کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان همدان

Checklist of the birds of Hamedan province

 

تهیه و تنظیم: جعفر غلامی و ابوالقاسم خالقی زاده

By: Jafar Gholami & Abolghasem Khaleghizadeh

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

Last updated: 21 May 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 80 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 226 گونه از پرندگان استان همدان می باشد.

List of 226 bird species of Hamedan province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Red-breasted Goose Branta ruficollis عروس غاز

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

7.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

8.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

9.          Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

10.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

11.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

12.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

13.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

14.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

15.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

16.      Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید

19.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

20.      Grey Partridge Perdix perdix کبک چیل

21.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

22.      Black-throated Loon Gavia arctica غواص گلوسیاه

23.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

24.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

25.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

26.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

27.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

28.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

29.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

30.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

31.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

32.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

33.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

34.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

35.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

36.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

37.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

38.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

39.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

40.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

41.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

42.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

43.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

44.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

45.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

46.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

47.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

48.      Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

49.      Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ

50.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

51.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

52.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

53.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

54.      Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندم‌زار

55.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

56.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

57.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

58.      Great Bustard Otis tarda میش مرغ

59.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

60.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

61.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

62.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

63.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

64.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

65.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

66.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

67.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

68.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

69.      Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کولی معمولی

70.      Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus خروس کولی سینه‌سیاه

71.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

72.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

73.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

74.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

75.      Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

76.      Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا

77.      Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

78.      Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

79.      Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

80.      Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

81.      Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

82.      Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

83.      Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

84.      Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

85.      Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

86.      Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

87.      Sanderling Calidris alba تلیله سفید

88.      Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

89.      Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

90.      Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

91.      Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

92.      Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

93.      Red Phalarope Phalaropus fulicarius فالاروپ (شناگر) بلوطی

94.      Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

95.      Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گلاریول بال‌سیاه

96.      Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

97.      Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

98.      Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

99.      Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

100.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

101.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

102.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

103.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

104.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

105.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

106.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

107.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

108.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

109.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

110.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

111.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

112.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

113.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

114.  Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق معمولی

115.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

116.  Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

117.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

118.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

119.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

120.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

121.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

122.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

123.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

124.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

125.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

126.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

127.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

128.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

129.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

130.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

131.  Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)

132.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

133.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

134.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

135.  Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

136.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

137.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

138.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

139.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

140.  Eurasian Magpie Pica pica زاغی

141.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

142.  Alpine Chough Pyrrhocorax graculus کلاغ (زاغ) نوک‌زرد

143.  Western Jackdaw Coloeus (Corvus) monedula کلاغ گردن‌بور

144.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

145.  Hooded Crow Corvus cornix کلاغ ابلق

146.  Northern Raven Corvus corax غراب معمولی

147.  Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ

148.  Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleus چرخ‌ریسک سرآبی

149.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

150.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

151.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

152.  Horned Lark Eremophila alpestris چکاوک شاخدار

153.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

154.  Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی

155.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

156.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

157.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

158.  Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن

159.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

160.  Long-tailed Tit Aegithalos caudatus چرخ‌ریسک دم‌دراز

161.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

162.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

163.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

164.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

165.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

166.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

167.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

168.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

169.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

170.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

171.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

172.  Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی

173.  Eurasian Nuthatch Sitta europaea کمرکُلی جنگلی (درختی)

174.  Western Rock Nuthatch Sitta neumayer کمرکُلی کوچک

175.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

176.  Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک

177.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

178.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

179.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

180.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

181.  Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ

182.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

183.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

184.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

185.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

186.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

187.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

188.  Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ

189.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

190.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

191.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

192.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

193.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

194.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

195.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

196.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

197.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

198.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

199.  White-throated Dipper Cinclus cinclus زیرآبروک

200.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

201.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

202.  Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی

203.  Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی

204.  White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis گنجشک برفی

205.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

206.  Dunnock Prunella modularis صعوه جنگلی (باغی)

207.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

208.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

209.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

210.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

211.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

212.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

213.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

214.  Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)

215.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

216.  Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی

217.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

218.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

219.  Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ

220.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

221.  Yellowhammer Emberiza citrinella زردپره لیمویی

222.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

223.  Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری

224.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

225.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

226.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

---------