کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۸۲ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در اواخر تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in mid-July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: 2 فرد (یک نر و یک ماده)

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: نر و ماده این گونه در فصل بهار و تابستان دو سال گذشته در تالابهای گندمان و چغاخور دیده شده اند.

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: 2 individuals (male and female)

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: Male and female of this species were observed in Gandoman and Choghakhor wetlands during spring and summer seasons of the two previous years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در سوسنگرد در تیر 1398

Record of Namaqua Dove in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 7 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Dates of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک کردی در پاوه در تیر 1398

Record of Kurdish Wheatear in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک کردی Oenanthe xanthoprymna

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

شناسایی کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و بهزاد عظیمی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: 4 individuals

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Mohamad Safrang & Behzad Azimi

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در پاوه در تیر 1398

Record of population of Griffon Vulture in Paveh in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شهر بابک در فروردین 1398

Record of Griffon Vulture in Shahr-e Babak in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شهر بابک

استان: کرمان

دوره مشاهدات: فرورین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد مهدی کریمیان، صادق اسماعیلی، صادق شیرپور، محمد شریفی و حسین شمس الدینی، و آقایان امینی فر و نوری

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahr-e babak

Province: Kerman

Period of observations: April 2019

Observers: Mohammad Mehdi Karimian, Sadegh Esmaili, Sadegh Shirpour, Mohammad Sharifi, Hossein Shamsoddini, Mr Aminifar, Mr Nouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا ریشهری، موسی مدحجی، جواد اشرفی، شهریار عسگری، سیروس کریمی و عادل مولا

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri, Musa Modheji, Javad Ashrafi, Shahriyar Asgari, Sirus Karimi & Adel Mola

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در تندوره در تیر 1398

Record of Bearded Vulture in Tandoureh N.P. in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی تندوره، درگز

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان جاهد مومن و احسان اردکانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Tandoureh N.P., Dargaz

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 28 June 2019

Observers: Jahed Mo’men & Ehsan Ardakanian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده آبچلیک نوک سربالا در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Terek Sandpiper in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: آبچلیک نوک سربالا Xenus cinereus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری.

Species: Terek Sandpiper Xenus cinereus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 16 July 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده صعوه کوهی در استان کرمانشاه

Observation of Alpine Accentor in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: صعوه کوهی Prunella collaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه شاهو، پاوه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Alpine Accentor 

Prunella collaris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahoo mountain, Paveh

Province: Kermanshah

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Mohammad Javad Rostami Ahmadvandi

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بادخورک کوچک در استان کرمانشاه

Observation of Little Swift in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بادخورک کوچک Apus affinis

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: جاده نودشه، روستای ورا، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی بیات

توضیحات: گونه جدید برای استان کرمانشاه

Species: Little Swift Apus affinis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Nudesheh road, Vara village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Ali Bayat

Remarks: New species for Kermanshah province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۸ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در اروندکنار در تیر 1398

Record of population of Mesopotamian Crow in Arvand-Kenar in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 13 فرد

محل مشاهده: اروندکنار

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی سجاد جلالی

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 13 individuals

Place of observation: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Period of observations: 5 July 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت کلاغ میان رودان در گتوند در آبان 1397

Record of population of Mesopotamian Crow in Gotvand in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت زیرگونه: پراکنش محلی

نام زیرگونه: کلاغ میان رودان Corvus cornix capellanus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: روستای کوشک، گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important subspecies: Local distribution

Subspecies name: Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kushk village, Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 6 November 2018

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

 

 

Records of Iranian birds with parasites and diseases

 

 

ثبت میوه خوار با کنه حیوانی در بند علی خان

 

 

Record of Grey Hypocolius with tick in Band Ali-Khan

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: میوه خوار Hypocolius ampelinus

 

 

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

 

 

تعداد پرنده: 5 فرد نر و ماده در میان 20 فرد

 

 

محل مشاهده: بند علی خان

 

 

استان: تهران

 

 

تاریخ مشاهده: تیر 1398

 

 

مشاهده کنندگان: آقای امیر علیمرادیان

 

 

Species: Red-tailed Shrike Hypocolius ampelinus

 

 

Type of parasite/disease: tick

 

 

No. of individuals: 5 males and females among 20 individuals

 

 

Place of observation: Band Ali-Khan

 

 

Province: Tehran

 

 

Date of observation: early July 2019

 

 

 

Observers: Amir Alimoradian

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران دارای انگل و بیماری

 

 

Records of Iranian birds with parasites and diseases

 

 

ثبت سنگ چشم دم سرخ با کنه حیوانی در بندر لنگه

 

 

Record of Red-tailed Shrike with tick in Bandar-e Lengeh

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus

 

 

نوع انگل/بیماری: کنه حیوانی

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: بندر لنگه

 

 

استان: هرمزگان

 

 

تاریخ مشاهده: آبان 1397

 

 

مشاهده کنندگان: آقای سید عدنان هاشمی

 

 

Species: Red-tailed Shrike Lanius isabellinus

 

 

Type of parasite/disease: tick

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Bandar-e Lengeh

 

 

Province: Hormozgan

 

 

Date of observation: November 2018

 

 

 

Observers: Seyed Adnan Hashemi

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در تالاب گندمان در تیر 1398

Record of Montagu's Harrier in Gandoman wetland in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 5 July 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد طلایی در جهرم در فروردین 1387

Record of Omani Owl in Jahrom in April 2008

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد طلایی Strix butleri

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: جهرم

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 15 فروردین 1387

مشاهده کنندگان:  آقای میثم قایدی

شناسایی: آرش حبیبی آزاد، حمید جباری، شاهو دربندی، کاوه پیوندی و ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: این پرنده در گذشته عکاسی شده بود ولی پس از بررسی عکسهای قدیمی در آرشیو، توجه مشاهده کننده به این عکس جلب شد. اولین رکورد موثق این گونه از ایران محسوب می شود. گونه جدید برای استان فارس.

Species: Omani Owl Strix butleri

No of individuals: One individual

Place of observation: Jahrom

Province: Fars

Date of observation: 5 April 2008

Observers: Meysam Ghayedi

Identification: Arash Habibi-Azad, Hamid Jabbari, Shahoo Darbandi, Kaveh Peyvandi & Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The bird was photographed in the past decade but it got attention when the observer was reviewing his old archived photos. This is the first confirmed record of Omani Owl from Iran. New species for Fars province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پیغوی کوچک در استان لرستان

Observation of Shikra in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خرم آباد

استان: لرستان

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1398

مشاهده کنندگان: مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان لرستان

Species: Shikra Accipiter badius

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khorram-Abad

Province: Lorestan

Date of observation: 9 July 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Lorestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در گندمان در تیر 1398

Record of population of Marbled Duck in Gandoman in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 8 July 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۱۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Crested Pochard in Hasanlu in July 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار Netta rufina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 ducklings with parents

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 4 July 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در کرمانشاه در اردیبهشت 1398

Record of breeding European Roller in Kermanshah in May 2019

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با والدین

مکان مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and one nest

Place of observation: Ghareh-Sou river, Kermanshah

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Date of observation: 8 May 2019

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام خزری در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در مورد کاربرد نام خزری در مورد پرندگان دریایی و تالابی، از حدود 50 سال پیش تاکنون واژه "خزر" به عنوان نام فارسی چند گونه از پرندگان ایران استفاده می شود. برخی از دوستان پیشنهاد کردند که به دلیل اینکه قوم خزر از اقوام ترک زبان خارج از قلمرو ایران بودند (در حدود قفقاز فعلی) و گاهی با ایران در جنگ بودند، از این واژه استفاده نشود. مخالفت با نام خزر، ابتدا در سال 1382 توسط دکتر پرویز ورجاوند مطرح شد که سپس به صورت رسمی به آن پاسخ داده شد. اگرچه در مورد این دریا، حدود 40 نام وجود دارد، نام دریای شمال ایران از گذشته های دور، در متنهای اروپایی و انگلیسی با نام کاسپین، در عربی متنهای با نام قزوین و در متنهای فارسی، ترکی و برخی متنهای عربی با نام خزر خوانده می شد. نام دریای خزر در تمام عهدنامه های قدیمی (حدود 20 عهدنامه) و در تمام دوره های تاریخی سده های گذشته به کار رفته است. در عین حال، پیشنهاد شده است که از واژه کاسپین استفاده شود که منتسب به قوم کاسی یا کاسپی است و در گذشته در منطقه جنوب غرب دریای خزر زندگی می کردند. باید یادآور شد که واژه کاسپین، واژه ای انگلیسی است و در ادبیات فارسی نمی توان از آن استفاده کرد. در صورت پذیرش نامی از ریشه کاسی یا کاسپی برای دریای واقع در شمال ایران در مجامع داخلی و رسمی کشور، ابتدا باید واژه صفت ساز آن نیز مشخص شود و سپس برای نام فارسی پرندگان و جانوران ایران استفاده شود.

در هر صورت، با توجه به اینکه نام دریای خزر، هم به صورت رسمی نام پذیرفته شده برای دریای شمال کشورمان است و هم اینکه در بین عموم مردم و کارشناسان به همین نام خوانده می شود، همچنان از نام خزری برای نام فارسی پرندگان دریایی مربوط به حوزه دریای خزر استفاده می شود.

در حال حاضر، واژه خزری برای دو گونه زیر به کار می رود:

·       کاکایی خزری Larus cachinans

·       پرستودریایی خزری Hydroprogne caspia

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

اطلاق نام هیرکانی در نامگذاری فارسی پرندگان ایران

در گذشته نام "خزری" برای نامگذاری فارسی برخی از گونه های پرندگان ایران استفاده شده بود. این نام هم پرندگان دریایی و هم پرندگان جنگلی را شامل می شد. در سالهای اخیر، متخصصین و کارشناسان به جای استفاده از جنگلهای خزری در مورد جنگلهای شمال کشور، بیشتر از "جنگلهای هیرکانی" استفاده می شود. با توجه به افزایش تدریجی و مقبولیت استفاده از این واژه، در کلیه نامهای فارسی پرندگان که در مناطق جنگلی، مرتعی و جلگه ای شمال کشور زیست می کنند، از نام هیرکانی استفاده می شود. این موضوع از ابتدای سال 1395، در نامگذاری فارسی پرندگان رعایت شد و همچنان رعایت خواهد شد.

در حال حاضر، واژه هیرکانی تنها برای یک گونه زیر به کار می رود.

·       چرخ ریسک هیرکانی Poecile hyrcanus

 

در نظر است که در آینده برای نامگذاری زیرگونه های متعددی از پرندگان ایران که در این منطقه زیست می کنند، نیز از واژه هیرکانی استفاده شود.

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۸ ، ۱۰:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Pied Kingfisher in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: بالغین و یک آشیانه

محل مشاهده: رودخانه قره سو، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: زمستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghareh-Sou, Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 7 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در میداوود، باغ ملک در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Meydavoud, Bagh-Malek in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و یک آشیانه

مکان مشاهده: میداوود، باغ ملک

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای سیدعطاء الله طاهرزاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nests

Place of observation: Meydavoud, Baghmalek

Province: Khuzestan

Date of observation: 29 June 2019

Observers: Seyed Ataollah Taherzadeh

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت بوچانگای سیاه در طبس در تیر 1398

Record of Black Drongo in Tabas in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بوچانگای سیاه Dicrurus macrocercus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: روستای اصفهک، طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخهای مشاهده: 17 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Black Drongo Dicrurus macrocercus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Esfahak village, Tabas

Province: South Khorasan

Dates of observation: 8 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت شاهین در گندمان در تیر 1398

Record of Barbary Falcon in Gandoman in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخهای مشاهده: 8 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و سینا خالصی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 29 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Mohsen Mallah & Sina Khalesi

Remarks: New species for Chahal-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در تالاب سولدوز در تیر 1398

Record of White-headed Duck in Solduz wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: تالاب سولدوز، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 31خرداد - 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: علی ترک قشقایی، عزیز عذار و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 14 individuals

Place of observation: Solduz wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 21-23 June 2019

Observers: Ali Tork Qashqaei, Aziz Ozar & Abolghasem Khaleghizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه بحری

 

 

 

در ایران، بحری Falco peregrinus (در صورت تفکیک شاهین از بحری) دارای دو زیرگونه است. به هرحال به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود.

 

 

 

 

 

Siberian Falcon

 

 

Falco peregrinus calidus

 

 

بحری سیبری

 

 

در این زیرگونه، زیرتنه به رنگ سفید است و به صورت غیررسمی در ایران به بحری سینه سفید یا بحری قشقایی معروف است.

 

 

نام فارسی معادل نام انگلیسی در نظر گرفته شده است.

 

 

 

Mediterranean Falcon

 

 

Falco peregrinus brookei

 

 

بحری مدیترانه ای

 

 

در این زیرگونه، لکه تیره روی سر و گردن تقریبا به رنگ سیاه و گونه ها و زیرتنه متمایل به رنگ قهوه ای هستند. نام این پرنده به صورت غیررسمی، شاهین ترکی است.

 

 

نام فارسی، معادل نام انگلیسی آن در نظر گرفته شده است.

 

 

 

به علت اهمیت این دو زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شوند.

 

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

نام فارسی زیرگونه های دم جنبانک زرد

 

 

 

 

 

دم جنبانک زرد در ایران دارای چندین زیرگونه است. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این زیرگونه ها، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین برخی از آنها به لیست پرندگان کمیاب و مهم اضافه می شوند.

 

 

 

 

 

Yellow-headed (Yellow) Wagtail

 

 

Motacilla flava lutea

 

 

دم جنبانک زرد سرزرد

 

 

به علت اینکه یک گونه دیگر با نام فارسی دم جنبانک سرزرد در ایران وجود دارد، همچنین برای حفظ نام مشترک دم جنبانک زرد، نام دم جنبانک زرد حفظ و واژه سرزرد به آن اضافه شد.

 

 

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ، بدون ابروی سفید است.

 

 

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

 

 

 

 

Sykes’s Wagtail

 

 

Motacilla flava beema

 

 

دم جنبانک زرد گونه سفید

 

 

این زیرگونه دارای سر و گلوی زردرنگ و دارای ابروی سفید است.

 

 

به علت جمعیت کمتر این زیرگونه، به لیست پرندگان مهم اضافه می شود.

 

 

 

 

 

White-headed (Yellow) Wagtail

 

 

Motacilla flava leucocephala

 

 

دم جنبانک زرد سرسفید

 

 

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سفیدرنگ است.

 

 

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

 

 

 

 

Black-headed (Yellow) Wagtail

 

 

Motacilla flava feldegg

 

 

دم جنبانک زرد سرسیاه

 

 

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن سیاه رنگ، بدون ابروی سفید، بدون ابروی سفید است.

 

 

 

 

 

Grey-headed (Yellow) Wagtail

 

 

Motacilla flava thunbergi

 

 

دم جنبانک زرد سرخاکستری

 

 

این زیرگونه دارای سر و پشت گردن خاکستری تیره، بدون ابروی سفید است.

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

نام فارسی دو زیرگونه سسک بیدی

 

 

 

 

 

سسک بیدی در ایران دو زیرگونه دارد. برای تفکیک بهتر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پراکنش و جمعیت این دو زیرگونه، نام آنها به شرح زیر ارائه می شود. همچنین یکی از آنها به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

 

 

 

 

Scandinavian Willow Warbler

 

 

Phylloscopus trochilus acredula

 

 

سسک بیدی اسکاندیناوی

 

 

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه زرد رنگ است.

 

 

 

 

 

Siberian Willow Warbler

 

 

Phylloscopus trochilus yakutensis

 

 

سسک بیدی سیبری

 

 

این زیرگونه دارای ابرو، گلو و سینه سفید رنگ است.

 

 

به علت تعداد رکوردهای کم این زیرگونه، به لیست پرندگان کمیاب اضافه می شود.

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

افزودن کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesopotamian Crow

 

 

Corvus cornix capellanus

 

 

کلاغ میان رودان (بین النهرین)

 

 

واژه میان رودان نیز در سالهای اخیر به جای بین النهرین به کار می رود.

 

 

این زیرگونه متفاوت از زیرگونه دیگر یعنی Corvus cornix sharpii که در ایران فراوان است، دارای دو رنگ متمایز سیاه و سفید است.

 

 

به علت محدود بودن پراکنش زیرگونه Corvus cornix capellanus، این زیرگونه با نام فارسی کلاغ میان رودان به لیست پرندگان مهم اضافه شد.

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

افزودن چرخ ریسک خراسانی به لیست پرندگان کمیاب

 

 

 

 

 

زیرگونه چرخ ریسک بخارا از گذشته در لیست زیرگونه های کمیاب ایران قرار داشت. به علت شباهت زیاد این زیرگونه با زیرگونه خراسانی چرخ ریسک بزرگ، این زیرگونه نیز به لیست زیرگونه های کمیاب اضاف شد تا برای شناسایی و پراکنش این دو زیرگونه توجه و دقت بیشتری به خرج داده شود.

 

 

 

 

 

[Intermediate] Tit

 

 

Parus major intermedius

 

 

چرخ ریسک خراسانی

 

 

با توجه به پراکنش جهانی این زیرگونه در منطقه خراسان و جنوب ترکمنستان، به نظر می رسد که واژه خراسانی برای نام فارسی مناسب باشد. به دلیل شباهت آن با چرخ ریسک بخارا لازم است که توجه بیشتری به این زیرگونه شود.

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

نام فارسی سه زیرگونه از کاکایی پشت سیاه کوچک

 

به علت اهمیت نیاز به کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت سه زیرگونه متفاوت از کاکایی پشت سیاه کوچک در ایران، نام فارسی این سه زیرگونه در اینجا ارائه می شوند.

 

Heuglin’s Gull (Siberian Gull)

Larus fuscus heuglini

کاکایی سیبری

نام انگلیسی این تاکسون، از گذشته کاکایی سیبری بود و این نام به راحتی می­تواند به کار برده شود. اگر بخواهیم از نام دیگر استفاده کنیم، بر اساس قواعد نامگذاری کمیته ثبت پرندگان ایران، واژه هیوگلین می توانست استفاده شود اما به نظر می رسد که استفاده از آن کمی دشوار باشد. با توجه به دانش اندک در مورد این زیرگونه در ایران به لیست پرندگان مهم افزوده می شود.

 

Steppe Gull

Larus fuscus barabensis

کاکایی پشت سیاه آسیای میانه (استپی)

با توجه به محل زیست کاکاییها در تالابها، به کار بردن واژه­هایی مانند استپ، دشت و صحرا مناسب نیست. در این مورد، استفاده از منشاء جغرافیایی این زیرگونه یعنی آسیای میانه، مناسب است. همچنین نام استپی که به بیوم زیستگاهی این زیرگونه ارجاع می دهد می تواند به عنوان گزینه دوم در داخل پرانتز آورده شود. با توجه به دانش اندک در مورد این زیرگونه در ایران به لیست پرندگان مهم افزوده می شود.

 

Baltic Gull

Larus fuscus fuscus

کاکایی پشت سیاه بالتیک

این واژه مطابق با نام انگلیسی این گونه و زیرگونه است. با توجه به تعداد کم رکوردهای این زیرگونه به لیست پرندگان کمیاب ایران اضافه شد.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

افزودن دو زیرگونه کورکور سیاه به لیست پرندگان کمیاب ایران

 

 

 

 

 

در ایران سه گونه کورکور وجود دارد که گاهی شناسایی دو گونه کورکور سیاه کورکور حنایی دشوار می شود. در عین حال، دو زیرگونه کمیاب از کورکور سیاه نیز در ایران دیده شده اند. بنابر این، باید دقت بیشتری در شناسایی این گونه و همچنین این ثبت این دو زیرگونه به خرج داده شود.

 

 

 

 

 

Black-eared Kite

 

 

Milvus migrans lineatus

 

 

کورکور گوش سیاه

 

 

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

 

 

 

 

این زیرگونه شبیه کورکور سیاه است اما پرهای اولیه دارای پایه سفید هستند، بالها پهن تر با 6 انگشت بلندتر از کورکور سیاه هستند، سر قهوه ای تر (به جای متمایل به خاکستری در کورکور سیاه) و دارای نقاب دور چشم است.

 

 

 

 

 

Indian Black Kite

 

 

Milvus migrans govinda

 

 

کورکور سیاه هندی

 

 

نام پیشنهادشده معادل نام انگلیسی است.

 

 

 

 

 

ویژگیهای این زیرگونه بعدا ارائه خواهد شد.

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

نام فارسی دو زیرگونه سارگپه معمولی در ایران

 

با توجه به اهمیت کسب اطلاعات در مورد پراکنش و جمعیت دو زیرگونه سارگپه معمولی، در زیر نام فارسی دو زیرگونه از سارگپه معمولی که دارای جمعیت مناسبی نیز هستند، ارائه می شوند.

 

Common Buzzard (Southern Steppe Buzzard)

Buteo buteo menetriesi

سارگپه معمولی هیرکانی

با توجه به اینکه پراکنش جهانی این زیرگونه، جنگل­های هیرکانی، قفقاز و شرق ترکیه است، به علت فراوانی مناسب این زیرگونه در محدوده جنگل­های هیرکانی، این واژه برای تفکیک زیرگونه مناسب است.

 

Steppe Buzzard (Northern Steppe Buzzard)

Buteo buteo vulpinus

سارگپه صحرایی

این زیرگونه عمدتا به رنگ حنایی دیده می شود و نسبت تعداد افراد در فرم تیره آن کم است. با توجه به نام انگلیسی و زیستگاه این زیرگونه، نام سارگپه صحرایی (مشابه با عقاب صحرایی) برای این زیرگونه پیشنهاد می شود.

 

-----

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

نام فارسی زیرگونه زنبورخوار سبز بلوچی

 

 

 

 

 

از زنبورخوار کوچک (سبز)، تنها یک زیرگونه در ایران دیده می شود. به علت تفاوت ظاهری مشخص این زیرگونه و پراکنش آن در کشور، فارسی آن نیز به شرح زیر ارائه می شود.

 

 

 

 

 

[Baluchistan] Green Bee-eater

 

 

Merops orientalis beludschicus

 

 

زنبورخوار سبز بلوچی

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

اصلاح نام فارسی زیرگونه چرخ ریسک تورانی به بخارا

 

 

 

 

 

یکی از زیرگونه­های کمیاب چرخ ریسک یعنی Parus major bokharensis

 

 

از گذشته در نام انگلیسی و فارسی با نام چرخ ریسک تورانی خوانده می شد. به علت اینکه یک زیرگونه دیگر از چرخ ریسک با نام Parus major turkestanicus در سالهای اخیر به عنوان زیرگونه مستقلی محسوب می شود، نام انگلیسی Turkestan برای آن در نظر گرفته شده است. بنابر این، برای تفکیک این دو زیرگونه نام فارسی قبلی این زیرگونه نیز به شرح زیر اصلاح می شود.

 

 

 

 

 

Bokhara Tit

 

 

Parus major bokharensis

 

 

چرخ ریسک بخارا

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

 

افزودن تدریجی زیرگونه ها به لیست پرندگان ایران

 

 

 

 

 

پس از توجه مطلوب به گونه های کمیاب و مهم پرندگان ایران در سالهای اخیر، اکنون به نظر می رسد که وقت آن رسیده است که به زیرگونه های پرندگان ایران بیشتر توجه شود ور در مورد پراکنش و جمعیت آنها اطلاعات لازم تهیه و منتشر شود. به همین منظور، سعی ما بر این است که به تدریج زیرگونه های کمیاب و مهم به لیست گونه های قبلی اضافه شوند.

 

 

 

 

 

-----

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۳:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرمانشاه در تیر 1398

Record of Black-winged Kite in Kermanshah in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah

Province: Kermanshah

Date of observation: 2 July 2019

Observer: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۸:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در هور العظیم در تیر 1398

Record of European Turtle Dove in Hour-al-Azeem in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در اندیکا در دی 1397

Record of Steppe Eagle in Andika in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 15 فرد

محل مشاهده: نظرآباد، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 15 individuals

Place of observation: Nazar-Abad, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: January 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اندیکا در تیر 1398

Record of Golden Eagle in Andika in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کوه لیله، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی یوسفی و کرامت حافظی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kuh-e Leileh, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: 28 June 2019

Observers: Mostafa Yusefi & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ملکشاهی در خرداد 1398

Record of Egyptian Vulture in Malekshahi in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1398

مکان مشاهده: ملکشاهی

استان: ایلام

مشاهده کنندگان: آقای مهدی مامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Malekshahi

Province: Ilam

Date of observation: 27 May 2019

Observers: Mahdi Mami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اندیکا در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Andika in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سوارآباد، اندیکا

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی یوسفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Savar-Abad, Andika

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2019

Observers: Mostafa Yusefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک سینه سفید در سرپل ذهاب در بهمن 1397

Record of White-breasted Kingfisher in Sarpol-e Zohab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک سینه سفید Halcyon smyrnensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرپل ذهاب

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 17 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Range extension

Species: White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarpol-e Zohab

Province: Kermanshah

Period of observations: 6 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۸ ، ۱۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشک کوهی در استان کهگیلویه و بویراحمد

Observation of Rock Sparrow in Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشک کوهی Petronia petronia

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: گردنه بیژن، سی سخت

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

توضیحات: گونه جدید برای استان کهگیلویه و بویراحمد

Species: Rock Sparrow Petronia petronia

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bijan pass, Sisakht

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Remarks: New species for Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده جغد جنگلی در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Tawny Owl in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد جنگلی Strix aluco

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: آبشار آتشگاه، لردگان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 9 تیر 1398

مشاهده کنندگان: خانم پریا اسلامی و آقای محمدرضا اسلامی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Tawny Owl Strix aluco

No. of individuals: one individual

Date of observation: August 2015

Place of observation: Atashgah waterfall, Lordegan

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Observers: Paria Eslami & Mohammad-Reza Eslami

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک ارده ای در تالاب حسنلو در تیر 1398

Record of breeding Gadwall in Hasanlu in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک ارده ای Anas strepera

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 12 جوجه

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 7 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Gadwall Anas strepera

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 12 ducklings

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 28 June 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در تالاب کانی برازان در خرداد 1398

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Kani-Barazan in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه با والدین

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 8 خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و بهاره مالکی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

توضیحات: در سال گذشته نیز با یک جوجه دیده شده بود.

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nestling with adults

Place of observation: Kani-Barazan wetland, Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 29 May 2019

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

Type of confirmation: Observation of adults with nestling

Remarks: In the previous year, it was also observed with one nestling.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۸ ، ۱۵:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب شادگان در تیر 1398

Record of breeding Greater Flamingo in Shadegan wetland in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 300 آشیانه، 700 جوجه در سه اندازه مختلف

مکان مشاهده: خور گوبان، تالاب شادگان، آبادان

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1398

مشاهده کنندگان: حجت طاهری، الهام شنینی، ارژنگ ضرغامی و احسان پارسا

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه، تخم و جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 300 nests, 700 nestlings in three sizes

Place of observation: Khour-e Gouban, Shadegan wetland, Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 25 June 2019

Observers: Hojjat Taheri, Elham Shaniti, Arzhang Zarghami & Ehsan Parsa

Type of confirmation: Observation of nest and nestling

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۸ ، ۱۴:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی