کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان قم

Checklist of the birds of Qom province

 

تهیه کننده: احمد بحری و رضا علی اصل

By: Ahmad Bahri & Reza Ali-Asl

 

آخرین به روزرسانی: 30 آذر 1396

Last updated: 21 December 2017

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 82 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (ا. بحری و ر. علی اصل، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 256 گونه از پرندگان استان قم می باشد.

Checklist of 256 bird species of Qom province.

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

3.          Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

14.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

15.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

16.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

17.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

18.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

19.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

20.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

21.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

22.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

23.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

24.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

25.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

26.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

27.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

28.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

29.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

30.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

31.      Western Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

32.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

33.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

34.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

35.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

36.      European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

37.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

38.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

39.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

40.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

41.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

42.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

43.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

44.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

45.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

46.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

47.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

48.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

49.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

50.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

51.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

52.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

53.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

54.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

55.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

56.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

57.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

58.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

59.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

60.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

61.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

62.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

63.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

64.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

65.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

66.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

67.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

68.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

69.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

70.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

71.      Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

72.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

73.      Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

74.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

75.      Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ

76.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

77.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

78.      Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

79.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

80.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

81.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

82.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

83.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

84.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

85.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

86.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

87.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

88.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

89.      Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

90.      Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

91.      Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

92.      Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

93.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

94.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

95.      Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

96.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

97.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

98.      Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

99.      Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

100.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

101.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

102.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

103.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

104.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

105.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

106.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

107.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

108.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

109.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

110.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

111.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

112.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

113.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

114.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

115.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

116.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

117.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

118.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

119.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

120.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

121.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

122.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

123.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

124.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

125.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

126.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

127.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

128.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

129.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

130.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

131.  European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز

132.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

133.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

134.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

135.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

136.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

137.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

138.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

139.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

140.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

141.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

142.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

143.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

144.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

145.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

146.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

147.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

148.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

149.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

150.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

151.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

152.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

153.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

154.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

155.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

156.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

157.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

158.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

159.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

160.  Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه

161.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

162.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

163.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

164.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

165.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

166.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

167.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

168.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

169.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

170.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

171.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

172.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

173.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

174.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

175.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

176.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

177.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

178.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

179.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

180.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

181.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

182.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

183.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک راه‌راه (ملخی)

184.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

185.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

186.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

187.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

188.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

189.  Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی

190.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

191.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

192.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

193.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

194.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

195.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

196.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

197.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

198.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

199.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

200.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

201.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

202.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

203.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

204.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

205.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی

206.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

207.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

208.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

209.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

210.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

211.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

212.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

213.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

214.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

215.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

216.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

217.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

218.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

219.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

220.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

221.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

222.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

223.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

224.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

225.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

226.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

227.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

228.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

229.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

230.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

231.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

232.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

233.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

234.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

235.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

236.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

237.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

238.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

239.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

240.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

241.  Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ

242.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

243.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

244.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

245.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

246.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

247.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

248.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

249.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

250.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

251.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

252.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

253.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

254.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

255.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

256.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

--------------