کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان همدان

Checklist of the birds of Hamedan province

 

تهیه و تنظیم: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 4 اردیبهشت 1399

Last updated: 23 April 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 80 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 232 گونه از پرندگان استان همدان می باشد.

List of 232 bird species of Hamedan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 4. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 5. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 19. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 21. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 22. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 23. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 24. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 25. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 26. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 27. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 28. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 29. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 30. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس (ناز) سیاه
 31. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 32. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 33. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 34. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 35. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 36. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 37. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 38. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 39. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 40. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 41. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 42. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 43. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 44. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 45. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 46. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 47. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 48. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 49. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 50. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 51. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 52. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 53. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 54. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 55. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 56. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 57. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 58. Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی
 59. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 60. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 61. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 62. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 63. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 64. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 65. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 66. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 67. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 68. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 69. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 70. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 71. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 72. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 73. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 74. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 75. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه (کوچک)
 76. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 77. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 78. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 79. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 80. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 81. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 82. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 83. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 84. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 85. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 86. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 87. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 88. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 89. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 90. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 91. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 92. Ruff Philomachus pugnax تلیله (آبچلیک) شکیل
 93. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 94. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 95. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 96. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 97. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 98. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 99. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 100. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 101. Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 102. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 103. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 104. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 105. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 106. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 107. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 108. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 109. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 110. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 111. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 112. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 113. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 114. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 115. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 116. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 117. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 118. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 119. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 120. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 121. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 122. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 123. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 124. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 125. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 126. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 127. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 128. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius دارکوب سرسرخ
 129. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 130. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 131. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 132. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 133. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 134. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 135. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 136. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 137. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 138. [Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری
 139. [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 140. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 141. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 142. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 143. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 144. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 145. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی(کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 146. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 147. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 148. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 149. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 150. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 151. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 152. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 153. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 154. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 155. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 156. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 157. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 158. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 159. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 160. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 161. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 162. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 163. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 164. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 165. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 166. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 167. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 168. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 169. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی شرقی
 170. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 171. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 172. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 173. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 174. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 175. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 176. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 177. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 178. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 179. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 180. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 181. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 182. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 183. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 184. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 185. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 186. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 187. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 188. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 189. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 190. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 191. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 192. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 193. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 194. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 195. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 196. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته ای
 197. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 198. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 199. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 200. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 201. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 202. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 203. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 204. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 205. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 206. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 207. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 208. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 209. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 210. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 211. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 212. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 213. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 214. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 215. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 216. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 217. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 218. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 219. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 220. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 221. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 222. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 223. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 224. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 225. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 226. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 227. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 228. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 229. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 230. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 231. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 232. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی