کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان زنجان

Checklist of the birds of Zanjan province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 97 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست شامل 171 گونه از پرندگان استان زنجان می باشد.

List of 171 bird species of Zanjan province.

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 19. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 20. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 21. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 24. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 26. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 27. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 28. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 29. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 30. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 31. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 32. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 33. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 34. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 35. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 36. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 37. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 38. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 39. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 40. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 41. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 42. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 43. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 44. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 45. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 46. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 47. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 48. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 49. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 50. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 51. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 52. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 53. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 54. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 55. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 56. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 57. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 58. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 59. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 60. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 61. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 62. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 63. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 64. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 65. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 66. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 67. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 68. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 69. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 70. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 71. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 72. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 73. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 74. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 75. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 76. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 77. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 78. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 79. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 80. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 81. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 82. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 83. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 84. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 85. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 86. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 87. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 88. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 89. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 90. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 91. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 92. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 93. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 94. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 95. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 96. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 97. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 98. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 99. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 100. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 101. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 102. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 103. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 104. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 105. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 106. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 107. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 108. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 109. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 110. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 111. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 112. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 113. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 114. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 115. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 116. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 117. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 118. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 119. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 120. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 121. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 122. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 123. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 124. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 125. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 126. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 127. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 128. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 129. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 130. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 131. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 132. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 133. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 134. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 135. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 136. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 137. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 138. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 139. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 140. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 141. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 142. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 143. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 144. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 145. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 146. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 147. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 148. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 149. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 150. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 151. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 152. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 153. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 154. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 155. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 156. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 157. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 158. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 159. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 160. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 161. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 162. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 163. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 164. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 165. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 166. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 167. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 168. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 169. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 170. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 171. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی