کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان آذربایجان غربی

Checklist of the birds of West Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

آخرین به روزرسانی: 24 خرداد 1399

Last updated: 13 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 226 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ا.م. ابراهیمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 307 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی می باشد.

List of 307 bird species of West Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 8. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 9. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 23. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 24. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 32. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 33. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 34. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 44. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 45. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 46. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 47. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 48. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 49. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 50. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 51. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 52. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 53. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 54. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 55. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 56. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 57. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 58. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 59. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 60. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 61. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 62. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 63. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 64. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 65. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 66. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 67. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 68. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 69. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 70. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 71. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 72. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 73. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 74. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 75. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 76. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 77. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 78. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 79. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 80. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 81. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 82. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 83. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 84. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 85. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 86. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 87. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 88. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 89. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 90. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 91. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 92. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 93. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 94. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 97. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 98. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 99. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 100. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 101. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 102. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 103. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 104. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 105. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 106. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 107. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 108. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 109. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 110. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 111. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 112. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 113. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 114. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 115. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 116. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 117. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 118. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 119. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 120. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 121. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 122. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 123. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 124. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 125. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 126. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 127. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 128. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 129. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 130. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 131. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 132. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 133. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 134. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 135. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 136. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 137. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 138. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 139. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 140. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 141. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 142. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 143. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 144. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 145. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 146. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 147. Namaqua Dove Oenan capensis قمری دم دراز
 148. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 149. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 150. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 151. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 152. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 153. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 154. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 155. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 156. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 157. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 158. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 159. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 160. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 161. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 162. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 163. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 164. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 165. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 166. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 167. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 168. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 169. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 170. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 171. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 172. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 173. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 174. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 175. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 176. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 177. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 178. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 179. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 180. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 181. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 182. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 183. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 184. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 185. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 186. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 187. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 188. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 189. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 190. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 191. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 192. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 193. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 194. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 195. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 196. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 197. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 198. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 199. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 200. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 201. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 202. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 203. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 204. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 205. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 206. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 207. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 208. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 209. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 210. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 211. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 212. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 213. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 214. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 215. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 216. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 217. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 218. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 219. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 220. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 221. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 222. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 223. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 224. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 225. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 226. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 227. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 228. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 229. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 230. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 231. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 232. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 233. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 234. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 235. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 236. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 237. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 238. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 239. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 240. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 241. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 242. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 243. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 244. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 245. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 246. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 247. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 248. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 249. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 250. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 251. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 252. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق
 253. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 254. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 255. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 256. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 257. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 258. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 259. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 260. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 261. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 262. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 263. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 264. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 265. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 266. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 267. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 268. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 269. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 270. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 271. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 272. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 273. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 274. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 275. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 276. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 277. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 278. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 279. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 280. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 281. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 282. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 283. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 284. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 285. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 286. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 287. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 288. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 289. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 290. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 291. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 292. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 293. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 294. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 295. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 296. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 297. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 298. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 299. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 300. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 301. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 302. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 303. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 304. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 305. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 306. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 307. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 308. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی