کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

واژگان پرندگان

Glossary of birds

 

گردآوری و پژوهش: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1403

Updated: 20 May 2024

 

  • در این چکیده  واژگان، نخست واژه هایی که در کتاب های چاپ شده وجود داشتند، بازبینی شد. سپس تلاش شد تا کمابیش از واژه ها و گزاره های درست فارسی، با معنی علمی درست، کاربردی، فراگیر و کوتاه استفاده شود.
  • در مورد برخی  واژه ها، پس از هم اندیشی با دیگر کارشناسان، واژه های درست فارسی نو برگزیده شد.
  • در مورد برخی واژه ها، جایگزین فارسی مناسب یافت نشد. بنابراین، بر پایه  پیشینه  کاربرد آنها در سده های گذشته، همچون بخشی از واژگان فارسی انگاشته شدند.

این واژه ها عبارتند از:

"شکل، فرم، خط، طولی، عرضی، افقی، ارتفاعی، فصلی، حلقه، دایره، دوره، جمعیت، عادی، معمول، قلم، محور، قلاب، قیچی، نقاب، عنبیه، فضله، ضدنور، حلقه گذاری (ringing)، قفس، ثبت (رکورد) (record)."

برای مهاجرت واژه کوچ، و برای مهاجر واژه کوچنده دارای رواج کم بود. بنابراین، واژه فارسی در درون پرانتز قرار گرفت.

 

 

واژگان فارسی  English word(s)

 

شکم Abdomen

ناهنجاری پوشش رنگی Aberration of plumage colouration

ناهنجاری Abnormality

فراوان Abundant

آشیانه پویا (فعال)Active nest

بالغ Adult

بالغان، بالغ هاAdults

سال (سن) Age

سال یابی (تعیین سن)Ageing

کیسه هوایی Air sac

زالی Albinism

{کل بدن سفید با چشم های سرخ}

گونه بیگانه Alien species

مهاجر (کوچنده) ارتفاعی Altitudinal migrant

جوجه دیررس Altricial nestling

 بالچه (شست بال) Alula

مچ پا Ankle

مورچه گیری Anting

پوست پرنازا (بدون رویش پر) Apteria

بازو Arm

زیربغل Armpit

{از راه} رسیدن Arrival

لکه گوشگاه Auricular patch

گوشگاه Auricular

پرهای زیربغلAxillaries

پشت (و کمر) Back

نوار (نوار عرضی) Band

نواربندی (الگوی نواردار) Banding

نوارگذاری (حلقه گذاری) Banding

ریشه پر Barb

ریشک پر Barbule

نواری Barred

چینش نوارهای عرضی Barring

نیمه پسین (نیمه عقبی) Basal half

پایه {برای نوک و پرها} Base

پوشش پایه ای Basic plumage

هرزبال، شست بال (بالچه) Bastard wing

نوک (منقار) Beak

ریش Beard

شکم Belly

کج Bent

پیش بند {در گنجشک} Bib

نوک (منقار) Bill

ناخنِ نوک {در غاز و اردک} Bill nail (in geese)

تُکِ منقار (سَرِ نوک)Bill tip

نوک بازی Billing (nebbing)

دونامی Binomial

سایه پرندگان Bird shadow

پرنده باز(ان) Birder(s)

پرنده نگرها (پرنده نگران) Birdwatcher(s)

پرنده نگری (تماشای پرندگان) Birdwatching

بیرون زدگی استخوانی بالای چشم (ستیغ ابرویی) Bony projection over the eyes

بند شانه Brace

{در پرندگان کنارآبزی و مرغِ حق ها}

(in waders and scops owls)

شاخه رَوی Branching

سینه Breast

زادآور (جوجه آور) Breeder

پهنه جوجه آوری Breeding arena

دوره جوجه آوری Breeding period

پوشش (پروبال) جوجه آوری Breeding plumage

موسم جوجه آوری Breeding season

موفقیت (پیروزی) جوجه آوری Breeding success

پل پیشانی {از نوار ابرویی} Bridge forehead (from supercilium)

لکه کُرچی (لکه جوجه آوری) Brood patch

روشن (در رنگ ها) Bright

آبسه پا Bumblefoot

ندا (صدا) Call

کُلاه (بالای سر) Cap

نوار مچی {در کاکایی} Carpal bar

مفصل (بندگاه) مچی Carpal joint

لکه مچی {در پرندگان شکاری} Carpal patch

چرخش پنجه ای Cart-wheeling

روده کور (کورروده) Cecum (plural Ceca)

 نرمه بینی {در پرندگان شکاری} Cere

گونه ها Cheeks

سینه Chest

جوجه Chick

چانه Chin

اسکنه مانند (نوک) Chisel-like

رده Class

استخوان های ترقوه (چنبری) Clavicles

پنجه (چنگال) Claw

تمیزکردن Cleaning

بالا رفتن Climbing

پارگین (مَخرَج) Cloaca

بوسه پارگین (بوسه مَخرَجی) Cloacal kiss

دسته تخم Clutch

 طوق (یقه) Collar

ریخت (گرایش) رنگی Colour morph

فاز رنگی {در پرندگانی مانند اگرت ساحلی} Colour phase

تاج {در ماکیان} Comb

معمول Common

مخروطیCone-shaped

پرهای پوششی (ریشه ای، اصلی) Contour feather

جفت­گیری کردن Copulate

جفت­گیری Copulation

نمایش های جفت­خواهی (نمایش های خواستگاری) Courtship display

پوشپرها Coverts

کاکلCrest

پوشپرهای تهیگاهی Crisum

چینه دان Crop

نوک­قیچی Crossbill

تارَک، تاج Crown

ستیغِ نوک {خط برآمدگی میانی در فرونوک} Culmen (upper ridge)

خنجرمانند Dagger-like

تیره Dark

پُررنگ Dark

خمیده به پایین Decurved

پوشش شناخته شده Definitive plumage

رهسپارشدن Departure

پخشیده {در رنگ} Diffused {in colour}

کم رنگ (رقیق) Diluted

دوریختی (جنسی) Dimorphism (Sexual)

شیرجه رفتن Dive

 اهلی، دامی (رام) Domestic

گونه چیره (غالب) Dominant species

پشتی Dorsal

کُرک پر Down

مات Dull

خاک مالی (حمام خاک) Dust bathing

گوشپر، پوشپرهای گوش Ear coverts

خال گوش Ear spot

دسته پر گوش Ear tuft

گوش آویزه Earlobe

تولک موسمی (بین فصلی) {در مرغابی ها و شهدخوارها} Eclipse

لبه پرها (در شاهپریکمی ها، شاهپردومی ها و شاهپرسومی ها

Edge of feathers (primaries, secondaries, tertials)

شکل تخم Egg shape

دندان نوک Egg tooth

خم بیرونی (در لبه شاهپرها) Emargination

برون کوچی Emigration

بوم زاد Endemic

سرخ گرایی Erythrism

خطِ چشمی Eye line

حلقه چشمی، پوست حلقه چشمی Eye ring

نوارِ چشمی Eye stripe

نقابِ چشمی (مانند کورکورها) Eye-mask (in kites)

ابرو Eyebrow

چشم ها Eyes

آشیانه عقاب Eyrie

رُخ، صورتFace

صفحۀ صورت{در جغدها} Facial disc (in owls)

نقابِ چهره Facial mask

پوستِ صورت {در قرقاول} Facial skin

رنگ پریده (رنگ ورورفته)  Faded

فضله ای Faecal

کیسه فضله Faecal sac

فضله Faeces

رنگ رفته (ناپیدا) Faint

به نسبت معمول Fairly common

چشمانِ دروغین False-eyes

چهره دروغین False-face

خانواده (تیره) Family

پاک سازی نوک Feaking

پرها Feathers

پرهای شانه مانند (در جغدها) Feather comb

مسیرِ رویش پر Feather tract

دان­خوری Feeder

انگشتانِ پا Feet

بیرون­زدگی پا از دُم Feet projection

ران Femur

هلال نوک Festoon

(در نیم نوک بالا در پرندگان شکاری)

رشته پر Filoplume

انگشت پر {در پرندگان شکاری} Finger

پهلوها Flanks

بال زدن Flapping

دوره جوجه پروازی Fledging period

مرحله (گامه) جوجه پروازی Fledging stage

جوجه پروازی Fledgling

پرندگان بی پرواز Flightless

گَله Flock

پفی، پُف کرده Fluffy

جهیدن Flush

دایره ترس Flush distance

بال بال زنی Fluttering

گذرگاه پروازی Flyway

پیش بازو Forearm

لکه پیش بازو Forearm patch

پیشانی Forehead

پیش گردن Foreneck

دُم دوشاخه Forked tail

پوشش شکل دهنده Formative plumage

تازه Fresh

لبه Fringe

نوار پیشانی Frontal bar

سپرِ پیشانی Frontal shield

استخوان آرزو Furcula (Wishbone)

چاک دهان Gape

چاک دهان (در جوجه) Gape flange

لکه چاک دهان Gape-patch

{در کشیم کوچک} [in Little Grebe]

گل چاک دهان Gape Rosette

گونه Gena

سرده Genus

سنگدان Gizzard

بال بازرَوی Glide, Gliding

درخشان (براق) Glossy

برجستگی فرونوک (در کاکایی)  Gonys

خال برجستگی فرونوک (در کاکایی) Gonys spot

زاویه برجستگی فرونوک Gonydeal angle

گلوپوش (گلوبند) Gorget

پوشپرهای بزرگ (روی بال) Greater coverts

گروه Group

نوار گلویی {در بازها} Gular stripe

خو، خوی (عادت)Habit

خوگیری، خوگرفتن (عادت کردن) Habituation

پرهای یال (پرهای افراشته پسِ سر) Hackles

انگشت پشتی پا Hallux

دستپر (پرهای انگشتان دست) Hand

تخم جوجه شده (تفریخ شده) Hatched egg

ازتخم درآمدن Hatching

جوجه نوپا (جوجه ازتخم درآمده) Hatchling

شکار غافلگیرانه Hawking

دل (قلب)Heart

 پینه پاشنهHeel-pad

انگشت پشتی پا Hind toe

پشتِ گردن Hindneck

تَه مایه (ته رنگ) Hint

محور توخالی Hollow shaft

کلاه دار Hooded

قلاب دار Hooked

قلابک Hooklet

جستن، جهیدن Hopping

درجا بال زنی Hovering

بازویی Humeral

بازو Humerus

دورگه Hybrid

پهنه (زون) دورگه زایی Hybrid zone

دورگه زایی Hybridization

شناسایی Identification

روشنایی Illumination

انگارش (تصور، تجسم) Imagination

نابالغ Immature

درون کوچی Immigration

بخش درونی شاهپریکمی ها Inner primaries

انگشت درونی پا Inner toe

بخش درونی پر Inner web

بخش درونی بال (از پهلوها تا خم بال) Inner wing

رنگین کمانی Iridescence

عنبیه Iris

فوران Irruption

-فام، -گون (مایل به) (در رنگ ها) -ish

گمانه Jizz (or giss)

(یک گمانه یا انگارش (تصور) سریع از یک پرنده بر پایه ویژگی های بیرونی مانند اندازه و رنگ، همراه با رفتار، جابجایی، پرواز و آوای یک پرنده ویژه و با توجه به شناخت پیشین از یک گونه)

پایین گلو Jugulum

جوان، نوجوان Juvenile

جناغ سینه Keel

زانو Knee

برآمدگی پیشانی (در مرغابی سانان) Knob

فرود آمدن Landing

باله پوستی Lappet

انباشتگاهِ غذا Larder

کناری Lateral

نوار کناری تارک Lateral crown stripe

نوار کنار گلو Lateral throat stripe

لبه پیشین بال Leading edge of wing

پاها Legs

رسیدن پا به دُم Legs exceeding tail

{در زمان پرواز} (when stretched in flight)

پرهای پا Leg feathers

آوردگاه Lek

پهنه نبرد Lek arena

دسته {نرهای} هماوردان Lek size

قلمرو نبرد Lek territory

نبرد (نمایش) جفت­یابی Lekking (=Lek mating)

گونه نبرد جفت­یابی Lekking species

پوشپرهای کوچک (روی بال) Lesser coverts

سفیدگرایی  Leucism

(در دو شکل: بخشی از بدن سفید (بخشی) یا همه بخش های بدن سفید (سراسری))

{در هر دو شکل، رنگ چشم طبیعی است.}

(in two forms: Partial leucistic or fully leucistic)

فهرست گونه های زندگی (برای پرنده نگر) Life list

گونه افزای زندگی (برای پرنده نگر)Lifer

(گونه ای که نخستین بار توسط یک پرنده نگر دیده می شود)

روشن (کم رنگ) Light

انگشت پره دار  Lobbed

{پره پا متفاوت از پرده پا است. در انگشت پره دار، برگه پوستی در کنار هر انگشت پا مانند پای کشیم و چنگر}

بال دراز (سیاه چشمان مانند شاهین) Longwings

چشم تا نوک Lore

خط چشم تا نوک Lore bar

نوار چشم تا نوک Lore stripe

نیم نوک پایین، فرونوک Lower mandible

زردگرایی پرورشی (در پرورش پرندگان) Lutinos

جُبِّه، قَبا Mantle

پوش -mantled

نوار کنار چانه Malar stripe

آرواره Mandible

 نقاب {در کاکایی، سنگ چشم و برخی گونه ها} Mask

جفت یابی، جفت گیری Mating

پوشپرهای میانی (روی بال) Median coverts

نوار میانی تارک Median crown stripe

سیاه گرایی Melanism

انگشت میانی پا Middle toe

پنجره میانی بال Midwing panel

مهاجر (کوچنده) Migrant

مهاجرت (کوچ) Migration

گذرگاه مهاجرت (کوچ) Migration flyway

مهاجر (کوچگر) Migrator

بی تابی پیش از کوچ (مهاجرت) Migratory restlessness

تقلید Mimicry

آینه های سر بال {در کاکایی} Mirror

تور پرنده گیری Mist net

آشوبگری Mobbing

پرریزی Molt, molting

گونه تک نماد Monotypic species

ریخت Morph

ریخت رنگی Morph

ریخت شناسی Morphology

مرمری Mottled

نوار سبیل Moustachial stripe

فوج Murmuration

جهش Mutation

ناخن Nail

پسِ سر Nape

لکه پسِ سر Nape patch

سوراخ بینی Nares

شیار بینی Nasal groove

کرک پر نوزادی Natal down

بومی Native

سوزن مانند Needle-like

جعبه آشیانه ای Nest box

آشیانه سازی Nest building

آشیانه سازی Nesting

جوجه آشیانه ای Nestling

دوره جوجه آشیانه ای  Nestling period

(جوجه بدون توان پرواز)

گامه جوجه آشیانه ای  Nestling stage

بدون انگشت پشت پا No hind toe

نام گذاری Nomenclature

نازادآور Non-breeder

سوراخ (شکاف) بینی Nostril

تورفتگی درونی {در لبه شاهپرها} Notch

پوشش جفت یابی (همسریابی) Nuptial plumage

پرهای بلند پسِ سری {در زمان جوجه آوری حواصیل} Occipital plumes

چشم دروغین Ocellus

سفید چرکی Off-white

زمان آغاز Onset (The onset)

درپوش بینی Operculum

حلقه چشمی Orbital ring

پوست پیرامون چشم {در شاهین ها} Orbital skin

راسته Order

بخش بیرونی شاهپراولیها Outer primaries

انگشت بیرونی پا Outer toe

بخش بیرونی پر Outer vane/web

بخش بیرونی بال (از خم بال تا سرِ بال) Outer wing

شاهپراولی شماره 1، 2، 3، ... P 1,2,3, …

روشن/کم رنگ Pale

روشن/کم رنگ Pallid

انجمن Parliament

مهاجر (کوچنده) بخشی Partial migrant

بخشی از پا پرده دار Partial webbing

دسته Party

مهاجر عبوری (کوچنده گذری) Passage migrant

برآمدگی یا قله (در سر پرندگان) Peaked (in head)

سازمان چیرگی نوک زنی Pecking order

نوار سینه ای Pectoral band

ریمه Pellet

شاهپرPennaceous feather

نشیمنگاه (یا نشستگاه) Perch

نشستن پرندگان {در یک نقطه به مدت کوتاه یا بلند}  Perching

دست آموز Pet

ابلق (پیسه) Pied

شیر کبوتر Pigeon milk

یکدست (ساده) Plain

پوشش (پروبال) Plumage

پرشناسی Plumology

شیرجه زدن Plunge

گونه چندنماد (گونه دارای چند زیرگونه) Polytypic species

کُرک پرِ پودری Powder down feather

جوجه زودرس Precocial nestling

پرآرایی Preening

پیش شست Prehallux

شاهپراولیها Primaries

رسیدن شاهپراولیها به دُم {در زمان استراحت} Primaries exceeding tail (at rest)

لکه پای شاهپراولیها Primary base patch

پوشپرهای شاهپراولیها Primary coverts

بیرون زدگی شاهپراولیها Primary projection

{بیرون زدگی شاهپراولی ها از لبه شاهپردومی ها و شاهپرسومی ها در حالت نشسته}

نوک شاهپراولی ها Primary tip

پنجره شاهپراولی ها Primary window

پوستِ پرزا Pteryla

جوجه (جوجه ها) Pullus (pulli)

مردمک Pupil

قلم (خامه) پر Quill

ساقه پر Rachis

نایاب Rare

پشتِ سر Rear

بازشناسی (تمییز دادن) Recognition

بهبود Recovery

پخش صدا Recall

ثبت کردن (فعل) Record (v.)

ثبت (رکورد) (اسم) Record (n.)

شاهپرهای دُم Rectrices

خمیده به بالا Recurved

برون افکندن (بالا آوردن) Regurgitate

برون افکنی Regurgitation

رهاسازی Release

پرهای پروازی Remiges

دربرگیرنده شاهپراولی ها، شاهپردومی ها و شاهپرسومی ها

Including primaries, secondaries, tertials

یادآور Reminiscent

ماندگار (مقیم) Resident

کنار دهان Rictal

موپر کنار دهان  Rictal bristle

خال کنار دهان (در بوچانگاها) Rictal spot (in Drongos)

دور، کناره Rim

حلقه Ring

حلقه گذاری Ringing

بازیابی حلقه Ringing recovery

آیین Ritual

جایگاه استراحتگاه گروهی (جایگاه شبگذرانی و شب مانی) Roosting site

پر افراشته (پر سیخ شده) Rouse

یال Ruff

دُمگاه Rump

لکه دُمگاه Rump patch

زنگاری Rusty

شاهپردومی شماره 1، 2، 3، ... S1,2,3, …

زینچه Saddle

چینش پولک دار (در پوشپرها) Scaling

پرندگان گریخته (فراری) از قفس Scaped birds

کمان شانه ای Scapular crescent

پرهای شانه ای {پرهای میان بال و بدن} Scapulars

کمیاب Scarce

لاشه خوار Scavenger

به هم ریختگی رنگی Schizochroism

شاهپردومی ها Secondaries

پنجره شاهپردومی ها Secondary panel

نیم پر Semiplume

جداسازی (تفکیک) Separation

جنس (نر، ماده و نابالغ) Sex

تعیین جنس {نر، ماده و نابالغ} Sexing

دوریختی جنسی Sexual dimorphism

سایه نگاره پرندگان (در طراحی پرندگان) Shadow bird image

 محور پر (قلم (خامه) پر+ ساقه پر)Shaft

پا (زانو تا مچ) Shank

درخشان Shining

کوتاه بالان (زردچشمان مانند بازها) Shortwings

شانه Shoulder

ضد نور (حالت یا نگاره در عکاسی) Silhouette

سایه رُخ Silhouette

لاغر {برای جثه}، نازک {برای نوک} Slim

نوک آویز Snood

بال اوج گیری Soar, Soaring

آواز Song

کفچه ای Spatulate (Spoon-shaped)

گونه Species

آیینه بالی {دراردک ها} Speculum

خمیدگی ابرویی Split supercilium

خالدار Spotted

چینش خالدار {در روتنه} Spotting (on upperparts)

دُم بازشده Spread tail

مهمیز، سیخک (در پشت پا یا در بال) Spur

دُم چهارگوش Square-tipped tail

اُتراقگاه مهاجرتی Staging areas

شیرجه (در شاهین ها) Stoop

ایستگاه مهاجرتی Stopover

چینش رگه ها Streaking

رگه ها Streaks

نوار طولی Stripe

نیمه بالغ {در پرندگان دارای سن بلوغ چندین سال} Subadult

کم­مایه (در رنگ) Subdued

نوار زیرِسبیل Submoustachial stripe

زیرگونه Subspecies

نوار زیرِپایانی Subterminal band

کم مایه (بی جان) Subdued

مهاجر (کوچنده) تابستانه Summer migrant

پوشش (پروبال) تابستانه Summer plumage

آفتاب گیری (حمام آفتاب) Sun-bathing (Sunning)

آفتاب گیری (حمام آفتاب) Sunning

نوار ابرو(یی) Supercilium

قطره نوارابرو Supercilium drop

لبۀ (ستیغ) فراچشم Supraorbital ridges

نواربالای چشم تا نوک Supraloral stripe

شیرجه آرام به پایین Swooping down

ماهیچه سوتک Syringal muscle

سوتک Syrinx

نشانه Tag

نشانه گذاری Tagging

دُم Tail

نوار دُمی Tail band

شکاف دُم Tail-dipping

لبه دم Tail tip

پنجه درپنجه انداختن Talon-grappling

چنگال ها، پنجه Talons

سیخک پا Tarsal spur

قلم پا (تارسوس) Tarsus

دوقلونامی (نام های علمی) Tautonym

پوشپر (پوشپرها) Tectrix (Tectrices)

نوار پایانی {در دُم یا بال} Terminal band

قلمرو (گستره) Territory

شاهپرسومی ها {در پرندگانی مانند اردک ها} Tertials

ران Thigh

پلک سوم Third eyelid

گلو Throat

ساق پا Tibia

تیک دار (طرح پوشش) Ticking

ته رنگ (سایه رنگ) Tinge

تُکِ منقار (سرِ نوک) Tip of bill

گیس پر Tippet

انگشت پا  Toe

لبه کناری منقار Tomium (Tomia)

سراسرپرده (پنجۀ تمام‌پرده) Totipalmate

نای Trachea

لبه پسین بال Trailing edge of wing

سه نامی Trionym

شلوار یا شلوارک Trousers

شلوار (پرهای بلند روی ساق و قلم پا در عقاب ها) و

شلوارک (پرهای بلند روی ساق پا در سنقرها، سارگپه ها و بازها)

دسته پرهای دم Tuft tail feathers

کاکل پرها (پرهای کاکل مانند) Tufted feathers

کاکل پرهای دمگاه Tufted rump feathers

پرنده جو Twitcher

نمادین (نمونه ای)Typic

شکل نمادین، شکل نمونه وار Typical form

نامعمول Uncommon

زیرتنه، بخش های زیرین بدن Underparts

زیرِدُم Undertail

پوشپرهای زیرِدُم Undertail coverts

زیرِبال (بخش زیرین بال) Underwing

نیم نوک بالا، فرانوک Upper mandible

روتنه، بخش های رویی بدن Upperparts

رودُم، روی شاهپرهای دُم Uppertail

پوشپرهای روی دُم Uppertail coverts

روبال (بخش رویی بال) Upperwing

سرگردان Vagrant

پهنه پر Vane

زیردُم Vent

شکمی Ventral

راه راه کرمیVermiculated

موپَر Vibrissae

آواسازی (دربرگیرنده صداها، آواها و آوازها)Vocalization (including calls & songs)

آوای پرندگان Voice

رنگ شُسته Washed

آب تنی (حمام آب) Water bathing

غبغبک (پوستِ رُخ) Wattle

پرده انگشتان پا Web

پای پرده دار {پرده پوستی کامل بین انگشتان} Webbed foot

لکه سفید پای شاهپراولیها White patch at base of primaries

لکه سفید شاهپراولیها White primary flash

نوار بالی Wing bar

فرمولِ بالی Wing formula

چینش خطدار بال (زیر بال) Wing lining

سرِ بال Wing tip

بال زدن Wingbeat

گستردگی بال ها Wingspan

پوشش (پروبال) زمستانه Winter plumage

مهاجر (کوچنده) زمستانه Winter migrant

مهاجر (کوچنده) زمستانگذران Wintering migrant

پوشش کهنه Worn plumage

مچ Wrist

ویرگول مچی Wrist comma

زردگرایی Xanthism (Xanthrochromism)

خمیازه کشیدن Yawning

جوان Young

 

---

 

 

گوناگونی اردک ها Types of ducks

مرغابی های روآبچر، اردک های شیرجه زن (غواص) و اردک های نوک‌اره‌ای (ماهی خوار)

Dabbling (Puddle) ducks, Diving ducks, Saw-billed ducks

 

 

گوناگونی رنگ ها Types of colour

درخشان، تابان (براق)، رنگین کمانی، روشن، گرم، سرد، تیره (پُررنگ)، روشن (کم رنگ)، مات، مایل به رنگ ...(...فام)، پخشیده، کم رنگ (رقیق)، روشن/کم رنگ، کم مایه (بی جان)، ته مایه، رنگ پریده، رنگِ شسته، ته رنگ (سایه رنگ)، رنگ رفته، تازه و کهنه

Shining, Glossy, Iridecence, Bright, Warm, Cool, Dark, Light, Dull, Diluted, Pale/Pallid, Subdued, Hint, Faded, Washed, Tinge, Faint, Fresh, Worn

 

 

گوناگونی نوک در پرندگان Types of bill in birds

راست (مستقیم)، سوزن مانند، کلفت، خنجرمانند، خمیده به بالا، خمیده به پایین، کج، قلاب دار، مخروطی، اسکنه مانند، پهن، کفچه ای و نوک قیچی

Straight, Needle, Stout, Dagger-shaped, Recurved, Decurved, Bent, Hooked, Cone-shaped, Chisel-like, Flat, Spatulate (Spoon-shaped) & Crossbill

 

 

گوناگونی انگشت‌آرایی پا Types of toe arrangement

انگشت‌چرخشی (آزادانگشتی)، جداانگشتی، چسبیده‌انگشتی، جورجفت‌انگشتی (1 و2 در پشت پا) و ناجورجفت‌انگشتی (1و4 در پشت پا)

Pamprodactyl, Anisodactyl, Syndactyl, Zygodactyl & Heterodactyl

 

گوناگونی پرده بین انگشتی پا Types of interdigit webbing

پنجۀ پرده دار، پنجۀ تمام‌پرده (سراسرپرده)، پنجۀ نیم پرده، انگشت پره‌ای

Palmate, Totipalmate, Semipalmate, Lobbed

 

حواس پنجگانه Five senses

بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی (لامسه)

Sight, Hearing, Taste, Smell & Touch

 

 

گوناگونی شکل آشیانه Types of nest  form

بی آشیان، خراشیده، کپه ای، تاقچه ای، سوراخ/ شکاف، گودالی (کاویده)، دالانی، شناور، گِلی، پهن، بشقابی، فنجانی، گنبدی، گوی مانند و آویزان

No nest, Scrape, Mound, Ledge, Hole, Cavity, Burrow, Floating, Mud, Platform, Plate, Cup, Dome, Sphere & Pendant

 

 

گوناگونی بهره برداری آشیانه Types of nest using

پویا (فعال)، ناپویا (غیرفعال)، ساخته شده، بازسازی شده، جاگیرشده (اشغال شده)، رهاشده، خالی و کهنه

Active, Inactive, Built, Reused, Occupied, Unused, Empty & Old

 

 

گوناگونی شکل تخم Types of egg shape

بیضی، نیم بیضی، تخم مرغی، گلابی شکل، کروی، دوسویه

Elliptical, Subelliptical, Oval, Pyriform, Spherical & Biconical

 

 

گوناگونی گروه در پرندگان Types of bird groups

(گله، دسته، گروه، فوج، انجمن، کلونی)

(flock, party, group/company, murmuration, parliament, colony)

 

 

گوناگونی فراوانی Types of Abundance

(فراوان، رایج (معمول)، نیمه رایج (به نسبت معمول)، کم رایج (گهگاهی)، کمیاب (نارایج)، نایاب)

(Abundant, Common, Fairly common (Frequent), Ocasional, Scarce (uncommon), rare)

 

 

گوناگونی وضعیت Types of Status

(بوم زاد، بومی، ماندگار (مقیم)، زادآور (جوجه آور)، تابستان گذران، زمستان گذران، گذری (عبوری) {در بهار یا پاییز}، سرگردان)

(endemic, native, resident, breeder, non-breeder, passage, wintering, vagrant)

 

 

گوناگونی گونه های مهاجر Types of migrant species

(تابستانه، زمستانه، گذری (عبوری)، بخشی (مقطعی)، برد بلند، برد کوتاه، عمودی و ارتفاعی)

(summer, winter, passage, partial, Long distance, Short distance, Vertical & altitudinal)

 

 

گوناگونی مهاجرت (کوچ) Types of migration

(رفت و برگشتی، دیرین جایی (سگ­پایی)، پرش قورباغه ای، زنجیره­ای، کانونی (دگرجا-همجایی)، سرگردان، پیش مهاجرتی، لُجّه ای)

(Loop, Dog-leg, Leap-frog, Chain, Telescopic, Vagrant, Premigratory, Pelagic)

 

 

رده بندی فهرست سرخ جهانی Categories of IUCN Redlist

ارزیابی نشده، کمبود داده، کمترین نگرانی، نزدیک تهدید، آسیب پذیر، در خطر انقراض، در بحران انقراض، منقرض شده در طبیعت، منقرض شده

Not Evaluated, Data Deficient, Least Concern, Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered, Extinct in the Wild and Extinct

 

-----

 

سپاس گزاری

بدین وسیله از همکاری بدون چشم ‍داشت دوستان و سروران گرامی زیر سپاس­گزاری می شود: علی ادهمی میرحسینی، آرش حبیبی آزاد، محمد توحیدی فر، حسین محمودیان، سعید گله داری، جواد خالق زاده آهنگر، عباس عاشوری و امیرمهدی ابراهیمی.

 

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی