کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 20 بهمن 1398

Last updated: 9 February 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 379 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 379 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 22. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 23. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 25. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 26. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 33. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 34. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 35. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 36. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 37. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 38. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 39. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 40. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 41. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 42. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 43. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 44. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 45. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 46. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 47. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 48. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 49. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 50. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 51. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 52. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 53. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 54. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن
 55. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 56. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 57. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 58. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 59. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 60. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 61. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 62. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 63. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 64. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 65. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 66. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 67. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 68. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 69. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 70. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 71. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 72. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 73. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 74. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی
 75. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 76. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 77. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 78. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 79. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 80. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 81. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 82. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 83. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 84. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 85. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 86. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 87. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 88. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 89. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 90. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 91. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 92. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 93. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 94. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 95. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 96. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 97. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 98. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 99. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 100. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 101. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 102. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 103. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 104. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 105. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 106. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 107. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 108. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 109. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 110. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 111. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 112. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 113. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 114. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 115. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 116. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 117. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 118. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 119. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 120. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 121. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 122. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 123. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 124. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 125. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 126. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 127. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 128. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 129. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 130. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 131. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 132. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 133. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 134. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 135. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 136. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 137. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 138. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی
 139. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 140. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 141. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 142. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 143. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 144. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 145. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 146. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 147. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 148. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 149. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 150. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 151. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 152. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 153. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 154. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 155. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 156. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 157. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 158. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 159. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 160. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 161. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 162. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 163. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 164. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 165. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 166. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 167. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 168. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 169. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 170. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 171. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 172. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 173. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 174. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 175. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 176. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 177. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 178. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 179. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 180. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 181. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 182. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 183. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 184. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 185. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 186. Egyptian Nightjar Caprimulgus aeg