Fars

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Ahmad-Ali Hosseini

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott & Raffael Aye

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۷ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در باغملک در بهمن 1397

Record of Steppe Eagle in Baghmalek in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: باغملک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Baghmalek

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در هورالعظیم در بهمن 1397

Record of Spur-winged Lapwing in Hour-al-Azeem in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 28 بهمن 1397

محل مشاهده: چذابه، هورالعظیم

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Chazabeh, Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 17 February 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در شیرین سو در بهمن 1397

Record of Northern Lapwing in Shirin-Sou in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: 16 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در اهواز در اسفند 1396

Record of Black-winged Kite in Ahwaz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: دانشگاه شهید چمران، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ: 15 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahid Chamran University, Ahwaz

Province: Khuzestan

Dates of observation: 6 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در شیرین سو در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Shirin-Sou in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: 16 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در ایذه در بهمن 1397

Record of Barbary Falcon in Izeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ایذه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Izeh

Province: Khuzestan

Dates of observation: 15 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در اندیمشک در بهمن 1397

Record of Barbary Falcon in Andimeshk in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسن بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 15 February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید در گمیشان در بهمن 1397

Record of White-crowned Penduline Tit in Gomishan in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Remiz coronatus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Species: White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در گندمان در بهمن 1397

Record of population of White Stork in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21-25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 10-14 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت درنای معمولی در گندمان از آذر تا بهمن 1397

Record of population of Common Crane in Gandoman from December 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: درنای معمولی Grus grus

تعداد: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: از آذر تا 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Common Crane Grus grus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: from December 2018 to 14 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دزفول در بهمن 1397

Record of Egyptian Vulture in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مکان مشاهده: بخش چغامیش، دزفول

استان: خوزستان

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Choghamish district, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 14 February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در تندوره در بهمن 1397

Record of Bearded Vulture in Tandoureh N.P. in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مدثر تیموری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tandoureh N.P., Dargaz

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 14 February 2019

Observers: Modasser Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گندمان در بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21-24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 10-13 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گندمان در بهمن 1397

Record of White-tailed Eagle in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 13 February

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در امیدیه در بهمن 1397

Record of Griffon Vulture in Ahwaz in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: امیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کورش خلیلی، ابوالفضل خلیلی و ماکان نظری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Omidiyeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 February 2019

Observers: Korosh Khalili, Abolfazl Khalili & Makan Nazari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شوشتر در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی کارون، شوشتر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 24 بهمن تا 4 اسفند 1397

مشاهده کننده: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun fishponds, Shaushtar

Province: Khuzestan

Dates of observation: 13-23 February 2019

Observer: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دالاهو در بهمن 1397

Record of Black-winged Kite in Dalahu in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان دالاهو

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 23 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای یونس تاسا

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalahu county

Province: Kermanshah

Period of observations: 12 February 2019

Observers: Yunos Tasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در دزفول در بهمن 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت لک لک سیاه در بستک در بهمن 1397

Record of Black Stork in Bastak in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: کوخرد، بستک

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 22 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی و عارف غریب پور

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kookherad, Bastak

Province: Hormozgan

Period of observations: 11 February 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi & Aref Gharibpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در گندمان در بهمن 1397

Record of European Stonechat in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 10 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی