کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان زنجان

Checklist of the birds of Zanjan province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 16 اردیبهشت 1398

Last updated: 6 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 97 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 171 گونه از پرندگان استان زنجان می باشد.

List of 171 bird species of Zanjan province.

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

4.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

5.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

6.    Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

7.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

8.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

9.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

10.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

11.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

12.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

13.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

14.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

15.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

16.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

17.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

18.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

19.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

20.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

21.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

22.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

23.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

24.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

25.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

26.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

27.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

28.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

29.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

30.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

31.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

32.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

33.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

34.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

35.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

36.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

37.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

38.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

39.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

40.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

41.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

42.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

43.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

44.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

45.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

46.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

47.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

48.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

49.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

50.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

51.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

52.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

53.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

54.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

55.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

56.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

57.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

58.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

59.      Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

60.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

61.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

62.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

63.      Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

64.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

65.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

66.      Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

67.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

68.      Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

69.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

70.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

71.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

72.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

73.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

74.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

75.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

76.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

77.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

78.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

79.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

80.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

81.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

82.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

83.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

84.      Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

85.      Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

86.      Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

87.      Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

88.      Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

89.      Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

90.      Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

91.      Eurasian Magpie Pica pica زاغی

92.      Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

93.      Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

94.      Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

95.      Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

96.      Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

97.      Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

98.      Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

99.      Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

100.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

101.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

102.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

103.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

104.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

105.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

106.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

107.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

108.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

109.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

110.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

111.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

112.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

113.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

114.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

115.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

116.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

117.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

118.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

119.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

120.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

121.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

122.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

123.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

124.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

125.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

126.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

127.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

128.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

129.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

130.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

131.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

132.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

133.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

134.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

135.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

136.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

137.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

138.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

139.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

140.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

141.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

142.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

143.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

144.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

145.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

146.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

147.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

148.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

149.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

150.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

151.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

152.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

153.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

154.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

155.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

156.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

157.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

158.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

159.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

160.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

161.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

162.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

163.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

164.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

165.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

166.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

167.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

168.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

169.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

170.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

171.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

----------