کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 23 بهمن 1397

Last updated: 12 February 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 360 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 360 bird species of Khuzestan province

 

1.       Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.       Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.       Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.       Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

5.       Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ

6.       Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک

7.       Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

8.       Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

9.       Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

10.   Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

11.   Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

12.   Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

13.   Northern Pintail Anas acuta فیلوش

14.   Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

15.   Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

16.   Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

17.   Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

18.   Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

19.   Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

20.   Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

21.   Common Goldeneye Bucephala clangula اردک گونه‌سفید (چشم‌طلایی)

22.   White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

23.   Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری

24.   Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

25.   See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

26.   Black Francolin Francolinus francolinus دراج

27.   Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

28.   Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

29.   Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

30.   Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

31.   Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

32.   Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

33.   White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

34.   African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

35.   Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

36.   Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

37.   Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

38.   Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

39.   Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

40.   Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

41.   Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

42.   Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

43.   Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

44.   Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل

45.   Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

46.   Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

47.   Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

48.   Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

49.   Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

50.   Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

51.   Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

52.   Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.   African Darter Anhinga rufa باکلان مارگردن

54.   Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

55.   Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

56.   Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

57.   Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

58.   European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی

59.   Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه تاجدار

60.   Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

61.   Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

62.   Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

63.   Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

64.   Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

65.   Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

66.   Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

67.   Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

68.   Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

69.   Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

70.   Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

71.   Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی

72.   Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

73.   Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

74.   Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

75.   Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

76.   Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

77.   White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

78.   Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

79.   Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

80.   Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

81.   Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال

82.   Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

83.   Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

84.   Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

85.   Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

86.   Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

87.   Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

88.   Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

89.   Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

90.   Common Crane Grus grus درنای معمولی

91.   Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

92.   Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

93.   Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

94.   Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

95.   Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

96.   Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

97.   Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

98.   Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

99.   Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

100.  White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

101.  Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

102.  Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

103.  Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

104.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

105.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

106.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

107.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

108.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

109.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

110.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

111.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

112.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

113.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

114.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

115.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

116.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

117.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

118.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

119.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

120.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

121.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

122.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

123.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

124.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

125.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

126.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

127.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

128.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

129.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

130.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

131.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

132.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

133.  Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی

134.  Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

135.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

136.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

137.  Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک

138.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

139.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

140.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

141.  Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

142.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

143.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

144.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

145.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

146.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

147.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

148.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

149.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

150.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

151.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

152.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

153.  Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه

154.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

155.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

156.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

157.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

158.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

159.  Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه

160.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

161.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

162.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

163.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

164.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

165.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

166.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

167.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

168.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

169.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

170.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

171.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

172.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

173.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

174.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

175.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

176.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

177.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

178.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

179.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

180.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

181.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

182.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

183.  Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک

184.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

185.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

186.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

187.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

188.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

189.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

190.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

191.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

192.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

193.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

194.  Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ

195.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

196.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

197.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

198.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

199.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

200.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

201.  Peregrine Falcon Falco peregrinus بحری

202.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

203.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

204.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

205.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

206.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

207.  Red-tailed Shrike (Turkestan Shrike) Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

208.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

209.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

210.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

211.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

212.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

213.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

214.  Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری

215.  Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق

216.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

217.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

218.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

219.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

220.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

221.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

222.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

223.  Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه

224.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

225.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

226.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

227.  Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه

228.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

229.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

230.  Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی

231.  Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک

232.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

233.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

234.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

235.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه

236.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

237.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

238.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک کوچک (سینه‌خط‌دار)

239.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

240.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

241.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

242.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

243.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

244.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

245.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

246.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

247.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

248.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

249.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

250.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

251.  Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی

252.  Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد

253.  Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هوم

254.  Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک خوزی

255.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

256.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

257.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

258.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

259.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

260.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

261.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

262.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

263.  River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای

264.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

265.  Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری

266.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

267.  Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی تالابی (خوزی)

268.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

269.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

270.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

271.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

272.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

273.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

274.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

275.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

276.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

277.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

278.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

279.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

280.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

281.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

282.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

283.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

284.  Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی

285.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

286.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

287.  Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی

288.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

289.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

290.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

291.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

292.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

293.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

294.  Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار

295.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

296.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

297.  European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق (ابلق باختری)

298.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

299.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

300.  Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی

301.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

302.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

303.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

304.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

305.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

306.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

307.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

308.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

309.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

310.  Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی

311.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

312.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

313.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

314.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

315.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

316.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

317.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

318.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

319.  White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید

320.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

321.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

322.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

323.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

324.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

325.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

326.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

327.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

328.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

329.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

330.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

331.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

332.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

333.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

334.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

335.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

336.  Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز

337.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

338.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

339.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

340.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

341.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

342.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

343.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

344.  Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ

345.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

346.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

347.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)

348.  European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز

349.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

350.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

351.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

352.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

353.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

354.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

355.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

356.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

357.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

358.  Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی

359.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

360.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------