کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان آذربایجان غربی

Checklist of the wild birds of West Azarbaijan province

 

گردآوری: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 28 خرداد 1403

Last updated: 17 June 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 226 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ا.م. ابراهیمی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 313 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی آمده است.

List of 313 bird species of West Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 8. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 9. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 23. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 24. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 25. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 26. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 27. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 28. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 29. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 30. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 31. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 32. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 36. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 37. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 38. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 39. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 40. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 41. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 42. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 43. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 44. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 45. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 46. Namaqua Dove Oenan capensis قمری دم دراز
 47. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 48. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 49. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 50. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 51. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک آسیایی
 52. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 53. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 54. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 55. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 56. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 57. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 58. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 59. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 60. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 61. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 62. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 63. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 64. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 65. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 66. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 67. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 68. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 69. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 70. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 71. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 72. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 73. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 74. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 75. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 76. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 77. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 78. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 79. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 80. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 81. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 82. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 83. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 84. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 85. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 86. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 87. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 88. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 89. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 90. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 91. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 92. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 93. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 94. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 95. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 96. Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 97. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 98. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 99. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 100. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 101. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus کاکایی بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 4. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 7. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 8. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 9. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 10. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 11. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 12. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 13. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 14. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 15. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 18. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 19. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 20. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 21. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 22. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 23. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 24. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 25. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 26. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 27. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 28. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 29. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 30. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 31. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 32. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 33. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 34. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 35. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 36. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 37. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 38. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 39. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 40. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 41. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 42. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 43. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 44. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 45. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 46. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 47. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 48. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 49. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 50. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 51. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 52. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 2. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 3. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 4. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 5. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 6. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 7. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 8. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 9. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 10. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 11. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 12. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 13. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 14. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 15. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 16. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 17. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 18. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 19. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 20. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 21. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 22. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 15. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 23. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 24. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 25. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 26. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 27. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 28. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 31. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 32. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 33. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 34. Eastern Bonelli’s Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی
 35. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 36. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 37. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 38. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 39. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 40. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 41. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 42. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 43. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 44. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 45. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 46. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 47. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 48. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 49. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 50. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 51. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 52. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 53. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 54. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 55. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 56. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 57. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 58. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 59. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 60. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 61. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 62. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 63. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 64. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 65. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 66. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 67. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 68. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 69. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 70. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 71. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 72. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 73. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 74. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 75. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 76. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 77. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 78. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 79. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 80. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 81. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 82. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 83. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 84. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 85. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 86. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 87. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 88. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 89. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 90. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 91. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 92. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 93. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 94. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 95. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 96. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 97. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 98. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 99. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 100. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 101. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 102. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 103. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 104. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 105. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 106. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 107. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 108. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 109. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 110. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 111. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 112. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 113. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 114. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 115. Trumpeter Rosefinch Bucanetyes githagineus سهرۀ صورتی
 116. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 117. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 118. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 119. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 120. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 121. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 122. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 123. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 124. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 125. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 126. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 127. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 128. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 129. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 130. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 131. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 132. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی