کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 20 آبان 1398

Last updated: 11 November 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 376 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 376 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 22. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 23. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 25. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 26. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 27. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 31. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 32. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 33. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 34. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 35. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 36. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 37. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 38. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 39. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 40. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 41. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 42. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 43. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 44. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 45. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 46. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 47. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 48. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 49. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 50. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 51. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 53. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن
 54. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 55. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 56. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 57. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 58. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 59. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 60. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 61. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 62. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 63. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 64. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 65. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 66. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 67. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 68. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 69. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 70. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 71. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 72. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 73. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی
 74. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 75. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 76. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 77. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 78. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 79. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 80. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 81. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 82. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 83. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 84. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 85. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 86. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 87. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 88. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 89. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 90. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 91. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 92. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 93. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 94. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 95. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 96. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 97. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 98. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 99. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 100. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 101. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 102. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 103. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 104. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 105. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 106. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 107. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 108. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 109. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 110. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 111. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 112. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 113. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 114. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 115. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 116. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 117. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 118. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 119. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 120. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 121. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 122. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 123. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 124. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 125. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 126. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 127. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 128. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 129. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 130. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 131. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 132. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 133. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 134. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 135. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 136. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی
 137. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 138. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 139. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 140. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 141. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 142. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 143. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 144. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 145. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 146. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 147. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 148. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 149. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 150. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 151. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 152. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 153. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 154. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 155. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 156. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 157. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 158. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 159. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 160. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 161. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 162. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 163. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 164. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 165. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 166. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 167. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 168. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 169. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 170. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 171. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 172. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 173. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 174. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 175. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 176. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 177. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 178. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 179. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 180. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 181. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 182. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 183. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 184. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 185. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 186. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 187. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 188. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 189. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 190. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 191. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 192. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 193. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 194. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 195. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 196. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 197. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 198. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 199. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 200. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 201. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 202. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 203. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 204. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 205. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 206. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 207. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 208. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 209. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 210. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 211. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 212. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 213. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 214. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 215. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 216. Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی
 217. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 218. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 219. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 220. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 221. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 222. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 223. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 224. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 225. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 226. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 227. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 228. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 229. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 230. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 231. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 232. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 233. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 234. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 235. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 236. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 237. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 238. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 239. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 240. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 241. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 242. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 243. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه
 244. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 245. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 246. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)
 247. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 248. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 249. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 250. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 251. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 252. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 253. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 254. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 255. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 256. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 257. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 258. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 259. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 260. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 261. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 262. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم
 263. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی
 264. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 265. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 266. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 267. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 268. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 269. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 270. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 271. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 272. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 273. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 274. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 275. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 276. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 277. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 278. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)
 279. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 280. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 281. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 282. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 283. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 284. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 285. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 286. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 287. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 288. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 289. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 290. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 291. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 292. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 293. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 294. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 295. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 296. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 297. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 298. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 299. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 300. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 301. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 302. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 303. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 304. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 305. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 306. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 307. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 308. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 309. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)
 310. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 311. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 312. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 313. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 314. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 315. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 316. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 317. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 318. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 319. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 320. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 321. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 322. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 323. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 324. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 325. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 326. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 327. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 328. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 329. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 330. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 331. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 332. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 333. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 334. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 335. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 336. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 337. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 338. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 339. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 340. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 341. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 342. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 343. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 344. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 345. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 346. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 347. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 348. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 349. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 350. Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز
 351. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 352. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 353. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 354. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 355. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 356. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 357. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 358. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 359. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 360. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 361. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 362. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)
 363. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 364. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 365. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 366. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 367. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 368. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 369. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 370. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 371. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 372. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 373. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 374. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 375. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 376. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی