کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان همدان

Checklist of the birds of Hamedan province

 

تهیه و تنظیم: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 16 اسفند 1397

Last updated: 7 March 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 80 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 224 گونه از پرندگان استان همدان می باشد.

List of 224 bird species of Hamedan province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

23.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

24.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

25.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

26.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

27.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

28.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

29.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

30.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

31.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

32.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

33.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

34.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

35.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

36.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

37.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

38.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

39.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

40.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

41.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

42.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

43.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

44.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

45.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

46.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

47.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

48.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

49.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

50.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

51.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

52.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

53.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

54.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

55.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

56.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

57.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

58.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

59.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

60.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

61.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

62.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

63.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

64.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

65.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

66.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

67.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

68.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

69.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

70.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

71.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

72.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

73.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

74.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

75.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

76.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

77.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

78.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

79.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

80.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

81.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

82.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

83.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

84.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

85.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

86.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

87.      Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

88.      Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

89.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

90.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

91.      Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

92.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

93.      Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

94.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

95.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

96.      Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

97.      Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

98.      Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

99.      Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

100.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

101.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

102.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

103.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

104.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

105.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

106.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

107.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

108.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

109.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

110.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

111.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

112.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

113.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

114.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

115.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

116.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

117.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

118.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

119.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

120.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

121.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

122.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

123.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

124.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

125.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

126.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

127.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

128.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

129.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

130.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

131.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

132.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

133.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

134.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

135.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

136.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

137.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

138.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

139.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

140.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

141.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

142.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

143.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

144.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

145.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

146.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

147.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

148.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

149.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

150.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

151.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

152.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

153.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

154.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

155.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

156.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

157.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

158.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

159.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

160.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

161.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

162.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

163.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

164.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

165.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

166.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

167.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

168.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

169.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

170.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

171.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

172.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

173.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

174.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

175.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

176.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

177.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

178.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

179.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

180.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

181.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

182.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

183.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

184.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

185.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

186.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

187.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

188.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

189.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

190.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

191.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

192.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

193.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

194.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

195.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

196.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

197.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

198.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

199.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

200.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

201.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

202.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

203.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

204.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

205.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

206.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

207.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

208.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

209.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

210.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

211.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

212.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

213.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

214.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

215.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

216.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

217.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

218.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

219.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

220.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

221.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

222.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

223.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

224.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------