کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان اردبیل

Checklist of the birds of Ardabil province

 

تهیه و تنظیم: اصغر محمدی نصرآبادی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Asghar Mohammadi Nasrabadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 112 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ا.م. نصرآبادی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 260 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان اردبیل می­باشد.

The present list comprises 260 bird species recorded in Ardabil province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 22. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 23. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 25. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 26. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 34. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 35. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 36. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 37. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 38. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 39. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 40. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 41. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 42. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 43. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 44. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 45. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 46. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 47. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 48. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 49. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 50. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 51. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 52. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 53. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 54. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 55. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 56. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 57. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 58. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 59. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 60. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 61. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 62. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 63. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 64. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 65. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 66. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 67. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 68. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 69. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 70. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 71. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 72. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 73. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 5. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 6. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 7. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 8. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 9. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 10. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 11. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 12. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 13. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 14. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 15. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 16. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 17. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 18. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 19. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 20. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 21. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 22. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 23. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 24. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 25. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 26. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 27. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 28. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 29. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 30. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 31. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 32. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 33. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 34. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 35. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 36. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 37. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 38. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 39. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 40. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 41. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 42. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 43. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 44. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 45. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 46. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 47. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 48. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 49. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 50. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 51. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 52. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 53. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 54. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 55. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 56. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 57. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 58. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 59. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 60. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 61. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 62. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 63. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 64. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 65. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 66. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 67. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 68. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 69. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 70. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 71. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 72. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 73. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 74. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 75. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 76. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 77. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 78. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 79. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی

 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 3. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 4. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 5. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 6. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 11. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 12. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 13. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 16. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 24. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 25. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 27. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 28. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 29. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 30. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 31. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 32. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 33. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 34. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 35. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 36. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 38. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 39. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 40. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفد کوچک (نقابدار معمولی)
 41. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 42. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 43. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 44. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 45. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 46. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 47. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 48. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 49. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 50. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 51. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 52. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 53. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 54. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 55. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 56. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 57. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 58. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 59. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 60. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 61. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 62. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 63. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 64. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 65. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 66. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 67. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 68. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 69. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 70. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 71. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 72. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 73. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 74. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 75. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 76. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 77. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 78. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 79. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 80. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 81. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 82. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 83. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 84. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 85. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 86. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 87. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 88. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 89. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 90. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 91. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 92. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 93. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 94. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 95. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 96. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 97. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 98. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 99. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 100. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 101. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 102. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 103. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 104. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 105. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 106. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 107. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 108. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی