کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی معمولی به صالحیه در اسفند 1399

Record of arrival of Barn Swallow to Salehieh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی معمولی Hirundo rustica

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای حمید مهرپرور

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Salehieh

Province: Alborz

Monitoring period:

Arrival date of observation: 24 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1399

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بادخورک معمولی Apus apus

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 4 تا 8 اسفند 1399

نخستین روز رسیدن: 8 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: from 22 to 26 February 2021

Arrival date of observation: 26 February 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان غیرعادی در ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت توکای سیاه با سپیدگرایی بخشی در جمشیدیه، تهران در اسفند 1399

Record of Common Blackbird with partial lecism in Jamshidieh, Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: توکای سیاه Turdus merula

تعداد: یک فرد

نوع غیرعادی بودن: سپیدگرایی بخشی

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگر: آقای پرهام بیهقی

Species: Common Blackbird Turdus merula

No. of individuals: one individual

Abnormality: Partial leucism

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Parham Beyhaghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) در شهداد در اسفند 1399

Record of Sociable Lapwing in Shahdad in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید) Vanellus gregarius

تعداد پرنده: 13 فرد

محل پایش: شهداد

استان: کرمان

روز پایش: 7 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقایان حامد تیموری، سعید تیموری و محمدمهدی تیموری

Species: Sociable Lapwing Vanellus gregarius

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Date of observation: 25 February 2021

Observers: Hamed Teymouri, Saeed Teymouri & MohammadMehdi Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) بالتیک در صالحیه در خرداد 1397

Record of Baltic Gull in Salehieh in June 2018

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) بالتیک Larus fuscus fuscus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

دوره پایش: خرداد 1397

پرنده نگر: آقای عباس محجوب

شناسایی کنندگان: حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Baltic Gull Larus fuscus fuscus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Dates of observation: June 2018

Observers: Abbas Mahjoob

Identified by: Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان با ظاهر غیرعادی در ایران

Records of Iranian bird with unusual appearance

ثبت گنجشک سینه سیاه با سپیدگرایی بخشی در کرج در بهمن 1399

Record of Spanish Sparrow with partial leucism in Karaj in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: گنجشک سینه سیاه Passer hispaniolensis

نوع غیرعادی: سپیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغستان، کرج

استان: البرز

روز مشاهده: 20 بهمن 1399

پرنده نگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Spanish Sparrow Passer hispaniolensis

Type of aberration: Partial leucism

No. of individuals: One individual

Place of observation: Baghestan, Karaj

Province: Alborz

Date of observation: 8 February 2021

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۹ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در بهمن 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 26 بهمن 1399

پرنده نگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و احسان طالبی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 14 February 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به چالوس در اسفند 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: چالوس

استان: مازندران

دوره پایش: از 24 بهمن تا 2 اسفند 1399

نخستین روز مشاهده: 2 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای بشیر شریف نیا

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Chalus

Province: Mazandaran

Monitoring period: from 12-20 February 2021

Arrival date of observation: 20 February 2021

Observers: Bashir Sharifnia

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به ملکشاهی در بهمن 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره پایش: از 1 تا 30 بهمن 1399

نخستین روز مشاهده: 30 بهمن 1399

رفتارنگران: آقایان مهدی مامی و حسین امینی تبار

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Malekshahi

Province: Ilam

Monitoring period: from 20 January to 11 February 2021

Arrival date of observation: 18 February 2021

Observers: Mahdi Mami & Hossein Aminitabar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اسدآباد همدان در اسفند 1399

Record of European Stonechat in Assad-Abad, Hamedan in February 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اسدآباد همدان

استان: همدان

روز مشاهده: 1 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 14 individuals

Date of observation: 19 February 2021

Place of observation: Assad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Birdwatchers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species in Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اگرت (قار) ساحلی در استان مازندران

Observation of Western Reef Heron in Mazandaran province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: اگرت (قار) ساحلی Egretta gularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه چشمه کیله، تنکابن

استان: مازندران

روزهای مشاهده: 7 آبان و 11 آذر 1399

پرنده نگرها: بانو زهرا قیامی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در شمال ایران و استان مازندران

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Cheshmeh-Kileh, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 28 October, 1 December 2020

Observers: Zahra Ghiami

Remarks: The first record of this species in northern Iran and Mazandaran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر اهواز در بهمن 1399

Record of Hume's Leaf Warbler in Ahwaz city in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر اهواز

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 16-25 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: برایان اسمال، الان دین، پراساد گرانپول و عبدالحمن السرحان

یادداشت: این پرنده صدای ویژه ای نداشت و برخلاف سسک ابروزرد به پخش صدا، واکنش نشان نمی داد اما دارای رفتار قلمروطلبی بود.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ahwaz city

Province: Khuzestan

Date of observation: 413 February 2021

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Identified by: Brian Small, Alan Dean, Prasad Granpule & Abdulrahman Al-Sirhan

Remarks: It had not a clear call and against Yellow-browed Warbler had not replied to playback calls but had shown territorial behavior.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چیفچاف کوهی قفقازی در تالش در بهمن 1399

Record of Caucasian Mountain Chiffchaff in Talesh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چیفچاف کوهی قفقازی Phylloscopus sindianus lorenzii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

روز مشاهده: 16 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای فردین نظیری، حمیده کرمی، نگار موسوی، نوید ملک پور، یاسر اسلامیخواه، توماج جهاندیده، علیرضا مرادیان، کمال احدی، مبین طهماسبی و امید جاهد

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، کرامت حافظی، احسان طالبی و برایان اسمال

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان گیلان

Species: Caucasian Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii

No. of individuals: one individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 4 February 2021

Observers: Fardin Naziri, Hamideh Karami, Negar Mousavi, Navid Malekpour, Yaser Eslamikhah, Tumaj Jahandideh, Alireza Moradian, Kamal Ahadi, Mobin Tahmasebi & Omid Jahed

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Keramat Hafezi, Ehsan Talebi & Brian Small

Remarks: The first record of this species for Gilan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد در تهران در بهمن 1399

Record of Yellow-browed Warbler in Tehran in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد Phylloscopus inornatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ساعی، تهران

استان: تهران

دوره مشاهده: 17 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای یاشار صدف زاده

Species: Yellow-browed Warbler Warbler Phylloscopus inornatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Saei park, Tehran

Province: Tehran

Date of observation: 5 February 2021

Birdwatchers: Yashar Sadafzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در بندرلنگه در بهمن 1399

Record of Namaqua Dove in Banadar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: بندرلنگه

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 24 و 25 بهمن 1399

پرنده نگرها: بانوان الهام شنیتی و ساره مسعودی و آقایان سیدعدنان هاشمی و عدنان عبدالرضایی مدنی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observations: 12-13 February 2021

Observers: Elham Shaniti, Sareh Masoudi, Seyed Adnan Hashemi & Adnan Abdolrezaei Madani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در لامرد در بهمن 1399

Record of Omani Owl in Lamerd in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: جغد طلایی

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکارممنوع کوه هوا، لامرد

استان: فارس

روز مشاهده: دهه اول بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان غلامرضا میر و عباس ملک زاده

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kuh-Hava No hunting Area, Lamerd

Province: Fars

Dates of observation: late January 2021

Birdwatchers: Gholamreza Mir & Abbas Malekzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین ثبت سار دُم بلوطی از ایران در بندر لنگه در بهمن 1399

First record of Chestnut-tailed Starling from Iran in Bandar-e Lengeh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار دُم بلوطی Sturnia malabarica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 23 بهمن 1399

پرنده نگرها: الهام شنیتی و ساره مسعودی

یادداشت: نخستین ثبت تاییدشده این گونه از ایران. گونه جدید برای استان هرمزگان. این گونه ابتدا در تاریخ 2 دی 1399 توسط آقای سیدعلی محترمی مشاهده شد اما جزییات مشاهده به دست نیامد.

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 11 February 2021

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

Remarks: The first confirmed record of this species in Iran. New species for Hormozgan province. This species was first observed on 22 December 2020 by Seyed Ali Mohtarami but details were not obtained.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت نخستین روز ورود هدهد به آبیک در بهمن 1399

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Abyek in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: هدهد Upupa epops

تعداد: یک فرد

مکان پایش: یعقوب آباد، آبیک

استان: قزوین

دوره پایش: از 1 تا 23 بهمن 1399

نخستین روز مشاهده: 23 بهمن 1399

پرنده نگرها: پگاه میرزایی و حمید جباری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Yaghub-Abad, Abyek

Province: Qazvin

Monitoring period: from 20 January to 11 February 2021

Arrival date of observation: 11 February 2021

Birdwatchers: Pegah Mirzaei & Hamid Jabbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت نخستین روز ورود اردک مرمری به بوشهر در بهمن 1399

Record of arrival of Marbled Duck to Bushehr in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 1 تا 24 بهمن 1399

نخستین روز مشاهده: 24 بهمن 1399

پرنده نگرها: کوروش خلیلی

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: from 20 January to 12 February 2021

Arrival date of observation: 12 February 2021

Birdwatchers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده خروس کُلی دم سفید در استان کرمانشاه

Observation of White-tailed Lapwing in Kermanshah province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: خروس کُلی دم سفید Vanellus leucurus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: سراب نیلوفر، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

روز مشاهده: 23 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان کرمانشاه

Species: White-tailed Lapwing Vanellus leucurus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab-e Niloufar, Kermanshah

Date of observation: 11 February 2021

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: The first record of this species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در میناب در بهمن 1399

Record of White-breasted Waterhen in Minab in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میناب

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 22 بهمن 1399

پرنده نگرها: الهام شنیتی و ساره مسعودی

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 10 February 2021

Birdwatchers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در تالش در بهمن 1399

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Talesh in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

روز مشاهده: 19 بهمن 1399

پرنده نگرها: فردین نظیری و مهدی نظیری

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 7 February 2021

Birdwatchers: Fardin Naziri & Mehdi Naziri

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک چشم سفید هندی در خور آذینی در بهمن 1399

Record of Indian Whiteeye in Khour-e Azini in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک چشم سفید هندی Zosterops palpebrosus

تعداد پرنده: 2 فرد

مکان مشاهده: خور آذینی

استان: هرمزگان

دوره مشاهده: بهمن 1399

پرنده نگرها: امیرعلی افشارجم، علی زارع، زهرا تشکری و مریم تسلیمی

Species: Indian Whiteeye Zosterops palpebrosus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Dates of observation: February 2021

Birdwatchers: AmirAli AfsharJam, Ali Zare, Zahra Tashakori & Maryam Taslimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

رده بندی نوین چکاوکهای پنجه کوتاه ایران

و ویرایش نام چکاوک پنجه کوتاه کوچک به تورانی

Change of Persian name of Lesser Short-toed Lark

 

بر اساس تازه ترین رده بندی پرندگان، جایگاه چکاوکهای پنجه کوتاه دچار تغییر شده است. بر اساس یافته ها، گونه چکاوک پنجه کوتاه کوچک (Lesser Short-toed Lark Alaudala rufescens) خود به دو گونه تقسیم شده است: چکاوک پنجه کوتاه مدیترانه ای (Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens) و چکاوک پنجه کوتاه تورانی (Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei).

دو گونه پنجه کوتاه مدیترانه ای و تورانی، از لحاظ پوشش رنگ، بسیار شبیه به هم هستند و در تورانی تنها رنگ مایل به حنایی کمتر و راه راه سینه لاغرتر است. چکاوکهای پنجه کوتاه آسیایی نسبت به بقیه چکاوکهای پنجه کوتاه دارای شاهپرهای کمرنگ تر با رنگ قهوه ای تیره کمتر و نیز به طور میانگین پرهای کناری دم دارای سفیدی بیشتر است. افزون بر این، چکاوک شنی دارای راه راه لاغر و رنگ پریده است که گویا با سازگاری زیستگاهی این گونه در کنار رودخانه و ساحل ماسه ای در پیوند باشد.

 

یافته دو پژوهش انجام شده نشان می دهد که:

گونه چکاوک پنجه کوتاه مدیترانه ای دربرگیرنده زیرگونه های rufescensapetziiminor

گونه چکاوک پنجه کوتاه تورانی دربرگیرنده زیرگونه های heineiaharoniipersica

گونه چکاوک پنجه کوتاه آسیایی دربرگیرنده زیرگونه های cheleensistuvinicaleucophaeakukunoorensis

گونه چکاوک شنی (هندی) دربرگیرنده زیرگونه های raytalkrishnakumarsinhjiadamsi

 

بنابر این، اکنون در فهرستهای پرندگان ایران و استانهای کشور، نام "چکاوک پنجه کوتاه کوچک" (Alaudala rufescens) حذف، و به جای آن نام فارسی "چکاوک پنجه کوتاه تورانی" با نام علمی Alaudala heinei به کار خواهد رفت.

در فهرست پیشین زیرگونه های ایران، دو زیرگونه heini و persica از گونه چکاوک پنجه کوتاه کوچک ثبت شده بودند. همچنین زیرگونه جنوب خزر یعنی pseudobaetica نیز ثبت شده بود که اکنون با زیرگونه شمال خزر یعنی heini ادغام شده است. بنابر این، سه زیرگونه پیشین چکاوک پنجه کوتاه کوچک، اکنون با دوزیرگونه از چکاوک پنجه کوتاه تورانی Alaudala heinei heinei و Alaudala heinei persica شناخته خواهند شد.

 

منابع

Alström, P, van Linschooten, J, Donald, P, Sundev, G, Mohammadi, Z, Ghorbani, F, Shafaeipour, A, van den Berg, A, Robb, M, Aliabadian, M, Wei, C, Lei, F, Oxelman, B and Olsson, U. (2020). Multiple species delimitation approaches applied to the avian lark genus Alaudala. Molecular Phylogenetics and Evolution 154: 2021, 106994.

 

Ghorbani, F, Aliabadian, M, Zhang, R, Irestedt, M, Hao, Y, Sundev, G, Lei, F, Ma, M, Olsson, U and Alström, P. (2020). Densely sampled phylogenetic analyses of the Lesser Shorttoed Lark (Alaudala rufescens) – Sand Lark (A. raytal) species complex (Aves, Passeriformes) reveal cryptic diversity. Zoologica Scripta 49: 4, 427-439.
 

Viles, Sam. (9 February 2021). Lesser Short-toed Lark consists of two species. BirdGuides.  https://www.birdguides.com/articles/lesser-short-toed-lark-consists-of-two-species/

 

*****

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قوی فریادکش در استان ایلام

Observation of Whooper Swan in Ilam province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: قوی فریادکش Cygnus cygnus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: سیمره، هُلِیلان

استان: ایلام

روزهای مشاهده: 20 بهمن 1396

مشاهده کننده: آقای مهدی نورمحمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Whooper Swan Cygnus cygnus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seymareh, Holeylan

Province: Ilam

Dates of observation: 9 February 2018

Observer: Mehdi Nourmohammadi

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دم سرخ پشت بلوطی در تفرش در بهمن 1399

Record of Eversmann’s Redstart in Tafresh in February 2021

 

چکیده این مشاهده:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: روستای فوجرد، تفرش

استان: مرکزی

روز مشاهده: 17 بهمن 1399

پرنده نگر: آقای موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Type of important species: migration

Species: Eversmann’s Redstart Phoenicurus erythronotus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fujerd village, Tafresh

Province: Markazi

Date of observation: 5 February 2021

Observers: Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در بندر لنگه در بهمن 1399

Record of Striated Heron in Bandar-e Lengeh in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سایه خوش، بندر لنگه

استان:هرمزگان

روزهای مشاهده: 10 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان سیدعدنان هاشمی، عدنان عبدالرضایی و جاسم تمیمی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sayeh-Khosh, Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 29 January 2021

Birdwatchers: Seyed Adnan Hashemi, Adnan Abdolrezaei & Jasem Tamimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۹ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوف (جغد) ماهی خوار در نیکشهر در بهمن 1399

Record of Brown Fish Owl in Nikshahr in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: بوف (جغد) ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد مرده

محل مشاهده: رودخانه گنگ، 5 کیلومتری شمال غرب نیکشهر

استان: سیستان و بلوچستان

روز مشاهده: 11 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای یونس شجاعی نژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual dead

Place of observation: Gang river, 5 km northwest of Nikshahr

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 30 January 2021

Birdwatchers: Yunos Shojaeinezhad

Remarks: The first record of this species for Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۹ ، ۲۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در صالحیه در بهمن 1399

Record of Meadow Pipit in Qazvin in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه

استان: قزوین

روزهای مشاهده: 9 بهمن 1399

مشاهده کنندگان: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 28 January 2021

Birdwatchers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۹ ، ۰۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت سسک نیزار هندی در هور العظیم در آبان 1399

Record of Indian Reed Warbler in Hour-al-Azeem in November 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سسک نیزار هندی Acrocephalus stentoreus brunnescens

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهده: 30 آبان 1399

پرنده نگرها: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: پتر کنرلی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Indian Reed Warbler Acrocephalus stentoreus brunnescens

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Dates of observation: 20 November 2020

Birdwatchers: Keramat Hafezi

Identified by: Peter Kennerley

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت باقرقره دم دراز در خواف در بهمن 1399

Record of Pallas’s Sandgrouse in Khaf in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: باقرقره دم دراز Syrrhaptes paradoxus

تعداد پرنده: یک نر

مکان مشاهده: دشت حسین آباد، خواف

استان: خراسان رضوی

روز مشاهده: 6 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان سید بابک موسوی و علی خانی

یادداشت: این پرنده در میان باقرقره های شکم سیاه دیده شد.

Species: Palls’s Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus

No. of individuals: One male

Place of observation: Hossein-Abad plain, Khaf

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 25 January 2021

Birdwatchers: Seyed Babak Musavi & Ali Khani

Remarks: This bird was observed among Black-bellied Sandgrouses.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیپت پشت زیتونی در بندر لنگه در بهمن 1399

Record of Olive-backed Pipit in Bandar-e Lengeh in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: پیپت پشت زیتونی Anthus hodgsoni

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 7 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقای علی مهدوی

شناسایی کنندگان: آقایان علی مهدوی، حمید جباری، احسان طالبی، مرتضی کشاورز، بشیر شریف‌نیا، سیدحامد موسوی، سیدمهدی موسوی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

Species: Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: 26 January 2021

Birdwatchers: Ali Mahdavi

Identified by: Ali Mahdavi, Hamid Jabbari, Ehsan Talebi, Morteza Keshavarz, Seyed Hamed Mousavi, Seyed Mehdi Mousavi & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پری شاهرخ هندی در چابهار در دی 1399

Record of Indian Golden Oriole in Chabahar in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پری شاهرخ هندی Oriolus kundoo

تعداد پرنده: یک فرد جوان

مکان مشاهده: ساحل کنارک، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

روز مشاهده: 6 دی 1399

پرنده نگرها: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده، درنا مجاب، حمید جباری، پراساد گرانپول، رافائل آی و درک اسکات

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای ایران و استان سیستان و بلوچستان

Species: Indian Golden Oriole Oriolus kundoo

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Konarak coast, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 26 December 2020

Birdwatchers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Prasad Granpule, Arrafe Aye & Derek Scott

Remarks: The first confirmed record of this species for Iran and for the Sistan & Baluchestan province.

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۹ ، ۲۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آووست (نوک درفشی) در استان ایلام

Observation of Pied Avocet in Ilam province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: آووست (نوک درفشی) Recurvirostra avosetta

تعداد: 30 فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

روزهای مشاهده: 5 آذر 1395

پرنده نگرها: آقایان مهدی نورمحمدی، مهرداد منصوری و حبیب اله حیدریان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Pied Avocet Recurvirostra avosetta

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Dates of observation: 25 November 2016

Birdwatchs: Mehdi Nourmohammadi, Mehrdad Mansoori & Habibollah Heydarian

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده قوی گنگ در استان قزوین

Observation of Mute Swan in Qazvin province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: قوی گنگ Cygnus olor

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: صالحیه

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 30 دی تا 4 بهمن 1399

پرنده نگرها: آقایان امید یکه فلاح، علی حاجی آبادی و محسن شکراللهی

یادداشت: نخستین ثبت گونه ای برای استان قزوین

Species: Mute Swan Cygnys olor

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Date of observation: 19-23 January 2021

Birdwatchers: Omid YekkeFallah, Ali Hajiabadi & Mohsen Shokrollahi

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت صعوه گلوسیاه در چناران در بهمن 1399

Record of Black-throated Accentor in Chenaran in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: صعوه گلوسیاه Prunella atrogularis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چناران

استان: خراسان رضوی

روزهای مشاهده: 2 بهمن 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمد نظامی

Species: Black-throated Accentor Prunella atrogularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chenaran

Province: Khorasan-e Razavi

Dates of observation: 21 January 2020

Observers: Mohammad Nezami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در بوشهر در دی 1399

Record of Crested Honey Buzzard in Bushehr in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

روزهای مشاهده: 30 دی 1399

پرنده نگرها: آقای مجید پورهمدانی و خانم محبوبه مرادعلیزاده

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Dates of observation: 19 January 2021

Birdwatchers: Majid Pourhamedani & Mahbubeh MoradAlizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام کاسپی به گونه های خزری

Persian name of Caspian species

 

در سالهای گذشته، اشتیاق کاربران و طبیعت دوستان ایرانی به پرهیز از کاربرد نام خزری و به جای آن استفاده از نام کاسپی افزایش یافته است. هم اکنون در ایران و چند کشور به طور رسمی از نام "دریای خزر" استفاده می شود اما نام این دریا در دوره مادها و هخامنشیان "ورکانه"، در دوره ایلامیان "وهرکانه (هیرکانیوم)"، در دوره اشکانیان "ورکانه (هیرکانیوم)" و در زمان ساسانیان "کاسپی" بوده است (در کتاب درسی تاریخ علوم انسانی سال 1399 برای دوره ساسانیان برای نام دریای خزر، از نام دریای کاسپی (قزوین) استفاده کرده است). بنابر این، پیش از ساسانیان نام این دریا ورکانه بود و نیازی به استفاده از نام کاسپی نبوده است. علت اینکه تنها در زمان ساسانیان نام این دریای کاسپی بود این است که در زمان ساسانیان قوم خزر به ایران حمله می کردند که بعد از شکست ایرانیان و ساسانیان از اعراب، کاربرد نام خزر توسط اعراب آغاز شد و به علت غلبه قوم عرب، واژه خزر بیشتر و بیشتر فراگیر شد. گرچه، برخی از هم میهنان گرامی از برگردان حروف انگلیسی یعنی "کاسپین" استفاده می کنند، به نظر می رسد که بر پایه دستور زبان فارسی، این شکل از کاربرد واژه درست نمی باشد (کاربرد پسوند "ین" برای ساخت صفت برای مکانها مناسب نیست). به نظر می رسد که بهتر است برای نام فارسی گونه ها، همانند واژه سیبری از واژه کاسپی استفاده شود. بنابر این، پیشنهاد شد که واژه کاسپی به عنوان نام دوم برای گونه هایی که در نام فارسی آنها واژه خزری به کار رفته بود، در داخل پرانتز افزوده شود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۹ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت ریخت تیره از سنقر تالابی معمولی در گندمان در مهر 1399

Record of dark morph of Western Marsh Harrier in Gandoman in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سنقر تالابی معمولی Circus aeruginosus

نوع غیرعادی: ریخت تیره

تعداد پرنده: یک فرد

دوره مشاهده: 28 مهر 1399

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

شناسایی کنندگان: دیک فورسمن

Species: Western Marsh Harrier Circus aeruginosus

Type of aberration: Dark morh

No. of individuals: One Individual

Date of observation: 19 October 2020

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Seed Heydari

Identified by: Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در ایلام در مهر 1396

Record of Barred Warbler in Ilam in October 2017

 

چکیده این مشاهده:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

روزهای مشاهده: مهر 1396

مشاهده کنندگان: مهدی نورمحمدی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: October 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mehrdad Mansoori

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فالاروپ گردن سرخ در استان ایلام

Observation of Red-necked Phalarope in Ilam province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: فالاروپ گردن سرخ Phalaropus lobatus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

روزهای مشاهده: 19 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: مهدی نورمحمدی و مهرداد منصوری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 9 May 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mehrdad Mansoori

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک خالدار پاسرخ در استان ایلام

Observation of Spotted Redshank in Ilam province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: آبچلیک خالدار پاسرخ Tringa erythropus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

روزهای مشاهده: 9 آبان 1395

مشاهده کنندگان: مهدی نورمحمدی و مهرداد منصوری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان ایلام

Species: Spotted Redshank Tringa erythropus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Date of observation: 30 October 2016

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mehrdad Mansoori

Remarks: The first record of this species for Ilam province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۰۹:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قوی کوچک در سرخرود در دی 1399

Record of Tundra Swan in Sorkhrud in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: قوی کوچک Cygnus columbianus bewickii

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: وزرامحله، سرخرود

استان: مازندران

روزهای مشاهده: 25 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان ماهان مه رو و محمدعلی یکتانیک

Species: Tundra Swan Cygnus columbianus bewickii

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Vozara-Mahalleh, Sorkhrud

Province: Mazandaran

Date of observation: 14 January 2021

Observers: Mahan Mahroo & Mohammad-Ali Yektanik

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۹ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در بندر بریس در دی 1399

Record of Striated Heron at Beris port in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر بریس، چابهار

استان:سیستان و بلوچستان

روزهای مشاهده: 2 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Beris port, Chabahar

Province: Sistan & Hormozgan

Dates of observation: 22 December 2020

Observers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در رامسر در دی 1399

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Ramsar in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگل دالخانی، رامسر

استان: مازندران

روزهای مشاهده: 19 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalkhani forest, Ramsar

Province: Mazandaran

Date of observation: 8 January 2021

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک بلوطی سرسفید در گمیشان در دی 1399

Record of White-crowned Penduline Tit in Gomishan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چرخ ریسک بلوطی سرسفید Remiz coronatus

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

روزهای مشاهده: یک فرد در 17 دی 1399 و 18 فرد در 30 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Species: White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Dates of observation: one individual on 6 January 2021 and 18 individuals on 19 January 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بیرجند در دی 1399

Record of European Stonechat in Birjand in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک

محل مشاهده: بیرجند

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 24 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای اسحاق شرفی

شناسایی عکس: محسن ملاح و ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 13 January 2021

Place of observation: Birjand

Province: South Khorasan

Observers: Eshagh Sharafi

Identification: Mohsen Mallah & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The first record of this species in South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده یلوه آبی در استان یزد

Observation of Water Rail in Yazd province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: یلوه آبی Rallus aquaticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

روز مشاهده: 29 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری و اسماعیل زارعی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Water Rail Rallus aquaticus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abar-Kuh

Province: Yazd

Date of observation: 18 January 2021

Observers: Moslem Akbari & Esmail Zarei

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در اصلاندوز در دی 1399

Record of White-headed Duck in Aslanduz in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد میل، اصلاندوز، مغان

استان: اردبیل

دوره مشاهده: 19 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای هاشم میرزانژاد

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mil dam, Aslanduz, Moghan

Province: Ardabil

Period of observations: 8 January 2021

Observers: Hashem Mirzanezhad

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده دیوارخزک در استان کرمانشاه

Observation of Wallcreeper in Kermanshah province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: دیوارخزک Tichodroma mauraria

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه فرخشاد، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

روزهای مشاهده: 12 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان کرمانشاه

Species: Wallcreeper Tichodroma mauraria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Farrokhshad mount

Province: Kermanshah

Date of observation: 1 January 2021

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت کُرنگ فام از عقاب خالدار بزرگ در گندمان در دی 1398

Record of ‘fulvescens’ morph of Greater Spotted Eagle in Gandoman in January 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت: ریخت کمیاب

نام: عقاب خالدار بزرگ، ریخت کُرنگ فام Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهده: 25 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important: Rare morph

Name: Greater Spotted Eagle Clanga clanga, ‘fulvescens’ morph

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observation: 15 January 2020

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت غاز خاکستری با لکه سفید در بوجاق در آذر 1399

Record of Greylag Goose with white patch in Bujagh

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز خاکستری Anser anser

نوع غیرعادی: سفیدگرایی بخشی

تعداد پرنده: یک فرد در میان 32 فرد

روز مشاهده: 12 آذر 1399

محل مشاهده: پارک ملی بوجاق

استان: گیلان

مشاهده کننده: آقای ماهان مه رو

Species: Greylag Goose Anser anser

Type of aberration: partial leucism

No. of individuals: One Individual among 32 individuals

Date of observation: 2 December 2020

Place of observation: Bujagh National Park

Province: Gilan

Observers: Mahan Mahroo

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت  کلاغ ابلق با سرخگرایی در شهر تهران

Record of Hooded Crow with erythrism in Tehran

 

چکیده این ثبت:

گونه: کلاغ ابلق Corvus corone

نوع غیرعادی: سرخگرایی

تعداد پرنده: یک فرد

دوره مشاهده: دو سال تا دی 1399

محل مشاهده: شهر تهران

استان: تهران

مشاهده کنندگان: خانمها سیما علیمردانی و سیمین علیمردانی

Species: Hooded Crow Corvus corone

Type of aberration: Erythrism

No. of individuals: One Individual

Date of observation: Two years of 2019 and 2020

Place of observation: Tehran city

Province: Tehran

Observers: Sima Alimardani & Simin Alimardani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی کلاغ شرقی

Persian name of Carrion Crow

 

نام این گونه در انگلیسی Carrion Crow است اما نام فارسی پیشین این گونه به نام زیرگونه ای که در ایران دیده شده است ارجاع می شود. باید توجه داشت که بحثهای در مورد تفکیک (جدایش) این گونه نیز وجود دارد. بنابر این، نیاز است که نام فارسی این گونه چه به به صورت ادغام شده و چه به صورت جداشده، به درستی برگزیده شود. برای یافتن واژه فارسی برابر با Carrion، در آغاز دو واژه مردار و لاشه برگزیده و نام این گونه به شکل کلاغ مرادار و کلاغ لاشه پیشنهاد شدند. برای گزینش نامی فارسی با لحن آوایی مناسب، سپس واژه "خوار" نیز به این دو واژه افزوده شد. سپس در مورد دو واژه "مُردارخوار" و "لاشه خوار"، رای گیری شد که واژه "لاشه خوار" بیشتر مورد پسند بود. بنابر این، اکنون برای هماهنگی بیشتر با نام انگلیسی این گونه (Carrion  Crow)، نام پیشنهادی فارسی این گونه کلاغ "لاشه خوار" برگزیده شد. چنانچه، زیرگونه شرقی آن خود به عنوان یک گونه مستقلی مطرح شود (Oriental Crow)، برای هماهنگی نام فارسی آن با نام فارسی دیگر گونه هایی که دارای نام خاوری هستند، نام فارسی آن نیز "کلاغ خاوری" خواهد بود. بنابر این، فارسی کنونی و ویرایش شده نوین این گونه به شکل "کلاغ لاشه خوار (خاوری)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۹ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی چرخ ریسک پشت بلوطی

Persian name of Penduline Tit

 

با توجه به اینکه در دهه­ های گذشته چرخ ­ریسکهای پشت ­بلوطی به سه گونه تقسیم شده ­اند، اکنون نام فارسی این گروه از پرندگان دارای چهار واژه شده است و برای تعیین گونه، در معمولی از پنج واژه و برای سرسیاه و سرسفید از شش واژه ترکیبی استفاده می شود. بنابر این، نیاز بود تا نام این گروه از پرندگان کوتاهتر شود. باید توجه داشت که رنگ بلوطی در این پرندگان، نه تنها در پشت، بلکه روی بالها، سینه و حتی ساق پا هم دارای رنگ بلوطی است. بنابر این، واژه پشت از نام فارسی این گروه از پرندگان حذف و نام پیشنهادی نوین برای این گروه و سه گونه آن به شکل "چرخ ریسک بلوطی" خواهد بود.

"چرخ ریسک بلوطی معمولی"

"چرخ ریسک بلوطی سرسیاه"

"چرخ ریسک بلوطی سرسفید"

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۹ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی پاشلک دم مویی

Persian name of Pin-tailed Snipe

 

نام فارسی پیشین این گونه، پاشلک دم مویی بوده است. این نام به باریک بودن پرهای کناری دم در این گونه ارجاع می دهد. پیشنهاد ویرایش نام فارسی برای هماهنگی با نام انگلیسی آن (Pin-tailed Snipe) یعنی پاشلک دم سوزنی پیشنهاد شد. بنابر این، نام ویرایش شده نوین این گونه به شکل "پاشلک دم سوزنی (دم مویی)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۹ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام فارسی برای کاکایی وگا

Persian name of Vega Gull

 

نام نخست این گونه، کاکایی وگا است. نام دوم انگلیسی برای این گونه East Siberian Gull است. پیشنهاد شده است که برای نام فارسی نیز از نام دوم "کاکایی شرق سیبری" استفاده شود. نام "شرق سیبری" با توجه به محدوده پراکنش این گونه در شرق منطقه سیبری تا شمال چین و گسترش آن تا آلاسکا و غرب قاره آمریکای شمالی پیشنهاد شده است.

بنابر این، همانند نام انگلیسی این گونه، نام دوم این گونه یعنی "شرق سیبری" در نام فارسی این گونه افزوده شده، نام فارسی این گونه به شکل "کاکایی وگا (شرق سیبری)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۹ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی پیپت شرقی

Persian name of Paddyfield Pipit

 

نام فارسی کنونی این گونه، بر پایه نام پیشین این گونه برگزیده شده بود. به نظر می رسد که اکنون نام فارسی این گونه، نام مناسبی برای این گونه باشد. بنابر این بهتر است که اکنون برای هماهنگی با نام انگلیسی آن یعنی Paddyfield Pipit از نام فارسی پیپت شالیزار استفاده شود. بنابر این، برای هماهنگی نام فارسی با نام انگلیسی این گونه، نام ویرایش شده نوین به شکل "پیپت شالیزار (شرقی)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۹ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی گلاریول شرقی

Persian name of Oriental Pratincole

 

در نامگذاری های پیشین پرندگان ایران، در گونه هایی که نام انگلیسی آنها Oriental به کار رفته بود، در نام فارسی از واژه خاوری استفاده شد مانند کبوتر خاوری و قمری خاوری. بنابر این، نیاز است که نام گلاریول شرقی نیز به طور هماهنگ با نام دیگر گونه ها، به شکل گلاریول خاوری به کار رود.

بنابر این، برای هماهنگی نام فارسی این گونه، نام ویرایش شده به شکل "گلاریول خاوری (شرقی)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۹ ، ۱۳:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی کوکوی شرقی

Persian name of Oriental Cuckoo

 

در نامگذاری های پیشین پرندگان ایران، در گونه هایی که نام انگلیسی آنها Oriental به کار رفته بود، در نام فارسی از واژه خاوری استفاده شد مانند کبوتر خاوری و قمری خاوری. بنابر این، نیاز است که نام کوکوی شرقی نیز به طور هماهنگ با نام دیگر گونه ها، به شکل کوکوی خاوری به کار رود.

بنابر این، برای هماهنگی نام فارسی این گونه، نام ویرایش شده به شکل "کوکوی خاوری (شرقی)" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۹ ، ۱۳:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ویرایش نام فارسی دال پشت سفید

Persian name of White-rumped Vulture

 

در چندین دهه گذشته دال پشت سفید، با دو زیرگونه دال پشت سفید آفریقایی و دال پشت سفید خاوری شناخته می شد که در دهه های گذشته به دو گونه جداگانه تبدیل شدند. بنابر این، بهتر است که نام فارسی کنونی با نام کنونی انگلیسی آن هماهنگ باشد.

بنابر این، برای هماهنگی نام فارسی با نام انگلیسی این گونه، نام ویرایش شده نوین به شکل "دال دمگاه سفید" خواهد بود.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۹ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در کازرون در آذر 1399

Record of Namaqua Dove in Kazerun in November 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: اطراف پتروشیمی کازرون

استان: فارس

روزهای مشاهده: 10 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای یوسف معصومی

یادداشت: نخستین ثبت از حوزه کازرون

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: around Petrochemical plant of Kazerun

Province: Fars

Dates of observation: 30 November 2020

Observers: Yusof Masumi

Remarks: The first record for Kazerun area

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۴:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کلاغ هندی در زیدون در دی 1399

Record of House Crow in Zeydun, Behbahan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کلاغ هندی Corvus splendens

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آباد، زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

روز مشاهده: 23 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای کوروش کوپی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه از استان خوزستان

Type of important species: Increasing

Species: House Crow Corvus splendens

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abad, Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: 12 January 2021

Observers: Kourosh Kopi

Remarks: The first record from Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت فلامینگوی کوچک در تالاب مره، قم در مرداد 1399

Record of Lesser Flamingo in Morreh wetland, Qom in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: فلامینگوی کوچک Phoeniconaias minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب مرّه، قم

استان: قم

روز مشاهده: 7 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نخستین، محمد محمدرحیمی و وحیدرضا اکبری

یادداشت: نخستین ثبت از این گونه در استان قم

Species: Lesser Flamingo Phoeniconaias minor

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland, Qom

Province: Qom

Date of observation: 28 July 2020

Observers: Mehdi Nokhostin, Mohammad MohammadRahimi & Vahid-Reza Akbari

Remarks: The first record of this species from Qom province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در سرایان در دی 1399

Record of Short-eared Owl in Sarayan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد تصادف جاده

محل مشاهده: سرایان

استان: خراسان جنوبی

روز مشاهده: 15 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای سعید ارشادی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه از استان خراسان جنوبی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sarayan

Province: South Khorasan

Date of observation: 4 January 2021

Observers: Saeed Ershadi

Remarks: The first record from South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۹ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اردک دم دراز در دیلم در آبان 1399

Record of Long-tailed Duck in Deylam in November 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: اردک دم دراز Clangula hyemalis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دیلم

استان: بوشهر

روز مشاهده: آبان 1399

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری زارعی

Species: Long-tailed Duck Clangula hyemalis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Deylam

Province: Bushehr

Date of observation: November 2020

Observers: Mohammad Papari-Zarei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۹ ، ۱۰:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در جزیره شیدور در دی 1399

Record of Striated Heron on Sheedvar Island in January 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: حواصیل سبز Butorides striata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: جزیره شیدور

استان:هرمزگان

روزهای مشاهده: 12 دی 1399

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sheedvar Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 1 January 2021

Observers: Elham Shaniti

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۹ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک جنگلی در لواسان در اردیبهشت 1398

Record of Wood Warbler in Lavasan in May 2019

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک جنگلی Phylloscopus sibilatrix

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لواسان

استان: تهران

روز مشاهده: 25 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد قهاری

شناسایی عکس: حمید جباری، آرش حبیبی آزاد، میرحسین حسینی، محمد سفرنگ، درنا مجاب، سیدحامد موسوی، پاول کوارتالنوف، اندرو استودارت، اسکار کمپل، مگنوس اولمن، درک اسکات، بوریس نیکولوف، پر آلستروم، دیک فورسمن، یان هریسون و

Species: Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix

No. of individuals: one individual

Place of observation: Lavasan

Province: Tehran

Date of observation: 15 May 2019

Observers: Hamed Ghahhari

Identification: Hamid Jabbari, Arash Habibi-Azad, MirHossein Hosseini, Mohammad Safrang, Dorna Mojab, Seyed Hamed Mousavi, Pavel Kvartalnov, Andrew Stoddart, Oscar Campbell, Magnus Ullman, Derek Scott, Boris Nikolov, Per Alstrom, Dick Forsman & Ian Harrison

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در دی 1399

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغها، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با یک جوجه

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 11 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای ابوذر یاوری نژاد

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده بالغها، آشیانه و تخم

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 3 eggs

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 December 2020

Observers: Abuzar Yavarinezhad

Type of confirmation: Observation of nest and egg

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت صعوه کوهی در تویسرکان در دی 1399

Record of Alpine Accentor in Tuyserkan in January 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تویسرکان

استان: همدان

روزهای مشاهده: 12 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

یادداشت: گونه جدید برای استان همدان

Type of important species: Population

Species: Alpine Accentor Prunella collaris

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Tuyserkan

Province: Hamedan

Period of observations: 1 January 2021

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مینای معمولی در قزوین در آذر 1399

Record of Common Myna in Qazvin in November 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: مینای معمولی Acridotheres tristis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قزوین

استان: قزوین

دوره مشاهدات: 2 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای بابک رنجبر

یادداشت: گونه جدید برای استان قزوین. این گونه در حدود شش سال پیش نیز توسط عکاس مشاهده شده بود.

Type of important species: Increasing

Species: Common Myna Acridotheres tristis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qazvin

Province: Qazvin

Period of observations: 22 November 2020

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: New species for Qazvin province. This species was also observed here some six years ago.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک نیزار خوزی در هورالعظیم در مرداد 1399

Record of breeding Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک نیزار خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: یک جوجه

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

روز مشاهده: 1 مرداد 1399

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: one nestling

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 22 July 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۹ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت شاهین عربی در یاسوج در دی 1399

Record of Barbary Falcon in Yasuj in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: شاهین عربی Falco peregrinus pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد زخمی

محل مشاهده: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره مشاهده: 4 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای آریا شفائی پور

شناسایی کنندگان: آریا شفائی پور و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Barbary {Arabian} Falcon Falco peregrinus pelegrinoides

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Dates of observation: 24 December 2020

Observers: Arya Shafaeipour

Identified by: Arya Shafaeipour & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اردک سرسیاه در استان خراسان رضوی

Observation of Greater Scaup in Khorasan-e Razavi province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: اردک سرسیاه Aythya marila

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه کشف رود

استان: خراسان رضوی

روز مشاهده: 1 دی 1399

مشاهده کنندگان: خانم الهه حمیدی و آقای حسین محمودیان

شناسایی کنندگان: شورش وهابی، محمد سفرنگ، ابوالقاسم خالقی زاده، حمید جباری، محسن ملاح، عباس عاشوری، احسان طالبی، محمدجواد پرستگاری، درنا مجاب، علی سنگچولی، رضا علی اصل، پرویز بختیاری، رافائل آی، اندرو استودارت، اُسکار کمپل، مگنوس اولمن و درک اسکات

یادداشت: گونه جدید برای استان خراسان رضوی. این گونه همچنین توسط آقای علی خانی در روز 4 دی 1391 در رودخانه تجن مشاهده شده بود.

Species: Greater Scaup Aythya marila

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 19 Septem21 December 2020

Observers: Elaheh Hamidi & hossein Mahmoudian, Abolghasem Khaleghizadeh, Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Abbas Ashoori, Ehsan Talebi, Mohammad-Javad Parastegari, Dorna Mojab, Ali Sangchooli, Reza AliAsl, Parviz Bakhtiari, Raffael Aye, Andrew Sotoddart, Oscar Campbell, Magnus Ullman & Derek Scott

Identified by: Shoresh Vahabi, Mohammad Safrang,

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province. This species was laso observed on 24 December 2012 at Tajan river by Ali Khani.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۹ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 گزارش سار دم بلوطی از ایران در بندر لنگه در دی 1399

Report of Chestnut-tailed Starling from Iran in Bandar Lengeh in December 2020

 

چکیده این گزارش:

گونه: سار دم بلوطی Sturnia malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 2 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای سید علی محترمی

Species: Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: 22 December 2020

Observers: Seyed Ali Mohtarami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) در درجزین در آذر 1399

Record of Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike in Darjazin in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: کمیاب

نام زیرگونه: سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Lanius excubitor homeyeri

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: درجزین، مهدی شهر

استان: سمنان

روزهای مشاهده: 20 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای سیروس جعفری چاشمی

شناسایی کنندگان: عادل شمسی زادگان، محسن ملاح، ابوالقاسم خالقی زاده و احسان طالبی

یادداشت: تنها ثبت تاییدشده در استان سمنان

Type of important subspecies: Rarity

Species: Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Darjazin, Mehdi-Shahr

Province: Semnan

Dates of observation: 10 December 2020

Observers: Sirous Jafari Chashemi

Identified by: Adel Shamsizadegan, Mohsen Mallah, Abolghasem Khaleghizadeh & Ehsan Talebi

Remarks: The only confirmed record in Seman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در کیش در آذر 1399

Record of Crested Honey Buzzard in Kish in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

روزهای مشاهده: 25 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی، خانم محبویه مرادعلیزاده و آقای سیدعلی جبلی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 15 December 2020

Observers: Maji Pourhamedani, Mahbubeh Morad-Alizadeh & Seyed Ali Jebelli

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک ابروزرد هیوم در شهر کرمان در آذر 1399

Record of Hume's Leaf Warbler in Kerman city in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک ابروزرد هیوم Phylloscopus humei

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهر کرمان

استان: کرمان

روزهای مشاهده: 28 آذر-3 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان محمدابراهیم صحتی ثابت، رضا علوی، محمدولی تکاسی، سعید ناظمی کرمانی، محمد شایان مهر، سعید گله داری و فاطمه شایان مهر

یادداشت: شناسایی از روی صدا انجام شد.

Species: Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kerman city

Province: Kerman

Date of observation: 18-23 December 2020

Observers: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet, Reza Alavi, Mohammad-Vali Takasi, Saeed Nazemi Kermani, Mohammad Shayan-Mehr, Saeed Gallehdari & Fatemeh Shayan-Mehr

Remarks: Identification by its call

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک تالابی زیتونی در گناوه در اردیبهشت 1395

Record of Marsh Warbler in Genaveh in May 2016

 

چکیده این ثبت:

گونه: سسک تالابی زیتونی Acrocephalus palustris

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

روز مشاهده: 27 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

یادداشت: گونه جدید برای استان بوشهر

Species: Marsh Warbler Acrocephalus palustris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Genaveh

Province: Bushehr

Date of observation: 16 May 2016

Observers: Mohsen Mallah

Remarks: New species for Bushehr province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کمرکُلی کوچک کرمانی در بردسیر در شهریور 1398

Record of Kerman Nuthatch in Bardsir in September 2019

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کمرکلی کوچک کرمانی Sitta neumaer plumbea

تعداد پرنده: بردسیر

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهده: 15 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Kerman Nuthatch Sitta neumaer plumbea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Dates of observation: 6 September 2019

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت شاهین سیبری در کرمان در دی 1399

Record of Siberian Falcon in Kerman in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: شاهین سیبری Falco peregrinus calidus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهده: 1 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

شناسایی کنندگان: سینا خالصی، ابوالقاسم خالقی زاده و سعید گله داری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Siberian Falcon Falco peregrinus calidus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Dates of observation: 21 December 2020

Observers: Hamed Teymouri

Identified by: Sina Khalesi, Abolghasem Khaleghizadeh & Saeed Gallehdari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در نیک شهر در دی 1399

Record of Black-winged Kite in Nik-Shahr in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نیکشهر

استان: سیستان و بلوچستان

دوره مشاهده: 1 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

یادداشت: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nik-Shahr

Province: Sistan & Baluchestan

Period of observations: 21 December 2020

Observers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره مغولی در تفتان در آذر 1399

Record of Mongolian Finch in Taftan in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سهره مغولی Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تفتان

استان: سیستان و بلوچستان

روز مشاهده: 27 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و علیرضا جلیلی

شناسایی کنندگان: احسان طالبی، حمید جباری و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: گونه جدید برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Taftan

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 17 December 2020

Observers: Mehdi Pourabedi & Alireza Jalili

Identified by: Ehsan Talebi, Hamid Jabbari & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گاوچرانک آسیایی در فسا در اسفند 1398

Record of Eastern Cattle Egret in Fasa in March 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فسا

استان: فارس

روز مشاهده: 18 اسفند 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرید تبریزی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: گونه جدید برای استان فارس

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fasa

Province: Fars

Date of observation: 8 March 2020

Observers: Farid Tabrizi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ دی ۹۹ ، ۱۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سار تاج سیاه در زررین دشت در آذر 1399

Record of Brahminy Starling in Zarrin-Dasht in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار تاج سیاه Sturnia pagodarum

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زرین دشت

استان: فارس

روز مشاهده: 14 آذر 1399

مشاهده کننده: آقایان مصیب ابراهیمی، رضا خادمی و فرزاد خادمی

شناسایی کنندگان: علی غلامی فرد

Species: Brahminy Starling Sturnia pagodarum

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarrin-Dasht

Province: Fars

Date of observation: 4 December 2020

Observers: Mosayyeb Ebrahimi, Reza & Farzad Khademi

Identified by: Ali Gholamifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۲۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت خوتکای گردن سفید در صفی آباد در آذر 1399

Record of Cotton Pygmy Goose in Safi-Abad in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: خوتکای گردن سفید Nettapus coromandelianus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صفی آباد

استان: خوزستان

روز مشاهده: 24 آذر تا 5 دی 1399

مشاهده کنندگان: آقایان علی داوودی، ابوذر یاوری نژاد، شهناز نصراللهی و رضا یاوری نژاد

یادداشت: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: 14-25 December 2020

Observers: Ali Davudi, Abuzar Yavarinezhad, Shahnaz Nasrollahi & Reza Yavarinezhad

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در بیرجند در آذر 1399

Observation of White-tailed Eagle in Birjan in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: اطراف بیرجند

استان: خراسان جنوبی

روز مشاهده: 23 آذر 1399

مشاهده کننده: آقای بهزاد نخعی

یادداشت: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: around Birjand

Province: South Khorasan

Date of observation: 13 December 2020

Observers: Behzad Nakhaei

Remarks: New species for South Khorasan Province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت گاوچرانک آسیایی در فسا در فروردین 1399

Record of Eastern Cattle Egret in Fasa in April 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: گاوچرانک آسیایی Bubulcus coromandus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فسا

استان: فارس

روز مشاهده: 23 فروردین و 2 اردیبهشت 1399

مشاهده کنندگان: آقای فرید تبریزی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

یادداشت: گونه جدید برای استان فارس

Species: Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fasa

Province: Fars

Date of observation: 11 and 21 April 2020

Observers: Farid Tabrizi

Identification: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: New species for Fars province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص (شیرجه رو) گلوسیاه در زنجان در آذر 1399

Record of Black-throated Diver in Zanjan in November 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: غواص (شیرجه رو) گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک نابالغ

مکان مشاهده: زنجان

استان: زنجان

روز مشاهده: 5 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای مهدی سلام پور

یادداشت: گونه جدید برای استان زنجان

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zanjan

Province: Zanjan

Dates of observation: 25 November 2020

Observers: Mehdi salampour

Remarks: New species for Zanjan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت طاووسک سینه سفید در جزیره کیش در آبان 1399

Record of White-breasted Waterhen on Kish Island in October 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: طاووسک سینه سفید Amaurornis phoenicurus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جزیره کیش

استان: هرمزگان

روز مشاهده: 7 آبان 1399

مشاهده کنندگان: آقای سید علی جبلی

یادداشت: گونه جدید برای جزیره کیش

Species: White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kish Island

Province: Hormozgan

Dates of observation: 28 October 2020

Observers: Seyed Ali Jebeli

Remarks: New species for Kish Island

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۰:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت سسک نیزار هندی در بندر لنگه در آذر 1399

Record of Indian Reed Warbler in Bandar Lengeh in December 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: سسک نیزار هندی Acrocephalus stentoreus brunnescens

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره مشاهده: دهه اول آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای سید علی محترمی

شناسایی کنندگان: کرامت حافظی

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Indian Reed Warbler Acrocephalus stentoreus brunnescens

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar Lengeh

Province: Hormozgan

Dates of observation: Late November 2020

Observers: Seyed Ali Mohtarami

Identified by: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۴:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت گلوآبی قفقازی در هورالعظیم در فروردین 1399

Record of Caucasian Bluethroat Luscinia svesica magna in Hour-al-Azeen in March 2020

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: گلوآبی قفقازی Luscinia svesica magna

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهده: 6 فروردین

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Caucasian Bluethroat Luscinia svesica magna

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Kuzestan

Dates of observation: 25 March 2020

Observers: Keramat Hafezi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت گلوآبی خال سرخ در صفی آباد، دزفول در بهمن 1396

Record of Red-spotted Bluethroat Luscinia svesica svesica in Safi-Abad in February 2018

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: گلوآبی خال سرخ {طوق سیاه} Luscinia svesica svesica

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: صفی آباد، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهده: 12 بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای هادی سعیدفر

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: [Black-collared] Red-spotted Bluethroat Luscinia svesica svesica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Safi-Abad, Dezful

Province: Kuzestan

Dates of observation: 1 February 2018

Observers: Hadi Saeedfar

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پرستوی سرسرخ در شهداد در آذر 1399

Record of Wire-tailed Swallow in Shahdad in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستوی سرسرخ Hirundo smithii

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: شهداد

استان: کرمان

روز مشاهده: 18 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای حامد تیموری

یادداشت: گونه جدید برای استان کرمان

Species: Wire-tailed Swallow Hirundo smithii

No. of individuals: 2 individuals

Dates of observation: 8 December 2020

Place of observation: Shahdad

Province: Kerman

Observers: Hamed Teymouri

Remarks: New species for Kerman province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در همدان در آذر 1399

Record of Lesser White-fronted Goose in Hamedan in November 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erythropus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: همدان

استان: همدان

روز مشاهده: 4 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

یادداشت: گونه جدید برای ساتان همدان

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 2 individuals

Dates of observation: 24 November 2020

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Observers: Ali Saghafi

Remarks: New species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اردک سیاه کاکل در استان یزد

Observation of Tufted Duck in Yazd province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: اردک سیاه کاکل Aythya fuligula

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ابرکوه

استان: یزد

روز مشاهده: 4 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری و علی اکبر سلمانیان

یادداشت: گونه جدید برای استان یزد

Species: Tufted Duck Aythya fuligula

No. of individuals: one individual

Place of observation: Abar-Kuh

Province: Yazd

Date of observation: 24 November 2020

Observers: Moslem Akbari & Ali-Akbar Salmanian

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۹ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غواص (شیرجه رو) گلوسیاه در ماهشهر در آذر 1399

Record of Black-throated Diver in Mahshahr in December 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: غواص (شیرجه رو) گلوسیاه Gavia arctica

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: بندر ماهشهر

استان: خوزستان

روزهای مشاهده: 11-15 آذر 1399

مشاهده کنندگان: آقای کورش کوپی و شایان بهبهانی

یادداشت: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Black-throated Diver Gavia arctica

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 1-5 December 2020

Observers: Kourosh Kopi & Shayan Behbahani

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۲:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

افزودن نام فارسی برای غواصها

Persian name of Divers (Loons)

 

غواصها گروهی از پرندگان هستند که پاهای آنها در انتهای بدن قرار دارد و با داشتن پرده بین انگشتان، آنها را شناگران ماهری ساخته است. تاکنون از نام غواص (واژه عربی) برای این گروه از پرندگان استفاده می شد. به هر حال به دلیل نیاز به داشتن نامی فارسی برای این گروه از پرندگان، جستارهایی در این زمینه انجام شد.

  • یکی از نامهای مناسب برای این گروه، می توانست نام "شناگر" باشد اما نام شناگر در گذشته برای فالاروپها برگزیده شده بود و امکان استفاده از این نام مناسب را ناممکن می ساخت.
  • نام دیگر "زیرآبرو" بود. با توجه به اینکه نام زیرآبروک برای Dipper استفاده شده بود و نام فارسی و انگلیسی آنها نیز با هم هماهنگی داشتند، ترجیح داده شد که از این نام نیز استفاده نشود.
  • نام دیگر مورد بررسی "آب باز" بود اما این نام نیز برای راسته "آب بازسانان" در پستانداران به کار رفته بود.
  • نام دیگر مورد بررسی "ژرفاب رو" بود. با توجه به اینکه ژرفاب در اقیانوس شناسی برای Deep water به کار می رود که دمای آن ثابت و کمتر از چهار درجه سلسیوس است، ترجیح داده شد که این نام نیز استفاده نشود.
  • در نهایت، با در نظر گرفتن رفتار شیرجه ناگهانی این پرندگان به زیر آب، و نیز نام انگلیسی این گروه از پرندگان (Diver) و رایج بودن فارسی شیرجه برای Dive در فرهنگهای فارسی، واژه "شیرجه رو" برای گروه Divers برگزیده شد.

بنابر این، نام فارسی دو گونه از غواصهای ایران به شکل زیر بیان می شود.

 

غواص (شیرجه رو) گلوسرخ Red-throated Loon (Diver)

غواص (شیرجه رو) گلوسیاه Black-throated Loon (Diver)

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۹ ، ۱۲:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی نوک کاکایی در تالاب تلخ آب، نقده در تیر 1399

Record of breeding Gull-billed Tern in Talkhab wetland, Naghadeh in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی نوک کاکایی Gelochelidon nilotica

تعداد بالغ، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال درخواست غذا از بالغها

مکان مشاهده: تالاب تلخ آب، نقده

استان: آذربایجان غربی

روزهای مشاهده: 28 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده درخواست غذا توسط جوجه

Species: Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while begging food to the adult

Place of observation: Talkhab wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 18 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Food begging by nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۹ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پرستودریایی خزری در سد حسنلو در تیر 1399

Record of breeding Caspian Tern at Hasanlu dam in July 2020

 

چکیده این ثبت:

گونه: پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه در حال دریافت غذا از بالغها

مکان مشاهده: سد حسنلو

استان: آذربایجان غربی

روزهای مشاهده: 28 تیر 1399

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده درخواست غذا توسط جوجه

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one fledgling while receiving food through the adult

Place of observation: Hasanlu dam

Province: West Azarbaijan

Dates of observation: 18 July 2020

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Food begging by nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۹ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی