کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خراسان شمالی

Checklist of the wild birds of North Khorasan province

 

گردآوری: نوید زحمتکش و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Navid Zahmatkesh & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 25 اردیبهشت 1403

Last updated: 14 May 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 192 گونه ثبت شد. در فهرست کنونی، نام 237 گونه از پرندگان استان خراسان شمالی آمده است.

List of 237 bird species of North Khorasan province

 

 1. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 2. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 3. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 4. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 5. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 6. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 7. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 8. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 9. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 10. Long-taild Duck AClangula hyemelis اردک دم‌دراز
 11. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 12. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 13. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 14. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 15. Common Pheasant Phasianus colchicus قرقاول (تورِنگ)
 16. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 17. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 18. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 19. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 20. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 21. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 22. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 23. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 24. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 25. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 26. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 27. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 28. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 29. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 30. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 31. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 32. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 33. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 34. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 35. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 36. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 37. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 38. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 39. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 40. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 41. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 42. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 43. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 44. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 45. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 46. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 47. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 48. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی
 49. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک
 50. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 51. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 52. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 53. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 54. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 55. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 56. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 57. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 58. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 59. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 60. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک اوراسیایی
 61. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 62. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 63. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 64. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 65. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 66. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 67. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 68. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 69. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 70. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 71. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 72. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 73. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 74. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 75. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 76. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 77. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 78. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 79. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 80. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 81. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 82. Western Marsh Harrier Circus aerugonosus سنقر تالابی غربی
 83. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 84. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 85. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 86. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 87. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 88. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 89. !!! Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 90. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 91. Eurasian Scops Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 92. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 93. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 94. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 95. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 96. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 97. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 98. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 99. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 100. Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ
 101. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 102. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 103. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 104. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 105. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 106. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei شاهین مدیترانه‌ای
 • !!! Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 4. Iranian Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 9. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 10. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال‌لاکی
 11. Coal Tit Periparus ater چرخ‌ریسک پس‌سرسفید
 12. Hyrcanian Tit Poecile hyrcanus چرخ‌ریسک هیرکانی
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 15. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 16. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 22. Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris چکاوک پنجه‌کوتاه هیوم
 23. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 24. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 25. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 26. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 27. White-eared Bulbul Hycnonotus leucotis بلبل خرما
 28. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 29. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 30. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 31. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 32. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 33. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 34. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 35. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 36. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 37. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 38. Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides سسک سبز زیتونی
 39. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 40. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 41. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 42. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 43. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 44. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 45. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 46. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 47. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 48. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 49. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 51. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 52. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 53. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی
 54. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 55. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 56. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 57. Eurasian Treecreeper Certhia familiaris دارخزک
 58. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 59. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 60. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 61. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 62. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 63. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 64. Red-throated Thrush Turdus ruficollis توکای گلوسرخ
 65. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 66. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 67. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 68. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 69. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 70. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 71. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 72. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 73. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 74. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 75. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 76. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 77. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 78. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 79. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 80. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 85. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 86. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 87. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 88. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 89. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 90. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 91. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 92. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 93. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 94. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 95. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 96. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 97. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 98. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 99. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 100. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 101. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 102. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 103. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 104. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 105. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 106. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 107. White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes سهره سیاه بال‌سفید
 108. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 109. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 110. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 111. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 112. Common Rosefinch Carpodacus rubecula سهره گُلی
 113. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 114. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 115. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 116. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 117. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 118. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 119. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 120. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 121. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 122. White-capped Bunting Emberiza stewarti زردپره سرسفید
 123. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 124. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 125. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی