کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست آرایهبندی پرندگان آزاد (وحشی) ایران- پرندگان ناگنجشکسان: بخش دوم

Taxonomic checklist of the wild birds of Iran- Non-passerines- Part II

Suborder SCOLOPACI زیرراستۀ آبچلیکسانیان

Family SCOLOPACIDAE خانوادۀ آبچلیکان

 

Numenius سردۀ گیلانشاههای نوکخمیده

Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

 • گیلانشاه ابروسفید اسکاندیناوی Scandinavian Whimbrel Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)
 • گیلانشاه ابروسفید آسیای میانهSteppe Whimbrel Numenius phaeopus alboaxillaris Lowe, 1921
 • گیلانشاه ابروسفید مرکز سیبریCentral Siberian Whimbrel Numenius phaeopus rogachevae Tomkovich 2008

Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris گیلانشاه خالدار

Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

 • گیلانشاه بزرگ اروپایی European Curlew Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)
 • گیلانشاه بزرگ خاوری Eastern Curlew Numenius arquata orientalis Brehm, CL, 1831

Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور

 

Limosa سردۀ گیلانشاههای نوکراست

Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه

 • گیلانشاه دمسیاه اروپاییEuropean Black-tailed Godwit Limosa limosa limosa (Linnaeus, 1758)

Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

 • گیلانشاه حنایی سیبریSiberian Bar-tailed Godwit Limosa lapponica taymyrensis Engelmoer & Roselaar, 1998

 

Arenaria سردۀ سَنگ گَردانها

Ruddy Turnstone Arenaria interpres سَنگ‌گَردان

 • سنگگردان اوراسیایی Eurasian Ruddy Turnstone Arenaria interpres interpres (Linnaeus, 1758)

 

Calidris سردۀ تَلیلهها

Great Knot Calidris tenuirostris تَلیلۀ بزرگ

Red Knot Calidris canutus تَلیلۀ خاکستری

 • تلیلۀ خاکستری سیبری Siberian Red Knot Calidris canutus canutus (Linnaeus, 1758)

Broad-billed Sandpiper Calidris (Limicola) falcinellus تَلیلۀ نوک‌پهن

 • تلیلۀ نوکپهن اروپایی European Broad-billed Sandpiper Calidris (Limicola) falcinellus falcinellus (Pontoppidan, 1763)

Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تَلیلۀ (آبچلیک) شَکیل

Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تَلیلۀ بلوطی (نوک‌دراز)

Temminck's Stint Calidris temminckii تَلیلۀ دم‌سفید

Red-necked Stint Calidris ruficollis تَلیلۀ گردن‌سرخ

Sanderling Calidris alba تَلیلۀ سفید

 • تلیلۀ سفید اوراسیایی Eurasian Sanderling Calidris alba alba (Pallas, 1764)

Dunlin Calidris alpina تَلیلۀ شکم‌سیاه

 • تلیلۀ شکمسیاه اسکاندیناوی Scandinavian Dunlin Calidris alpina alpina (Linnaeus, 1758)
 • تلیلۀ شکمسیاه سیبری Siberian Dunlin Calidris alpina centralis (Buturlin, 1932)
 • Little Stint Calidris minuta تَلیلۀ کوچک

 

Limnodromus سردۀ پاشلکهای نوکدراز

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus پاشلک نوک‌دراز

 

Scolopax سردۀ ابیاها

Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

 

Lymnocryptes سردۀ پاشلکهای کوچک

Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

 

Gallinago سردۀ پاشَلَکها

Solitary Snipe Gallinago solitaria پاشَلَک تَک‌زی

 • پاشلک تکزی آسیای میانه Central Asian Solitary Snipe Gallinago solitaria solitaria Hodgson, 1831

Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشَلَک دم‌سوزنی (دم‌مویی)

Great Snipe Gallinago media پاشَلَک بزرگ

Common Snipe Gallinago gallinago پاشَلَک معمولی

 • پاشلک معمولی اوراسیاییEurasian Common Snipe Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

 

Xenus سردۀ آبچلیک نوکسربالا

Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک‌سربالا

 

Phalaropus سردۀ فالاروپها (شناگرها)

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

 

Actitis سردۀ آبچلیکهای آوازخوان

Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

 

Tringa سردۀ آبچلیکها

Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار

Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی

 • آبچلیک پاسرخ اروپایی European Redshank Tringa totanus totanus (Linnaeus, 1758)
 • آبچلیک پاسرخ اوسوری Ussuri Redshank Tringa totanus ussuriensis Buturlin, 1934
 • آبچلیک پاسرخ هندیIndian Redshank Tringa totanus eurhina (Oberholser, 1900)

Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز معمولی

Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)

Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار

 

Family DROMADIDAE خانوادۀ سَلیمان خرچنگخوار

Crab-plover Dromas ardeola سَلیم خرچنگ‌خوار

 

 

Suborder LARI زیرراستۀ کاکاییسانیان

 

Family GLAREOLIDAE خانوادۀ گِلاریولان

 

Cursorius سردۀ دودوَکها

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوَک

 • دودوک غربی Western Cream-colored Courser Cursorius cursor cursor (Latham, 1787)
 • دودوک ایرانی Iranian Cream-colored Courser Cursorius cursor bogolubovi Zarudny, 1885

 

Glareola سردۀ گلاریولها

Collared Pratincole Glareola pratincola گِلاریول بال‌سرخ

 • گلاریول بالسرخ اروپایی European Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Linnaeus, 1766)

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گِلاریول خاوری (شرقی)

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گِلاریول بال‌سیاه

Small Pratincole Glareola lactea گِلاریول کوچک

 

Family LARIDAE خانوادۀ کاکاییان

 

Group NODDIES گروه پرستواقیانوسیها

Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای

 • پرستودریایی قهوهای هندیIndian Brown Noddy Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786)

 

Group SKIMMERS گروه آبشکافها

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی

 

Group GULLS گروه کاکاییها

 

Rissa سردۀ کاکاییهای پاسیاه

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

 • کاکایی پاسیاه اقیانوس اطلس Atlantic Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758)

 

Chroicephalus سردۀ کاکاییهای سررنگی

Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

 

Hydrocoleus سردۀ کاکاییهای کوچک

Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

 

Ichthyaetus سردۀ کاکاییهای ماهیخوار

Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

Pallas's (Great Black-headed) Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

 

Larus سردۀ کاکاییهای بزرگ

Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

 • کاکایی نوکسبز روسی Russian Common Gull Larus canus heinei Homeyer, 1853

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه

 • کاکایی راهراه اروپاییEuropean Glaucous Gull Larus hyperboreus hyperboreus Gunnerus, 1767

Vega Gull Larus vegae کاکایی وِگا (شرق سیبری)

 • کاکایی مغولیMongolian Gull Larus vegae mongolicus Sushkin, 1925

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

 • زیرگونۀ کاکایی {پشتسیاه} بالتیکBaltic Gull Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758
 • کاکایی {پشتسیاه} سیبری Heuglin’s (or Siberian) Gull Larus fuscus heuglini Bree, 1876
 • کاکایی {پشتسیاه} آسیای میانه Steppe Gull Larus fuscus barabensis Johansen, H, 1960

 

Group TERNS گروه پرستودریاییها

 

Gelochelidon سردۀ پرستودریایی نوککلفت

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

 • پرستودریایی نوککاکایی اوراسیایی Eurasian Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Gmelin, JF, 1789)

 

Hydroprogne سردۀ پرستودریایی خزری (کاسپی)

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)

 

Thalasseus سردۀ پرستودریاییهای کاکلی

Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

 • پرستودریایی کاکلی بزرگ هندی Indian Greater Crested Tern Thalasseus bergii velox (Cretzschmar, 1827)

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

 • پرستودریایی کاکلی کوچک بنگالیBengali Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesson, 1831)
 • پرستودریایی کاکلی کوچک ایرانی Persian Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis emigratus (Neumann, 1934)
 • پرستودریایی کوچک اوراسیاییEurasian Little Tern Sternula albifrons albifrons (Pallas, 1764)

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد

 

Sternula سردۀ پرستودریاییهای کوچک

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

 

Onychoprion سردۀ پرستودریاییهای پشتتیره

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

 • پرستودریایی پشتدودی دریای سرخ Red Sea Bridled Tern Onychoprion anaethetus antarcticus (Lesson, 1831)

Sooty Tern Onychoprion (Sterna) fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه

 • پرستودریایی پشتسیاه هندی Indian Sooty Tern Onychoprion fuscatus nubilosus (Sparrman, 1788)

 

Sterna سردۀ پرستودریاییها

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای

Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

 • پرستودریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

 

Chlidonias سردۀ پرستوتالابیها

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره

 • پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره اوراسیایی Eurasian Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Pallas, 1811)

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید

Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه

 • پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه اوراسیاییEurasian Black Tern Chlidonias niger niger (Linnaeus, 1758)

 

Family STERCORARIIDAE خانوادۀ کاکاییاقیانوسیان

Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای

 • کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوهای قطب جنوب Antarctic Brown Skua Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) قطبی

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز

 • کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دمدراز اسکاندیناوی Scandinavian Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819

 

 

Order PHAETHONTIFORMES راستۀ نوکسرخ دریاییسانان

Family PHAETHONTIDAE خانوادۀ نوکسرخان دریایی

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

 • نوکسرخ دریایی هندیIndian Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus indicus Hume, 1876

 

 

Order GAVIIFORMES راستۀ غواصسانان (شیرجهروسانان)

Family GAVIIDAE خانوادۀ غواصان (شیرجهروان)

Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه‌رو) گلوسرخ

Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه

 • غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه اوراسیاییEurasian Black-throated Diver Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

 

 

Order PROCELLARIIFORMES راستۀ کبوتردریاییسانان

Family OCEANITIDAE خانوادۀ مرغان توفان

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون

 • مرغ توفان ویلسونWilson’s Storm Petrel Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)

 

Family PROCELLARIDAE خانوادۀ کبوتران دریایی

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتردریایی مدیترانه‌ای

Wedge-tailed Shearwater Ardenna (Puffinus) pacificus کبوتردریایی دم‌پهن

Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتردریایی دودی

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتردریایی ایرانی

 • کبوتردریایی ایرانیPersian Shearwater Puffinus persicus persicus Hume, 1872

 

 

Order CICONIIFORMES راستۀ لکلکسانان

Family CICONIDAE خانوادۀ لکلکان

Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

 • لکلک گردنسفید هندیIndian Woolly-necked Stork Ciconia episcopus episcopus (Boddaert, 1783)

White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی‌لک‌لک)

 • لکلک سفید اروپایی (غربی)European (or Western) White Stork Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
 • لکلک سفید آسیایی (شرقی)Asian (or Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873

 

 

Order SULIFORMES راستۀ بوبیسانان

 

Family SULIDAE خانوادۀ بوبیان

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

 • بوبی نقابدار دریای سرخRed Sea Masked Booby Sula dactylatra melanops Hartlaub, 1859

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

 • بوبی پاسرخ گرمسیریTropic Red-footed Booby Sula sula rubripes Gould, 1838

 

Family ANHINGIDAE خانوادۀ مارگردنان

African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی

 • مارگردن شامیLevant Darter Anhinga rufa chanteri (Oustalet, 1882)

 

Family PHALACROCORACIDAE خانوادۀ باکلانان (قرهقاران)

Microcarbo سردۀ باکلانهای (قرهقارهای) کوچک

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره‌قار) کوچک

Phalacrocorax سردۀ باکلانها (قرهقارها)

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ

 • باکلان بزرگ اوراسیاییEurasian Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه

 

 

Order PELECANIFORMES راستۀ پلیکانسانان

 

Family THRESKIORNITHIDAE خانوادۀ اکراسان

Subfamily THRESKIORNITHINAE زیرخانوادۀ اکراسیان

 

Threskiornis سردۀ اکراسهای سپید

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی

 

Plegadis سردۀ اکراسهای تیره

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه

 

Subfamily PLATALEINAE زیرخانوادۀ کفچهنوکیان

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک

 • کفچهنوک اوراسیاییEurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758

 

Family ARDEIDAE خانوادۀ حواصیلان (ماهیخواران)

 

Subfamily BOTAURINAE زیرخانوادۀ بوتیماریان

 

Botaurus سردۀ بوتیمارهای بزرگ

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

 • بوتیمار بزرگ اوراسیاییEurasian Bittern Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)

 

Botaurus سردۀ بوتیمارهای کوچک

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

 • بوتیمار کوچک اوراسیاییEurasian Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766)

 

Subfamily ARDEINAE زیرخانوادۀ حواصیلیان (ماهیخواریان)

 

Nycticorax سردۀ حواصیلهای (واقهای) شب

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (واق) شب

 • حواصیل شب اوراسیاییEurasian Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

 

Butorides سردۀ حواصیلهای (وِکاهای) سبز

Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز

 • حواصیل سبز هندیIndian Striated Heron Butorides striata javanica (Horsfield, 1821)

 

Ardeola سردۀ حواصیلهای (وِکاهای) برکهای

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی

 

Bubulcus سردۀ گاوچَرانکها

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی

 

Ardea سردۀ حواصیلها (وِکاها)

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری

 • حواصیل خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Heron Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1758

Goliath Heron Ardea goliath غول‌حواصیل (غول‌وِکا)

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی

 • حواصیل ارغوانی اوراسیاییEurasian Purple Heron Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ

 • اگرت بزرگ غربیWestern Great Egret Ardea alba alba Linnaeus, 1758
 • اگرت بزرگ شرقیEastern Great Egret Ardea alba modesta Gray, JE, 1831

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی

 • اگرت میانی جنوب آسیاSouth Asian Intermediate Egret Ardea intermedia intermedia Wagler, 1829

 

Egretta سردۀ اگرتها (قارها)

Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک

 • اگرت کوچک اوراسیاییEurasian Little Egret Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی

 • اگرت ساحلی آسیاییAsian Reef Heron Egretta gularis schistacea (Hemprich & Ehrenberg, 1828)

 

Family PELECANIDAE خانوادۀ پلیکانان (مرغان سقا)

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

 

 

Order ACCIPITRIFORMES راستۀ عقابسانان (قوشسانان)

Suborder ACCIPITRES زیرراستۀ عقابسانیان (قوشسانیان)

 

Family PANDIONIDAE خانوادۀ عقابان ماهیگیر

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر

 • عقاب ماهیگیر اوراسیاییEurasian Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)

 

Family ACCIPITRIDAE خانوادۀ عقابان (قوشان)

 

Subfamily ELANINAE زیرخانوادۀ کورکوریان بالسیاه

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

 • کورکور بالسیاه گسترۀ میانی[Central] Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus (Latham, 1790)

 

Subfamily GYPAETINAE زیرخانوادۀ همایان

 

Gypaetus سردۀ هماها

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

 • همای اوراسیاییEurasian Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)

 

Neophron سردۀ کرکسهای کوچک

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

 • کرکس کوچک مصریEgyptian Vulture Neophron percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily PERNINAE زیرخانوادۀ سارگپه‌ایان جنگلی

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی معمولی

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپۀ جنگلی تاجدار

 • سارگپۀ جنگلی تاجدار خاوریEastern Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891

 

Subfamily AEGYPYIINAE زیرخانوادۀ دالیان (کرکسیان)

 

Gyps سردۀ دالهای قهوهای

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال (کرکس) دمگاه‌سفید

Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال (کرکس) هیمالیایی

Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

 • دال معمولی اوراسیاییEurasian Griffon Vulture Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783)

 

Aegypius سردۀ دالهای سیاه

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

 

Subfamily CIRCAETINAE زیرخانوادۀ عقابیان مارخور

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

 

Subfamily AQUILINAE زیرخانوادۀ عقابیان

 

Clanga سردۀ عقابهای خالدار

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

 • ‘fulvescens’-morph ریخت کُرَنگ‌فام (زردفام) {عقاب خالدار بزرگ}

 

Hieraaetus (Hawk eagles) سردۀ عقابهای قوشی

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پَرپا

 

Aquila (True Eagles) سردۀ عقابهای راستین

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی

 • عقاب خاکی هندیIndian Tawny Eagle Aquila rapax vindhiana Franklin, 1831

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

 • عقاب صحرایی غربیWestern Steppe Eagle Aquila nipalensis orientalis Cabanis, 1854

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه‌باز)

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

 • عقاب طلایی اوراسیاییEurasian Golden Eagle Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

 • عقاب دوبرادر اوراسیاییEurasian Bonelli’s Eagle Aquila fasciata fasciata Vieillot, 1822

 

Subfamily ACCIPITRINAE زیرخانوادۀ قوشیان (بازیان)

Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

 • پیغوی کوچک شمالیNorthern Shikra Accipiter badius cenchroides (Severtzov, 1873)

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

 • قرقی اوراسیاییEurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)
 • قرقی سیبریSiberian Sparrowhawk Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833)

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

 • طرلان مدیترانهایMediterranean Goshawk Accipiter gentilis marginatus (Piller & Mitterpacher, 1783)

 

Subfamily CIRCINAE زیرخانوادۀ سنقریان

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

 • سنقر تالابی اوراسیاییEurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار

 

Subfamily MILVINAE زیرخانوادۀ کورکوریان

Milvus سردۀ کورکورها

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

 • کورکور حنایی اوراسیاییEurasian Red Kite Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

 • کورکور سیاهBlack Kite Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)
 • کورکور گوشسیاهBlack-eared Kite Milvus migrans lineatus (Gray, JE, 1831)
 • کورکور سیاه هندیIndian Black Kite Milvus migrans govinda Sykes, 1832

 

Haliastur سردۀ کورکورهای دریایی

Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی

 

Subfamily HALIAEETINAE زیرخانوادۀ عقابیان دمسفید

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

 • عقاب دمسفید اوراسیاییEurasian White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily BUTEONINAE زیرخانوادۀ سارگپهایان

 

Butastur سردۀ سارگپههای چشمسفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپۀ چشم‌سفید

 

Buteo سردۀ سارگپهها

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپۀ پرپا

 • سارگپۀ پرپای اوراسیاییEurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)
 • سارگپۀ پرپای آسیاییAsian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپۀ کوهی

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپۀ پابلند

 • سارگپۀ پابلند شمالیNorthern Long-legged Buzzard Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar, 1829)

Common Buzzard Buteo buteo سارگپۀ معمولی

 • The vulpinus group گروه زیرگونه‌ای سارگپۀ حنایی
 • زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} هیرکانی[Hyrcanian Buzzard] (or Southern Steppe Buzzard) Buteo buteo menetriesi Bogdanov, 1879
 • زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} صحراییSteppe Buzzard (or Northern Steppe Buzzard) Buteo buteo vulpinus (Gloger, 1833)

 

Order STRIGIFORMES راستۀ جغدسانان

Suborder STRIGINAE زیرراستۀ جغدسانیان

 

Family TYTONIDAE خانوادۀ جغدان انبار

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 • جغد انبار خاورمیانه Middle Eastern Barn Owl Tyto alba erlangeri Sclater, WL, 1921

 

Family STRIGIDAE (True Owls) خانوادۀ جغدان راستین

 

Athene سردۀ جغدهای کوچک

Little Owl Athene noctua جغد کوچک

 • جغد کوچک بلخی Bactrian (or Blyth’s) Little Owl Athene noctua bactriana Blyth, 1847

Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)

 • جغد خالدار هندی Indian Spotted Owlet Athene brama indica (Franklin, 1831)

 

Otus سردۀ مرغ حقها

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

 • مرغ حق جنوب غرب آسیا Southwest Asian Scops Owl Otus brucei exiguus Mukherjee, 1958
 • مرغ حق (جنوبی) آسیای میانه Central Asian Scops Owl Otus brucei brucei (Hume, 1872)
 • مرغ حق جنوبی سمنوفSemenow’s Scops Owl Otus brucei semenowi (Zarudny & Härms, 1902)

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

 • مرغ حق معمولی تورانی  [Turan] Scops Owl Otus scops turanicus (Loudon, 1905)
 • مرغ حق معمولی شرقیEastern Scops Owl Otus scops pulchellus (Pallas, 1771)

 

Asio سردۀ جغدهای گوشدار

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

 • جغد گوشدراز اوراسیایی Eurasian Long-eared Owl Asio otus otus (Linnaeus, 1758)
 • جغد گوشدراز شمالی Northern Short-eared Owl Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

Bubo سردۀ بوفها

Snowy Owl Bubo scandiacus بوف (جغد) برفی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف

 • شاهبوف شرق اروپا “East European (or Byzantine or Aharoni’s)” Eagle-Owl Bubo bubo interpositus Rothschild & Hartert, 1910
 • شاهبوف ایرانی “Iranian” Eagle-Owl Bubo bubo nikolskii Zarudny, 1905
 • شاهبوف دشتی “Steppe” Eagle-Owl Bubo bubo turcomanus (Eversmann, 1835)
 • شاهبوف ترکمنی”Turkmenistan” Eagle-Owl Bubo bubo omissus Dementiev, 1933

 

Ketupa سردۀ بوفهای ماهیخوار

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف (جغد) ماهی‌خوار

 • جغد ماهیخوار غربی (سمنوف) Western (or Semenow’s) Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis semenowi Zarudny, 1905

 

Strix سردۀ جغدهای بیگوش

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

 • جغد جنگلی زاگرسی Zagros Tawny Owl Strix aluco sanctinicolai (Zarudny, 1905)
 • جغد جنگلی هیرکانی Hyrcanian Tawny Owl Strix aluco willkonskii (Menzbier, 1896

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

 

 

Order BUCEROTIFORMES راستۀ نوکشاخیسانان

Family UPUDIDAE خانوادۀ هدهدان

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه سَر، پوپَک)

 • هدهد اوراسیایی Eurasian Hoopoe Upupa epops epops Linnaeus, 1758

 

 

Order CORACIIFORMES راستۀ سبزقباسانان

Family CORACIIDAE خانوادۀ سبزقبایان

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

 • سبزقبای هندی بنگالی Bengali Roller Coracias benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758)

European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

 • سبزقبای معمولی غربی Western European Roller Coracias garrulus garrulus Linnaeus, 1758
 • سبزقبای معمولی شرقی Eastern European Roller Coracias garrulus semenowi Loudon & Tschusi, 1902

 

Family MEROPIDAE خانوادۀ زنبورخواران

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)

 • زنبورخوار سبز بلوچی [Baluchistan] Green Bee-eater Merops orientalis beludschicus Neumann, 1910

Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

 • زنبورخوار گلوخرمایی ایرانی Persian Blue-cheecked Bee-eater Merops persicus persicus Pallas, 1773

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

 

 

Suborder ALCEDINI زیرراستۀ ماهیخورکسانیان

 

Family ALCEDINIDAE خانوادۀ ماهیخورکان

 

Subfamily Halcyoninae زیرخانوادۀ ماهیخورکیان درختی

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

 • ماهیخورک سینهسفید غربی Western White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis smyrnensis (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily Alcedininae زیرخانوادۀ ماهیخورکیان کوچک (رودخانهای)

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

 • ماهیخورک کوچک گسترۀ میانی [Central] Common Kingfisher Alcedo atthis atthis (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily Cerylinae زیرخانوادۀ ماهیخورکیان ابلق

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

 • ماهیخورک ابلق سوری Syrian Pied Kingfisher Ceryle rudis syriacus Roselaar, 1995

 

 

Order PICIFORMES راستۀ دارکوبسانان

Family PICIDAE خانوادۀ دارکوبان

 

Subfamily JYNGINAE زیرخانوادۀ دارکوبیان قهوهای

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

 • دارکوب قهوهای اروپایی European Wryneck Jynx torquilla torquilla Linnaeus, 1758

 

Subfamily PICINAE (True Woodpeckers) زیرخانوادۀ دارکوبیان راستین

Tribe MELANERPINI تبار دارکوبیان خالدار

Dendrocoptes سردۀ دارکوبهای خالدار سرسرخ

Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes (Dendrocopos) medius دارکوب سرسرخ

 • دارکوب سرسرخ قفقازیCaucasus Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius caucasicus (Bianchi, 1904)
 • دارکوب سرسرخ زاگرسی Zagros Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius sanctijohannis (Blanford, 1873)

 

Dryobates سردۀ دارکوبهای خالدار کوچک

Lesser Spotted Woodpecker Dryobates (Dendrocopos) minor دارکوب خالدار کوچک

 • دارکوب خالدار کوچک هیرکانیHyrcanian Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor hyrcanus (Zarudny & Bilkevitch, 1913)
 • دارکوب خالدار کوچک زاگرسیZagros Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor morgani Zarudny & Loudon, 1904

 

Dendrocopos سردۀ دارکوبهای خالدار بزرگ

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)

 • دارکوب باغی سوری Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
 • دارکوب باغی قفقازی Caucasian Woodpecker Dendrocopos syriacus transcaucasicus Buturlin, 1910
 • دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

 • The nominate major group گروه زیرگونهای دارکوب خالدار بزرگ نمادین
 • دارکوب خالدار بزرگ هیرکانی Hyrcanian Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major poelzami (Bogdanov, 1879)

 

Tribe PICINI تبار دارکوبیان راستین

 

Dryocopus سردۀ دارکوبهای سیاه

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

 • دارکوب سیاه اوراسیایی Eurasian Black Woodpecker Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758)

 

Picus سردۀ دارکوبهای سبز

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکمپولکی

 • دارکوب سبز شکمپولکی خراسانی Khorasan Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus flavirostris (Menzbier, 1886)

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی

 • دارکوب سبز اوراسیایی Eurasian Green Woodpecker Picus viridis karelini Brandt, 1841
 • دارکوب سبز زاگرسی Zagross Green Woodpecker Picus viridis innominatus (Zarudny & Loudon, 1905)
 • دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis (Zarudny, 1911) Extinct

 

Order FALCONIFORMES راستۀ شاهینسانان

Family FALCONIDAE خانوادۀ شاهینان

Subfamily FALCONINAE زیرخانوادۀ شاهینیان

Falco سردۀ شاهینها

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ (واشه) کوچک (ناخن‌سفید)

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ (واشه) معمولی

 • دلیجۀ معمولی اوراسیایی Eurasian Common Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین (تُرُمتای) سرحنایی

 • شاهین سرحنایی آسیایی Asian Red-headed Merlin Falco chicquera chicquera Daudin, 1800

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (تُرُمتای) پاسرخ

Amur Falcon Falco amurensis شاهین (تُرُمتای) آمور

Sooty Falcon Falco concolor شاهین (تُرُمتای) دودی

Merlin Falco columbarius تُرُمتای معمولی

 • ترمتای اروپاییEuropean Merlin Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771
 • ترمتای سیبری Siberian Merlin Falco columbarius insignis (Clark, AH, 1907)
 • ترمتای کمرنگ Pallid Merlin Falco columbarius pallidus (Sushkin, 1900)

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهینِ زیبا)

 • لیل اوراسیایی Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

 • لاچین دریای سیاه Black Sea Lanner Falcon Falco biarmicus feldeggii Schlegel, 1843

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرخ)

 • بالابان غربی Western Saker Falcon Falco cherrug cherrug Gray, JE, 1834
 • بالابان آسیای میانه Central Asian Saker Falcon Falco cherrug coatsi Dementiev, 1945
 • بالابان هِندِرسونHenderson’s Saker Falcon Falco cherrug hendersoni Hume, 1871
 • بالابان شرقی (تبت)Eastern (Tibet) Saker Falcon Falco cherrug milvipes Jerdon, 1871

Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

 • The peregrinus group (Peregrine Falcon) گروه زیرگونهای شاهین بحری
 • شاهین سیبری (سینه‌سفید)Siberian Falcon Falco peregrinus calidus Latham, 1790
 • شاهین مدیترانه‌ای (تُرکی)Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873
 • The pelegrinoides/babylonicus group (Barbary Falcon) گروه زیرگونهای شاهین معمولی
 • شاهین {معمولی} پشت‌گردن‌سرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco (peregrinus) babylonicus Sclater, PL, 1861
 • شاهین {معمولی} عربی (بربری)Barbary (Arabian) Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides Temminck, 1829

 

 

Order PSITTACIFORMES راستۀ طوطیسانان

Superfamily PSITTACOIDEA (True Parrots) بالاخانوادۀ طوطیان راستین

Family PSITTACULIDAE (Old World Parrots) خانوادۀ طوطیان جهان کهن

Subfamily PSITTACULINAE (Parrots) زیرخانوادۀ طوطیان سبز

Tribe PSITTACULINI تبار طوطیان آسیایی

Genus PSITTACULA (Ring-necked Parakeets) سردۀ طوطیهای طوقدار

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی (طوطی اسکندر)

 • شاهطوطی نپالی Nepal Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria eupatria (Linnaeus, 1766)

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

 • طوطی طوقصورتی آسیایی Asian Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri borealis (Neumann, 1915)

*****

 

 

نظرات  (۳)

۲۳ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۴ سمانه مختاری
با سلام و تشکر از اطلاعات ارزنده ای که در اختیار عموم علاقمندان قرار می دهید.
وجود چند رکورد موجب قرار گرفتن یا حذف گونه ها در/از لیست پرندگان کمیاب ایران، می گردد؟ چرا که پرندگانی مانند خروس کولی سینه سیاه و چرخ ریسک نیزار، در شمال غرب ایران از جمله تالاب کانی برازان به وفور دیده می شوند.


پاسخ:
عرض سلام خدمت شما و همه دوستان

واقعا سوال ارزشمندی بود. در مورد تعداد رکوردها، معمولا ما گونه هایی که تا 10 رکورد دارند را کمیاب می دانیم. در مورد گونه های دارای بیش از 10 رکورد بتدریج کم کم بررسی می کنیم که آیا رکوردها از یک منطقه خاصی هستند یا نه. اگر رکوردهای قبلی تقریبا همگی از یک منطقه خاصی باشند آن گونه را گونه کمیاب ایران اما فراوان محلی اعلام می کنیم. همچنین اگر به طور متوسط تنها یک رکورد در هر سال از ایران وجود داشته باشد آن گونه هنوز کمیاب است.
۲۴ فروردين ۹۵ ، ۱۰:۳۸ سمانه مختاری
سلام و ممنون از توضیحات
برای اینکه تمام زوایای موضوع کاملا برایم روشن شود، ممنون می شوم سوال های زیر را نیز پاسخ دهید:
1- منظور از «همه رکوردها از یک منطقه خاص» تالاب یا دشت خاص است یا یک ناحیه جغرافیایی خاص؟ چرا که پراکنش بسیاری از گونه ها به ناحیه خاصی از کشور محدود است. 
2- بر اساس تعریف مورد نظر جنابعالی، اگر تعداد قابل توجهی از یک گونه، هر ساله فقط در یک تالاب مشاهده شوند آیا بازهم کمیاب ایران و فراوان محلی محسوب می شوند؟ برای مثال در مورد همان خروس کولی سینه سیاه اگر فرض کنیم تنها در تالاب کانی برازان مشاهده شود (هر چند آمارهایی از مناطق دیگر نیز وجود دارد) اما به تعداد 50 عدد و همه روزه به مدت مثلا سه ماه، آیا باز هم کمیاب محسوب می شود؟ یا اگر تنها 2 یا 3 عدد مشاهده شود، کمیاب محسوب می شود؟
3- در خصوص پرندگانی که پراکنش محدودی به ویژه در مناطق دور دست دارند، شاید بتوان گفت علت کمتر گزارش شدن آنها، تنها مراجعه و پایش کمتر بوده است و وقتی به طور اتفاقی یک زیستگاه شناسایی می شود، صحبت با محلی ها مشخص می کند این پرنده ها سالهاست که در این منطقه حضور دارند و تقریبا می توان مطمئن بود که با هر بار مراجعه به زیستگاه مربوطه می توان گونه را مشاهده نمود. به عبارتی آیا زمانی که گزارش های اندک (متوسط یک رکورد در هر سال) از یک گونه وجود دارد، سهم قابل توجهی از آن به دلیل کم بودن گزارشگرها نبوده تا کمیاب بودن خود گونه؟ و آیا به این ترتیب مفهوم واقعی کمیاب بودن را پوشش می دهد؟
برای طولانی شدن بحث عذرخواهی می کنم و ممنون برای وقتی که به پاسخگویی اختصاص می دهید.
با تشکر
پاسخ:
سلام سرکار خانم مختاری
1- در مورد "همه رکوردها از یک منطقه خاص" فرقی نمی کند شما تالاب یا زیستگاه خاصی را مد نظر قرار دهید یا یک استان و یا حتی یک منطقه بزرگتر مانند جنوب شرق کشور.
2- اگر شما هر تعداد پرنده را در یک تاریخ و یا حتی دوره زمانی مشخصی هر روز ببینید همه آنها تنها یک رکورد محسوب می شوند. به هر حال مطمئنا با تعداد بالای مشاهدات و همچنین با جمعیت بالاتر کمیاب بودن یک گونه کم رنگ می شود. 
3- در مورد مناطقی که دسترسی کمتر به آنها است، بله حق با شماست. به هر حال معیار ما تعداد رکوردهاست که برای چنین گونه هایی قاعدتا دیرتر به واقعیت دست پیدا می کنیم اما در هر صورت فقط بر اساس رکوردها می توانیم تصمیم بگیریم (نه عدم وجود رکوردها و دسترسی!). در چنین صورتی برخی افراد پرنده شناس با دانستن چنین موضوعی، تمرکز بیشتری بر روی آن نموده و واقعیت آن را برای روشن خواهند نمود. البته احترام به نظر دیگر متخصصین نیز از دیگر عوامل تصمیم گیری است.
اگر به طور خلاصه بگویم در حقیقت برای پرندگان کمیاب چندین عامل در تصمیم گیری دخیل هستند و یک خط کش دقیق وجود ندارد.

با تشکر
خالقی زاده
۲۹ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۵۳ سمانه مختاری
جناب آقای دکتر خالقی زاده، بسیار ممنونم از توضیحات کاملتان.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی