کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان زنجان

Checklist of the birds of Zanjan province

 

تهیه و تنظیم: محمدابراهیم صحتی ثابت و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Mohammad-Ebrahim Sehhatisabet & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 2 خرداد 1397

Last updated: 23 May 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 97 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 170 گونه از پرندگان استان زنجان می باشد.

List of 170 bird species of Zanjan province.

 

1.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

2.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

3.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

4.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

5.    Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

6.    Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

7.    Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

8.    Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

9.    Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

10.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

11.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

12.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

13.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

14.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

15.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

16.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

17.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

18.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

19.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

20.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

21.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

22.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

23.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

24.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

25.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

26.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

27.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

28.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

29.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

30.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

31.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

32.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

33.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

34.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

35.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

36.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

37.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

38.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

39.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

40.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

41.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

42.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

43.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

44.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

45.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

46.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

47.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

48.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

49.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

50.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

51.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

52.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

53.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

54.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

55.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

56.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

57.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

58.      Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

59.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

60.      Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

61.      Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

62.      Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

63.      Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

64.      European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

65.      Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

66.      Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

67.      Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

68.      Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

69.      Little Owl Athene noctua جغد کوچک

70.      Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

71.      European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

72.      Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

73.      Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

74.      European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

75.      Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

76.      European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

77.      Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

78.      Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

79.      Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

80.      Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

81.      Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

82.      Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

83.      Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

84.      Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

85.      Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

86.      Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

87.      Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

88.      Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

89.      Eurasian Magpie Pica pica زاغی

90.      Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

91.      Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

92.      Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

93.      Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

94.      Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

95.      Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

96.      Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

97.      Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

98.      Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

99.      Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

100.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

101.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

102.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

103.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

104.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

105.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

106.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

107.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

108.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

109.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

110.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

111.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

112.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

113.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

114.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

115.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

116.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

117.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

118.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

119.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

120.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

121.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

122.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

123.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

124.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

125.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

126.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

127.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

128.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

129.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

130.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

131.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

132.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

133.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

134.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

135.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

136.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

137.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

138.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

139.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

140.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

141.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

142.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

143.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

144.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

145.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

146.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

147.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

148.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

149.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

150.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

151.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

152.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

153.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

154.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

155.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

156.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

157.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

158.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

159.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

160.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

161.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

162.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

163.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

164.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

165.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

166.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

167.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

168.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

169.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

170.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

 

References

Sehhatisabet M.E. (2006). Angouran Protected Area and Wildlife Refuge; an important habitat for birds in Zanjan Province, Northern Iran. Podoces, 1(1/2): 45–52.

----------