کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 25 مرداد 1397

Last updated: 16 August 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 346 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 346 bird species of Khuzestan province

 

1.       Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.       Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.       Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.       Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.       Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

8.       Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

9.       Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

10.   Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

11.   Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

12.   Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

13.   Northern Pintail Anas acuta فیلوش

14.   Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

15.   Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

16.   Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

17.   Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

18.   Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

19.   Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

20.   Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

21.   Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

22.   Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

23.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

24.   Black Francolin Francolinus francolinus دراج

25.   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

26.   Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

27.   Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

28.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

29.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

30.   Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

31.   White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

32.   African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

33.   Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

34.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

35.   Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

36.   Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

37.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

38.   Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

39.   Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

40.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

41.   Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

42.   Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

43.   Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

44.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

45.   Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

46.   Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

47.   Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

48.   Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

49.   Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

50.   Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

51.   African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

52.   Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

53.   Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

54.   Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

55.   Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

56.   European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

57.   Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه تاجدار

58.   Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

59.   Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

60.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

61.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

62.   Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

63.   Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

64.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

65.   Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

66.   Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

67.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

68.   Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

69.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی

70.   Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

71.   Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

72.   Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

73.   Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

74.   Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

75.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

76.   Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

77.   Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

78.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

79.   Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

80.   Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

81.   Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

82.   Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

83.   Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

84.   Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

85.   Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

86.   Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

87.   Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

88.   Common Crane Grus grus درنای معمولی

89.   Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

90.   Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

91.   Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

92.   Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

93.   Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

94.   Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

95.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

96.   Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

97.   Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

98.   White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

99.   Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

100.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

101.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

102.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

103.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

104.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

105.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

106.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

107.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

108.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

109.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

110.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

111.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

112.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

113.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

114.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

115.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

116.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

117.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

118.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

119.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

120.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

121.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

122.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

123.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

124.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

125.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

126.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

127.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

128.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

129.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

130.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

131.  Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

132.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

133.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

134.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

135.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

136.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

137.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

138.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

139.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

140.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

141.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

142.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

143.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

144.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

145.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

146.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

147.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

148.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

149.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

150.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

151.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

152.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

153.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

154.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

155.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

156.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

157.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

158.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

159.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

160.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

161.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

162.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

163.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

164.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

165.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

166.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

167.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

168.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

169.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

170.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

171.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

172.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

173.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

174.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

175.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

176.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

177.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

178.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

179.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

180.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

181.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

182.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

183.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

184.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

185.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

186.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

187.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

188.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

189.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

190.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

191.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

192.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

193.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

194.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

195.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

196.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

197.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

198.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

199.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

200.  Red-tailed Shrike (Turkestan Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

201.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

202.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

203.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

204.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

205.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

206.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

207.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

208.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

209.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

210.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

211.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

212.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

213.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

214.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

215.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

216.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

217.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

218.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

219.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

220.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

221.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

222.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

223.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

224.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

225.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

226.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

227.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه

228.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

229.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

230.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

231.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

232.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

233.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

234.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

235.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

236.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

237.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

238.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

239.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

240.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

241.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

242.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

243.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

244.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم

245.  Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

246.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

247.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

248.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

249.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

250.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

251.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

252.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

253.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

254.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

255.  Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

256.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

257.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

258.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

259.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

260.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

261.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

262.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

263.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

264.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

265.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

266.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

267.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

268.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

269.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

270.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

271.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

272.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

273.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

274.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

275.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

276.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

277.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

278.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

279.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

280.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

281.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

282.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

283.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

284.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

285.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

286.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

287.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

288.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

289.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

290.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

291.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

292.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

293.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

294.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

295.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

296.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

297.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

298.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

299.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

300.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

301.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

302.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

303.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

304.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

305.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

306.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

307.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

308.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

309.  White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

310.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

311.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

312.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

313.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

314.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

315.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

316.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

317.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

318.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

319.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

320.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

321.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

322.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

323.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

324.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

325.  Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز

326.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

327.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

328.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

329.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

330.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

331.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

332.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

333.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

334.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

335.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

336.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

337.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

338.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

339.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

340.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

341.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

342.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

343.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

344.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

345.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

346.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------