کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت سنگ چشم پشت بلوطی در ساریگل در اردیبهشت 1400

Record of Bay-backed Shrike in Sarigol in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus

تعداد: 2 فرد

محل پایش: ساریگل

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 12 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: بابک قویدل نامانلو، مهران شریفی، سحر توسی و سروش لطیفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Bay-backed Shrike Lanius vittatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarigol

Province: North Khorasan

Date of observation: 2 May 2021

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu, Mehran Sharifi, Sahar Tusi & Soroush Latifi

Remarks: The first record of this species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1-14 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 14 اریدبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 April to 4 May 2021

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به کرج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 31 فروردین تا 13 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 13 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Nahal & Bazr minacity, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 20 April to 3 May 2021

Arrival date of observation: 3 May 2017

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره خاکی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Desert Finch to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره خاکی Rhodospiza obsoleta

شمار پرنده: 100 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Desert Finch Rhodospiza obsoleta

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Gonbad-e Kavus in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به سمنان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Semnan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 12 فرد

مکان پایش: سمنان

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 5 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پریسا دانشگر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 12 individuals

Monitoring place: Semnan

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 25 April 2021

Observers: Parisa Daneshgar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به ساری در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Sari in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 350 فرد

مکان پایش: ساری

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای وحید اورنجین

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 350 individuals

Monitoring place: Sari

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Vahid Oranjin

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به شاهرود در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Shahrud in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 300 فرد

مکان پایش: روستای علی آباد، شاهرود

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 7 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو مهری بوجار

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Aliabad village, Shahrud

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 27 April 2021

Observers: Mehri Boojar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری خاوری در شهداد در اردیبهشت 1400

Record of Oriental Turtle Dove in Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه گونه: قمری خاوری Streptopelia orientalis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای حامد تیموری

Species: Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Dates of observation: 1 May 2021

Birdwatcgers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن سسک درختی زیتونی به تهران در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Eastern Olivaceous Warbler to Tehran in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک درختی زیتونی Iduna (Hippolais) pallida

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از تاریخ 14 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 11 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 3 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به سمنان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Semnan in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سمنان

استان: سمنان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 12 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پریسا دانشگر

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Semnan

Province: Semnan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 2 May 2021

Observers: Parisa Daneshgar

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 20 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 11 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به چیتگر در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Chitgar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 8 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای جواد بیات

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 28 April 2021

Observers: Javad Bayat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم پشت سرخ به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Red-backed Shrike in Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

شمار پرنده: 2 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 21 فروردین تا 11 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: 2 individuals (male & female)

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 April to 1 May 2021

Arrival date of observation: 1 May 2021

Observers: Pantea Golzari

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بلبل معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Nightingale to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 21 فروردین تا 10 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 10 March to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

Remarks: It’s song was recorded.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم ترکستانی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Turkestan Shrike to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم ترکستانی Lanius phoenicuroides

شمار پرنده: 9 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 1-10 اردیبهشت 1400

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: 9 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21-30 April 2021

Arrival/departure date of observation: 30 April 2021

Observers: Fardin Naziri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت تلیله بلوطی در سراب نیلوفر در اردیبهشت 1400

Record of Curlew Sandpiper in Sarab-e Niloufar in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 11 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Period of observations: 1 May 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین ثبت جغد شمالی برای ایران از پرور در اردیبهشت 1400

The first record of Boreal Owl for Iran from Parvar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد شمالی Aegolius funereus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود منطقه حفاظت شده پرور

استان: سمنان

زمان پایش: 9-10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان علی علی اسلام و مهدی قربانی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران. نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان.

 

Species: Boreal Owl Aegolius funereus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parvar Protected Area

Province: Semnan

Dates of observation: 29-30 April 2021

Observers: Ali Alieslam & Mehdi Ghorbani

Remarks: The first record of this species for Iran and Semnan province.

Reference: https://www.instagram.com/p/COXTc6DHyTS/?igshid=1wzh04py5mi6u

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به لارستان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Larestan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: لار، لارستان

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Lar, Larestan

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Adel Shamsizadegan

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به تهران در اردیبهشت 1396

Record of arrival of European Golden Oriole to Tehran in April 2017

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: پارک شهر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 اردیبهشت 1396

رفتارنگران: بانو ملیحه رجبی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Park-e Shahr, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 29 April 2017

Observers: Maliheh Rajabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به دلوار در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Delvar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دلوار

استان: بوشهر

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 29 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو سیمین حسینی

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Delvar

Province: Bushehr

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 18 April 2021

Observers: Simin Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرزیتونی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Ortolan Bunting to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 فروردین تا 10 اردیبهشت 1399

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1399

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 9 to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Gonbad-e Kavus in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس، جاده نفت

استان: گلستان

دوره پایش: از 1 تا 10 اردیبهشت 1399

نخستین روز دیدن: 10 اردیبهشت 1399

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 21 to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 20 فروردین تا 10 اردیبهشت 1399

نخستین روز رسیدن: 10 اردیبهشت 1399

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 9 to 30 April 2021

Arrival date of observation: 30 April 2021

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به تالش در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 9 اردیبهشت 1399

نخستین روز رسیدن: 9 اردیبهشت 1399

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 to 29 April 2021

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در قوری گل در اردیبهشت 1400

Record of Montagu's Harrier in Gori-Gol in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای ستار شیری

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male- second year

Place of observation: Ghgori-Gol

Province: East Azarbaijan

Date of observation: 30 April 2021

Observers: Sattar Shiri

Identified by: Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک تاجدار در استان یزد

Record of Red-crested Pochard in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: اردک تاجدار Netta rufina

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: شهرستان خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 29 دی 1399

پرنده نگر: آقایان حجت تیموری و موسی شمسایی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 18 January 2021

Birdwatchers: Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دیدومک در استان یزد

Record of Red-wattled Lapwing in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: دیدومک Vanellus indicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرستان خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 14 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای حجت تیموری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Red-wattled Lapwing Vanellus indicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 3 April 2021

Birdwatchers: Hojjat Teymouri

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به هورالعظیم در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Hour-al-Azim in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 9 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقایان علی سجاد جلالی و عطیه حیدری ورشید

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Hour-al-Azim

Province: Khuzestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 29 April 2021

Observers: AliSajjad Jalali & Atiyeh Heydari Varshid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل ارغوانی به چیتگر در اردیبشهت 1400

Record of arrival of Purple Heron to Chitgar in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 7 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای جواد بیات

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date: 27 April 2021

Observers: Javad Bayat

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به لواسان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Lavasan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دراسیاب، لواسان

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 4 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای مهدی پایمرد

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dersiab, Lavasan

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 24 April 2021

Observers: Mahdy Paymard

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به تهران در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Tehran in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تلو، شرق تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 4 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای پرویز بختیاری

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Telu, east of Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 24 April 2021

Observers: Parviz Bakhtiari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در سنندج در اردیبهشت 1400

Record of Paddyfield Warbler in Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

شمار پرنده: یک

محل پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 4 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Dates of observations: 24 April 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سنگ چشم تورانی و پشت سرخ در هندیجان در اردیبهشت 1400

Record of hybrid Turkestan x Red-backed Shrike in Hendijan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دورگه سنگ چشم تورانی و سنگ چشم پشت سرخ

نوع ناهنجاری: دورگه

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شایان بهبهانی

شناسایی کنندگان: آقایان محسن ملاح، اوربان اولسون و تیم ورفولک

Species: Turkestan x Red-backed Shrike Lanius phoenicuroides x L. collurio

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Date of observation: 30 April 2021

Birdwatchers: Shayan Behbahani

Identified by: Mohsen Mallah, Urban Olsson & Tim Worfolk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در قنبرآباد در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Ghanbar-Abad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: حامد موسوی، سارا عرب، آبراهام شکوهی و ندا مهدوی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male

Place of observation: Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Dates of observations: 23 April 2021

Birdwatchers: Hamed Mousavi, Sara Arab, Abraham Shkouhi & Neda Mahdavi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بند علیخان در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Band Alikhan in late April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

شمار پرنده: 10 نر و چند ماده

محل پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 6 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 10 male and several females

Place of observation: Band Alikhan

Province: Tehran

Dates of observations: 26 April 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت یلوه نوک سبز در استان یزد

Record of Baillon’s Crake in Yazd province

 

چکیده این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب آرتزین، خاتم

استان: یزد

زمان پایش: 10 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای حمید دهوئی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Baillpn’s Crake Porzana pusilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Artezian wetland, Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 30 April 2021

Birdwatchers: Hamid Dehoi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species for Yazd province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت چلچله کوهی در استان بوشهر

Record of Eurasian Crag Martin in Bushehr province

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله کوهی Ptyonoprogne rupestris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: اسکله فراکه، بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 8 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان کوروش خلیلی و قدرت اله مشتاقی

شناسایی کنندگان: آقای محسن محلاح

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان بوشهر. این گونه در سالهای گذشته توسط آقای محسن ملاح دیده شده بود ولی نگاره ای از آن فراهم نشد.

Species: Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Farakeh jetty, Bushehr

Province: Bushehr

Date of observation: 28 April 2021

Birdwatchers: Korosh Khalili & Ghodratollah Moshtaghi

Identified by: Mohsen Mallah

Remarks: The first record of this species in Bushehr province. This species was observed by Mohsen Mallah several year ago but photograph could not be provided.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به مشهد در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Mashhad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد: کمتر از 1000 فرد

مکان پایش: گلمکان

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 4 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای مهدی میرسیّار

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: Less than 1000 individuals

Monitoring place: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 24 April 2021

Observers: Mehdi Mirsayyar

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به گلمکان در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Golmakan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor (Sturnus) roseus

تعداد: پنج دسته و هر دسته کمتر از 100 فرد

مکان پایش: گلمکان

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 2 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای مهدی میرسیّار

Species: Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus

No. of individuals: 5 flocks and less than 100 individuals per flock

Monitoring place: Golmakan

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 22 April 2021

Observers: Mehdi Mirsayyar

 

-----

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک باغی به سنندج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Garden Warbler to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک باغی Sylvia borin

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 12 فروردین تا 5 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 5 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

Species: Garden Warbler Sylvia borin

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 1-25 April 2021

Arrival date: 25 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به کرج در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، جاده محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 12 فروردین تا 5 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 5 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Nahal & Bazr minacity, Mohammad-Shahr road, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 1-25 April 2021

Arrival date of observation: 25 April 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرسیاه به بستک در فروردین 1400

Record of arrival of Black-headed Bunting to Bastak in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: 500 فرد

مکان پایش: روستای هرنگ، بستک

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 25 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای عیسا پوردوست

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 500 individuals

Monitoring place: Herang village, Bastak

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 14 April 2021

Observers: Eisa Poudoust

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرسیاه به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Black-headed Bunting to Qazvin in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: چند فرد

مکان پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 3 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Qazvin mountains

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 23 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سبزقبای معمولی به آبیک در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Roller to Abyek in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 1 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 21 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در جیرفت در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Jiroft in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: روستای پشت مرز، جیرفت

استان: کرمان

زمان پایش: 4 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای مسلم دبیری

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Poshtmarz village, Jiroft

Province: Kerman

Dates of observations: 24 April 2021

Birdwatchers: Moslem Dabiri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در کرمانشاه در فروردین 1400

Record of Common Grasshopper in Kermanshah in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 24 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 13 April 2021

Birdwatchers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سسک بیابانی آسیایی در استان گلستان

Observation of Asian Desert Warbler in Golestan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سسک بیابانی آسیایی Sylvia nana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کوههای زیارت، گرگان

استان: گلستان

زمان پایش: 20 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای موسی مزینانیان

شناسایی کنندگان: میرحسین حسینی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گلستان

Species: Asian Desert Warbler Sylvia nana

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ziarat mountains, Gorgan

Province: Golestan

Dates of observation: 9 April 2021

Birdwatchers: Musa Mazinanian

Identified by: MirHossein Hosseini

Remarks: The first record of this species for Golestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به پاسارگاد در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Pasargad in April 2021

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کوه سیاه، پاسارگاد

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 1 اردیبهشت 1400

رفتارنگر: آقای محمدامین کریمی

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Kuh-Siah, Pasargad

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 21 April 20121

Observer: MohammadAmin Karimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل ارغوانی به بندر انزلی در فروردین 1400

Record of arrival of Purple Heron to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

تعداد: 4 فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 19 April 2021

Arrival date: 19 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در کیش در فروردین 1400

Record of White-breasted Waterhen in Kish in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amauronis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جزیرۀ کیش، منطقه آزاد

استان: هرمزگان

زمان پایش: 31 فروردین 1400

پرنده نگران: بانوان محبوبه مرادعلیزاده و رعنا حیدری

Species: White-breasted Waterhen Amauronis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish free zone

Province: Hormozgan

Dates of observations: 20 April 2021

Birdwatchers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Ra’na Heidari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بند علیخان در فروردین 1400

Record of Namaqua Dove in Band Alikhan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک نر و دو ماده

محل پایش: بند علیخان

استان: تهران

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان محسن ملاح و علیرضا کیانی نژاد

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one male and two females

Place of observation: Band Alikhan

Province: Tehran

Dates of observations: 15 April 2021

Birdwatchers: Mohsen Mallah & Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در گندمان در زمستان 1399

Record of Lesser White-fronted Goose in Gandoman in winter 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل پایش: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: آذر تا ابتدای اسفند 1399

پرنده نگر: آقای روح اله عسگری

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Charmahal & Bakhtiari

Dates of observations: December 2020 to February 2021

Birdwatchers: Ruhollah Asgari

Remarks: The first record of this species for Charmahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of Namaqua Dove in Salehieh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 1 اردیبهشت 1400

پرنده نگر: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان قزوین

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh

Province: Qazvin

Dates of observations: 21 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گیلانشاه ابروسفید در استان کردستان

Observation of Whimbrel in Kordestan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالاب زریبار، مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقایان ناصح حسینی را و آزاد توکلی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کردستان

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar lake, Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 23 April 2021

Birdwatchers: Naseh Hosseini Rad & Azad Tavakoli

Remarks: The first record of this species for Kordestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی صورتی در استان کرمانشاه

Observation of Slender-billed Gull in Kermanshah province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: کاکایی صورتی Chroicephalus (Larus) genei

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 29 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان بابک ویسی نژاد و محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Slender-billed Gull Chroicephalus (Larus) genei

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 18 April 2021

Province: Kermanshah

Birdwatchers: Babak Veisinezhad & Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره خاکی در استان قزوین

Observation of Desert Finch in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سهره خاکی Rhodopechys obsoleta

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهر قزوین

استان: قزوین

زمان پایش: 3 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Desert Finch Rhodopechys obsoleta

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qazvin city

Province: Qazvin

Dates of observation: 23 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان قزوین

Observation of Whiskered Tern in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: 10 فرد

مکان پایش: صالحیه، آبیک

استان: قزوین

زمان پایش: 27 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Salehieh, Abyek

Province: Qazvin

Dates of observation: 16 April 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در بوشهر در فروردین 1400

Record of Common Grasshopper in Bushehr in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

زمان پایش: 12 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان کوروش خلیلی و خلیل کرمی

یادداشت: آوای این پرنده شنیده شده بود.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 31 March 2021

Birdwatchers: Korosh Khalili & Khalil Karami

Remarks: It’s voice was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ملخی در سنندج در اردیبهشت 1400

Record of Common Grasshopper in Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ملخی Locustella naevia

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

زمان پایش: 1 اردیبهشت 1400

پرنده نگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کردستان. همچنین آوای این پرنده حدود دو سال پیش نیز شنیده شده بود.

Species: Common Grasshopper Locustella naevia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Period of observations: 21 April 2021

Birdwatchers: Shoresh Vahabi

Remarks: The first record of this species for Kordestan province. Also, it was heard about two years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ گردان در استان سمنان

Observation of Ruddy Turnstone in Semnan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سنگ گردان Arenaria interpres

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی شکرالهی، احسان طالبی، یاشار صدف زاده و پدرام خلیلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Ruddy Turnstone Arenaria interpres

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 17 April 2021

Birdwatchers: Ali Shokrollahi, Ehsan Talebi, Yashar Sadafzadeh & Pedram Khalili

Remarks: The first record of this species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به صالحیه در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Salehieh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 18 فرد

مکان پایش: صالحیه

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 18 individuals

Monitoring place: Salehieh

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 16 April 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سینه سرخ ایرانی به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of White-throated Robin to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1-31 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 31 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 21 March to 20 April 2021

Arrival date: 20 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پیغوی کوچک به تهران در فروردین 1400

Record of arrival of Shikra to Tehran in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: باغ کشاورزی، شمال شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 6-30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگران: ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Keshavarzi garden, north of Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: From 26 March to 19 April 2021

Arrival date: 19 April 2021

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پیغوی کوچک به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Shikra to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1-30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 19 April 2021

Arrival date: 19 April 2021

Observers: Fardin Naziri

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن گیلانشاه ابروسفید به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Whimbrel to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus

تعداد: 18 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 29 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 29 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Whimbrel Numenius phaeopus

No. of individuals: 18 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 18 April 2021

Arrival date of observation: 18 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم سرحنایی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of Woodchat Shrike to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنگ چشم سرحنایی Lanius senator

تعداد: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 17 April 2021

Arrival date of observation: 17 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سینه راه راه به دزفول در فروردین 1400

Record of arrival of Barred Warbler to Dezful in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد: یک فرد

مکان پایش: دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: از 12 تا 30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 1 to 29 April 2021

Arrival date: 29 April 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت رسیدن زردپره سرسیاه به لارستان در فروردین 1400

Record of arrival of Black-headed Bunting to Larestan in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

تعداد: 1000 فرد

مکان پایش: کاریان جویم، لارستان

استان: فارس

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 5 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای ثمود احراری

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 1000 individuals

Monitoring place: Kariyan-e Juyom, Larestan

Province: Fars

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 25 March 2021

Observers: Samood Ahrari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن گنجشک گلوزرد به دزفول در فروردین 1400

Record of arrival of Yellow-throated Sparrow to Dezful in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک گلوزرد Gymnoris xanthocollis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پایگاه هوایی دزفوب

استان: خوزستان

دوره پایش: از 12 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 1 to 17 April 2021

Arrival date of observation: 17 April 2021

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سینه سرخ ایرانی به میمند در فروردین 1400

Record of arrival of White-throated Robin to Meymand in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis

تعداد: یک فرد

مکان پایش: میمند

استان: فارس

دوره پایش: از 12 تا 26 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 26 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سلمان حمیدی

Species: White-throated Robin Irania gutturalis

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Meyman

Province: Fars

Monitoring period: From 1 to 15 April 2021

Arrival date of observation: 15 April 2021

Observers: Salman Hamidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زردپره سرزیتونی به میشداغ در فروردین 1400

Record of arrival of Ortolan Bunting to Mishdagh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

تعداد: یک فرد

مکان پایش: منطقه حفاظت شده میشداغ، دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 26 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 26 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سیدهادی موسوی نژاد

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Mishdagh P.A., Azadegan plain

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 March to 15 April 2021

Arrival date of observation: 15 April 2021

Observers: Seyed Hadi Mousavinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 28 فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 28 individuals

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 17 April 2021

Arrival date: 17 April 2021

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر خالدار به سنندج به فروردین 1400

Record of arrival of Spotted Flycatcher to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر خالدار Muscapa striata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 27 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

Species: Spotted Flycatcher Muscapa striata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 16 April 2021

Arrival date: 16 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به کوکبیه، شازند در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Kowkabieh, Shazand in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: کوکبیه، شازند

استان: مرکزی

دوره پایش: از 12 تا 28 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو ماندانا حضرتی فرید

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Kowkabieh, Shazand

Province: Markazi

Monitoring period: From 1 to 17 April 2021

Arrival date of observation: 17 April 2021

Observers: Mandana Hazrati-Farid

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به شهمیرزاد در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Shahmirzad in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شهمیرزاد

استان: سمنان

دوره پایش: از 12 تا 27 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای سیروس جعفری چاشمی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shahmirzad

Province: Semnan

Monitoring period: From 1 to 16 April 2021

Arrival date of observation: 16 April 2021

Observers: Sirus Jafari Chashomi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به تالش در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Talesh in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 50 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای فردین نظیری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 13 April 2021

Arrival date: 13 April 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بلبل معمولی به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Common Nightingale to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بلبل معمولی Luscinia megarhynchos

تعداد: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1 تا 30 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 30 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

یادداشت: نسبت به سال گذشته، هشت روز دیرتر دیده شد.

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Nahal & Bazr minicity, Karaj

Province: Albors

Monitoring period: 21 March to 19 April 2021

Arrival date of observation: 19 April 2021

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

Remarks: It was observed 8 days later compared with the previous year.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک سرسیاه نر به سنندج در فروردین 1400

Record of arrival of male Blackcap to Sanandaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

تعداد: 15 فرد (همگی)

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-28 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای شورش وهابی

یادداشت: به پدیده زودتر رسیدن نرها نسبت به ماده ها (در پرندگان مهاجر) به سرزمینهای جوجه آوری Protandry گفته می شود.

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 15 individuals (all male)

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 17 April 2021

Arrival date: 17 April 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به گرگان در فروردین 1400

Record of arrival of Common Swift to Gorgan in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: گرگان

استان: گلستان

دوره پایش: 1-27 فروردین 1400

نخستین روز دیدن: 27 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای حاجی قلی کمی

یادداشت: در روزهای 29 و 30 فروردین 1400 تعداد 10 فرد دیده شدند. در سالهای گذشته در پایان اسفندماه هم دیده شدند.

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gorgan

Province: Golestan

Monitoring period: 21 March to 16 April 2021

First date of observation: 16 April 2021

Observers: Haji-Gholi Kami

Remarks: On 18 and 19 April 2021, at least 10 individuals were observed. During the last years, this species was observed in the middle of March.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پیغوی کوچک به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Shikra to Karaj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1-23 فروردین1400

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1400 

رفتارنگران: بانو پگاه میرزایی و آقای حمید جباری

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: From 21 Mrch to 12 April 2021

Arrival date: 12 April 2021

Observers: Pegah Mirzaei &Hamid Jabbari

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به یاسوج در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Yasuj in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 11 فرد

مکان پایش: شهر یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 1 تا 23 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای آریا شفائی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 11 individuals

Monitoring place: Yasuj city

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: From 21 March to 12 April 2021

Arrival date: 12 April 2021

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به سنندج در اسفند 1399

Record of arrival of Willow Warbler to Sanandaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 11 تا 29 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 29 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 1 to 19 March 2021

Arrival date: 19 March 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به سنندج در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Sanandaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 30 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 11 تا 29 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 29 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 1 to 19 March 2021

Arrival date: 19 March 2021

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک هیرکانی در اردبیل در شهریور 1398

Record of Hyrcanian (Caspian) Tit in Ardabil in August 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: جنگلهای روستای سوها، اردبیل

استان: اردبیل

زمان پایش: 5 شهریور 1398

پرنده نگر: آقای محمدامین غفاری

شناسایی: محمدامین غفاری، شاهو دربندی، سیدناصح حسینی، محمد سفرنگ، حمید جباری، احسان طالبی، درنا مجاب، علی سنگچولی و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Hyrcanian (Caspian) Tit Poecile hyrcanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Suha village, Ardabil

Province: Ardabil

Date of observation: 27 August 2019

Birdwatchers: Mohammad-Amin Ghaffari

Identified by: Mohammad-Amin Ghaffari, Shahoo Darbandi, Seyed Naseh Hosseini, Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Ehsan Talebi, Dorna Mojab, Ali Sangchooli & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسیاه در سرخرود در فروردین 1400

Record of Black-headed Penduline Tit in Sorkhrud in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسیاه Charadrius asiaticus

تعداد: یم فرد

مکان پایش: سرخرود، فریدونکنار

استان: مازندران

زمان پایش: 19 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای علیرضا کیانی نژاد

Species: Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sorkhrus, Fereydoun-Kenar

Province: Mazandaran

Date of observation: 8 April 2021

Birdwatchers: Alireza Kianinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکچک ابلق معمولی در استان البرز

Observation of Pied Wheatear in Alborz province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: چکچک ابلق معمولی Oenanthe pleschanka

تعداد: 5 فرد (نر و ماده)

مکان پایش: صالحیه

استان البرز

زمان پایش: 12 مهر 1398

پرنده نگران: آقای عباس محجوب

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز.

Species: Pied Wheatear Oenanthe pleschanka

No. of individuals: 5 individuals (males & females)

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Date of observation: 2 October 2019

Birdwatchers: Abbas Mahjoob

Remarks: The first record of this species for Alborz province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش بلبل زیردم سرخ در اهواز در فروردین 1400

Report of Red-vented Bulbul in Ahwaz in April 2021

 

چکیده این گزارش:

گونه: بلبل زیردم سرخ Pycnonotus cafer

تعداد: یک فرد

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

زمان پایش: 29 فروردین 1400

پرنده نگران: آقای کرامت حافظی

یادداشت: نخستین گزارش این گونه برای استان خوزستان.

Species: Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 April 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Remarks: The first report of this species for Khuzestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۰۰ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره خاکی در استان گیلان

Observation of Desert Finch in Gilan province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سهره خاکی Bucanetes githagineus

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: جوکندان، تالش

استان: گیلان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای فردین نظیری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان.

Species: Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta

No. of individuals: one individual female

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 17 April 2021

Observer: Fardin Naziri

Remarks: The first record of this species for Gilan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۲۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در حسنلو در فروردین 1400

Record of Montagu's Harrier in Hasanlu in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک نر

مکان پایش: حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

زمان پایش: 25 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان هاشم رقیبی، محمد شاکری موحد، مهدی عسگریار و عزیز عذار

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one male

Place of observation: Hasanlu, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 14 April 2021

Observers: Hashem Raghibi, Mohammad Shakeri-Movahhed, Mahdi Asgaryar & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در مریوان در فروردین 1400

Record of Cinereous Bunting in Bandar-e Mahshahr in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: 26 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

زمان پایش: 26 فروردین 1400

پرنده نگران: علی سفرنگ، یداله عبدالهی، امید دیهیم و محمد سفرنگ

یادداشت: صدای حدود 100 فرد شنیده شد.

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 26 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Date of observation: 15 April 2021

Observers: Ali Safrang, Yadollah Abdollahi, Omid Deyhim & Mohammad Safrang

Remarks: Calls of about 100 individuals was heard.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

ثبت دال سیاه در کرمانشاه در فروردین 1400

Record of Cinereous Vulture in Kermanshah in April 1400

 

چکیده این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: سفیدکوه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 21 فروردین 1400

پرنده نگر: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sefid-Kuh, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 10 April 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی پاسیاه در شاهرود در فروردین 1400

Record of Black-legged Kittiwake in Shahrud in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کاکایی پاسیاه Rissa tridactyla

تعداد پرنده: یک فرد

محل پایش: شاهرود

استان: سمنان

زمان پایش: 28 فروردین 1400

پرنده نگران: آقایان علی شکرالهی، احسان طالبی، یاشار صدف زاده و پدرام خلیلی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سمنان

Species: Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Dates of observation: 17 April 2021

Observers: Ali Shokrollahi, Ehsan Talebi, Yashar Sadafzadeh & Pedram Khalili

Remarks: The first record of this species for Semnan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به بندر لنگه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Cuckoo to Bandar-e Lengeh in March 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 18 اسفند 1399

رفتارنگران: آقای سیدعدنان هاشمی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 8 March 2020

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به کرج در فروردین 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Karaj in March 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مگس گیر نیم طوق Fecedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان پایش: باغستان، کرج

استان: البرز

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 9 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو سروناز سعادت

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one male

Monitoring place: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: --

Arrival date: 29 March 2021

Observers: Sarvenaz Saadat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به شیراز در فروردین 1400

Record of arrival of European Bee-eater to Shiraz in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: چند فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: بانو الهام شنیتی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بابل در فروردین 1400

Record of arrival of Squacco Heron to Babol in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد: یک فرد ماده

مکان پایش: بابل

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای جواد خالق زاده آهنگر

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Babol

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 5 April 2021

Observers: Javad Khaleghzadeh Ahangar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۰ ، ۱۱:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق معمولی به کرمانشاه در فروردین 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Kermanshah in April 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: مرغ حق معمولی Otus scops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: 28 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: 18 March to 2 April 2021

Arrival date: 2 April 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی