کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان آذربایجان غربی

Checklist of the birds of West Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 226 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ا.م. ابراهیمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 307 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی می باشد.

List of 307 bird species of West Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 8. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 9. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 23. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 24. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 32. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 33. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 34. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 44. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 45. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 46. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 47. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 48. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 49. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 50. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 51. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 52. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 53. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 54. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 55. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 56. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 57. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 58. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 59. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 60. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 61. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 62. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 63. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 64. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 65. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 69. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 70. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 71. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 72. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 73. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 74. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 75. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 76. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 77. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 78. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 79. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 80. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 81. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 82. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 83. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 84. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 85. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 86. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 87. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 88. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 89. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 90. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 91. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 92. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 93. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 94. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 96. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 97. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 98. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 99. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 100. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 101. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 102. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 103. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 104. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 105. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 106. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 107. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 108. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 109. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 110. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 111. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 112. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 113. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 114. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 115. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 116. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 117. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 118. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 119. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 120. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 121. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 122. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 123. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 124. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 125. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 126. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 127. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 128. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 129. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 130. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 131. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 132. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 133. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 134. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 135. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 136. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 137. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 138. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 139. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 140. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 141. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 142. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 143. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 144. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 145. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 146. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 147. Namaqua Dove Oenan capensis قمری دم دراز
 148. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 149. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 150. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 151. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 152. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 153. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 154. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 155. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 156. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 157. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 158. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 159. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 160. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 161. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 162. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 163. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 164. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 165. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 166. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 167. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 168. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 169. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 170. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 171. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 172. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 173. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای

Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 11. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 15. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 23. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 24. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 25. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 26. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 27. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 28. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 31. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 32. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 33. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 34. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 35. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 36. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 37. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 38. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 39. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 40. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 41. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 42. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 43. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 44. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 45. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 46. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 47. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 48. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 49. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 50. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 51. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 52. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 53. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 54. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 55. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 56. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 57. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 58. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 59. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 60. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 61. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 62. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 63. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 64. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 65. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 66. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 67. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 68. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 69. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 70. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 71. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 72. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 73. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 74. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 75. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 76. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 77. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 78. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 79. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 80. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 81. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 82. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 83. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 84. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 85. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 86. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 87. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 88. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 89. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 90. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 91. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 92. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 93. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 94. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 95. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 96. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 97. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 98. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 99. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 100. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 101. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 102. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 103. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 104. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 105. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 106. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 107. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 108. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 109. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 110. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 111. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 112. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 113. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 114. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 115. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 116. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 117. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 118. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 119. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 120. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 121. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 122. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 123. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 124. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 125. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 126. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 127. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 128. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی