کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۵۵ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن گلاریول بال‌سرخ به سراب نیلوفر در فروردین 1401

Record of arrival date of Collared Pratincole to Sarab-e Niloufar in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گلاریول بال‌سرخ Glareola pratincola

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سراب نیلوفر

استان: کرمانشاه

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Collared Pratincole Glareola pratincola

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sarab-e Niloufar

Province: Kermanshah

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 1 April 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم پشت سرخ به انزلی در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Red-backed Shrike to Anzali in May 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پشت‌سرخ Lanius collurio

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 16 فروردین تا 15 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 16 اردیبهشت 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Red-backed Shrike Lanius collurio

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Khazar Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 4 April to 6 May 2022

Arrival date of observation: 6 May 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم خاکستری کوچک به انزلی در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Lesser Grey Shrike to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم خاکستری کوچک Lanius minor

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 15 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 15 اردیبهشت 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Lesser Grey Shrike Lanius minor

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Khazar Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 4 April to 5 May 2022

Arrival date of observation: 5 May 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دم سرخ معمولی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of Common Redstart to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دم‌سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 19 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 29 فروردین 1401

پایشگران:: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Redstart Phoenicurus phoenicurus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 18 April 2022

Arrival date of observation: 4 to 18 April 2022

Observers: MohammadGhorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پیغوی کوچک به تهران در فروردین 1401

Record of arrival date of Shikra to Tehran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: پل صدر و چیتگر، تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 27 فروردین 1401

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Pol-e Sadr and Chitgar, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date: 16 April 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Observations of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پری شاهرخ اوراسیایی به تهران در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Tehran in April 2022

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری‌شاهرخ اوراسیایی Oriolus oriolus

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 3 اردیبهشت 1401

رفتارنگران: آقای محسن ملاح

Species: Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 23 April 20122

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سبزقبای معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1401

Record of arrival of European Roller to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سبزقبای معمولی Coracias garrulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 8 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 8 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 28 April 2022

Arrival date of observation: 28 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 15 فروردین تا 6 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 6 اردیبهشت 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 4 to 26 April 2022

Arrival date of observation: 26 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسرخ به گنبد در اردیبهشت 1401

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسرخ Emberiza bruniceps

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 فروردین تا 6 اردیبهشت 1401

نخستین روز رسیدن: 6 اردیبهشت 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 26 April 2022

Arrival date of observation: 26 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival date of Red-breasted Flycatcher to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 28 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 28 فروردین 1401

پایشگر: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 17 April 2022

Arrival date of observation: 17 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2022

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن پرستوی خانگی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 15 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 15 اسفند 1400

پایشگر: آقای شاهو دربندی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: from 20 February to 4 March 2022

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سنگ چشم تورانی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of Turkestan Shrike to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم تورانی Lanius phoenicuroides

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دورۀ پایش: از 15 تا 26 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: 4-12 April 2022

Arrival date of observation: 12 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival of European Bee-eater to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 10 فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 23 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 10 individuals

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 12 April 2022

Arrival date: 12 April 2022

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دارکوب راه راه در دورود در اسفند 1400

Record of Eurasian Wryneck in Dorud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب راه‌راه Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: دورود

استان: لرستان

زمان پایش: 29 اسفند 1400

پایشگران: علیرضا مرتضوی‌نیا، مرضیه مرتضوی‌نیا ، لیلا شاهرخی و محمدرضا مرتضوی‌نیا

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان لرستان

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dorud

Province: Lorestan

Date of observation: 20 March 2022

Observers: Alireza Mortazavinia, Marzieh Mortazavinia, Leyla Shahrokhi & MohammadReza Mortazavinia

Remarks: The first record of this species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۳:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کامیاران در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kamyaran in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: رودخانه سیروان، کامیاران

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sirvan river, Kamyaran

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زردپره سرسیاه به کرمانشاه در فروردین 1401

Record of arrival date of Black-headed Bunting to Kermanshah in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زردپره سرسیاه Emberiza melanocephala

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پیرامون کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: از 1 تا 25 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 25 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی

Species: Black-headed Bunting Emberiza melanocephala

No. of individuals: one individual

Monitoring place: around Kermanshah

Province: Kermanshah

Monitoring period: From 21 March to 14 April 2022

Arrival date of observation: 14 April 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر نیم طوق به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Semicollared Flycatcher to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پابشگران: آقای شورش وهابی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 فروردین تا 23 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 23 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Khazar-Villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 12 May 2022

Arrival date of observation: 12 May 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) به گنبد در فروردین 1401

Record of arrival date of Persian Bee-eater to Gonbad in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Merops persicus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گنبد

استان: گلستان

دوره پایش: از 15 تا 26 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 26 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gonbad

Province: Golestan

Monitoring period: From 4 to 15 April 2022

Arrival date of observation: 15 April 2022

Observers: Mohammad-Gorban Kanani

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب قهوه ای در فرخ شهر در شهریور 1400

Record of Eurasian Wryneck in Farrokh-Shahr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه­ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: فرخ شهر

استان: چهارمحال و بختیاری

زمان پایش: 20 شهریور 1400

پایشگر: بانو زهرا کریمی

Type of important species: Migration

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Farrokh-Shahr

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 11 September 2021

Observers: Zahra Karimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of European Bee-eater to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 37 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 24 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 24 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 37 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 13 April 2022

Arrival date: 13 April 2022

Observers: Pantea Golzari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن کاکایی اقیانوسی قطبی به نوشهر در فروردین 1401

Record of arrival date of Parasitic Jaeger to Now-Shahr in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی اقیانوسی قطبی Stercorarius parasiticus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: نوشهر

استان: مازندران

دوره پایش: 1 تا 20 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 1 تا 20 فروردین 1401

پایشگران: آقای بشیر شریف‌نیا

Species: Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Now-Shahr

Province: Mazandaran

Monitoring period: 21 March to 9 April 2022

Arrival date of observation: 9 April 2022

Observers: Bashir Sharifnia

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید کوچک به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Lesser Whitethroat to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن حواصیل زرد به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Squacco Heron to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نامگونه: حواصیل زرد Ardeola ralloides

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز دیدن: 21 فروردین 1401

پایشگران: بانو پانته آ گلزاری

Species: Squacco Heron Ardeola ralloides

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن مگس گیر سینه سرخ به انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزر ویلا، انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 22 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 22 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 11 April 2022

Arrival date of observation: 11 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک بیدی معمولی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Willow Warbler to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک بیدی معمولی Phylloscopus trochilus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزر ویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 21 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 21 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Willow Warbler Phylloscopus trochilus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 10 April 2022

Arrival date of observation: 10 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چرخ ریسک بلوطی سرخاکستری در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Penduline Tit to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری Remiz pendulinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 22 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 1 تا 22 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 11 April 2022

Arrival date of observation: 11 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک سرسیاه به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Blackcap to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک سرسیاه Sylvia atricapilla

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Blackcap Sylvia atricapilla

No. of individuals: 8 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 5 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن سسک گلوسفید کوچک به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Lesser Whitethroat to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک گلوسفید کوچک Sylvia curruca

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 13 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Lesser Whitethroat Sylvia curruca

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 21 March to 5 April 2022

Arrival date of observation: 5 April 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن طرقه کبود به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Blue Rock Thrush to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرقه کبود Monticola solitarius

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Blue Rock Thrush Monticola solitarius

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن طرقه کوهی به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Rufous-tailed Rock Thrush to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: طرقه کوهی Monticola saxatilis

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Wryneck to Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 29 March 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چکچک دشتی به سنندج در اسفند 1400

Record of arrival date of Isabelline Wheatear to Sanandaj in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک دشتی Oenanthe isabellinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1 تا 29 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 7 اسفند 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 20 February to 20 March 2022

Arrival date of observation: 26 February 2022

Observers: Shoresh Vahabi

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن لیل به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival date of Eurasian Hobby to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: لیل Falco subbuteo

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 20 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 20 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته آ گلزاری

Species: Eurasian Hobby Falco subbuteo

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 9 April 2022

Arrival date of observation: 9 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری کاکایی سرسیاه کوچک از شیراز در فروردین 1401

Record of departure date of Black-headed Gull from Shiraz in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Croicephalus ribibundus

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 15 اسفند 1400

واپسین روز رهسپاری: 16 فروردین 1401

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Black-headed Gull Croicephalus ribibundus

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 4 March 2022

Departure date: 5 April 2022

Reporters: Elham Shaniti

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن زنبورخوار معمولی به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival date of European Bee-eater to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 19 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 19 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Sanndaj

Province: Kordestan

Monitoring period: From 21 March to 8 April 2022

Arrival date: 8 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن دارکوب قهوه ای به کرج در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Karaj in April 2022

 

چکیده این ثبت:

گونه: دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه) Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1-17 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 17 فروردین 1401

پایشگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shahrak-e Nahal & Bazar, Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21 March to 6 April 2022

Arrival date: 6 April 2022

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری صعوه ابروسفید از سنندج در فروردین 1401

Record of departure of Radde’s Accentor from Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: صعوه ابروسفید Prunella ocularis

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

واپسین روز رهسپاری: 9 فروردین 1401

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Radde’s Accentor Prunella ocularis

