کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان زنجان

Checklist of the birds of Zanjan province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 25 اردیبهشت 1399

Last updated: 14 June 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 97 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست شامل 172 گونه از پرندگان استان زنجان می باشد.

List of 172 bird species of Zanjan province.

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 13. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 14. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 15. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 16. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 17. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 18. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 19. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 20. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 21. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 24. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 26. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه
 27. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 28. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 29. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 30. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 31. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 36. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 37. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 38. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 39. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 40. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 41. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 42. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 43. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 44. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 45. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 46. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 47. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 48. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 49. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 50. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 51. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 52. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 53. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 54. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 55. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 56. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 57. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 58. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 59. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 60. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 61. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 62. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 63. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 64. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 65. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 66. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 67. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 68. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 69. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 70. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 71. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 72. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 73. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 74. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 75. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 76. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 77. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 78. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 79. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 80. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 81. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 82. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 83. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 84. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 85. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 86. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 87. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 88. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 89. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 90. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 91. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 92. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 93. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 94. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 95. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 96. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 97. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 98. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 99. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 100. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 101. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 102. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 103. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 104. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 105. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 106. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 107. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 108. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 109. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 110. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 111. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 112. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 113. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 114. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 115. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 116. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 117. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 118. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 119. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 120. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 121. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 122. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 123. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 124. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 125. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 126. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 127. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 128. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 129. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 130. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 131. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 132. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 133. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 134. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 135. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 136. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 137. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 138. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 139. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 140. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 141. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 142. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 143. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 144. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 145. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 146. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 147. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 148. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 149. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 150. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 151. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 152. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 153. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 154. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 155. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 156. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 157. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 158. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 159. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 160. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 161. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 162. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 163. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 164. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 165. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 166. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 167. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 168. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 169. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 170. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 171. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 172. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی