کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان قم

Checklist of the birds of Qom province

 

تهیه کننده: احمد بحری و رضا علی اصل

By: Ahmad Bahri & Reza Ali-Asl

 

آخرین به روزرسانی: 2 اردیبهشت 1399

Last updated: 21 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 82 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (ا. بحری و ر. علی اصل، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 254 گونه از پرندگان استان قم می باشد.

Checklist of 254 bird species of Qom province.

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 3. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 14. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 15. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 16. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 17. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 18. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 19. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 20. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 21. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 22. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 23. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 24. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 25. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 26. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 27. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 28. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 29. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 30. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 31. Western Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 32. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 33. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 34. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 35. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 36. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 37. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 38. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 39. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 40. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 41. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 42. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 43. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 44. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 45. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 46. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 47. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 48. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 49. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 50. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 51. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 52. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 53. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 54. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 55. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 56. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 57. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 58. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 59. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 60. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 62. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 63. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 64. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 65. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 66. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 67. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 68. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 69. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 70. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 71. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 72. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 73. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 74. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 75. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 76. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 77. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 78. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 79. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 80. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 81. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 82. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 83. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 84. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 85. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 86. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 87. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 88. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 89. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 90. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 91. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 92. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 93. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 94. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 95. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 96. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 97. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 98. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 99. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 100. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 101. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 102. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 103. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 104. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 105. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 106. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 107. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 108. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 109. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 110. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 111. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 112. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 113. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 114. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 115. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 116. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 117. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 118. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 119. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 120. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 121. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 122. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 123. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 124. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 125. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 126. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 127. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 128. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 129. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 130. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 131. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 132. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 133. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 134. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 135. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 136. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 137. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 138. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 139. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 140. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 141. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 142. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 143. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 144. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 145. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 146. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 147. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 148. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 149. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 150. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 151. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 152. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 153. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 154. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 155. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 156. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 157. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 158. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 159. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 160. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 161. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 162. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 163. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 164. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 165. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 166. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 167. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 168. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 169. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 170. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 171. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 172. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 173. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 174. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 175. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 176. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 177. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 178. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 179. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 180. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 181. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 182. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 183. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 184. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 185. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 186. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 187. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 188. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 189. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 190. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 191. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 192. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 193. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 194. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 195. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 196. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 197. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 198. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 199. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 200. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 201. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 202. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی
 203. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 204. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 205. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 206. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 207. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 208. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 209. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 210. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 211. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 212. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 213. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 214. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 215. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 216. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 217. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 218. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 219. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 220. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 221. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 222. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 223. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 224. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 225. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 226. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 227. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 228. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 229. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 230. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 231. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 232. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 233. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 234. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 235. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 236. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 237. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 238. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 239. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 240. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 241. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 242. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 243. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 244. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 245. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 246. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 247. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 248. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 249. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 250. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 251. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 252. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 253. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 254. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی