کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان آذربایجان غربی

Checklist of the wild birds of West Azarbaijan province

 

گردآوری: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 تیر 1400

Last updated: 23 July 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 226 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ا.م. ابراهیمی، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 308 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی آمده است.

List of 308 bird species of West Azarbaijan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 8. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 9. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 23. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 24. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 32. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 33. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 34. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 35. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 36. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 37. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 38. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 39. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 40. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 41. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 42. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 43. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 44. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 45. Namaqua Dove Oenan capensis قمری دم دراز
 46. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 47. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 48. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 49. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 50. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 51. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 52. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 53. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 54. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 55. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 56. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 57. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 58. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 59. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 60. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 61. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 62. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 63. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 64. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 65. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 66. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 67. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 68. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 69. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 70. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 71. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 72. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 73. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 74. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 75. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 76. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 77. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 78. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 79. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 80. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 81. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 82. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 83. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 84. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 85. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 86. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 87. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 88. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 89. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 90. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 91. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 92. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 93. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 94. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 95. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 96. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 97. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 98. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 99. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 100. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 101. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 102. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 103. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 104. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 105. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 106. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 107. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 108. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 109. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 110. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 111. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 112. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 113. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 114. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 115. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 116. Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای
 117. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 118. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 119. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 120. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 121. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 122. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 123. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 124. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 125. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 126. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 127. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 128. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 129. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 130. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 131. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 132. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 133. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 134. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 135. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 136. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 137. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 138. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 139. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 140. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 141. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 142. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 143. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 144. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 145. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 146. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 147. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 148. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 149. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 150. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 151. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 152. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 153. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 154. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 155. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 156. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 157. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 158. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 159. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 160. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 161. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 162. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 163. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 164. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 165. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 166. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 167. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 168. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 169. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 170. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 171. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 172. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 173. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه ای
 • Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 15. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 23. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 24. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 25. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 26. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 27. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 28. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 31. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 32. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 33. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 34. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 35. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 36. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 37. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 38. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 39. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 40. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 41. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 42. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 43. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 44. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 45. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 46. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 47. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 48. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 49. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 51. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 52. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 53. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 54. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 55. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 56. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 57. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 58. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 59. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 60. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 61. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 62. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 63. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 64. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 67. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 68. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 70. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 71. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 72. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 73. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 74. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 75. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 76. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 77. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 78. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 79. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 80. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 81. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 82. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 83. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 84. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 85. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 86. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 87. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 88. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 89. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 90. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 91. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 92. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 93. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 94. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 95. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 96. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 97. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 98. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 99. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 100. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 101. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 102. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 103. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 104. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 105. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 106. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 107. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 108. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 109. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 110. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 111. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 112. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 113. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 114. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 115. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 116. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 117. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 118. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 119. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 120. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 121. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 122. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 123. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 124. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 125. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 126. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 127. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 128. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 129. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی