کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در سنجر، دزفول در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Sanjar, Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در مهر 1398

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: محل دفن پسماند خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Khorram-Abad dump site

Province: Lorestan

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Mohsen Amiri & Ali Sadeghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در آباده در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Abadeh in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: آباده

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abadeh

Province: Fars

Period of observations: 2 October 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در شهرستان کارون در مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: غزاویه، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghazavieh, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 September 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در دزفول در اوایل مهر 1398

Record of Steppe Eagle in Dezful in late September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 4 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 26 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 30 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: 21 September 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در اهواز در مهر 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 11 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 3 October 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بردسکن در مهر 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در بردسکن در مهر 1398

Record of Golden Eagle in Bardeskan in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: بردسکن

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عباس زاده

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Bardeskan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 October 2019

Observers: Mohammad Abbaszadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در دزفول در مهر 1398

Record of Common Pochard in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 8 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در خرمشهر در مهر 1398

Record of Namaqua Dove in Khorram-Shahr in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خمین در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Khomein in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گلمگرد، خمین

استان: مرکزی

تاریخهای مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمود امیدی

شناسایی کنندگان: آرش حبیبی-آزاد و محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golmagard, Khomein

Province: Markazi

Dates of observation: 4 October 2019

Observers: Mahmoud Omidi

Identified by: Arash Habibi-Azad & Mohsen Mallah

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در تالاب سیران گولی در مهر 1398

Record of Marbled Duck in Seyran-Goli wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در دزفول در مهر 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Dezful in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: حمید جباری، محسن ملاح، مجید پورهمدانی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 October 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Majid Pourhamedani, Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Iraq Babbler in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 12 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: علی سجاد جلالی

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 2 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در کازرون در مهر 1398

Record of Long-eared Owl in Kazerun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دشت برم، کازرون

استان: فارس

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سید محسن موسوی نژاد

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dasht-e Barm, Kazerun

Province: Fars

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Seyed Mohsen Moosavinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالاب حسنلو در مهر 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Hasanlu wetland in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 4 October 2019

Observers: Aziz Ozar, Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در زریبار در مهر 1398

Record of Bearded Reedling in Zaribar in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 16 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رحمان آذری

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 6 individuals

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Date of observation: 8 October 2019

Observers: Rahman Azari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در مهر 1398

Record of Barred Warbler in Khatam in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 12 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Date of observation: 4 October 2019

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد انبار در خرمشهر در مهر 1398

Record of Barn Owl in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد انبار Tyto alba

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Barn Owl Tyto alba

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در تالاب حسنلو در مرداد 1398

Record of Paddyfield Warbler in Hasanloo wetland in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 18 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hasanloo wetland

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 9 August 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در گیلان غرب در مهر 1398

Record of Western Osprey in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد زاگرس، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zagros dam, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Siamak Esmaili

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیپت گلوسرخ در استان کرمانشاه

Observation of Red-throated Pipit in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پیپت گلوسرخ Anthus cervinus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 27 فروردین 1394

مشاهده کننده: آقای سیامک اسماعیلی

شناسایی کنندگان: بهزاد عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Red-throated Pipit Anthus cervinus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: 16 April 2015

Observers: Siamak Esmaili

Identified by: Behzad Azimi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در گیلان غرب در شهریور 1398

Record of European Turtle Dove in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 40 فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در گیلان غرب در شهریور 1398

Record of Griffon Vulture in Gilan-e Gharb in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali-Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دوبرادر در گیلان غرب در بهمن 1393

Record of Bonelli’s Eagle in Gilan-e Gharb in February 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار مممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 3 بهمن 1393

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaleh-Zard, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 22 February 2015

Observers: Siamak Esmaili

Identified by: Ehsan Talebi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در گیلان غرب در اردیبهشت 1398

Record of Short-toed Eagle in Gilan-e Gharb in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکارممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 7 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaleh-Zard No-Hunting area, Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: 27 April 2019

Observers: Siamak Esmaili

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در شهرستان رستم در شهریور 1398

Record of White-throated Dipper in Rostam county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان رستم

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 شهریور 1398

مشاهده کننده: آقای پیمان خوبکار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rostam county

Province: Fars

Period of observations: 6 September 2019

Observers: Peyman Khobkar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در شیراز در خرداد 1398

Record of White-throated Dipper in Shiraz in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کوهمره سرخی، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد جوکار

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kuhmareh-Sorkhi, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: June 2019

Observers: Mohammad-Javad Jowkar

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مهر ۹۸ ، ۲۰:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در اهواز در مهر 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Ahwaz in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، حمید جباری، محسن ملاح، سینا خالصی، کاوه پیوندی، سعید گله داری، ابوالقاسم خالقی زاده، دیک فورسمن و عبدالرحمن السرحان

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Date of observation: 1 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Sina Khalesi, Kaveh Peyvandi, Saeed Gallehdari, Abolghasem Khaleghizadeh, Dick Forsman & Abdulraman Al-Sirhan

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در مهران در مهر 1398

Record of Long-eared Owl in Mehran in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهران

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 10 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای هادی کریمی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mehran

Province: Ilam

Date of observation: 2 October 2019

Observer: Hadi Karimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در گیلان غرب در فروردین و اردیبهشت 1398

Record of Egyptian Vulture in Gilan-e Gharb in April and May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکارممنوع زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: فروردین و اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Date of observation: April and May 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در قصر شیرین در اسفند 1397

Record of Egyptian Vulture in Qasr-e Shirin in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ و یک نابالغ

مکان مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سیامک اسماعیلی و علی اشرف شکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult and one subadult

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Date of observation: 26 September 2019

Observers: Siamak Esmaili & Ali Ashraf Shokrian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در کارون در مهر 1398

Record of Short-toed Eagle in Karun in October 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 1 October 2019

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در شهرستان کارون در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Karun in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: غزاویه، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Ghazavieh village, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 30 September 2019

Observers: Alireza Afshoon

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در اهواز در مهر 1398

Record of Egyptian Nightjar in Ahwaz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز، ساحل کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 6 مهر 1398

مشاهده کننده: آقای علیرضا افشون

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 September 2019

Observer: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در ملکشاهی در مرداد 1395

Record of Egyptian Nightjar in Malekshahi in August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره مشاهدات: مرداد 1395

مشاهده کننده: آقای مهدی مامی

توضیحات: گونه جدید برای استان ایلام

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Period of observations: August 2016

Observers: Mahdi Mami

Remarks: New species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در گیلان غرب در خرداد 1398

Record of population of Griffon Vulture in Gilan-e Gharb in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: 9 فرد

مکان مشاهده: منطقه زله زرد، گیلان غرب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: خرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیامک اسماعیلی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Gilan-e Gharb

Province: Kermanshah

Period of observations: June 2019

Observers: Siamak Esmaili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در اندیمشک در مهر 1398

Record of Iraq Babbler in Andimeshk in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی (خوزی) Turdoides altirostris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 8 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در خرم آباد در مهر 1398

Record of White-throated Dipper in Khorram-Abad in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 7 مهر 1398

مشاهده کننده: آقایان مهدی پورعابدی، آرش شامی و میثم طهماسبی زاده

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 29 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi, Arash Shami & Meysam Tahmasbizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در کرج در مهر 1398

Record of Common Myna in Karaj in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزیش جمعیت

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد: 25 فرد

مکان مشاهده: سهیلیه، کرج

استان: البرز

دوره مشاهدات: 6 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سعید پیرانی

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Soheiliyeh, Karaj

Province: Alborz

Period of observations: 28 September 2019

Observers: Saeed Pirani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در پارسیان در مهر 1398

Record of Indian Silverbill in Parsian in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: بهده، پارسیان

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعدنان هاشمی، جاسم تمیمی، عدنان عبدالرضائی مدنی و غلام بهرامی

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Bejdeh, Parsian

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi, Jasem Tamimi, Adnan Abdolrezaei Madani & Gholam Bahrami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در اهواز در مهر 1398

Record of Eurasian Wryneck in Ahwazin September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 و 17 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observation: 23 September and 8 October 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در گناوه در مهر 1398

Record of Western Osprey in Genaveh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observations: 24 September 2019

Observers: Gholamabbas MohammadHosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در شهرکرد در مهر 1398

Record of Golden Eagle in Shahr-e Kord in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مجید پورهمدانی و حسن رستمیان

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: around Shahr-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 25 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Hasan Rostamian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در خوانسار در آبان 1397

Record of Golden Eagle in Khansar in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: خوانسار

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای سجاد سعادت

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khansar

Province: Esfahan

Period of observations: November 2018

Observers: Sajjad Saadat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در تالاب صالحیه در شهریور 1398

Record of Black-tailed Godwit in Salehieh wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of importan

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در خرمشهر در شهریور 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بیشه عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Population

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bisheh Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 25 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در دزفول در مهر 1398

Record of Indian Silverbill in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Dezful airforce

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در خرمشهر در مرداد 1398

Record of Little Crake in Khorram-Shahr in August 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای رحمانیه کعبی، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 30 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Rahmanieh-Kabi village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 21 August 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دزفول در مهر 1398

Record of Egyptian Vulture in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک بالغ

مکان مشاهده: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین علی و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one adult

Place of observation: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 26 September 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صدف خوار در گناوه در مهر 1398

Record of Eurasian Oystercatcher in Genaveh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: صدف خوار Haematopus ostralegus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای غلامعباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Period of observation: 24 September 2019

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در ملایر در مهر 1398

Record of Dalmatian Pelican in Malayer in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد ملایر

استان: همدان

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Malayer dam

Province: Hamedan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در جلفا در مهر 1398

Record of Bearded Vulture in Jolfa in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گلفرج، جلفا

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 3 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده پوربناب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Golfaraj, Jolfa

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 25 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در بوجاق در شهریور 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Boujagh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 20 September 2019

Observers: Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سیران گولی در مهر 1398

Record of Pallid Harrier in Seyran-Goli in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 2 نابالغ

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 5 مهر 1398

مشاهده کنندگان: خانم نسرین رئوف، آقایان غلامرضا فرخ نسب و عزیز عذار

شناسایی کنندگان: حمید جباری، عبدالرحمن السرحان، رافائل آی، مگنوس اولمن، دیک فورسمن، درنا مجاب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 2 juveniles

Place of observation: Seyran-Goli, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 September 2019

Observers: Nasrin Raouf, Gholamreza Farrokhnasab & Aziz Ozar

Identified by: Hamid Jabbari, Abdulrahman Al-Sirhan, Araffael Aye, Magnus Ullman, Dick Forsman & Dorna Mojab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در شهریور 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 36 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای  سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 36 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 9 September 2019

Observers: Ali-Sajjad Jalali

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of populationof important speciesin Iran

ثبت لک لک سیاه در شیمبار در مهر 1398

Record of Black Stork in Shimbar in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب شیمبار، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 مهر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم قنبری و حمزه جعفری

Type of important species: Decreasing population

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Shimbar wetland, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 September 2019

Observers: Ebrahim Ghanbari & Hamzeh Jafari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت دم جنبانک شکم زرد با سفیدگرایی در نقده در شهریور 1398

Record of Yellow Wagtail with leucism in Naghadeh in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم جنبانک شکم زرد  Motacilla flava

نوع غیرعادی: سفیدگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Yellow Wagtail Motacilla flava

Type of Aberration: leucism

No of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 19 September 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در شهریور 1398

Record of Bearded Reedling in Kani-Barazan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 82 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 82 individuals

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azabaijan

Date of observation: 22 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در سولدوز در شهریور 1398

Record of Common Pochard in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در شهریور 1398

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 9 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 22 September 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در خرمشهر در شهریور 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای منیخ، خرمشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Manikh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خرمشهر در شهریور 1398

Record of Pallid Harrier in Khorram-Shahr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: روستای منیخ، خرمشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 29 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Manikh village, Khorram-Shahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در ورزقان در شهریور 1398

Record of White-headed Duck in Varzaghan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: سد زرآباد، ورزقان

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم و خانم ناهید تشکر

Type of important species: IUCN Redlist

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Zarabad dam, Varzaghan

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 15 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Nahid Tashakkor

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سهره ریز هندی در لامرد در شهریور 1398

Record of Indian Silverbill in Lamerd in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: September 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۵:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت باکلان کوچک در سولدوز در شهریور 1398

Records of Pygmy Cormorant in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت :

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Phalacrocorax pygmeus

تعداد: 30 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عزیز عذار، هادی تیزچنگ و سیروس خوش نیت

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Aziz Ozar, Hadi Tizchang & Sirous Khoshniat

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سولدوز در شهریور 1398

Record of Pied Kingfisher in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان هادی تیزچنگ، سیروس خوش نیت و عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Hadi Tizchang, Sirous Khoshniat & Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۹۸ ، ۱۴:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در شهرستان کارون در شهریور 1398

Record of population of Armenian Gull in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در دزفول در شهریور 1398

Record of Eurasian Wryneck in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دارکوب قهوه ای Jynx torquila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان رجبعلی فرامهر و رامین عندلیب

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 13 September 2019

Observers: Rajabali Faramehr & Ramin Andalib

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم روشن در سارگپه های ایران

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 2 مهر 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم روشن در چهار نوع سارگپه ایران یعنی معمولی، صحرایی (استپی)، پابلند و پرپا تهیه شده است. لازم به یادآوری است که در شمال ایران، زیرگونه سارگپه معمولی هیرکانی زیست می کند که اندکی با ویژگیهای توصیف شده در مورد زیرگونه نمادین (Buteo buteo buteo) متفاوت است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo buteo

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

Buteo lagopus

نام انگلیسی

Common Buzzard

Steppe Buzzard

Long-legged Buzard

Rough-legged Buzzard

نام فارسی

سارگپه معمولی

سارگپه صحرایی (سارگپه استپی)

سارگپه پابلند

سارگپه پرپا

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

دشتها، اراضی باز با بوته ها، مناطق نیمه بیابانی، کوهها و درختزارها

اراضی باز با درختان- تالابها

طول بدن

حدود 50 سانتیمتر

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60 تا 66 سانتیمتر

حدود 50 تا 61 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 120 سانتیمتر

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

حدود 125 تا 145 سانتیمتر

درازی و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

بالها بلندتر از سارگپه معمولی حنایی (استپی)

بال زدن

-

بال زدن افراشته تر و بال باز روی صاف تر- در زمان بال باز سرخوردن لبه بالها کمتر بالا آمده

بال زدن با انعطاف بیشتر و بال باز روی با لبه بال منحنی- سر خوردن با لبه بالها بالا آمده

بال زدن منظم- بال زدن با انعطاف بیشتر و بال باز روی با لبه بال منحنی

طول دم

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم بلندتر از سارگپه معمولی

دم بلندتر از سارگپه معمولی حنایی (استپی)

گونه ها

سفید

راه راه عرضی ریز

سفید

کرم گاهی راه راه خیلی ریز

چشمها

زرد تا تیره

زرد تا تیره

زرد روشن تا تیره

زرد تا تیره

ابرو

پهن و سفید

روشن و نامشخص

پهن و سفید

پهن و کرم- در نرها لکه تیره در جلوی چشم

تارک سر

در تارک قهوه ای راه راه

قهوه ای روشن با راه راه ریز

قهوه ای

قهوه ای راه راه

پس سر

قهوه ای راه راه در زمینه سفید

قهوه ای راه راه

روشن با راه راه طولی

راه راه طولی در زمینه کرم

گلو

سفید با کمی راه راه نازک

سفید با کمی راه راه نازک

سفید با کمی راه راه نازک- در فرم زرد سینه زردرنگ

راه راه طولی تیره

سینه

طوق سفید بین سینه و شکم- سینه سفید با راه راه طولی در طرفین سینه- کمی راه راه محو در نابالغین

طوق سفید بین سینه و شکم- سینه سفید با راه راه طولی کم و پراکنده در نابالغین

سفید با راه راه طولی نازک و حنایی در نابالغین و راه راه طولی قهوه ای در بالغین- در فرم زرد سینه زردرنگ

نوار روشن و کرم بین سینه و شکم-

پهلوها

سفید با خالهای ریز تا راه راه عرضی تیره در زمینه سفید

سفید با خالهای ریز تا راه راه طولی تیره در زمینه سفید

حنایی و قهوه ای- در بالغین راه راه عرضی و در نابالغین راه راه طولی

قهوه ای تیره

شکم

تقریبا سفید با کمی راه راه محو

تقریبا سفید با کمی راه راه طولی

تقریبا سفید با کمی راه راه طولی- در فرم زرد شکم زردرنگ

در نابالغین قهوه ای تیره- در ماده ها قهوه ای و لبه پرها سفید نازک- در نرها راه راه عرضی قهوه ای تیره در زمینه روشن

پوشپرهای زیر دم

تقریبا سفید با کمی راه راه عرضی محو

سفید

سفید- در فرم زرد پوشپرهای زیر دم زردرنگ

سفید

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

لکه خم بال

تیره و به اندازه متوسط- گاهی بدون لکه تیره

بدون لکه تیره

لکه قهوه ای تیره

لکه تبره بزرگ

پوشپرهای زیر بال

سفید تا کرم- گاهی نوار تیره بین شاهپرها و پوشپرها دیده می شود

راه راه طولی در زمینه سفید

راه راه طولی قهوه ای در زمینه سفید- در قسمت عقب کم رنگ تر- در فرم زرد پوشپرها زردرنگ

زرد و کرم- یک نوار بین شاهپرها و پوشپرها

زیر شاهپرهای بال

نوار تیره محو، نازک تا متوسط در انتهای شاهپرهای بال- چندین نوار عرضی تیره

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال با لبه نازک سفید

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال- راه راه عرضی نازک و تیره در شاهپرهای ثانویه

نوار تیره نازک در انتهای شاهپرهای بال با لبه نازک سفید- نابالغین نوار تیره لبه خارجی بال را ندارد

رنگ پشت

خالهای قهوه ای درشت در زمینه سفید

-

خالهای قهوه ای درشت در زمینه حنایی

قهوه ای

پوشپرهای روی بال

سفید با خالهای قهوه ای درشت

-

حنایی کم رنگ با خالهای کم در جلوی بال ولی خالهای بیشتر در عقب- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره ای را روی بال ایجاد می کنند

راه راه طولی در زمینه روشن

روی شاهپرهای بال

قهوه ای با راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در لبه خارجی بال نوار تیره

-

راه راه عرضی در زمینه کرم- در لبه خارجی بال نوار تیره و پهن

شاهپرهای ثانویه قهوه ای- بین انگشتان بال و شاهپرهای ثانویه پرها روشن با چند نوار عرضی

دمگاه

سفید با یک نوار تیره در انتها

-

تیره با یک نوار حنایی در انتها

تیره با یک نوار تیره در انتها

روی شاهپرهای دم

قهوه ای با راه راه عرضی که در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم تیره

-

حنایی که در پایه پرها زرد هستند- نوار انتهای دم تیره دیده نمی شود

در پایه پرها سفید هستند- نوار انتهای دم پهن و تیره- در ماده ها یک نوار ولی در نرها تعداد نوارها بیشتر است

زیر شاهپرهای دم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک خالدار پاسبز در استان اصفهان

Observation of Wood Sandpiper in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسبز Tringa glareola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سی و سه پل، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 27 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Species: Wood Sandpiper Tringa glareola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Date of observation: 18 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohsen Mallah

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در لردگان در شهریور 1398

Record of Griffon Vulture in Lordegan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده:یک فرد

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان فرهاد محمودی، فربد خاکپور و رامتین گمرک چی

توضیحات: این پرنده تحت درمان است.

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: September 2019

Observers: Farhad Mahmoudi, Farbod Khakpour & Ramtin Gomrokchi

      Remarks: The bird is under treatment.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لامرد در شهریور 1398

Record of Bonelli's Eagle in Lamerd in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: September 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در سولدوز در شهریور 1398

Record of population of White Stork in Solduz in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 7 September 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در قم در اسفند 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Qom in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای البرز، قم

استان: قم

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید رضوانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Alborz village, Qom

Province: Qom

Period of observations: March 2018

Observers: Majid Rezvani

Identified by: Arya Shafaeipour & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اسکوآی قطبی در بوشهر در شهریور 1398

Record of Parasitic Jaeger in Bushehr in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: اسکوآی قطبی Stercorarius parasiticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Migration

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 19 September 2019

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در ملکشاهی در شهریور 1398

Record of Levant Sparrowhawk in Malekshahi in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک نابالغ

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی مامی و احمدرضا صیادی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 19 September 2019

Observers: Mahdi Mami & Ahmad-Reza Sayyadi

Identified by: Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۸ ، ۰۹:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سلیم طوقی بزرگ در استان خراسان رضوی

Observation of Common Ringed Plover in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سلیم طوقی بزرگ Charadrius hiaticula

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای شورک ملکی، سرخس

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 28 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی، رضا جوادی و سعید داوری

شناسایی کنندگان: علی خانی و مرتضی کشاورز

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Species: Common Ringed Plover Charadrius hiaticula

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shourak-Maleki, Sarakhs

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 19 September 2019

Observers: Ali Mahdavi, Reza Javadi, Saeed Davari

Identified by: Ali Khani & Morteza Keshavarz

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد گوش دراز در سیلاخور، دورود در پاییز 1397

Record of Long-eared Owl in Silakhor, Dorud in autumn 2018

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت سیلاخور، دورود

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: پاییز 1397

مشاهده کننده: آقایان علی روشنی و کوروش لشنی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Silakhor plain, Dodud

Province: Lorestan

Date of observation: autumn 2018

Observer: Ali Roshani & Korosh Lashni

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زیرآبروک در بروجن و اردل در تیر 1397

Record of White-throated Dipper in Borujen and Ardal in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: زیرآبروک Cinclus cinclus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گردبیشه، بروجن و چشمه سرداب رستم آباد، اردل

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: تیر 1397

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: White-throated Dipper Cinclus cinclus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gard-Bisheh, Borujen & Cheshme Sardab-e Rostamabad, Ardal

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: July 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۷:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم تیره در سارگپه معمولی، سارگپه صحرایی (استپی) و سارگپه پابلند

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

تاریخ: 1 مهر 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم تیره در سارگپه معمولی، سارگپه صحرایی (استپی) و سارگپه پابلند تهیه شده است. لازم به یادآوری است که در شمال ایران، زیرگونه سارگپه معمولی هیرکانی زیست می کند که اندکی با ویژگیهای توصیف شده در مورد زیرگونه نمادین (Buteo buteo buteo) متفاوت است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo buteo

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

نام انگلیسی

Common Buzzard

Steppe Buzzard

Long-legged Buzard

نام فارسی

سارگپه معمولی

سارگپه صحرایی (سارگپه استپی)

سارگپه پابلند

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

دشتها، اراضی باز با بوته ها، مناطق نیمه بیابانی، کوهها و درختزارها

طول بدن

حدود 50 سانتیمتر

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60 تا 66 سانتیمتر

فاصله دوسر بال

حدود 120 سانتیمتر

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

درازی و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

طول دم

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

دم بلندتر از سارگپه معمولی

گونه ها

قهوه ای راه راه

قهوه ای تیره

تیره یکدست

سر

قهوه ای راه راه

قهوه ای راه راه

تیره

پس سر

قهوه ای راه راه

قهوه ای راه راه

تیره- در جوانها دارای خال سفید

گلو

تیره

قهوه ای

تیره یکدست

سینه

قهوه ای تیره- نوار نسبتا روشن سینه را از شکم تیره جدا می کند

قهوه ای

تیره یکدست

پهلوها

تیره

قهوه ای

تیره

شکم

تیره با راه راه عرضی

قهوه ای

تیره یکدست

پوشپرهای زیر دم

تقریبا سفید با راه عرضی نازک و تیره

قهوه ای

تیره یکدست

شاهپرهای بلند انتهای بال (تعداد انگشتان بال)

چهار- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها سفید و در انتها تیره

چهار انگشت- در پایه پرها کرم با راه راه محو و در انتها تیره

لکه خم بال

تیره و به اندازه متوسط

لکه تیره

لکه تیره متصل به تیرگی بخش جلوی بال

پوشپرهای زیر بال

در قسمت جلوی بال تیره- در قسمت عقب خالهای تیره و روشن

قهوه ای- بین پوشپرها و شاهپرها یک نوار تیره

تیره در قسمت عقب کم رنگ تر

زیر شاهپرهای بال

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال

نوار تیره در انتهای شاهپرهای بال

یک نوار مشخص تیره و پهن در انتهای شاهپرهای بال- راه راه عرضی نازک و تیره

رنگ پشت

قهوه ای

قهوه ای

تیره یکدست

پوشپرهای روی بال

قهوه ای- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

قهوه ای- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

تیره- پوشپرهای بزرگ بال نوار تیره نامشخصی را روی بال ایجاد می کنند

روی شاهپرهای بال

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره

راه راه عرضی روی شاهپرهای بال- در انتهای بال نوار تیره و پهن

دمگاه

قهوه ای تیره

قهوه ای تیره

تیره

روی شاهپرهای دم

قهوه ای- راه راه عرضی در زمینه سفید- شاهپرهای وسط دم تقریبا حنایی- در انتهای دم نوار تیره و لبه آنها سفید

قهوه ای- راه راه عرضی در زمینه سفید- شاهپرهای وسط دم تقریبا سفید- در انتهای دم نوار تیره و لبه آنها سفید

تیره- راه راه عرضی در زمینه کرم- شاهپرهای وسط دم روشن تر- در انتهای دم نوار تیره و پهن که لبه آنها سفید نیست

زیر شاهپرهای دم

تقریبا سفید با راه راه عرضی تیره- نوار تیره در انتهای شاهپرهای دم با لبه سفید

تقریبا سفید با راه راه عرضی تیره- نوار تیره در انتهای شاهپرهای دم با لبه سفید

در انتهای دم نوار تیره پهن بدون لبه سفید شاهپرهای دم

پا

زرد

زرد

زرد

 

منابع

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۸ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در بسطام در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Bastam in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بسطام

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Bastam

Province: Semnan

Period of observations: 15 September 2019

Observers: Musa Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در شهریور 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 60 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی و خانم لادن صالح پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 13 September 2019

Observers: Majid Pourhamedani & Ladan Salehpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۵:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در کارون در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Karun county in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخرهای پرورش ماهی آزادگان، شهرستان کارون

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Azadegan fishpond, Karun county

Province: Khuzestan

Date of observation: 13 September 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی سینه سیاه در دزفول در شهریور 1398

Record of Spur-winged Lapwing in Dezful in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 18 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: Increasing

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 9 September 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۸ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفکیک فرم حنایی در سارگپه صحرایی (استپی) و سارگپه پابلند

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

31 شهریور 1398

 

این نوشتار به منظور تفکیک بهتر فرم حنایی در سارگپه صحرایی (استپی) و سارگپه پابلند تهیه شده است. این ویژگیها بر اساس تصاویر ترسیم شده در کتاب پرندگان شکاری اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش کمی از آن از کتاب پرندگان خاورمیانه استخراج شده است. موارد با اختلاف بیشتر با رنگ قرمز مشخص شده اند.

 

نام علمی

Buteo buteo vulpinus

Buteo rufinus

نام انگلیسی

Steppe Buzzard

Long-legged Buzard

نام فارسی

سارگپه صحرایی (سارگپه استپی)

سارگپه پابلند

زیستگاه

هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

درختزارها، دشتها، شیب کوههای دارای درخت- هر نوع زیستگاهی در زمان مهاجرت

طول بدن

کوچکترین زیرگونه سارگپه معمولی- حدود 48 سانتیمتر

حدود 60-66 سانتیمتر

طول دوسر بال

حدود 118 سانتیمتر

حدود 130 تا 155 سانتیمتر

طول و پهنای بال

بالهای باریکتر و کوتاهتر از سارگپه پابلند

بالهای بلندتر و پهن تر از سارگپه معمولی

طول دم

طول دم کوتاهتر از سارگپه پابلند

طول دم بلندتر از سارگپه معمولی

گونه ها

نسبتا حنایی یکدست

رنگ حنایی با راه راه تیره

سر

تیره در زمینه حنایی

تیره در زمینه حنایی

پس سر

راه راه تیره در زمینه حنایی

راه راه تیره در زمینه حنایی

گلو

حنایی با کمی راه راه تیره

حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ تیرگی گلو بیشتر است

سینه

نسبتا حنایی یکدست- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم حنایی با کمی راه راه عرضی تیره جدا می کند

رنگ حنایی با کمی راه راه تیره- در فرم حنایی کم رنگ نوار نسبتا روشن سینه تقریبا حنایی را از شکم تیره جدا می کند

پهلوها

حنایی- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کمی تیرگی دارد

تیره- در فرم حنایی کم رنگ پهلوها کاملا تیره هستند

شکم

حنایی یکدست