کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان زنجان

Checklist of the birds of Zanjan province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 97 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست شامل 173 گونه از پرندگان استان زنجان می باشد.

List of 173 bird species of Zanjan province.

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 4. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 5. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 6. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 7. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 8. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 9. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 10. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 11. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 12. Black-throated Diver Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 13. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 14. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 15. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 16. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 17. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 18. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 19. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 20. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 21. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 22. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 23. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 24. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 25. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 26. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 27. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه
 28. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 29. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 30. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 31. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 32. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 33. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 34. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 35. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 36. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 40. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 43. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 2. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 3. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 4. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 5. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 6. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 7. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 8. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 9. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 10. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 11. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 12. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 13. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 14. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 15. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 16. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 17. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 18. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 19. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 20. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 21. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 22. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 23. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 24. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 25. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 26. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 27. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 28. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 29. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 30. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 31. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 32. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 36. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 37. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 38. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 39. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 40. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 41. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 42. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 43. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 44. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 45. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 46. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 47. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 48. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 49. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 50. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 51. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 52. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 53. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 54. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 55. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 56. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 57. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 58. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 59. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 60. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 61. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 62. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 63. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 64. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 65. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 66. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 67. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 68. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 69. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 70. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 71. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 72. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 73. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 74. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 75. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 76. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 77. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 78. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 79. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 80. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 81. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 82. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 83. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 84. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 85. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 86. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 87. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 88. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 89. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 90. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 91. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 92. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 93. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 94. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 95. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 96. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 97. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 98. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 99. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 100. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 101. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 102. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 103. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 104. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 105. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 106. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 107. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 108. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 109. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 110. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 111. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 112. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 113. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 114. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 115. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 116. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 117. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 118. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 119. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 120. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 121. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 122. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 123. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 124. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 125. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 126. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 127. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 128. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 129. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 130. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 

References

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی