کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان اردبیل

Checklist of the birds of Ardabil province

 

تهیه و تنظیم: اصغر محمدی نصرآبادی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Asghar Mohammadi Nasrabadi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 112 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ا.م. نصرآبادی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 260 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان اردبیل می­باشد.

The present list comprises 260 bird species recorded in Ardabil province.

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.          Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

5.          Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

6.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

7.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

8.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

9.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

10.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

11.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

12.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

13.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

14.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

15.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

16.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

17.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

18.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

19.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

20.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

21.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

22.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

23.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

24.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

25.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

26.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

27.      Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)

28.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

29.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

30.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

31.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

32.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

33.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

39.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

40.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

41.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

42.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

43.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

44.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

45.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

46.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

47.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

48.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

49.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

50.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

51.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

52.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

53.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

54.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

55.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

56.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

57.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

58.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

59.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

60.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

61.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

62.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

63.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

64.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

65.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

66.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

67.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

68.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

69.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

70.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

71.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

72.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

73.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

74.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

75.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

76.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

77.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

78.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

79.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

80.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

81.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

82.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

83.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

84.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

85.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

86.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

87.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

88.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

89.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

90.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

91.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

92.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

93.      Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

94.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

95.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

96.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

97.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

98.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

99.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

100.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

101.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

102.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

103.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

104.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

105.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

106.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

107.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

108.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

109.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

110.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

111.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

112.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

113.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

114.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

115.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

116.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

117.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

118.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

119.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

120.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

121.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

122.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

123.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

124.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

125.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

126.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

127.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

128.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

129.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

130.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

131.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

132.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

133.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

134.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

135.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

136.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

137.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

138.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

139.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

140.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

141.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

142.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

143.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

144.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

145.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

146.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

147.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

148.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

149.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

150.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

151.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

152.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

153.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

154.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

155.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

156.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

157.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

158.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

159.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

160.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

161.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

162.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

163.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

164.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

165.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

166.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

167.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

168.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

169.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

170.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

171.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

172.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

173.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

174.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

175.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

176.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

177.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

178.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

179.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

180.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

181.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

182.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

183.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

184.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

185.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

186.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

187.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

188.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

189.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

190.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

191.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

192.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفد کوچک (نقابدار معمولی)

193.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

194.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

195.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

196.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

197.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

198.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

199.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

200.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

201.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

202.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

203.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

204.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

205.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

206.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

207.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

208.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

209.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

210.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

211.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

212.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

213.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

214.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

215.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

216.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

217.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

218.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

219.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

220.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

221.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

222.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

223.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

224.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

225.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

226.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

227.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

228.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

229.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

230.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

231.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

232.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

233.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

234.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

235.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

236.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

237.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

238.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

239.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

240.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

241.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

242.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

243.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

244.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

245.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

246.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

247.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

248.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

249.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

250.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

251.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

252.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

253.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

254.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

255.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

256.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

257.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

258.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

259.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

260.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------