کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان تهران

Checklist of the birds of Tehran province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

پس از تهیه لیست 338 گونه از پرندگان استان تهران (و البرز) در سال 1389 (Khaleghizadeh et al. 2010)، فهرست پرندگان استان تهران به صورت جداگانه تهیه جدا شد. بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 311 گونه در استان تهران ثبت شد. با تلفیق مشاهدات جدید در استان تهران، لیست کنونی گونه های پرندگان استان تهران به 350 گونه میرسد.

After compilation of checklist of 338 bird species for Tehran and Alborz provinces in 2010 (Khaleghizadeh et al. 2010), the list of the birds of Tehran province was separated that not it reaches to 350 species.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 22. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 23. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 25. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 46. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 47. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 48. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 52. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 53. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 54. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 55. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 56. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 57. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 58. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 59. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 60. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 61. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 62. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 63. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 64. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 65. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 66. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 67. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 68. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 69. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 70. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 71. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 72. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 73. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 74. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 6. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 7. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 8. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 9. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 10. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 11. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 12. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 13. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 14. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 15. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 16. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی معمولی
 17. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 18. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 19. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 20. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 21. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 22. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 23. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 24. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 25. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 26. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 27. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 28. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 29. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 30. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 31. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 32. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 33. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 34. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 35. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 36. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 37. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 38. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 39. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 40. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 41. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 42. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 43. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 44. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 45. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 46. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 47. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 48. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 49. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 50. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 51. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 52. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 53. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 54. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 55. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 56. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 57. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 58. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 59. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 60. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 61. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 62. !!! Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 63. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 64. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 65. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 66. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 67. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 68. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 69. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 70. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 71. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 72. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 73. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 74. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 75. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 76. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 77. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 78. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 79. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 80. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 81. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 82. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 83. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 84. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 85. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 86. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 87. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 88. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 89. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 90. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 91. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 92. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 93. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 94. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 95. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 96. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 97. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 98. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 99. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 100. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 101. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 102. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 103. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 104. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 105. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 106. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 107. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 108. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 109. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

!!! Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی

 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

 [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی(کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 13. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 16. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 17. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 18. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 21. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 22. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 23. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 24. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 25. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 26. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 27. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 28. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 29. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 30. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 31. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 32. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 33. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 34. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 35. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 36. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 37. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 38. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 39. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 40. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 41. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 42. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 43. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)
 44. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 45. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 46. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبزبیدی
 47. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 48. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 49. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 50. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 51. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 52. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 53. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 54. Sykes's WarblerIduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 55. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 56. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 57. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 58. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 59. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 60. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 61. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 62. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 63. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 64. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 65. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 66. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 67. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 68. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 69. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 70. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 71. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 72. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 73. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 74. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 75. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 76. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 77. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 78. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 79. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 80. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 81. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 82. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 83. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 84. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 85. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 86. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 87. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 88. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 89. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 90. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 91. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 92. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 93. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 94. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 95. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 96. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 97. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 98. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 99. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 100. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 101. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 102. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 103. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 104. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 105. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 106. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 107. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 108. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 109. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 110. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 111. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 112. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 113. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 114. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 115. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 116. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 117. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 118. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 119. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 120. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 121. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 122. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی
 123. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 124. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 125. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 126. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 127. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 128. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 129. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 130. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 131. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 132. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار (صحرایی)
 133. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 134. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 135. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 136. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 137. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 138. White-winged GrosbeakMycerobas carnipesسهره سیاه بال‌سفید
 139. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 140. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 141. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 142. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 143. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 144. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 145. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 146. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 147. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 148. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 149. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 150. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 151. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 152. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 153. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 154. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 155. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 156. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 157. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 158. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 159. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 160. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 161. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 

References

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی