کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان همدان

Checklist of the birds of Hamedan province

 

تهیه و تنظیم: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 80 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 226 گونه از پرندگان استان همدان می باشد.

List of 226 bird species of Hamedan province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 19. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 20. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 21. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 22. Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه
 23. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 24. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 25. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 26. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 27. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 28. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 29. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 30. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 31. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 32. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 33. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 34. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 35. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 36. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 37. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 38. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 39. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 40. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 41. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 42. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 43. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 44. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 45. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 46. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 47. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 48. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 49. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 50. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 51. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 52. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 53. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 54. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار
 55. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 56. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 57. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 58. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 59. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 60. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 61. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 62. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 63. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 64. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 65. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 66. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 67. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 68. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 69. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی
 70. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه
 71. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 72. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 73. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 74. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 75. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 76. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 77. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 78. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 79. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 80. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 81. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 82. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 83. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 84. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 85. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 86. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 87. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 88. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 89. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 90. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 91. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 92. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 93. Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی
 94. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 95. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 96. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 97. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 98. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 99. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 100. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 101. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 102. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 103. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 104. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 105. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 106. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 107. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 108. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 109. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 110. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 111. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 112. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 113. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 114. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی
 115. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 116. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 117. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 118. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 119. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 120. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 121. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 122. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 123. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 124. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 125. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 126. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 127. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 128. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 129. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 130. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 131. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 132. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 133. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 134. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 135. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 136. Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 137. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 138. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 139. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 140. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 141. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 142. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد
 143. Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور
 144. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 145. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 146. Northern Raven Corvus corax غراب معمولی
 147. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 148. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 149. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 150. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 151. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 152. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 153. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 154. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 155. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 156. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 157. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 158. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 159. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 160. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 161. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 162. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 163. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 164. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 165. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 166. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 167. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 168. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 169. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 170. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 171. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 172. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 173. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 174. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 175. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 176. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 177. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 178. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 179. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 180. Song T