کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 11 تیر 1398

Last updated: 2 July 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 372 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 372 bird species of Khuzestan province

 

1.       Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.       Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.       Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.       Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.       Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

8.       Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

9.       Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

10.   Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

11.   Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

12.   Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

13.   Northern Pintail Anas acuta فیلوش

14.   Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

15.   Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

16.   Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

17.   Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

18.   Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

19.   Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

20.   Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

21.   Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

22.   White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

23.   Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

24.   Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

25.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

26.   Black Francolin Francolinus francolinus دراج

27.   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

28.   Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

29.   Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

30.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

31.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

32.   Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

33.   White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

34.   African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

35.   Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

36.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

37.   Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

38.   Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

39.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

40.   Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

41.   Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

42.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

43.   Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

44.   Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

45.   Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.   Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.   Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

49.   Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

50.   Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

51.   Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

52.   Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.   African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

54.   Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

55.   Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

56.   Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

57.   Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

58.   European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی

59.   Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

60.   Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

61.   Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

62.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

63.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

64.   Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

65.   Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

66.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

67.   Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

68.   Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

69.   Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

70.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

71.   Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

72.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی

73.   Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

74.   Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

75.   Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

76.   Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

77.   Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

78.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

79.   Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

80.   Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

81.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

82.   Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

83.   Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

84.   Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

85.   Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

86.   Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

87.   Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

88.   Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

89.   Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

90.   Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

91.   Common Crane Grus grus درنای معمولی

92.   Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

93.   Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

94.   Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

95.   Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

96.   Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

97.   Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

98.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

99.   Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

100.  Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

101.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

102.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

103.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

104.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

105.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

106.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

107.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

108.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

109.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

110.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

111.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

112.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

113.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

114.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

115.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

116.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

117.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

118.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

119.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

120.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

121.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

122.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

123.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

124.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

125.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

126.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

127.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

128.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

129.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

130.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

131.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

132.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

133.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

134.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

135.  Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

136.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

137.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

138.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

139.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

140.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

141.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

142.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

143.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

144.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

145.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

146.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

147.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

148.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

149.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

150.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

151.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

152.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

153.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

154.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

155.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

156.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

157.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

158.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

159.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

160.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

161.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

162.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

163.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

164.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

165.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

166.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

167.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

168.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

169.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

170.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

171.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

172.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

173.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

174.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

175.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

176.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

177.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

178.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

179.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

180.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

181.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

182.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

183.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

184.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

185.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

186.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

187.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

188.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

189.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

190.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

191.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

192.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

193.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

194.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

195.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

196.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

197.  Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک

198.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

199.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

200.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

201.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

202.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

203.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

204.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

205.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

206.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

207.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

208.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

209.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

210.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

211.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

212.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

213.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

214.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

215.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

216.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

217.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

218.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

219.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

220.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

221.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

222.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

223.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

224.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

225.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

226.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

227.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

228.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

229.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

230.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

231.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

232.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

233.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

234.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

235.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

236.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

237.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

238.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

239.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

240.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه

241.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

242.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

243.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

244.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

245.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

246.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

247.  Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی

248.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

249.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

250.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

251.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

252.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

253.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

254.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

255.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

256.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

257.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

258.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

259.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم

260.  Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

261.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

262.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

263.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

264.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

265.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

266.  Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی

267.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

268.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

269.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

270.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

271.  River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای

272.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

273.  Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

274.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

275.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

276.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

277.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

278.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

279.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

280.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

281.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

282.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

283.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

284.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

285.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

286.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

287.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

288.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

289.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

290.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

291.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

292.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

293.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

294.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

295.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

296.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

297.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

298.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

299.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

300.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

301.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

302.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

303.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

304.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

305.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

306.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

307.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

308.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

309.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

310.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

311.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

312.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

313.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

314.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

315.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

316.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

317.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

318.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

319.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

320.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

321.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

322.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

323.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

324.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

325.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

326.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

327.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

328.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

329.  White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

330.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

331.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

332.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

333.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

334.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

335.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

336.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

337.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

338.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

339.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

340.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

341.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

342.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

343.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

344.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

345.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

346.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

347.  Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز

348.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

349.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

350.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

351.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

352.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

353.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

354.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

355.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

356.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

357.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

358.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)

359.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

360.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

361.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

362.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

363.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

364.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

365.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

366.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

367.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

368.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

369.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

370.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

371.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

372.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------