کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان همدان

Checklist of the wild birds of Hamedan province

 

گردآوری: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 27 اسفند 1399

Last updated: 17 March 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 80 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 237 گونه از پرندگان استان همدان آمده است.

List of 237 bird species of Hamedan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 22. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 24. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 25. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 26. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 27. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 28. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 29. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 30. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 31. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 32. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 33. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 34. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 35. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 36. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 37. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 38. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 39. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 40. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 41. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 42. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 43. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 44. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 45. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 46. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 48. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 49. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 50. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 51. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 52. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 53. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 54. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی {معمولی}
 55. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 56. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 57. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 58. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 59. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 60. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 4. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 5. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 6. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 7. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 8. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 9. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 10. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 11. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 12. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 13. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 14. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 15. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 16. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 17. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 18. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 19. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 20. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 21. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 22. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 23. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 24. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 25. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ {معمولی}
 26. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 27. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 28. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 29. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 30. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 31. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 32. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 33. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 34. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 35. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 36. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 37. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 38. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 39. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 40. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 41. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 42. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 43. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 44. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری

 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 3. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره
 4. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید
 5. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 6. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 7. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 8. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 9. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 10. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 11. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 12. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 13. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 14. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 15. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 16. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 17. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 18. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 19. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 20. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 21. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 22. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 23. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 24. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 25. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 26. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (پوپَک)
 27. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius دارکوب سرسرخ
 28. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 29. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 30. Merlin Falco columbarius ترم‌تای (شاهین کوچک)
 31. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 32. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 33. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دُم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 15. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 16. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 17. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 18. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 19. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 20. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 21. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 22. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 23. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 24. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 25. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 27. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 28. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 29. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 30. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 31. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 32. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 33. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 34. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 35. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 36. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 37. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 38. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 39. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 40. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 41. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 42. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 43. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 44. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 45. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 46. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 47. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 48. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 49. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 50. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 51. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 52. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 53. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 54. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 55. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 56. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 57. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 58. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 59. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 60. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 61. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 62. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 63. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 64. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 65. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 66. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 67. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 68. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 69. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 70. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 71. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 72. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 73. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 74. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 75. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 76. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 77. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 78. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 79. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 80. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 81. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 82. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 83. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris سهره سبز
 84. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 85. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 86. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 87. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 88. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 89. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 90. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 91. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 92. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 93. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 94. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 95. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی