کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان آذربایجان غربی

Checklist of the birds of West Azarbaijan province

 

تهیه وتنظیم: امیرمهدی ابراهیمی و عزیز عذار

By: Amir-Mahdi Ebrahimi & Aziz Ozar

 

آخرین به روزرسانی: 7 مهر 1397

Last updated: 29 September 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 226 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ا.م. ابراهیمی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 292 گونه از پرندگان استان آذربایجان غربی می باشد.

List of 292 bird species of West Azarbaijan province

 

1.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.    Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.    Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.    Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

8.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

9.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

10.      Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

11.      Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

12.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

13.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

14.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

15.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

16.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

17.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

18.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

19.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

20.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

21.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

22.      Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

23.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

24.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

25.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

26.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

27.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

28.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

29.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

30.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

31.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

32.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

33.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

34.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

35.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

36.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

37.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

38.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

39.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

40.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

41.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

42.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

43.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

44.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

45.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

50.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

51.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

52.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

53.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

54.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

55.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

56.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

57.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

58.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

59.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

60.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

61.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

62.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

63.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

64.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

65.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

66.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

67.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

68.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

69.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

70.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

71.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

72.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

73.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

74.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

75.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

76.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

77.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

78.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

79.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

80.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

81.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

82.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

83.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

84.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

85.      Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز (کوچک)

86.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

87.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

88.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

89.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

90.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

91.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

92.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

93.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

94.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

95.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

96.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

97.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

98.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

99.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

100.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

101.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

102.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

103.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

104.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

105.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

106.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

107.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

108.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

109.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

110.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

111.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

112.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

113.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

114.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

115.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

116.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

117.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

118.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

119.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

120.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

121.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

122.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

123.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

124.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

125.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

126.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

127.  Mediterranean Gull Ichthyaetus (Larus) melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

128.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

129.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

130.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

131.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

132.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

133.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

134.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

135.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

136.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

137.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

138.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

139.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

140.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

141.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

142.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

143.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

144.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

145.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

146.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

147.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

148.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

149.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

150.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

151.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

152.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

153.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

154.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

155.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

156.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

157.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

158.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

159.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

160.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

161.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

162.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

163.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

164.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

165.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

166.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

167.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

168.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

169.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

170.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

171.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

172.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

173.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

174.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

175.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

176.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

177.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

178.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

179.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

180.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

181.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

182.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

183.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

184.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

185.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

186.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

187.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

188.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

189.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

190.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

191.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

192.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

193.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

194.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

195.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

196.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

197.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

198.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

199.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

200.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

201.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

202.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

203.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

204.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

205.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

206.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

207.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

208.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

209.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

210.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

211.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

212.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

213.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

214.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

215.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

216.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

217.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

218.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

219.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

220.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

221.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

222.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

223.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

224.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

225.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

226.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

227.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

228.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

229.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

230.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

231.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

232.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

233.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

234.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

235.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

236.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

237.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

238.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

239.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

240.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

241.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

242.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

243.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

244.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

245.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

246.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

247.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

248.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

249.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

250.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

251.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

252.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

253.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

254.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

255.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

256.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

257.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

258.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

259.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

260.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

261.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

262.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

263.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

264.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

265.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

266.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

267.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

268.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

269.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

270.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

271.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

272.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

273.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

274.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

275.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

276.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

277.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

278.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

279.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

280.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

281.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

282.  Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی

283.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

284.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

285.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

286.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

287.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

288.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

289.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

290.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

291.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

292.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

--------