کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان همدان

Checklist of the birds of Hamedan province

 

تهیه و تنظیم: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 16 آبان 1396

Last updated: 7 November 2017

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 80 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 218 گونه از پرندگان استان همدان می باشد.

List of 218 bird species of Hamedan province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

23.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

24.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

25.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

26.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

27.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

28.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

29.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

30.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

31.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

32.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

33.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

34.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

35.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

36.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

37.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

38.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

39.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

40.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

41.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

42.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

43.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

44.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

45.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

46.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

47.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

48.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

49.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

50.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

51.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

52.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

53.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

54.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

55.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

56.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

57.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

58.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

59.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

60.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

61.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

62.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

63.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

64.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

65.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

66.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

67.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

68.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

69.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

70.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

71.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

72.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

73.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

74.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

75.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

76.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

77.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

78.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

79.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

80.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

81.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

82.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

83.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

84.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

85.      Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

86.      Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

87.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

88.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

89.      Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

90.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

91.      Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

92.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

93.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

94.      Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

95.      Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

96.      Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

97.      Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

98.      Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

99.      White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

100.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

101.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

102.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

103.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

104.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

105.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

106.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

107.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

108.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

109.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

110.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

111.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

112.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

113.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

114.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

115.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

116.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

117.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

118.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

119.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

120.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

121.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

122.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

123.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

124.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

125.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

126.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

127.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

128.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

129.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

130.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

131.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

132.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

133.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

134.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

135.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

136.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

137.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

138.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

139.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

140.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

141.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

142.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

143.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

144.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

145.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

146.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

147.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

148.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

149.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

150.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

151.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

152.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

153.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

154.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

155.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

156.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

157.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

158.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

159.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

160.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

161.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

162.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

163.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

164.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

165.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

166.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

167.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

168.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

169.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

170.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

171.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

172.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

173.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

174.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

175.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

176.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

177.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

178.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

179.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

180.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

181.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

182.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

183.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

184.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

185.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

186.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

187.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

188.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

189.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

190.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

191.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

192.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

193.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

194.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

195.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

196.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

197.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

198.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

199.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

200.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

201.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

202.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

203.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

204.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

205.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

206.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

207.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

208.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

209.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

210.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

211.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

212.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

213.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

214.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

215.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

216.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

217.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

218.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------