کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان آذربایجان غربی

Checklist of the birds of West Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: امیرمهدی ابراهیمی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 تیر 1396

Last updated: 22 July 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 226 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ا.م. ابراهیمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 286 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی می باشد.

List of 286 bird species of West Azarbaijan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

8.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

9.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

10.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

11.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

12.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

13.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

14.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

15.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

16.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

17.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

18.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

19.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

20.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

21.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

22.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

23.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

24.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

25.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

26.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

27.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

28.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

29.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

30.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

31.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

32.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

33.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

34.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

35.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

36.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

37.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

38.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

39.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

40.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

41.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

42.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

50.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

51.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

52.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

53.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

54.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

55.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

56.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

57.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

58.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

59.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

60.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

61.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

62.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

63.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

64.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

65.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

66.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

67.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

68.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

69.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

70.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

71.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

72.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

73.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

74.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

75.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

76.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

77.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

78.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

79.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

80.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

81.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

82.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

83.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

84.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

85.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

86.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

87.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

88.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

89.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

90.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

91.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

92.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

93.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

94.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

95.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

96.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

97.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

98.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

99.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

100.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

101.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

102.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

103.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

104.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

105.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

106.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

107.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

108.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

109.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

110.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

111.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

112.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

113.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

114.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

115.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

116.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

117.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

118.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

119.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

120.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

121.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

122.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

123.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

124.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

125.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

126.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

127.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

128.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

129.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

130.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

131.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

132.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

133.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

134.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

135.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

136.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

137.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

138.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

139.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

140.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

141.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

142.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

143.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

144.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

145.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

146.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

147.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

148.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

149.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

150.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

151.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

152.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

153.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

154.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

155.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

156.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

157.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

158.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

159.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

160.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

161.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

162.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

163.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

164.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

165.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

166.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

167.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

168.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

169.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

170.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

171.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

172.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

173.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

174.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

175.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

176.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

177.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

178.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

179.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

180.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

181.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

182.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

183.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

184.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

185.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

186.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

187.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

188.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

189.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

190.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

191.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

192.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

193.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

194.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

195.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

196.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

197.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

198.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

199.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

200.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

201.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

202.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

203.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

204.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

205.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

206.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

207.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

208.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

209.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

210.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

211.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

212.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

213.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

214.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

215.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

216.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

217.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

218.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

219.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

220.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

221.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

222.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

223.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

224.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

225.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

226.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

227.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

228.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

229.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

230.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

231.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

232.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

233.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

234.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

235.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

236.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

237.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

238.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

239.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

240.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

241.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

242.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

243.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

244.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

245.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

246.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

247.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

248.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

249.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

250.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

251.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

252.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

253.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

254.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

255.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

256.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

257.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

258.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

259.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

260.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

261.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

262.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

263.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

264.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

265.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

266.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

267.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

268.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

269.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

270.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

271.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

272.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

273.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

274.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

275.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

276.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

277.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

278.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

279.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

280.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

281.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

282.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

283.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

284.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

285.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

286.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

--------