کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان همدان

Checklist of the wild birds of Hamedan province

 

گردآوری: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 فروردین 1401

Last updated: 20 April 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 80 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 241 گونه از پرندگان استان همدان آمده است.

List of 241 bird species of Hamedan province

 

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز
 5. Tundra Swan Cygnus columbianus قوی کوچک
 6. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 8. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 13. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 22. Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل
 23. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 24. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 25. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 26. Great Bustard Otis tarda میش مرغ
 27. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 28. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 29. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 30. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 31. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 32. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 33. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 34. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 35. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 36. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 37. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 38. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 39. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 40. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 41. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 42. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 43. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 44. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 45. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 46. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 47. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 48. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 49. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 50. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کُلی سینه‌سیاه
 51. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 52. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 53. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 54. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 55. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 56. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 57. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 58. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 59. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 60. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 61. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 62. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 63. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 64. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 65. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 66. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 67. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 68. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 69. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 70. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 71. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 72. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 73. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 74. Red Phalarope Phalaropus fulicarius شناگر (فالاروپ) بلوطی
 75. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 76. Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه
 77. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 78. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 79. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 80. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 81. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 3. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 4. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 5. Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه رو) گلوسیاه
 6. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 7. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 8. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 9. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 10. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 11. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 12. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 13. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 14. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 15. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 16. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 17. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 18. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 19. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 20. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید
 21. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر

 1. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 2. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 3. European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) اروپایی
 4. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 5. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 6. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 7. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ
 8. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 9. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 10. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 11. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 12. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 13. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 14. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 15. Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار
 16. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 17. White-tailed Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی دم‌سفید
 18. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 19. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 2. Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شا‌ بوف اوراسیایی
 4. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 5. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 6. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 7. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 8. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 9. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 10. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 11. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 12. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 13. Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius دارکوب سرسرخ
 14. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 15. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 16. Merlin Falco columbarius ترم‌تای
 17. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 18. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 19. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دُم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Magpie Pica pica زاغی
 5. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 6. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 7. Western Jackdaw Coloeus monedula کلاغ گردن‌بور
 8. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus corax غراب سیاه (معمولی)
 11. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 12. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی
 13. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 14. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 15. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 16. Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار
 17. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 18. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 19. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 20. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 21. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 22. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 23. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 24. Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز
 25. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 27. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 28. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 29. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 30. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 31. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 32. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 33. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 34. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 35. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 36. Goldcrest Regulus regulus سسک تاج‌طلایی
 37. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 38. Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)
 39. Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک
 40. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 41. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 42. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 43. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 44. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 45. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 46. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 47. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 48. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 49. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 50. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 51. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 52. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 53. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 54. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 55. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 56. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 57. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 58. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 59. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 60. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 61. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 62. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 63. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه شرقی
 64. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 65. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 66. White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک
 67. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 68. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 69. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 70. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 71. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی
 72. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 73. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 74. Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)
 75. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 76. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 77. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 78. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 79. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 80. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 81. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 82. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 83. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 84. European Greenfinch Chloris chloris سهره سبز
 85. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 86. Twite Linaria flavirostris سهره کوهی
 87. Common Linnet Linaria cannabina سهره سینه‌سرخ
 88. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 89. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 90. Corn Bunting Emberiza calandra زردپره مزرعه
 91. Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی
 92. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 93. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 94. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی
 95. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 96. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی