کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان تهران

Checklist of the birds of Tehran province

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده و محمد توحیدی فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad Tohidifar

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

پس از تهیه لیست 338 گونه از پرندگان استان تهران (و البرز) در سال 1389 (Khaleghizadeh et al. 2010)، اکنون پرندگان استان البرز از این لیست جدا شد.بر اساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) 311 گونه در استان تهران ثبت شد. با تلفیق مشاهدات جدید در استان تهران، لیست کنونی گونه های پرندگان استان تهران به 351 گونه میرسد.

After compilation of checklist of 338 bird species for Tehran and Alborz provinces in 2010 (Khaleghizadeh et al. 2010), now list of Alborz province separated. Therefore, now list of the birds of Tehran province reaches to 351 species.

1.    Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد

2.    Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

3.    Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

4.    Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

5.    Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

6.    Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

7.    Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

8.    Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

9.    Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

10.      Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

11.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

12.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

13.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

14.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

15.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

16.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

17.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

18.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

19.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

20.      Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید

21.      Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ

22.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

23.      Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

24.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

25.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

26.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

27.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

28.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

29.      Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار

30.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

31.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

32.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

33.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

39.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

40.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

41.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

42.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

43.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

44.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

45.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

46.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

47.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

48.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

49.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

50.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

51.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

52.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

53.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

54.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

55.      Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

56.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

57.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

58.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

59.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

60.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

61.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

62.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

63.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

64.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

65.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

66.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

67.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

68.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

69.      Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

70.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

71.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

72.      Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا

73.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

74.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

75.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

76.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

77.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

78.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

79.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

80.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

81.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

82.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

83.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

84.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

85.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

86.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

87.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

88.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

89.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

90.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

91.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

92.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

93.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

94.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

95.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

96.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

97.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

98.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

99.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

100.  Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

101.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

102.  Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

103.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

104.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

105.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

106.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

107.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

108.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

109.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

110.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

111.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

112.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

113.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

114.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

115.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

116.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

117.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

118.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

119.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

120.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

121.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

122.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

123.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

124.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

125.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

126.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

127.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

128.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

129.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

130.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

131.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

132.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

133.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

134.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

135.  Armenian Gull Larus armenicus کاکا ارمن

136.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

137.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

138.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

139.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

140.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

141.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

142.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

143.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

144.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

145.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

146.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

147.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

148.  Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی

149.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

150.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

151.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

152.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

153.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

154.  Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ

155.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

156.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

157.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

158.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

159.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

160.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

161.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

162.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

163.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

164.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

165.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

166.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

167.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

168.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

169.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

170.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

171.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

172.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

173.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

174.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

175.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

176.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

177.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

178.  Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین (ترم‌تای) پاسرخ

179.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

180.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

181.  Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

182.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

183.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

184.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

185.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

186.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

187.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

188.  Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

189.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

190.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

191.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

192.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

193.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

194.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

195.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

196.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

197.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

198.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

199.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

200.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

201.  Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی

202.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

203.  Coal Tit Periparus (Parus) ater چرخ‌ریسک پس‌سر سفید

204.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

205.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

206.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

207.  Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار

208.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

209.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

210.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

211.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

212.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

213.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

214.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

215.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

216.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

217.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

218.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

219.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

220.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

221.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

222.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

223.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

224.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

225.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

226.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

227.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

228.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

229.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

230.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

231.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

232.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

233.  Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)

234.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

235.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم

236.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبزبیدی

237.  Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی

238.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

239.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

240.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

241.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

242.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

243.  Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی

244.  Sykes's WarblerIduna (Hippolais) ramaسسک درختی هندی

245.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

246.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

247.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

248.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

249.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

250.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

251.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

252.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

253.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

254.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

255.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

256.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

257.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

258.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

259.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

260.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

261.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

262.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

263.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

264.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

265.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

266.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

267.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

268.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

269.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

270.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

271.  Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ

272.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

273.  Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ

274.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

275.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

276.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

277.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

278.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

279.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

280.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

281.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

282.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

283.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

284.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

285.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

286.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

287.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

288.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

289.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

290.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

291.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

292.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

293.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

294.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

295.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

296.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

297.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

298.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

299.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

300.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

301.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

302.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

303.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

304.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

305.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

306.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

307.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

308.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

309.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

310.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

311.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

312.  Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی

313.  Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی

314.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

315.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

316.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

317.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

318.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

319.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

320.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

321.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

322.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

323.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

324.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

325.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

326.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

327.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

328.  White-winged GrosbeakMycerobas carnipesسهره سیاه

329.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

330.  Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه

331.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

332.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

333.  Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی

334.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

335.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

336.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

337.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

338.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

339.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

340.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

341.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

342.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

343.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

344.  Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید

345.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

346.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

347.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

348.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

349.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

350.  Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

351.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

References

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

---------

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی