کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان تهران

Checklist of the wild birds of Tehran province

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده و محمد توحیدی‌فر

By: Abolghasem Khaleghizadeh & Mohammad Tohidifar

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 8 خرداد 1403

Last updated: 28 May 2024

 

نخست فهرست 337 گونه در مقاله پرندگان استان تهران (و البرز) در سال 1389 (Khaleghizadeh et al. 2010)، چاپ شد و بر پایۀ آن، فهرست پرندگان استان تهران به طور جداگانه آماده شد. در کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395) نیز 311 گونه در نقشه استان تهران ثبت شدند. با افزودن یافته‌های بازدیدهای میدانی در استان تهران، فهرست کنونی پرندگان استان تهران به 358 گونه رسید.

After compilation of checklist of 337 bird species for Tehran and Alborz provinces in 2010 (Khaleghizadeh et al. 2010), the list of the birds of Tehran province was separated that not it reaches to 358 species.

 

 1. Taiga Bean Goose Anser fabalis غاز پازرد
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک
 6. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Smew Mergellus albellus مرگوس (اردک ماهی‌خوار) سفید
 22. Common Merganser Mergus merganser مرگوس (اردک ماهی‌خوار) بزرگ
 23. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 24. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 25. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 26. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 29. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 30. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 31. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 32. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 33. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 34. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 35. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 36. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 37. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 38. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 39. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 40. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 41. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 42. Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 43. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 44. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 45. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 46. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 47. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 48. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 49. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 50. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 51. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 52. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 53. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 54. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 55. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 56. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 57. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 58. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 59. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 60. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 61. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 62. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 63. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 64. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 65. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 66. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 67. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 68. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 69. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 70. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 71. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 72. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 73. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 74. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 75. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 76. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 77. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 78. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 79. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 80. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 81. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 82. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 83. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 84. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 85. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 86. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 87. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 88. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 89. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 90. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 91. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 92. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 93. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 94. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 95. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 96. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 97. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 98. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 99. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 100. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 101. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 102. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 103. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 104. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 105. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 106. !!! Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 107. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 108. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 109. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 110. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 111. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 112. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 113. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 114. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 115. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 116. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 117. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 118. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 119. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 120. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 121. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 122. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 123. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 124. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 125. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 126. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 127. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 128. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 129. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 130. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 131. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 132. Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی
 133. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 134. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 135. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 136. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 137. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 138. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 139. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 140. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 141. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 142. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 143. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 144. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 145. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 146. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 147. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 148. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 149. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 150. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 151. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 152. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 153. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 154. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 155. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 156. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 157. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 158. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 159. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 160. Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی
 161. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 162. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 163. Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپه پرپا
 164. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 165. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی

 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 8. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 9. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 10. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 11. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 12. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 13. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 16. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 17. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 18. Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ
 19. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 20. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 21. Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین
 22. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 23. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Barbary Falcon Falco peregrinus pelegrinoides شاهین معمولی
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 12. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 13. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 14. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 15. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 16. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 17. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 18. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 19. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 20. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 21. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 22. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 23. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 24. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 25. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 26. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 27. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 28. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 29. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 30. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 31. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 32. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 33. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 34. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 35. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 36. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 37. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 38. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 39. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 40. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 41. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 42. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 43. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 44. Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus سسک گل (پالاس)
 45. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 46. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 47. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبزبیدی
 48. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 49. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 50. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 51. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 52. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 53. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 54. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 55. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 56. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 57. Sykes's WarblerIduna ramaسسک درختی هندی
 58. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 59. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 60. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 61. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 62. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 63. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 64. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 65. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 66. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 67. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 68. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 69. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 70. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 71. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 72. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 73. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 74. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 75. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 76. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 77. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 78. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 79. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 80. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 81. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 82. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 83. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 84. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 85. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 86. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 87. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 88. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 89. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 90. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 91. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 92. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 93. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 94. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 95. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 96. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 97. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 98. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 99. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 100. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 101. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 102. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 103. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 104. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 105. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 106. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 107. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 108. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 109. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 110. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 111. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 112. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 113. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 114. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 115. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 116. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 117. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 118. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 119. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 120. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 121. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 122. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 123. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 124. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 125. Alpine Accentor Prunella collaris صعوۀ کوهی
 126. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوۀ ابروسفید
 127. Dunnock Prunella modularis صعوۀ جنگلی (باغی)
 128. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 129. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 130. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 131. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 • Masked Wagtail Motacilla alba personata دم‌جنبانک نقابدار
 1. Richard’s Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 2. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 3. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 4. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 5. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 6. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 7. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 8. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 9. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 10. White-winged GrosbeakMycerobas carnipesسهره سیاه بال‌سفید
 11. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 12. Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula سهره سرسیاه
 13. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 14. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 15. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 16. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 17. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 18. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 19. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 20. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 21. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 22. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 23. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 24. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 25. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 26. Pine Bunting Emberiza leucocephalos زردپره گونه‌سفید
 27. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 28. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 29. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 30. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 31. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 32. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ
 33. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

 

Khaleghizadeh A., Scott D.A., Tohidifar M., Sehhatisabet M.E., Bakhtiari P., Hashemi A.R., & Cheraghi S. 2010. Checklist of the birds of Tehran Province during the past half century. Balaban 2: 4–40. [In Persian with English summary and tables]

Meiklejohn M.F.M. 1948. Summer notes on birds of Teheran and the Elburz Mountain. Ibis 90: 76–86.

Passburg R.E. 1959. Bird notes from Northern Iran. Ibis 101: 153–169.

Scott D.A. 2007. A review of the status of the breeding waterbirds in Iran in the 1970s. Podoces 2(1): 1–21.

*****

نظرات  (۱)

۲۳ مهر ۰۱ ، ۱۵:۱۵ هومن درودی

کشیم گردن سرخ از قلم افتاده دریاچه چیتگر 5 مهر 1398 ثبت شده و در خود کمیته هم ثبت شده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی