کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 10 خرداد 1399

Last updated: 30 May 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 382 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 382 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 23. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 24. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 25. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 26. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 27. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 28. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 35. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 36. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 44. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 45. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 46. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 55. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن
 56. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 57. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 58. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 59. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 60. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 61. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 62. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 63. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 64. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 65. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 66. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 67. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 68. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 69. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 70. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 71. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 72. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 73. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 74. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 75. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی
 76. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 77. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 78. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 79. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 80. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 81. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 82. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 83. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 84. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 85. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 86. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 87. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 88. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 89. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 90. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 91. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 92. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 93. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 94. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 95. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 96. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 97. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 98. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 99. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 100. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 101. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 102. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 103. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 104. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 105. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 106. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 107. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 108. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 109. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 110. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 111. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 112. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 113. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 114. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 115. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 116. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 117. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 118. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 119. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 120. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 121. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 122. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 123. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 124. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 125. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 126. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 127. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 128. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 129. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 130. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 131. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 132. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 133. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 134. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 135. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 136. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 137. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 138. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 139. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی
 140. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 141. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 142. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 143. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 144. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 145. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 146. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 147. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 148. Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 149. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 150. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 151. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 152. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 153. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 154. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 155. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 156. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 157. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 158. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید
 159. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 160. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 161. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 162. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 163. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 164. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 165. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 166. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 167. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 168. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 169. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 170. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 171. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 172. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 173. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 174. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 175. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 176. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 177. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 178. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 179. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 180. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 181. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 182. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 183. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 184. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 185. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 186. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 187. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 188. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 189. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 190. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 191. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 192. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 193. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 194. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 195. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 196. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 197. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 198. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 199. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 200. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 201. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 202. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 203. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 204. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 205. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 206. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 207. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 208. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 209. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 210. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 211. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 212. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 213. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین بحری
 214. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 215. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 216. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 217. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 218. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 219. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 220. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 221. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 222. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 223. [Steppe Grey] Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 224. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 225. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 226. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 227. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 228. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 229. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 230. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 231. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 232. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 233. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 234. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 235. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 236. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 237. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 238. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 239. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 240. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 241. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 242. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 243. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 244. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 245. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 246. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 247. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 248. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 249. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 250. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 251. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 252. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 253. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 254. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 255. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 256. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 257. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 258. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 259. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 260. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 261. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 262. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 263. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 264. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 265. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 266. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 267. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 268. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 269. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی
 270. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 271. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 272. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 273. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 274. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 275. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 276. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 277. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 278. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 279. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 280. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 281. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 282. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 283. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 284. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 285. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 286. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 287. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 288. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 289. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 290. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 291. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 292. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 293. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 294. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 295. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 296. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 297. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 298. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 299. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 300. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 301. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 302. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 303. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 304. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 305. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 306. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 307. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 308. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 309. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 310. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 311. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 312. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 313. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 314. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 315. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)
 316. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 317. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 318. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 319. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 320. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 321. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 322. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 323. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 324. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 325. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 326. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 327. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 328. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 329. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 330. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 331. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 332. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 333. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 334. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 335. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 336. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 337. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 338. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 339. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 340. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 341. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 342. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 343. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 344. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 345. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 346. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 347. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 348. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 349. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 350. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 351. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 352. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 353. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 354. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 355. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 356. Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز
 357. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 358. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 359. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 360. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 361. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 362. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 363. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 364. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 365. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 366. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 367. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 368. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)
 369. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 370. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 371. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 372. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 373. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 374. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 375. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 376. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 377. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 378. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 379. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 380. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 381. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 382. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 383. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی