کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان خوزستان

Checklist of the birds of Khuzestan province

 

تهیه و تنظیم: رضا نیک فلک و کرامت حافظی

By: Reza Nikfalak & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 5 آبان 1399

Last updated: 26 October 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 302 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 386 گونه از پرندگان استان خوزستان می باشد.

List of 386 bird species of Khuzestan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Mute Swan Cygnus olor قوی گنگ
 6. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 7. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 8. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 9. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 10. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 11. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 12. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 13. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 14. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 15. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 16. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 17. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 18. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 19. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 20. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 21. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 22. Common Goldeneye Bucephala clangula اردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 23. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 24. Caspian Snowcock Tetraogallus caspius کبک دری
 25. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 26. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 27. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 28. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 29. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 30. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 35. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 36. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس (ناز) آفریقایی
 37. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 38. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 39. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 40. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 41. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 42. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 43. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 44. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 45. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 46. Goliath Heron Ardea goliath غول حواصیل
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره قار) کوچک
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 55. African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی
 56. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 57. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 58. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 59. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 60. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی معمولی
 61. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 62. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 63. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 64. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 65. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 66. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 67. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 68. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 69. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 70. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 71. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 72. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 73. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 74. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 75. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی
 76. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 77. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 78. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 79. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 80. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 81. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 82. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 83. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 4. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 5. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 6. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 7. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 8. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 9. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 10. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 11. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 12. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 13. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 14. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 15. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 16. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 17. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 18. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 19. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 20. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)
 21. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 22. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 23. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 24. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 25. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 26. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 27. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 28. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 29. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 30. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 31. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 32. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 33. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 34. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 35. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 36. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 37. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 38. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 39. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 40. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 41. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 42. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 43. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 44. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 45. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 46. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 47. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 48. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 49. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 50. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 51. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 52. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 53. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 54. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 55. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 56. Oriental Pratincole Glareola maldivarum گلاریول شرقی
 57. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 58. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 59. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 60. Little Gull Hydrocoloeus (Larus) minutus کاکایی کوچک
 61. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 62. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 63. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 64. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 65. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشتسیاه} بالتیک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 8. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 9. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه سفید
 10. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 11. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 12. Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی سیاه
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 16. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 17. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 18. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 19. Stock Dove Columba oenas کبوتر کوهپایه
 20. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 21. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 22. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 23. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 24. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 25. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 26. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 27. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 28. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 29. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 30. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 31. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 32. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف (جغد) ماهی‌خوار
 33. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 34. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 35. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 36. Spotted Owlet Athene brama جغد کوچک خالدار (جنوبی)
 37. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 38. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 39. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 40. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 41. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 42. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 43. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 44. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 45. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 46. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 47. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 48. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 49. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 50. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 51. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 52. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 53. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 54. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 55. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 56. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius دارکوب سرسرخ
 57. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 58. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 59. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 60. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 61. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 62. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 63. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 64. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 65. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین
 • Siberian Falcon Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 2. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 3. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 4. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 5. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 6. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 7. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 8. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 • [Steppe Grey] Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 5. Eurasian Jay Garrulus glandarius جی‌جاق
 6. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 7. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 8. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 9. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 10. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 • Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus کلاغ میان رودان
 1. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 2. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 3. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 4. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubris چرخ‌ریسک سرسیاه
 5. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 6. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 7. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 8. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی سرسیاه
 9. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 10. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 11. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 12. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 13. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 14. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 15. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 16. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 17. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 18. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 19. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه کوتاه کوچک
 20. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 21. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 22. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 23. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 24. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 25. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 26. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 27. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 28. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 29. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 30. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 31. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 32. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی (قفقازی)
 33. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک
 34. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 35. Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus سسک ابروزرد
 36. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 37. Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis سسک نیزار خوزی
 38. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 39. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 40. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 41. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 42. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 43. Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 44. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 45. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 46. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 47. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 48. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 49. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی لیمویی (زرد)
 50. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی
 51. River Warbler Locustella fluviatilis سسک رودخانه‌ای
 52. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 53. Zitting Cisticola Cisticola juncidis سسک دم‌چتری
 54. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 55. Iraq Babbler Turdoides altirostris لیکوی خوزی (تالابی)
 56. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان (معمولی)
 57. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 58. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 59. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 60. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 61. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 62. Hume’s Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم (نقابدار هیوم)
 63. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 64. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 65. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 66. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 67. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 68. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 69. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 70. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 71. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 72. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 73. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 74. Ring Ouzel Turdus torquatus توکای طوقی
 75. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 76. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 77. Fieldfare Turdus pilaris توکای پشت‌بلوطی
 78. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 79. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 80. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 81. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 82. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 83. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 84. Thrush Nightingale Luscinia luscinia بلبل خالدار
 85. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 86. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 87. European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca مگس‌گیر ابلق اروپایی
 88. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق
 89. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 90. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 91. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 92. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 93. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 94. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 95. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 96. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 97. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 98. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 99. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 100. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 101. Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna چکچک کردی
 102. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 103. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 104. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 105. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 106. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 107. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 108. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 109. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 110. White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga چکچک سیاه سرسفید
 111. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 112. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 113. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 114. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 115. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 116. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 117. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 118. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 119. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 120. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 121. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 122. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 123. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 124. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 125. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 126. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 127. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 128. Richard's Pipit Anthus richardi پپت پادراز
 129. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 130. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 131. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت علفزار (صحرایی)
 132. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 133. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 134. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 135. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 136. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 137. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus سهره بال‌سرخ
 138. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 139. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 140. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی (سرخ)
 141. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 142. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 143. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 144. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 145. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 146. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 147. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 148. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 149. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 150. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 151. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 152. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 153. Rustic Bunting Emberiza rustica زردپره حنایی
 154. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 155. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی