کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۰۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

 

 

Records of population of important species in Iran

 

 

ثبت پیپت چمنزار (صحرایی) در بوشهر در اردیبهشت 1397

 

 

Record of Meadow Pipit in Bushehr in May 2018

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

 

 

گونه: پیپت چمنزار (صحرایی) Anthus pratensis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: بوشهر

 

 

استان: بوشهر

 

 

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

 

 

توضیحات: گونه جدید برای استان بوشهر.

 

 

Type of important species: IUCN Redlist

 

 

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Bushehr

 

 

Province: Bushehr

 

 

Period of observations: 7 May 2018

 

 

Observers: Amin Nayyeri

 

 

Remarks: New species for Bushehr province.

 

----------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of Curlew Sandpiper in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 18 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 May 2018

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۴:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم پشت سرخ در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Red-backed Shrike in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: One individual

Date of observation: 9 May 2018

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Persian Bee-eater in Chahar-Mahal & Bakhtiari

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی) Merops persicus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 23 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Persian Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 13 May 2018

Place of observation: Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کاکایی پشت سیاه کوچک در استان البرز

Observation of Lesser Black-backed Gull in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی پشت سیاه کوچک Larus fuscus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوز آباد)

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1397

مشاهده کننده: آقای امید یکه فلاح

توضیحات: گونه جدید برای استان البرز.

Species: Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 17 May 2018

Place of observation: Salehieh (Gharpuz-Abad) wetland

Province: Alborz

Observer: Omid Yekefallah

Remarks: New species for Alborz province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده زاغی در استان خوزستان

Observation of Eurasian Magpie in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زاغی Pica pica

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: دهدز

استان: خوزستان

مشاهده کننده: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Species: Eurasian Magpie Pica pica

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 8 May 2018

Place of observation: Dehdez

Province: Khuzestan

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره گلی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Common Rosefinch in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره گلی Carpodacus erythrinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 28 اردیبهشت 1397

مکان مشاهده: سبزکوه، لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کننده: آقای محمدرضا صادقی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Common Rosefinch Carpodacus erythrinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: 18 May 2018

Place of observation: Sabz-Kuh, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observer: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

-----------۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک سینه راه راه در زنجان در اردیبهشت 1397

Record of Barred Warbler in Zanjan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای راجعین، جاده زنجان-تبریز

استان: زنجان

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و کیان مهدوی و خانم سارا بیدرنگ

توضیحات: گونه جدید برای استان زنجان.

Type of important species: Migration

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Rajein village, Zanjan-Tabriz road

Province: Zanjan

Date of observation: 3 May 2018

Observers: Ali Mahdavi, Kian Mahdavi & Sara Bidarang

Remarks: New species for Zanjan province.

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده حواصیل زرد در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Squacco Heron in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 19 اردیبهشت 1397

محل مشاهده: تالاب گندمان (شهرستان بروجن)

استان: چهارمحال و بختیاری

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: one individual

Date of observation: 9 May 2018

Place of observation: Gandoman Wetland, Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک بوته ای در استان کرمانشاه

Observation of Whinchat in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

مکان مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 14 April 2018

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در تبریز در اردیبهشت 1397

Record of European Roller in Tabriz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تبریز

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 14 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Tabriz

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 4 May 2018

Observers: Sattar Shiri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در اردیبهشت 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 18-19 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی و خانم صدیقه عظیمی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation:  Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8-9 May 2018

Observers: Keramat Hafezi & Sedigheh Azimi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چکچک گوش سیاه به  مریوان در اسفند 1396

Record of arrival of Black-eared wheatear to Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک گوش سیاه Oenanthe hispanica

تعداد: یک1 فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 اسفند تا 28 اسفند 1396

اولین تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ، حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: From 20 February to 19 March 2018

Arrival/departure date of observation: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت باکلان کوچک در مریوان در اسفند 1396

Record of Pygmy Cormorant in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم سرحنایی در استان البرز

Observation of Woodchat Shrike in Alborz province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم سرحنایی Lanius senator

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

تاریخ مشاهده: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقای حمید جبّاری

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: One individual

Place of observation: Salehieh pond (Gharpuz-Abad)

Province: Alborz

Dates of observation: 3 May 2018

Observers: Pegah Mirzaee & Hamid Jabbari

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اهواز در فروردین 1397

Record of Rose-ringed Parakeet in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 26 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: کرامت حافظی

Type of important species: Increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 15 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت تلیله بلوطی در اهواز در اردیبهشت 1397

Record of Curlew Sandpiper in Ahwaz in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: تلیله بلوطی Calidris ferruginea

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل کارون، اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Curlew Sandpiper Calidris ferruginea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karun river bank, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 3 May 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخوردر ورامین در فروردین 1397

Record of Short-toed Snake Eagle in Varamin in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور

تعداد پرنده: ۲ فرد

محل مشاهده: تالاب قنبر آباد، ورامین

استان: تهران

دوره مشاهدات: ۱۰ فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus 

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ganbar-Abad, Varamin

Province: Tehran

Period of observations: 30 March 2018

Observers: Ali Hajiabadi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در آبیک در اردیبهشت 1397

Record of European Roller in Abyek in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: دشت آبیک

استان:  قزوین

دوره مشاهدات: 13 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 3 May 2018

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هندیجان در اردیبهشت 1397

Record of Egyptian Nightjar in Hendijan in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هندیجان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: ۹ اردیبهشت 139۷

مشاهده کننده: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hendijan

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 April 2018

Observer: Ali Hajiabadi


----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در بناب در بهمن 1396

Record of population of White Stork in Bonab in February 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 73 فرد

محل مشاهده: تالاب آنقوت، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: بهمن 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 73 individuals

Place of observation: Anghut wetland, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: February 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۷:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در مریوان در اسفند 1396

Record of population of White Stork in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 25 فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری و خانم پگاه میرزایی

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Mohamad Safrang, Hamid Jabbari and Pegah Mirzaee

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در مریوان در اسفند 1396

Record of European Stonechat in Marivan in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مریوان

استان:  کردستان

دوره مشاهدات: 28 اسفند 1396

مشاهده کنندگان: خانم پگاه میرزایی و آقایان محمد سفرنگ و حمید جبّاری

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Place of observation: Marivan

Province: Kordestan

Period of observations: 19 March 2018

Observers: Pegah Mirzaee, Mohamad Safrang & Hamid Jabbari

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در قره قشلاق در فروردین 1397

Record of European Turtle Dove in Qareh-Qeshlaq in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغررحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Qareh-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 17 April 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در مسجد سلیمان در فروردین 1397

Record of European Roller in Masjed Soleyman in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مسجد سلیمان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقایان غلامعلی حافظی و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2018

Observers: Gholam-Ali Hafezi & Keramat Hafezi 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سبزقبای معمولی در کرمانشاه در فروردین 1397

Record of European Roller in Kermashah in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 25 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 14 April 2018

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در ملاثانی در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Molla-Sani in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ملاثانی

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان غلامعلی حافظی و کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Molla-Sani

Province: Khuzestan

Period of observations: 16 April 2018

Observers: Gholam-Ali Hafezi & Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دهلاویه در فروردین 1397

Record of Black-winged Kite in Dehlavieh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهلاویه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehlavieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در قوری گل در فروردین 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Ghori-Gol in March-April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

تعداد پرنده: 22 فرد در تاریخ 5 فروردین 1397 توسط آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

تعداد پرنده: 4 فرد در تاریخ 31 فروردین 1397 توسط آقایان ستار شیری و ناصر ملک زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

No. of individuals: 22 individuals on 25 March 2018 by Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

No. of individuals: 4 individuals on 20 April 2018 by Sattar Shiri & Naser Malekzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در خرم آباد در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Khorram-Abad in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

دوره مشاهدات: ۱۹ اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Period of observations: 10 March 2018

Observers: Ali Hajiabadi

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در مشگین شهر در فروردین 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Meshgin-Shahr in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قیه، مشگین شهر

استان: اردبیل

دوره مشاهدات: 27 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد جهانگیرزاده و اصغر محمدی نصرآبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Qara-Qiah wetland, Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Period of observations: 16 April 2018

Observers: Behzad Jahangirzadeh & Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در ماهشهر در فروردین 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Mahshahr in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: تالاب سربندر، ماهشهر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Sarbandar wetland, Mahshahr

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 March 2018

Observers: Keramat Hafezi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در نقده در فروردین 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب مهماندار، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 28 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Mehmandar wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 17 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در کانی برازان در فروردین 1397

Record of population of Black-tailed Godwit in Kani-Barazan wetland in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 102 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و علیرضا مفتوحی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 102 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 April 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Alireza Maftouhi

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در شیطان آباد، نقده در فروردین 1397

Record of population of Northern Lapwing in Sheitan-Abad, Naghadeh in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب شیطان آباد، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Sheitan-Abad Wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 20 April 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در تالاب قوپی باباعلی در فروردین 1397

Record of population of Common Pochard in Gopi Baba-Ali wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب قوپی باباعلی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gopi Baba-Ali wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک بلوطی در استخر لاهیجان در فروردین 1397

Record of population of Ferruginous Duck in Lahijan pond in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: استخر لاهیجان

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 21 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Lahijan pond

Province: Gilan

Period of observations: 10 April 2018

Observers: Mahan Mahroo

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در تالاب حسنلو در فروردین 1397

Record of population of Ferruginous Duck in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در تالاب قوپی باباعلی در فروردین 1397

Record of population of Ferruginous Duck in Gopi Baba-Ali wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: تالاب قوپی باباعلی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Gopi Baba-Ali wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک بلوطی در کانی برازان در فروردین 1397

Record of population of Ferruginous Duck in Kani-Barazan wetland in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک بلوطی Aythya nyroca

تعداد پرنده: 19 فرد

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 17 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of individuals: 19 individuals

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 6 April 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Rahimzadeh

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در کیاکلایه، لنگرود در اردیبهشت 1397

Record of Grey-headed Swamphen in Kiakalayeh, Langarud in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب کیاکلایه، لنگرود

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 5 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Kiakalayeh, Langarud

Province: Gilan

Period of observations: 25 April 2018

Observers: Mahan Mahroo

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در آبیک در فروردین 1397

Record of Icterine Warbler in Abyek in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آبیک

استان: قزوین

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان محمد رضا مرتضوی نیا، مجتبی سلیمانی، علیرضا مرتضوی نیا

توضیحات: گونه جدید برای استان قزوین.

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Mohammad-Reza Mortazavinia, Mojtaba Soleymani & Alireza Mortazavinia

Remarks: New species for Qazvin province.

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در میمند در فروردین 1397

Record of Icterine Warbler in Mimand in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میمند

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 31 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mimand

Province: Fars

Date of observation: 20 April 2018

Observers: Salman Hamidi

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

مشاهده گونه ها در استانها

 

 

Observations of species in provinces

 

 

مشاهده زردپره سرزیتونی در استان خوزستان

 

 

Observation of Ortolan Bunting in Khuzestan province

 

 

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

 

 

گونه: زردپره سرزیتونی Emberiza hortulana

 

 

تعداد: یک فرد

 

 

مکان مشاهده: هندیجان

 

 

استان: خوزستان

 

 

تاریخهای مشاهده: 29 فروردین 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

 

 

Species: Ortolan Bunting Emberiza hortulana

 

 

No. of individuals: one individual

 

 

Place of observation: Hendijan

 

 

Province: Khuzestan

 

 

Dates of observation: 18 April 2018

 

 

Observers: Ali Hajiabadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در بناب در فروردین 1397

Record of Pallid Harrier in Bonab in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 11 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده، علیرضا مفتوحی، رسول محمدعلیپور و حمید رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 31 March 2018

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh, Alireza Maftouhi, Rasoul Mohammad-Alipour & Hamid Rahimzadeh

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در اهواز در فروردین 1397

Record of Pallid Harrier in Ahwaz in April 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 16 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 April 2018

Observers: Keramat Hafezi

---------------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در گنبد در فروردین 1397

Record of Western Osprey in Gonbad in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 3 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقایان بهراد گالشی، بهنام گالشی و حسین کلبادی نژاد

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 23 March 2018

Observers: Behrad Galeshi, Behnam Galeshi & Hossein Kolbadinejad

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در لامرد در فروردین 1397

Record of Eastern Imperial Eagle in Lamerd in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد بالغ

مکان مشاهده: لامرد

استان: فارس

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عقیل خضری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Period of observations: 28 March 2018

Observers: Aghil Khezri

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت یلوه کوچک در تالاب حسنلو در فروردین 1397

Record of Little Crake in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: یلوه کوچک Porzana parva

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Population

Species: Little Crake Porzana parva

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در تالاب حسنلو در فروردین 1397

Record of population of White-headed Duck in Hasanlu wetland in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 27 March 2018

Observers: Aziz Ozar

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی