کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان تهران

Checklist of the birds of Tehran province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

پس از تهیه لیست 338 گونه از پرندگان استان تهران (و البرز) در سال 1389 (Khaleghizadeh et al. 2010)، اکنون پرندگان استان البرز از این لیست جدا شد.بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 311 گونه در استان تهران ثبت شد. با تلفیق مشاهدات جدید در استان تهران، لیست کنونی گونه های پرندگان استان تهران به 351 گونه میرسد.

After compilation of checklist of 338 bird species for Tehran and Alborz provinces in 2010 (Khaleghizadeh et al. 2010), now list of Alborz province separated. Therefore, now list of the birds of Tehran province reaches to 351 species.

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 21. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 22. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 23. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 25. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 40. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 41. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 42. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 43. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 44. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 45. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 46. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 47. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 48. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 49. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 50. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 51. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 52. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 53. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 54. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 55. Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 56. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 57. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 58. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 59. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 60. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 61. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 62. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 63. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 64. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 65. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 66. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 67. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 68. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 69. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 70. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 71. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 72. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 73. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 74. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 75. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 76. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 77. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 78. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 79. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 80. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 81. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 82. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 83. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 84. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 85. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 86. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 87. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 88. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 89. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 90. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 91. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 92. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 93. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 94. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 95. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 96. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 97. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 98. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 99. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 100. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 101. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 102. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 103. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 104. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 105. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 106. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 107. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 108. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 109. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 110. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 111. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 112. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 113. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 114. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 115. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 116. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 117. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 118. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 119. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 120. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 121. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 122. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 123. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 124. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 125. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 126. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 127. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 128. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 129. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 130. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 131. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 132. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 133. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 134. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 135. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 136. !!! Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 137. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 138. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 139. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 140. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 141. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 142. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 143. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 144. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 145. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 146. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 147. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 148. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 149. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 150. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 151. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 152. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 153. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 154. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 155. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 156. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 157. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 158. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 159. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 160. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 161. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 162. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 163. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 164. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 165. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 166. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 167. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 168. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 169. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 170. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 171. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 172. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 173. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 174. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 175. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 176. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 177. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 178. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ
 179. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 180. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 181. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 182. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 183. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 184. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 185. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 186. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 187. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 188. Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 189. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 190. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 191. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 192. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 193. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 194. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 195. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی(کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 196. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 197. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 198. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 199. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 200. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 201. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 202. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 203. Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید
 204. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 205. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 206. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 207. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 208. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 209. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 210. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 211. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 212. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 213. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 214. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 215. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 216. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 217. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 218. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 219. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 220. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 221. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 222. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 223. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 224. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 225. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 226. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 227. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 228. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 229. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 230. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 231. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 232. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 233. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)
 234. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 235. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 236. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبزبیدی
 237. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 238. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 239. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 240. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 241. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 242. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 243. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 244. Sykes's WarblerIduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی
 245. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 246. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 247. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 248. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 249. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 250. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 251. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 252. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 253. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 254. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 255. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 256. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 257. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 258. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 259. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 260. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 261. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 262. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 263. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 264. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 265. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 266. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 267. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 268. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 269. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 270. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 271. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 272. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 273. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 274. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 275. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 276. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 277. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 278. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 279. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 280. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 281. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 282. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 283. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)
 284. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 285. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 286. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 287. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 288. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 289. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 290. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 291. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 292. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 293. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 294. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 295. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 296. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 297. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 298. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 299. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 300. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 301. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 302. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 303. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 304. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 305. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 306. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 307. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 308. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 309. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 310. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 311. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 312. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی
 313. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 314. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 315. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 316. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 317. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 318. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 319. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 320. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 321. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 322. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 323. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 324. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 325. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 326. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 327. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 328. White-winged GrosbeakMycerobas carnipesسهره سیاه
 329. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 330. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 331. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 332. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 333. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 334. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 335. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 336. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 337. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 338. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 339. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 340. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 341. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 342. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 343. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 344. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 345. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 346. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 347. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 348. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 349. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 350. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 351. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی