کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان همدان

Checklist of the wild birds of Hamedan province

 

گردآوری: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 14 تیر 1401

Last updated: 5 July 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 80 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 245 گونه از پرندگان استان همدان آمده است.

List of 245 bird species of Hamedan province

 

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. Greater Scaup Aythya marila اردک سرسیاه
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 26. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 27. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 28. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 29. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 30. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 31. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 32. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 33. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 34. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 35. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 36. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 37. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 38. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 39. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 40. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 41. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 42. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 43. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 44. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 45. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 46. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 47. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 48. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 49. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 50. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 51. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 52. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 53. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 54. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 55. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 56. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 57. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 58. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 59. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 60. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 61. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 62. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 63. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 64. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 65. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 66. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 67. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 68. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 69. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 70. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 71. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 72. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 73. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 74. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 75. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 76. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 77. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 78. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 79. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 80. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 81. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 82. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 3. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 4. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 5. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 6. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 7. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 8. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 9. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 10. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 11. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 12. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 13. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 14. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 15. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 16. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 17. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 18. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 19. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 20. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 21. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر

 1. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 2. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 3. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 4. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 5. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 6. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 7. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ
 8. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 9. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 10. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 11. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 12. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 13. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 14. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 15. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 16. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 17. White-tailed Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی دم‌سفید
 18. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 19. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شا‌ بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 8. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 9. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 10. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 11. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 12. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 13. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius دارکوب سرسرخ
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 16. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 17. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 18. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 19. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دُم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 15. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 16. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 17. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 18. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 19. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 20. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 21. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 22. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 23. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 24. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 25. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 26. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 27. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 28. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 29. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 30. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 31. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 32. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 33. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 34. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 35. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 36. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 37. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 38. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 39. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 40. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 41. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 42. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 43. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 44. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 45. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 46. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 47. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 48. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 49. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 50. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 51. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 52. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 53. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 54. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 55. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 56. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 57. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 58. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 59. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 60. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 61. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 62. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 63. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 64. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 65. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 66. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 67. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 68. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 69. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 70. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 71. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 72. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 73. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 74. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 75. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 76. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 77. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 78. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 79. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 80. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 81. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 82. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 83. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 84. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 85. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 86. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 87. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 88. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 89. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 90. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 91. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 92. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 93. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 94. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 95. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 96. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 97. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 98. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 99. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی