کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۶۲۹ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در دزفول در اردیبهشت 1394

Record of European Turtle Dove in Dezful in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: عباس آباد، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقایان ابوذر یاوری و علیرضا کاوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Abbas-Abad, Dezful

Province: Khuzestan

Date of observation: May 2015

Observers: Abuzar Yavari & Alireza Kaveri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در آذر 1397

Record of Common Pochard in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6-9 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 27-30 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در نقده در آذر 1397

Record of population of Armenian Gull in Naghadeh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: محمدیار، نقده

استان:آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Mohammadyar, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammmad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در سولدوز در آذر 1397

Record of Little Bustard in Solduz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 2 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetraxtetrax

No. of individuals: one individual

Place of observation: Solduz, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 23 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در کارون در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 25-28 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 16-19 November 2018

Observers: Keramat Hafezi & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در شاهرود در آبان 1397

Record of Bearded Vulture in Shahrud in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تاش، شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان موسی مزینانیان و مسعود مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tash, Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 21 November 2018

Observers: Musa Mazinanian & Masoud Mazinanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کاکایی ارمنی در تالاب کانی برازان در آبان 1397

Record of population of Armenian Gull in Kani-Barazan in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 21 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 12 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۷ ، ۱۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در خور آذینی در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Khour-e Azini in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: خور آذینی

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 17 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانمها الهام شنیتی و ساره مسعودی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Khour-e Azini

Province: Hormozgan

Period of observations: 8 November 2018

Observers: Elham Shaniti & Sareh Masoudi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در آبان 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 300 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 300 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: November 2018

Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بناب در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Bonab in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای القوی، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 16 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی و رسول محمدعلی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 November 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi & Rasoul Mohammad-Alipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در کارون در آبان 1397

Record of Black-tailed Godwit in Karun in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 November 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 و 26 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Karun river, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 & 17 November 2018

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در گندمان در آبان و آذر 1397

Record of Black-tailed Godwit in Gandoman in autumn 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: آبان و آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای روح اله عسگری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: Autumn 2018

Observers: Ruhollah Asgari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بهبهان در خرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Behbahan in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: پارک مارون، بهبهان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: سیدعطاء الله طاهرزاده و سیدعلیرضا طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Marun park, Behbahan

Province: Khuzestan

Date of observation: June 2018

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh & Seyed Alireza Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آذر ۹۷ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در اهواز در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Ahwaz in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 12 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 November 2018

Observers: Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آذر ۹۷ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در پناهگاه حیات وحش حیدری در آبان 1397

Record of Cinereous Vulture in Heidari WR in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: پناهگاه حیات وحش حیدری، نیشابور

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 6 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای مجتبی خالقی پور و غلامرضا حاتمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Heidari Wildlife Refuge, Neyshabour

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 28 October 2018

Observers: Mojtaba Khaleghipour & Gholamreza Hatami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بالابان در اصفهان در آبان 1397

Record of Saker Falcon in Esfahan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای طرقرود، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 8 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of individuals: one individual

Place of observation: Toroghrud village, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 29 October 2018

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شهرکرد در مهر 1397

Record of population of Steppe Eagle in Shar-e Kord in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: شهرکرد

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 6 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان سعید طاهرزاده و کیامرث مولوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Shar-e Kord

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 28 September 2018

Observers: Saeed Taherzadeh & Kiamars Mowlavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۱:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک بلوطی به بوشهر در آذر 1397

Record of arrival of Ferruginous Duck to Bushehr in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد: یک فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 15 مهر تا 4 آذر 1397

اولین/آخرین تاریخ مشاهده: 4 آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: from 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 25 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۷ ، ۱۰:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لارستان در مهر 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Larestan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، خدانظر انصاری و احسان فرنام

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Period of observations: 17 October 2018

Observers: Adnan Delkhasteh, Khodanazar Ansari & Ehsan Farnam

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۹:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در لارستان در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Larestan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دشت پازنی دنگز، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 25 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عدنان دلخسته، خدانظر انصاری و احسان فرنام

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pazani-Dengez plain, Larestan

Province: Fars

Period of observations: 17 October 2018

Observers: Adnan Delkhasteh, Khodanazar Ansari & Ehsan Farnam

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در دزفول در آذر 1394

Record of Bearded Vulture in Dezful in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ارتفاعات شمال دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 آذر 1394

مشاهده کنندگان: آقایان افشین موسی زاده و ابوذر یاوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: height north of Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: 24 November 2015

Observers: Afshin Musazadeh & Abuzar Yavari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بهبهان در آذر 1393

Record of Eastern Imperial Eagle in Behbahan in December 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1393

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعطاء الله طاهرزاده و علیرضا آقاجری

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 December 2014

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh & Alireza Aghajari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بهبهان در نوروز 1395

Record of Pallid Harrier in Behbahan in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کارخانه سیمان بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: نوروز 1395

مشاهده کنندگان: آقای سید عطاء الله طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Cement factory, Behbahan

Province: East Azarbaijan

Period of observations: late March 2016

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۷ ، ۱۶:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ گناوه در مهر 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Genaveh in October 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: فخرآوری گناوه

استان: بوشهر

تاریخ مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای عباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 1 individual

Place of observation: Fakhravari, Genaveh

Province:  Bushehr

Date of observations: 19 October 2018

Observers: Abbas Mohamad Hosini


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۳۹
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در  گندمان در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Gandoman in November 2018


خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 1 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهادمحال و بختیاری

تاریخ مشاهدات: 13 آبان 1397

مشاهده کنندگان: خانم فاطمه موسوی و آقایان مجید پورهمدانی و مهیار کوهکش

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 1 individuals

Place of observation: Gandoman Wetland

Province: chahar-mahal & Bakhtiari

Date of observations: 3 November 2018

Observers: Fatemeh Mosavi & Majid Purhamadani & Mahyar Kahkesh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۷ ، ۰۸:۱۲
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

ثبت عقاب صحرایی در بردسیر در آبان 1397

Record of Steppe Eagle in Bardsir in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

تاریخ مشاهده: 10 آبان 1397

مشاهده کننده: آقای مجید خالقی


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Date of observations: 1 November 2018

 Observers: Majid Khaleqhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۶
Mohsen Mallah


ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در  بردسیر در آبان 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Bardesir in November 2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 10 آبان 1397

مشاهده کننده: مجید خالقی


Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individual

Place of observation: Bardesir

Province: Kerman

Period of observations: 1 November 2018

Observers: Majid Khaleqhi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۱
Mohsen Mallahثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون در آبان 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karoon in November 2018
خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی
گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga
تعداد پرنده: 2 فرد
محل مشاهده: کارون
استان: خوزستان
تاریخ مشاهدات: 17 آبان 1397
مشاهده کنندگان: علیرضا افشون
Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga
No. of individuals: 2 individuals
Place of observation: Karoon
Province: Khuzestan
Date of observations: November 2018
Observers: Alireza Afshoon


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۳۲
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران
ثبت عقاب صحرایی در امیدیه در آبان 1397
Record of Steppe Eagle in Omidieyh in November  2018

خلاصه اطلاعات این ثبت:
نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی
گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis
تعداد پرنده: 10 فرد
محل مشاهده: امیدیه
استان: خوزستان
تاریخ مشاهده: 19 آبان 1397
مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist
Species: Steppe Eagle aquila nipalensis
No. of individuals: 10 individuals
Place of observation: Omidiyeh
Province: Khuzestan
Date of observations: November 2018
 Observers: koroush khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۷
Mohsen Mallah

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در دزفول در اردیبهشت 1396

Record of European Roller in Dezful in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب، دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حسن بهداروند و هادی قربانی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghale-Shadab no-hunting, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observations: May 2017

Observers: Hasan Behdarvand & Hadi Ghorbani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بهبهان در بهار 1393

Record of European Roller in Behbahan in spring 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین و اردیبهشت 1393

مشاهده کنندگان: آقایان سیدعطا الله طاهرزاده وسیدعلیرضا طاهرزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: April and May 2014

Observers: Seyed Atoallah Taherzadeh & Seyed Alireza Taherzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در بندر لنگه در اردیبهشت 1397

Record of European Roller in Bandar-e Lengeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر لنگه

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 9 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 29 April 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در ورامین در مهر 1397

Record of population of Northern Lapwing in Varamin in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 27 فرد

محل مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقایان هادی امینی و فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

No. of individuals: 27 individuals

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

Place of observation: Ghanbar-Abad Lake, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 19 October 2018

Observers: Hadi Amini & Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۷ ، ۱۰:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شیراز در مهر 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Shiraz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: الهام شنیتی، قاسم عاطفی، حجت طاهری و سارا علوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 19 October 2018

Observers: Elham Shaniti Ghasem Atefi, Hojjat Taheri & Sara Alavi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۷ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در گناوه در مهر 1397

Records of Greater Spotted Eagle in Genaveh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ Clanga (Aquila) clanga

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: گناوه

استان: بوشهر

دوره مشاهده: 27 مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلام عباس محمدحسینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga

No. of individuals: One individual

Place of observation: Genaveh 

Province: Bushehr

Period of observations: 19 October 2018

Observers: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بندر لنگه در مهر 1397

Record of European Turtle Dove in Bandar-e Lengeh in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندر لنگه

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Date of observation: October 2018

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود عقاب صحرایی به اهواز در شهریور 1397

Record of arrival of Steppe Eagle to Ahwaz in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

مکان پایش: اهواز

استان: خوزستان

دوره پایش: آخرین تاریخ خروج 10 فرد در اواخر اردیبهشت 1397

اولین تاریخ مشاهده: 2 فرد در تاریخ 17 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

Monitoring place: Ahwaz

Province: Khuzestan

Monitoring period: late departure, 10 individuals in mid-May 2018

Arrival/departure date of observation: first arrival, 2 individuals on 8 September 2018

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در نقده در دی 1395

Record of Little Bustard in Naghadeh in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: 2 فرد تاکسیدرمی شده

محل مشاهده: مراتع بیگم قلعه، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای جواد فرجی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 2 individuals (mounted)

Place of observation: Beygom Qaleh pastures, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: January 2017

Observers: Javad Faraji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در سد درودزن در مهر 1397

Record of population of Northern Lapwing in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 45 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقایان حجت طاهری و قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 45 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: 22 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Hojjat Taheri & Ghasem Atefi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در سد درودزن در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقایان حجت طاهری و قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: 22 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Hojjat Taheri & Ghasem Atefi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در درودزن در مهر 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

تاریخهای: 20 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و  آقایان قاسم عاطفی و سعید صفاپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Dates of observation: 12 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Ghasem Atefi & Saeed Safapour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در سد درودزن در مهر 1397

Record of Armenian Gull in Dorudzan in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی  Larus armenicus

تعداد پرنده: 2 فرد (یک بالغ و یک نابالغ)

محل مشاهده: سد درودزن

استان: فارس

دوره مشاهدات: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: الهام شنیتی، حجت طاهری و قاسم عاطفی

شناسایی کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: 2 individuals (adult and subadult)

Place of observation: Dorudzan dam

Province: Fars

Period of observations: 22 October 2018

Observers: Elham Shaniti, Hojjat Taheri & Ghasem Atefi

Identified by: Hamid Jabbari

 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود عقاب صحرایی به شیراز در مهر 1397

Record of arrival of Steppe Eagle to Shiraz in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه:  عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد: 27 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 23 شهریور تا 15 مهر 1397

اولین تاریخ مشاهده: 13 مهر 1397

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 27 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: From 14 September to 7 October 2018

Arrival/departure date of observation: 5 October 2018

Observers: Elham Shaniti & Ghasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قره قشلاق در مهر 1397

Record of Pallid Harrier in Qara-Qeshlaq in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 26 مهر 1397

مشاهده کنندگان: علی اصغر رحیم زاده، ناهید تشکر، حامد رحیم زاده و حمید رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 18 October 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Nahid Tashakkor, Hamed Rahimzadeh & Hamid Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بوشهر در مهر 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Bushehr in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: عالیشهر، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 30 مهر 1397

مشاهده کنندگان: امین نیری و تابان گرانبها

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ali-Shahr, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 22 October 2018

Observers: Amin Nayyeri & Taban Geranbaha

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوانات در بهمن 1395

Record of population of Northern Lapwing in Bavanat in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: روستای کره ای، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 4 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوذر مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Korei village, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 23 January 2017

Observers: Nozar Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بردسیر در مهر 1396

Record of Pallid Harrier in Bardsir in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 7 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 29 September 2017

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بوانات در آذر 1395

Record of Pallid Harrier in Bavanat in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوذر مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 5 December 2016

Observers: Nozar Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در گندمان در آبان 1396

Record of 

Pallid Harrier in Gandoman in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید حیدری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: November 2017

Observers: Saeed Heidari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی