کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان خوزستان

Checklist of the wild birds of Khuzestan province

 

گردآوری: رضا نیک‌فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 24 بهمن 1402

Last updated: 13 February 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 302 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 403 گونه از پرندگان استان خوزستان آمده است.

List of 403 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 10. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 11. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 12. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 13. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 14. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 15. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 16. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 17. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 18. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 19. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 20. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 21. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 22. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 23. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی
 24. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس کاکلی
 25. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 26. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 27. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 28. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 29. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیاه
 30. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 31. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 32. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 33. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 34. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 35. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 36. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 37. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 38. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 39. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 40. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 41. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 42. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 43. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 44. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 45. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 46. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 47. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 48. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 49. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 50. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 51. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز
 52. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 53. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 54. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 55. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 56. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 57. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 58. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 59. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 60. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 62. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 63. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 64. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 65. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 66. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 67. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 68. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 69. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 70. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 71. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 72. European Golden Plover Pluvialis apricaria  سلیم طلایی اروپایی
 73. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 74. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 75. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 76. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 77. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 78. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 79. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 80. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 81. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 82. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 83. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 84. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 85. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 86. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 87. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 88. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 89. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 90. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 91. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 92. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 93. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 94. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 95. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 96. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 97. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 98. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 99. Pectoral Sandpiper Calidris melanotos تلیله سینه‌راه‌راه
 100. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 101. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 102. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 103. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 104. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 105. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 106. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 107. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 108. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول خاوری
 109. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 110. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 111. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 112. Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک
 113. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 114. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 115. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 116. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 117. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 8. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 9. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید
 10. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 11. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 12. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 16. Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتردریایی دودی
 17. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 18. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 19. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 20. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 21. Lesser Flamingo Phoeniconaias minor فلامینگوی کوچک
 22. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 23. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 24. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 25. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 26. African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی
 27. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 28. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 29. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 30. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 31. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 32. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 33. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 34. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 35. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 36. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 37. Goliath Heron Ardea goliath غول‌حواصیل (غول‌وِکا)
 38. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 39. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 40. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 41. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 42. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 43. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 44. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 48. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 49. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 50. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 51. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 52. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 53. Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)
 54. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 55. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 56. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 57. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 58. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 59. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 60. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 61. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 62. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 63. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 64. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 65. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 66. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 67. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 68. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 69. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 70. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 71. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپۀ چشم‌سفید
 72. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 73. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار
 6. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 7. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 8. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 9. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 10. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 11. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 12. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 13. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 14. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 15. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 16. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 17. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 18. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 19. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 20. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 21. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 22. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 23. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 24. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 25. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 26. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 27. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 28. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 29. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 30. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 31. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 32. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Siberian Falcon Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 5. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 6. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 • Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus کلاغ میان رودان
 1. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی کمیاب Species with Scare natural population, Exotic

 1. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 2. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 3. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 4. Sombre Tit Poecile lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 5. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 6. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 7. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 8. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 9. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 10. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 11. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 12. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 13. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 14. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 15. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 16. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 17. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 18. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 19. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Pale Sand Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 23. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 24. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 25. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 26. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 27. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 28. Streak-throated Swallow Petrochelidon fluvicola پرستوی گلوراه‌راه
 29. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 30. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 31. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 32. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 33. Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis سسک دمگاه‌زیتونی شرقی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 35. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 36. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 37. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 38. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 39. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 40. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 41. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 42. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی
 43. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 44. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 45. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 46. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 47. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 48. Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 49. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 50. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 51. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 52. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 53. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 54. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی
 55. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 56. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 57. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 58. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 59. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 60. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 61. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 62. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 63. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 64. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 65. Hume’s Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 66. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 67. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 68. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 69. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 70. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی
 71. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 72. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 73. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 74. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 75. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 76. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 77. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 78. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 79. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 80. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 81. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 82. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 83. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 84. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 85. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 86. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 87. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 88. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 89. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 90. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 91. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 92. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 93. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 94. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 95. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 96. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 97. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 98. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 99. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 100. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 101. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 102. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 103. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 104. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 105. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 106. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 107. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 108. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 109. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 110. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 111. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 112. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 113. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 114. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 115. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 116. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 117. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 118. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 119. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی
 120. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 121. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 122. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 123. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 124. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 125. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 126. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 127. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 128. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 129. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 130. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 • Yellow-headed {Yellow} Wagtail Motacilla flava lutea دم‌جنبانک زرد سرزرد
 1. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 2. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 3. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 4. Richard's Pipit Anthus richardi پپت بزرگ (پادراز)
 5. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 6. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 7. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت چمنزار
 8. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 9. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 10. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 11. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 12. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 13. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 14. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 15. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 16. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی
 17. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 18. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 19. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 20. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 21. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 22. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 23. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 24. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 25. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 26. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 27. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 28. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 29. Striated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 30. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 31. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 32. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی