کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان تهران

Checklist of the birds of Tehran province

 

تهیه وتنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 30 مهر 1396

Last updated: 22 October 2017

 

پس از تهیه لیست 338 گونه از پرندگان استان تهران (و البرز) در سال 1389 (Khaleghizadeh et al. 2010)، اکنون پرندگان استان البرز از این لیست جدا شد. بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 310 گونه در استان تهران ثبت شد. با تلفیق مشاهدات جدید در استان تهران، لیست کنونی گونه های پرندگان استان تهران به 346 گونه می رسد.

After compilation of checklist of 338 bird species for Tehran and Alborz provinces in 2010 (Khaleghizadeh et al. 2010), now list of Alborz province separated. Therefore, now list of the birds of Tehran province reaches to 346 species.

 

1.    Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

5.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

6.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

7.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

8.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

9.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

10.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

11.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

12.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

13.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

14.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

15.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

16.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

17.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

18.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

19.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

20.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

21.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

22.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

23.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

24.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

25.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

26.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

27.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

28.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

29.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

30.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

31.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

32.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

33.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

39.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

40.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

41.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

42.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

43.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

44.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

45.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

46.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

47.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

48.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

49.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

50.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

51.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

52.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

53.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

54.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

55.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

56.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

57.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

58.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

59.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

60.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

61.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

62.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

63.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

64.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

65.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

66.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

67.      Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

68.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

69.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

70.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

71.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

72.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

73.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

74.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

75.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

76.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

77.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

78.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

79.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

80.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

81.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

82.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

83.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

84.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

85.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

86.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

87.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

88.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

89.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

90.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

91.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

92.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

93.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

94.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

95.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

96.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

97.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

98.      Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

99.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

100.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

101.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

102.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

103.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

104.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

105.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

106.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

107.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

108.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

109.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

110.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

111.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

112.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

113.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

114.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

115.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

116.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

117.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

118.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

119.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

120.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

121.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

122.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

123.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

124.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

125.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

126.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

127.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

128.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

129.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

130.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

131.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

132.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

133.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

134.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

135.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

136.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

137.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

138.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

139.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

140.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

141.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

142.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

143.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

144.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

145.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

146.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

147.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

148.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

149.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

150.  Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

151.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

152.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

153.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

154.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

155.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

156.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

157.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

158.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

159.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

160.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

161.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

162.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

163.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

164.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

165.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

166.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

167.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

168.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

169.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

170.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

171.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

172.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

173.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

174.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

175.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

176.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

177.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

178.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

179.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

180.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

181.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

182.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

183.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

184.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

185.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

186.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

187.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

188.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

189.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

190.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

191.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

192.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

193.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

194.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

195.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

196.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

197.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

198.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

199.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

200.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

201.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

202.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

203.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

204.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

205.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

206.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

207.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

208.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

209.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

210.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

211.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

212.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

213.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

214.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

215.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

216.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

217.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

218.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

219.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

220.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

221.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

222.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

223.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

224.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

225.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

226.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

227.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

228.  Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

229.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

230.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

231.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

232.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

233.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

234.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

235.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

236.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

237.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

238.  Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک

239.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

240.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

241.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

242.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

243.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

244.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

245.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

246.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

247.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

248.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

249.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

250.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

251.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

252.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

253.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

254.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

255.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

256.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

257.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

258.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

259.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

260.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

261.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

262.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

263.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

264.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

265.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

266.  Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

267.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

268.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

269.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

270.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

271.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

272.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

273.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

274.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

275.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

276.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

277.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

278.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

279.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

280.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

281.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

282.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

283.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

284.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

285.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

286.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

287.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

288.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

289.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

290.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

291.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

292.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

293.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

294.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

295.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

296.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

297.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

298.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

299.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

300.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

301.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

302.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

303.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

304.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

305.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

306.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

307.  Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

308.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

309.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

310.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

311.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

312.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

313.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

314.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

315.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

316.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

317.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

318.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

319.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

320.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

321.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

322.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

323.  White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه

324.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

325.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

326.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

327.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

328.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

329.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

330.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

331.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

332.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

333.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

334.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

335.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

336.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

337.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

338.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

339.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

340.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

341.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

342.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

343.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

344.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

345.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

346.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

----------

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی