کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

گونههای در حال گسترش پراکنش و افزایش جمعیت در ایران

Iranian species with range extension and population increase

 

 

ابوالقاسم خالقیزاده Abolghasem Khaleghizadeh

 

تاریخ بهروزرسانی: 19 اردیبهشت 1403

Last updated: 8 May 2024

 

 

15 گونه زیر در دو دهۀ گذشته دارای افزایش جمعیت یا گسترش پراکنش در مناطق جدید بودند. به منظور ثبت روند تاریخ افزایش جمعیت این گونه‌ها رکوردهای آنها اعلام می‌شوند.

The following 15 species are faced range extension and population increase during the past two decades. In order to keep historical trends of these species, their records will be announced.

 

 Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

Rarity by 2015- Population since 2016

 

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan & Baluchestan

 

 Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Khuzestan, Bushehr, Fars & Hormozgan

 

 Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

Increasing

 

 Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

Increasing

 

Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

Range extension- Distribution outside provinces of Ilam, Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad, Charmahal & Bakhtiari, Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan

 

 House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

Rarity by 2015- Increasing since 2016

 

 Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Bushehr, Fars, Hormozgan & Sistan&Baluchestan

 

 White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

Range extension- Distribution outside provinces of Khuzestan, Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

 Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)

Increasing

 

Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

Distribution outside provinces of North Khorasan, South Khorasan, Khorasan-e Razavi, Kerman, Sistan & Baluchestan and Hormozgan

 

 Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار آسیایی 

Range extension- Distribution outside provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan, Kerman & Sistan & Baluchestan

 

 Indian Silverbill Lonchura malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی

Rarity by 2015- Increasing since 2016

*****