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 5 April 2022

Departure date: 29 March 2022

Reporters: Shouresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت واپسین روز رهسپاری عقاب شاهی از سنندج در اسفند 1400

Record of departure of Eastern Imperial Eagle from Sanandaj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 0 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 تا 29 اسفند 1400

واپسین روز رهسپاری: 24 اسفند 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 0 individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 20 February to 20 March 2022

Departure date: 15 March 2022

Reporters: Shouresh Vahabi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن حواصیل ارغوانی به بندر انزلی در فروردین 1401

Record of arrival of Purple Heron to Bandar Anzali in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: حواصیل ارغوانی Ardea purpurea

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: خزرویلا، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: از 1 تا 16 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 16 فروردین 1401

پایشگر: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Purple Heron Ardea purpurea

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Khazar-villa, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: From 21 March to 5 April 2022

Arrival date: 5 April 2022

Observers: Pantea Golzari


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق اوراسیایی به تهران در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Tehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق اوراسیایی Otus scops

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 11 فروردین 1401

پایشگران: آقای الوند علیزادگان

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date: 31 March 2022

Observers: Alvand Alizadegan


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک درختی زیتونی به یاسوج در فروردین 1401

Record of arrival of Eastern Olivaceous Warbler to Yasuj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک درختی زیتونی Iduna pallida

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: 1-13 فروردین 1401

نخستین روز دیدن: 13 فروردین 1400

رفتارنگران: آقای آریا شفائی‌پور

یادداشت: پرنده دیده شد و آوای این پرنده ضبط شد.

Species: Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: From 21 March to 2 April 2022

Arrival date of observation: 2 April 2022

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق اوراسیایی به یاسوج در اسفند 1400

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Yasuj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق اوراسیایی Otus scops

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: 1-27 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 27 اسفند 1400

پایشگران: آقای اریا شفائی‌پور

یادداشت: آوای این جغد شنیده شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: 20 February to 18 March 2022

Arrival date: 18 march 2022

Observers: Arya Shafaeipour

Remarks: Its call was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق اوراسیایی به گرگان در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Gorgan in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق اوراسیایی Otus scops

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: گرگان

استان: گلستان

دوره پایش: 1-8 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 8 فروردین 1401

پایشگران: آقای حاجی‌قلی کمی

یادداشت: آوای این جغد شنیده شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Gorgan

Province: Golestan

Monitoring period: 21-28 March 2022

Arrival date: 28 March 2022

Observers: Haji-Gholi Kami

Remarks: Its call was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ اوراسیایی به شیراز در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Golden Oriole to Shiraz in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری شاهرخ اوراسیایی Oriolus oriolus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 1-10 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 10 فروردین 1401

پایشگران: قاسم عاطفی، الهام شنیتی، ساره مسعودی و سارا علوی

یادداشت: آوای این پرنده شنیده شد.

Species: Eurasian Golden Owl Oriolus oriolus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 21 March to 1 April 2022

Arrival date: 30 March 2022

Observers: Qasem Atefi, Ehlam Shaniti, Sareh Masoudi & Sara Alavi

Remarks: Its call was heard.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق اوراسیایی به کرج در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Karaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق اوراسیایی Otus scops

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهرک نهال و بذر، محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: 1-12 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1401

پایشگران: حمید جباری، پگاه میرزایی و سیامک رحمانپور

یادداشت: آوای این جغد شنیده شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 21 March to 1 April 2022

Arrival date: 1 April 2022

Observers: Hamid Jabbari, Pegah Mirzaei & Siamak Rahmanpour

Remarks: Its call was heard.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک کوهی به تالش در فروردین 1401

Record of arrival of Northern Wheatear to Talesh in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کوهی Oenanthe oenanthe

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: 1-14 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 14 فروردین 1401

پایشگر: آقای فردین نظیری

Species: Northern Wheatear Oenanthe oenanthe

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: 21 March to 3 April 2022

Arrival date: 2 April 2022

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مرغ حق اوراسیایی به سنندج در فروردین 1401

Record of arrival of Eurasian Scops Owl to Sanandaj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق اوراسیایی Otus scops

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-12 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1401

پایشگران: آقای شاهو دربندی

یادداشت: آوای این جغد ضبط شد.

Species: Eurasian Scops Owl Otus scops

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 21 March to 1 April 2022

Arrival date: 1 April 2022

Observers: Shahoo Darbandi

Remarks: Its call was recorded.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Shiraz in March 2022

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: 8 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 1-20 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 20 اسفند 1400

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و راهله مهرآسا و آقای قاسم عاطفی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 8 individual

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: 20 February to 11 March 2022

Arrival date: 11 March 2022

Observers: Elham Shaniti, Raheleh Mehrasa & Qasem Atefi

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۸:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی