کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان قم

Checklist of the wild birds of Qom province

 

گردآوری: احمد بحری و رضا علی‌اصل

By: Ahmad Bahri & Reza Ali-Asl

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 21 آذر 1402

Last updated: 12 November 2023

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 82 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ا. بحری و ر. علی اصل، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 277 گونه از پرندگان استان قم آمده است.

Checklist of 277 bird species of Qom province.

 

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Northern Shoveler Spatula clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Garganey Spatula querquedula خوتکای ابروسفید
 10. Gadwall Mareca strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Mareca penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جره (اوراسیایی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 23. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 24. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی (سیاه)
 26. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Rock Dove (Pigeon) Columba livia کبوتر چاهی
 30. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 31. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 32. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 33. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 34. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 35. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 36. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 37. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 38. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید
 39. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 40. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 41. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 42. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 43. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 44. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 45. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 46. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی
 47. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 48. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 49. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 50. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 51. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 52. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 53. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 54. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 55. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 56. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 57. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 58. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 59. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 60. Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن
 61. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 62. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی
 63. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیلۀ دم‌سفید
 64. Sanderling Calidris alba تلیلۀ سفید
 65. Dunlin Calidris alpina تلیلۀ شکم‌سیاه
 66. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک
 67. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 68. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 69. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 70. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 71. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 72. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 73. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 74. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 75. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 76. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 77. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 78. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 79. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 80. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 81. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 82. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 83. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 84. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 85. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin's (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 7. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 8. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 9. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 10. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 11. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 12. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 13. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 14. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 15. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 16. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 17. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 18. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 19. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  (قار) بزرگ
 20. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 21. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 22. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 23. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 24. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 25. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (عسل‌خوار) اروپایی
 26. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 27. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 28. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 29. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 30. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 31. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 32. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 33. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 34. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 35. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 36. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 37. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 38. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 39. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 40. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 41. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 42. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 43. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 44. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 5. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 6. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 7. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 8. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 11. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 12. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 13. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 16. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید)
 17. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 18. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 19. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 20. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرغ)
 21. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 • Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی (جبلی)
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline (Daurian) Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer's) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم‌سیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طُرقه چکاوک)
 25. Turkestan (Lesser) Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 31. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 32. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 33. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 34. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 35. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 36. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 37. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 38. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 39. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 40. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 41. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 42. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 43. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 44. Eastern Olicaveous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 45. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 46. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 47. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 48. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 49. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 50. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 51. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 52. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 53. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 54. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 55. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 56. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 57. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 58. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 59. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 60. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 61. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 62. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 63. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 64. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 65. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 66. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 67. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 68. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 69. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 70. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 71. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 72. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 85. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 86. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 87. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 88. Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 89. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 90. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 91. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 92. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 93. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 94. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 95. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 96. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 97. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 98. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 99. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 100. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 101. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 102. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 103. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 104. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 105. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 106. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 107. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 108. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 109. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 110. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 111. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 112. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 113. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 114. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 115. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 116. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 117. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 118. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 119. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 120. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 121. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی