کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان قم

Checklist of the wild birds of Qom province

 

گردآوری: احمد بحری و رضا علی‌اصل

By: Ahmad Bahri & Reza Ali-Asl

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 10 تیر 1403

Last updated: 30 June 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 82 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (ا. بحری و ر. علی اصل، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 284 گونه از پرندگان استان قم آمده است.

Checklist of 284 bird species of Qom province.

 

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 5. Whooper Swan Cygnus cygnus قوی فریادکش
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Northern Shoveler Spatula clypeata اردک نوک‌پهن
 9. Garganey Spatula querquedula خوتکای ابروسفید
 10. Gadwall Mareca strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Mareca penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جره (اوراسیایی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 20. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 23. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 24. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی (سیاه)
 26. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 29. Rock Dove (Pigeon) Columba livia کبوتر چاهی
 30. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 31. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 32. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 33. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 34. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 35. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 36. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 37. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 38. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 39. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید
 40. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 41. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 42. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 43. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 44. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 45. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 46. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 47. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی
 48. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 49. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 50. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 51. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 52. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 53. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 54. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 55. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 56. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 57. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 58. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 59. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 60. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 61. Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus تلیلۀ نوک‌پهن
 62. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 63. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیلۀ بلوطی
 64. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیلۀ دم‌سفید
 65. Sanderling Calidris alba تلیلۀ سفید
 66. Dunlin Calidris alpina تلیلۀ شکم‌سیاه
 67. Little Stint Calidris minuta تلیلۀ کوچک
 68. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 69. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 70. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 71. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 72. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 73. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 74. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 75. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 76. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 77. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 78. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 79. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 80. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 81. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 82. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 83. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 84. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 85. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 86. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin's (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 4. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 5. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 6. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 7. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 8. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 9. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 10. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 11. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 12. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 13. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 14. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 15. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 16. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 17. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 18. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 19. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 20. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  (قار) بزرگ
 21. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 22. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 23. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 24. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 25. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 26. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (عسل‌خوار) اروپایی
 27. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 28. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 29. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 30. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 31. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 32. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 33. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 34. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 35. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 36. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 37. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 38. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 39. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 40. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 41. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 42. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 43. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 44. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 45. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 46. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 5. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 6. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 7. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 8. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 9. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 11. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 12. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 13. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 14. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 15. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 16. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید)
 17. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 18. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 19. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 20. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرغ)
 21. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 • Barbary Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین معمولی (جبلی)
 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline (Daurian) Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 6. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer's) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 15. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 16. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم‌سیاه
 17. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 18. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 19. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 20. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 21. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 22. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 23. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 24. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طُرقه چکاوک)
 25. Turkestan (Lesser) Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 26. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 27. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 28. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 29. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 30. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 31. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 32. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 33. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 34. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 35. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 36. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 37. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 38. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 39. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 40. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 41. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 42. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 43. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 44. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 45. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 46. Eastern Olicaveous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 47. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 48. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 49. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 50. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 51. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 52. Eastern Orphean Warbler Curruca crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 53. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 54. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 55. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 56. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 57. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 58. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 59. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 60. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 61. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 62. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 63. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 64. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 65. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 66. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 67. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 68. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 69. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 70. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 71. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 72. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 73. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 74. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 75. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 76. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 77. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 78. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 79. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 80. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 81. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 82. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 83. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 84. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 85. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 86. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 87. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 88. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 89. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 90. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 91. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 92. Variable (Eastern Pied) Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 93. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 94. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 95. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 96. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 97. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 98. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 99. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 100. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 101. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 102. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 103. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 104. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 105. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 106. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 107. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 108. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 109. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 110. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 111. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 112. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 113. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 114. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 115. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 116. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 117. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 118. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 119. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 120. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 121. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 122. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 123. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 124. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 125. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

 

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی