کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خوزستان

Checklist of the wild birds of Khuzestan province

 

گردآوری: رضا نیک‌فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 16 شهریور 1400

Last updated: 7 September 2021

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 302 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 393 گونه از پرندگان استان خوزستان آمده است.

List of 393 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 23. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 24. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس کاکلی
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 32. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 36. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 37. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 38. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 39. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 40. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 41. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 42. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 43. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 44. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 45. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 46. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 47. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 48. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 49. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 50. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 51. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 52. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 53. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 54. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 55. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 56. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 57. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 58. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 59. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 60. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 61. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 62. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 63. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 64. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 65. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 66. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 67. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 68. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 69. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 70. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل (غول وِکا)
 71. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 72. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 73. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 74. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 75. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 76. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 77. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 78. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 79. African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی
 80. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 81. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 82. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 83. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 84. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 85. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 86. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 87. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 88. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 89. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 90. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 91. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 92. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 93. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 94. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 95. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 96. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 97. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 98. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 99. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 100. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 101. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 102. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 103. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 104. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 105. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 106. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 107. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 108. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 109. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 110. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 111. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 112. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 113. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 114. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 115. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 116. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 117. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 118. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 119. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 120. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 121. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 122. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 123. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 124. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 125. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 126. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 127. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 128. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 129. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 130. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 131. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 132. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 133. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول خاوری
 134. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 135. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 136. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 137. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 138. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 139. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 140. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 141. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 142. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 8. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 9. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید
 10. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 11. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 12. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 16. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 17. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 18. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 19. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 20. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 21. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 22. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 23. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 24. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 25. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 26. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 27. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 28. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 29. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 30. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 31. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 32. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 33. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 34. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 35. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 36. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 37. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 38. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 39. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 40. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 41. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 42. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 6. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 7. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 8. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 9. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 10. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 11. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 12. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 13. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 14. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 15. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 16. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 17. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 18. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 19. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 20. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 21. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 22. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 23. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 24. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 25. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 26. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 27. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 28. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 29. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 30. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 31. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 32. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 5. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 6. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 • Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus کلاغ میان رودان
 1. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population, Exotic

 1. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 2. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 3. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 4. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 5. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 6. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 7. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 8. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 9. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 10. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 11. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 12. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 13. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 14. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 15. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 16. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 17. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 18. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 19. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 27. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 30. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 31. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی خاوری
 32. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 33. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 34. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 35. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 36. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 37. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 38. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 39. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی
 40. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 41. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 42. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 43. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 44. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 45. Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 46. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 47. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 48. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 49. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 50. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 51. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 52. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 53. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 54. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 55. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 56. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 57. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 58. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 59. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 60. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 61. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 62. Hume’s Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 63. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 64. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 65. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 66. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 67. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی
 68. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 69. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 70. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 71. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 72. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 73. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 74. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 75. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 76. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 77. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 78. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 79. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 80. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 81. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 82. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 83. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 84. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 85. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 86. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 87. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 88. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 89. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 90. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 91. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 92. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 93. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 94. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 95. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 96. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 97. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 98. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 99. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 100. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 101. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 102. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 103. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 104. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 105. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 106. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 107. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 108. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 109. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 110. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 111. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 112. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 113. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 114. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 115. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 116. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 117. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 118. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 119. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 120. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 121. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 122. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 123. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 124. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 125. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 126. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 • Yellow-headed {Yellow} Wagtail Motacilla flava lutea دم‌جنبانک زرد سرزرد
 1. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 2. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 3. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 4. Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز
 5. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 6. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 7. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 8. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 9. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 10. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 11. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 12. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 13. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 14. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 15. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 16. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی
 17. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 18. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 19. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 20. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 21. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 22. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد سرسیاه
 23. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 24. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 25. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 26. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 27. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 28. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 29. Striated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 30. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 31. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 32. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی