کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۷۹ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چک سیبری به گنبد در فروردین 1402

Record of arrival of Siberian Stonechat to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک سیبری Saxicola maurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای قراول تپه، گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 21 فروردین 1403

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1403

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qaravol Tappeh, Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 9 April 2023

Arrival date of observation: 9 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چک ابلق به گنبد در فروردین 1402

Record of arrival of Pied Bush Chat to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک ابلق Saxicola caprata

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای قراول تپه، گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 26 فروردین 1403

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1403

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Pied Bush Chat Saxicola caprata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qaravol Tappeh, Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 14 April 2023

Arrival date of observation: 14 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چک بوته ای به گنبد در فروردین 1402

Record of arrival of Whinchat to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت:

نام گونه: چک بوته‌ای Saxicola rubetra

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای قراول تپه، گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 26 فروردین 1403

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1403

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Whinchat Saxicola rubetra

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qaravol Tappeh, Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 14 April 2023

Arrival date of observation: 14 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۳ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1402

Record of arrival of Rosy Starling to Gonbad-e Kavus in April 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 1000 فرد

مکان پایش: شهر گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 فروردین تا 6 اردیبهشت 1402

نخستین روز رسیدن: 6 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 1000 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus city

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 25 April 2023

Arrival date: 25 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۳ ، ۱۳:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1402

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای قراول تپه،  گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 10 فروردین تا 7 اردیبهشت 1402

نخستین روز رسیدن: 7 اردیبهشت 1402

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qaravol-Tappeh, Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 26 April 2023

Arrival date: 26 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۳ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به گنبد در فروردین 1402

Record of arrival date of Red-breasted Flycatcher to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شمال گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 26 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1402

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Monitoring place: North of Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 15 April 2023

Arrival date: 15 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۳ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سبزقبای اروپایی به گنبد کاووس در فروردین 1402

Record of arrival of European Roller to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سبزقبای اروپایی Coracias garrulus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: جاده خط آلمان - تقاطع حالی آخوند، گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 29 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 29 فروردین 1402

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Alman road- Hali Akhund cross, Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 17 April 2023

Arrival date: 17 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۳ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار اروپایی به گنبد در فروردین 1402

Record of arrival of European Bee-eater to Gonbad in April 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار اروپایی Merops apiaster

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 10 تا 23 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1402

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 29 March to 11 April 2023

Arrival date: 11 April 2023

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۰۳ ، ۱۲:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم پیشانی سفید به تهران در اردیبهشت 1402

Record of arrival of Masked Shrike to Tehran in May 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius nubicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 تا 12 اردیبهشت 1402

نخستین روز رسیدن: 12 اردیبهشت 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Masked Shrike Lanius nubicus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: from 21 April to 2 May 2023

Arrival date: 2 May 2023

Observers: Houman Doroudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۳ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک باغی به تهران در اردیبهشت 1402

Record of arrival of Garden Warbler to Tehran in May 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک باغی Sylvia borin

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 تا 14 اردیبهشت 1402

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Garden Warbler Sylvia borin

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: from 21 April to 4 May 2023

Arrival date: 4 May 2023

Observers: Houman Doroudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید بزرگ به تهران در فروردین 1402

Record of arrival of Common Whitethroat to Tehran in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک گلوسفید بزرگ Curruca communis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 تا 9 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Common Whitethroat Curruca communis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: from 21 to 29 March 2023

Arrival date: 29 March 2023

Observers: Houman Doroudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک بیدی معمولی به تهران در فروردین 1402

Record of arrival of Willow Warbler to Tehran in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: از 1 تا 6 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 6 فروردین 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: from 21 to 26 March 2023

Arrival date: 26 March 2023

Observers: Houman Doroudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن بلبل هزاردستان به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival of Common Nightingale to Sanandaj in April 2022

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: بلبل هزاردستان Luscinia megarhynchos

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Common Nightingale Luscinia megarhynchos

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 13 April 2022

Arrival date of observation: 13 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ خرداد ۰۳ ، ۱۲:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به زاهدان در اردیبهشت 1403

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Zahedan in April 2024

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

دوره پایش: 27 فروردین تا 2 اردیبهشت 1403

نخستین روز رسیدن: 2 اردیبهشت 1403

پایشگران: آقایان امیرمهدی کیخا و محمدامین آتش‌پنجه

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Zahedan city

Province: Sistan & Baluchestan

Monitoring period: 15-21 April 2024

Arrival date: 2 April 2024

Observers: AmirMahdi Keykha & MohammadAmin AtashPanjeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۳ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه‌گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی سهره زرد اوراسیایی از شیراز حلقه گذاری شده در چک

Record of recovery of Eurasian Siskin from Shiraz ringed in Czech

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهرۀ زرد اوراسیایی Spinus spinus

کد حلقه: حلقه فلزی با کد CZP SC97249

سن و جنس: نر

مکان حلقه‌گذاری: کروپا، پراگ (جمهوری چک)

زمان حلقه‌گذاری: 19 فوریه 2022

نام حلقه‌گذار: میخائلا سیرووا

مکان بازیابی حلقه: شیراز (استان فارس، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 8 آذر 1402 (29 نوامبر 2023)

وضعیت پرنده در زمان بازیابی: زنده در طبیعت

نام یابنده حلقه: آقای اسحاق فرهنگ راد

فاصله تقریبی: 3882 کیلومتر

مدت زمان بازیابی حلقه پس از حلقه‌گذاری: 648 روز

Species: Eurasian Siskin Spinus spinus

Ring code: Metal ring CZP SC97249

Age and sex: Male

Place of ringing: Krupá, Praha (Czech)

Date of ringing: 19 February 2022

Name of ringer: Michaela Syrová

Place of recovery: Shiraz (Fars province, Iran)

Date of recovery: 29 November 2023

Name of finder: Isaac Farhang Rad

Distance: 3882 km

Period between ringing and recovery: 648 days

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک تاج طلایی به  تالش در آبان 1402

Record of arrival date of Goldcrest to Talesh in November 2023

 

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه:  سسک تاج‌طلایی   Regulus regulus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 20 آبان 1402

پایشگران: آقایان فرهام نظیری و فردین نظیری

Species: Goldcres Regulus regulus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 11 November 2023

Observers: Farham Naziri & Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۰۲ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه‌گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی پرستودریایی خزری از انزلی حلقه گذاری شده در فنلاند

Record of recovery of Caspian Tern from Anzali ringed in Finland

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستودریایی خزری (کاسپی) Hydroprogne caspia

کد حلقه: پای راست حلقه پلاستیکی زردرنگ با کد SCL و پای چپ حلقه فلزی با کد CT 053648

سن و جنس: نابالغ

مکان حلقه‌گذاری: پوری، ساتاکونتا (فنلاند)

زمان حلقه‌گذاری: 27 ژوئن 2023

نام حلقه‌گذار: کاری مانتیلا

مکان بازیابی حلقه: ساحل بشمن، بندر انزلی (استان گیلان، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 1 آبان 1402 (23 اکتبر 2023)

وضعیت پرنده در زمان بازیابی: زنده در طبیعت

نام یابنده حلقه: بانو پانته‌آ گلزاری

فاصله تقریبی: 4000 کیلومتر

مدت زمان بازیابی حلقه پس از حلقه‌گذاری: 119 روز

Species: Caspian Tern Hydroprogne caspia

Ring code: Left leg CT 053648, Right leg yellow plstic ring SCL

Age and sex: Juvenile

Place of ringing: Pori, Satakunta (Finland)

Date of ringing: 27 June 2023

Name of ringer: Kari Mäntylä

Place of recovery: Beshman, Bandar Anzali (Gilan province, Iran)

Date of recovery: 23 October 2023

Name of finder: Pantea Golzari

Distance: 4000 km

Period between ringing and recovery: 119 days

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۰۲ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به زاهدان در شهریور 1402

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Zahedan in September 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر زاهدان

استان: سیستان و بلوچستان

دوره پایش: 21-27 شهریور  1402

نخستین روز رسیدن: 27 شهریور 1402

پایشگران: آقای محمدامین آتش‌پنجه

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Zahedan city

Province: Sistan & Baluchestan

Monitoring period: 12-18 September 2023

Arrival date: 18 September 2023

Observers: MohammadAmin AtashPanjeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۲ ، ۱۳:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به تهران در فروردین 1402

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Tehran in March 2023

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: مگس گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد ماده

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: 28 اسفند 1401 تا 6 فروردین 1402

نخستین روز دیدن: 6 فروردین 1402

پایشگر: آقای هومن درودی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual female

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: 19-26 March 2023

Arrival date: 26 March 2023

Observers: Houman Dorudi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به تهران در فروردین 1402

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Tehran in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: 28 اسفند 1401- 6 فروردین 1402

نخستین روز رسیدن: 6 فروردین 1402

پایشگران: آقای هومن درودی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: 19 to 26 March 2023

Arrival date: 26 March 2023

Observers: Houman Dorudi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۲ ، ۰۹:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به گنبد در اسفند 1401

Record of arrival of Common House Martin to Gonbad in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله دمگاه‌سفید Delichon urbicum

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهر گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: 1-10 اسفند 1401

نخستین روز رسیدن: 10 اسفند 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Gonbad city

Province: Golestan

Monitoring period: 20 February to 1 March 2023

Arrival date of observation: 1 March 2023

Observers: MohammadGhorban Kanani

 

*****

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۴:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1401

Record of arrival of Common Swift to Tehran in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: غرب شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 12 اسفند 1401

پایشگران: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: west of Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 3 March 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1401

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: شهر کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 5 اسفند 1401

نخستین روز رسیدن: 12 اسفند 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Kermanshah city

Province: Kermanshah

Monitoring period: 24 February 2023

Arrival date of observation: 3 March 2023

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۱ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رهسپاری درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1401

Record of departure of Siberian Crane from Fereydun-Kenar in March 2023

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Leucogeranus leucogeranus

شمار پرنده: دو فرد، امید و رویا

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

نخستین روز رسیدن: 5 آبان 1401 (امید) و 11 بهمن 1401 (رهاسازی رویا)

واپسین روز رهسپاری: 14 اسفند 1401 (امید و رویا)

دوره ماندگاری: 130 روز (امید) و 34 روز (رویا)

پایشگران: آقایان کرامت حافظی، عبداله دادبین، عطاء الله کاویان و کوروس ربیعی

Species: Siberian Crane Leucogeranus leucogeranus

No. of individuals: 2 individuals, Omid & Roya

Monitoring place: Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Arrival date: 27 October 2022 (Omid) and 31 January 2023 (released Roya)

Departure date: 5 March 2023

Period of stay: 130 days (Omd) and 34 days (Roya)

Reporters: Keramat Hafezi, Abdollah Dadbin, Ataollah Kavian & Koros Rabiei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۱ ، ۰۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن گلاریول بال‌سرخ به سراب نیلوفر در فروردین 1401

Record of arrival date of Collared Pratincole to Sarab-e Niloufar in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گلاریول بال‌سرخ Glareola pratincola

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Collared Pratincole Glareola pratincola

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 1 April 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم پشت سرخ به انزلی در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Red-backed Shrike to Anzali in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پشت‌سرخ Lanius collurio

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 16 فروردین تا 15 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 16 اردیبهشت 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Khazar Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 4 April to 6 May 2022

Arrival date of observation: 6 May 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم خاکستری کوچک به انزلی در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Lesser Grey Shrike to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم خاکستری کوچک Lanius minor

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 15 اردیبهشت 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Khazar Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 4 April to 5 May 2022

Arrival date of observation: 5 May 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دم سرخ معمولی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of Common Redstart to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دم‌سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 19 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 29 فروردین 1401

پایشگران:: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Redstart Phoenicurus phoenicurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 18 April 2022

Arrival date of observation: 4 to 18 April 2022

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پیغوی کوچک به تهران در فروردین 1401

Record of arrival date of Shikra to Tehran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: پل صدر و چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 27 فروردین 1401

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Pol-e Sadr and Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date: 16 April 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Observations of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پری شاهرخ اوراسیایی به تهران در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Tehran in April 2022

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری‌شاهرخ اوراسیایی Oriolus oriolus

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 3 اردیبهشت 1401

رفتارنگران: آقای محسن ملاح

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 23 April 20122

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سبزقبای معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1401

Record of arrival of European Roller to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 8 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 8 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 28 April 2022

Arrival date of observation: 28 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 15 فروردین تا 6 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 6 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 4 to 26 April 2022

Arrival date of observation: 26 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسرخ به گنبد در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 6 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 6 اردیبهشت 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 26 April 2022

Arrival date of observation: 26 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival date of Red-breasted Flycatcher to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 28 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 17 April 2022

Arrival date of observation: 17 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2022

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی خانگی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2022

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم تورانی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of Turkestan Shrike to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم تورانی Lanius phoenicuroides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دورۀ پایش: از 15 تا 26 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 4-12 April 2022

Arrival date of observation: 12 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of European Bee-eater to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 23 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 12 April 2022

Arrival date: 12 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دارکوب راه راه در دورود در اسفند 1400

Record of Eurasian Wryneck in Dorud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب راه‌راه Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دورود

استان: لرستان

زمان پایش: 29 اسفند 1400

پایشگران: علیرضا مرتضوی‌نیا، مرضیه مرتضوی‌نیا ، لیلا شاهرخی و محمدرضا مرتضوی‌نیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Date of observation: 20 March 2022

Observers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi & MohammadReza Mortazavinia

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کامیاران در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kamyaran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: رودخانه سیروان، کامیاران

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sirvan river, Kamyaran

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کرمانشاه در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kermanshah in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پیرامون کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual

Monitoring place: around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر نیم طوق به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Semicollared Flycatcher to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پابشگران: آقای شورش وهابی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 23 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Khazar-Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 12 May 2022

Arrival date of observation: 12 May 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 26 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 15 April 2022

Arrival date of observation: 15 April 2022

Observers: Mohammad-Gorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در فرخ شهر در شهریور 1400

Record of Eurasian Wryneck in Farrokh-Shahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه­ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فرخ شهر

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 شهریور 1400

پایشگر: بانو زهرا کریمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Farrokh-Shahr

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 September 2021

Observers: Zahra Karimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 37 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 37 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کاکایی اقیانوسی قطبی به نوشهر در فروردین 1401

Record of arrival date of Parasitic Jaeger to Now-Shahr in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی اقیانوسی قطبی Stercorarius parasiticus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نوشهر

استان: مازندران

دوره پایش: 1 تا 20 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 1 تا 20 فروردین 1401

پایشگران: آقای بشیر شریف‌نیا

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Now-Shahr

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 March to 9 April 2022

Arrival date of observation: 9 April 2022

Observers: Bashir Sharifnia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید کوچک به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Lesser Whitethroat to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Squacco Heron to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نامگونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز دیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 22 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 22 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 11 April 2022

Arrival date of observation: 11 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی