کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 15 فروردین 1399

Last updated: 3 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 380 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 380 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)
 23. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 24. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 25. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 26. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 27. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 28. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 35. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 36. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 44. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 45. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 46. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 55. African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن
 56. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 57. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 58. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 59. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 60. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 61. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 62. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 63. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 64. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 65. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 66. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 67. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 68. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 69. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 70. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 71. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 72. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 73. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 74. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 75. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی
 76. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 77. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 78. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 79. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 80. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 81. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 82. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 83. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 84. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 85. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 86. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 87. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 88. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 89. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 90. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 91. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 92. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 93. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 94. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 95. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 96. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 97. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 98. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 99. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 100. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 101. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 102. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 103. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 104. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 105. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 106. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 107. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 108. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 109. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 110. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 111. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 112. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 113. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 114. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 115. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 116. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 117. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 118. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 119. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 120. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 121. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 122. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 123. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 124. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 125. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 126. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 127. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 128. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 129. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 130. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 131. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 132. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 133. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 134. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 135. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 136. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 137. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 138. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 139. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی
 140. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 141. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 142. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 143. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 144. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 145. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 146. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 147. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 148. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 149. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 150. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 151. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 152. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 153. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 154. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 155. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 156. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 157. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 158. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 159. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 160. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 161. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 162. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 163. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 164. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 165. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 166. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 167. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 168. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 169. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 170. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 171. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 172. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 173. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 174. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 175. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 176. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 177. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 178. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 179. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 180. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 181. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 182. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 183. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 184. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 185. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 186. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 187. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 188. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 189. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 190. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 191. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 192. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 193. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 194. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 195. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 196. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 197. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 198. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 199. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 200. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 201. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 202. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 203. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 204. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 205. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 206. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 207. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 208. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 209. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 210. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 211. Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری
 212. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 213. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 214. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 215. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 216. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 217. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 218. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 219. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 220. [Steppe Grey] Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 221. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 222. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 223. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 224. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 225. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 226. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 227. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 228. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 229. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 230. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 231. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 232. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 233. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 234. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 235. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 236. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 237. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 238. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 239. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 240. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 241. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 242. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 243. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 244. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 245. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 246. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه
 247. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 248. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 249. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)
 250. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 251. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 252. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 253. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 254. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 255. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 256. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 257. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 258. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 259. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 260. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 261. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 262. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 263. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 264. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 265. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم
 266. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی
 267. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 268. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 269. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 270. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 271. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 272. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 273. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 274. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 275. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 276. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 277. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 278. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 279. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 280. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 281. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)
 282. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 283. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 284. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 285. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 286. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 287. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 288. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 289. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 290. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 291. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 292. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 293. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 294. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 295. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 296. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 297. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 298. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 299. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 300. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 301. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 302. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 303. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 304. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 305. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 306. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 307. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 308. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 309. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 310. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 311. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 312. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)
 313. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 314. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 315. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 316. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 317. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 318. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 319. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 320. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 321. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 322. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 323. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 324. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 325. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 326. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 327. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 328. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 329. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 330. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 331. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 332. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 333. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 334. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 335. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 336. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 337. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 338. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 339. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 340. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 341. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 342. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 343. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 344. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 345. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 346. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 347. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 348. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 349. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 350. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 351. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 352. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 353. Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز
 354. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 355. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 356. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 357. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 358. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 359. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 360. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 361. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 362. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 363. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 364. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 365. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)
 366. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 367. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 368. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 369. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 370. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 371. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 372. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 373. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 374. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 375. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 376. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 377. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 378. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 379. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 380. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی