کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان آذربایجان غربی

Checklist of the birds of West Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

آخرین به روزرسانی: 20 خرداد 1398

Last updated: 10 June 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 226 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ا.م. ابراهیمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 300 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی می باشد.

List of 300 bird species of West Azarbaijan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

8.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

9.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

10.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

11.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

12.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

13.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

14.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

15.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

16.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

17.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

18.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

19.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

20.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

21.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

22.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

23.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

24.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

25.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

26.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

27.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

28.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

29.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

30.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

31.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

32.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

33.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

34.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

35.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

36.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

37.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

38.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

39.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

40.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

41.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

42.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

50.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

51.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

52.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

53.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

54.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

55.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

56.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

57.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

58.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

59.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

60.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

61.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

62.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

63.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

64.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

65.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

66.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

67.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

68.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

69.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

70.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

71.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

72.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

73.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

74.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

75.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

76.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

77.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

78.      Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

79.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

80.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

81.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

82.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

83.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

84.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

85.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

86.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

87.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

88.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

89.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

90.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

91.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

92.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

93.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

94.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

95.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

96.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

97.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

98.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

99.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

100.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

101.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

102.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

103.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

104.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

105.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

106.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

107.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

108.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

109.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

110.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

111.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

112.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

113.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

114.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

115.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

116.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

117.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

118.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

119.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

120.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

121.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

122.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

123.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

124.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

125.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

126.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

127.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

128.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

129.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

130.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

131.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

132.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

133.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

134.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

135.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

136.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

137.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

138.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

139.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

140.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

141.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

142.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

143.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

144.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

145.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

146.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

147.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

148.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

149.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

150.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

151.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

152.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

153.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

154.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

155.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

156.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

157.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

158.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

159.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

160.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

161.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

162.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

163.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

164.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

165.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

166.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

167.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

168.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

169.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

170.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

171.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

172.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

173.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

174.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

175.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

176.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

177.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

178.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

179.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

180.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

181.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

182.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

183.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

184.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

185.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

186.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

187.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

188.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

189.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

190.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

191.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

192.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

193.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

194.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

195.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

196.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

197.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

198.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

199.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

200.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

201.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

202.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

203.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

204.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

205.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

206.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

207.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

208.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

209.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

210.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

211.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

212.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

213.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

214.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

215.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

216.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

217.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

218.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

219.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

220.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

221.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

222.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

223.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

224.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

225.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

226.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

227.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

228.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

229.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

230.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

231.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

232.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

233.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

234.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

235.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

236.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

237.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

238.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

239.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

240.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

241.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

242.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

243.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

244.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

245.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

246.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

247.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

248.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

249.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

250.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

251.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

252.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

253.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

254.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

255.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

256.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

257.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

258.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

259.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

260.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

261.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

262.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

263.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

264.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

265.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

266.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

267.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

268.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

269.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

270.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

271.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

272.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

273.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

274.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

275.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

276.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

277.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

278.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

279.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

280.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

281.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

282.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

283.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

284.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

285.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

286.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

287.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

288.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

289.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

290.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

291.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

292.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

293.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

294.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

295.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

296.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

297.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

298.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

299.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

300.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

--------