کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان بوشهر

Checklist of the birds of Bushehr province

 

تهیه و تنظیم: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

آخرین به روزرسانی: 31 تیر 1397

Last updated: 22 July 2018

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 262 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.پ. زارعی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 318 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان بوشهر می باشد.

The present list comprises 318 bird species recorded in Bushehr province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

7.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

15.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

16.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

19.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

20.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

21.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

22.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

23.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.      Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)

26.      Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

27.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

28.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

31.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

32.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

33.      African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

39.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

40.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

41.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

42.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

43.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

44.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

45.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

46.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

47.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

50.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

51.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

52.      Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه

53.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

54.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

55.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

56.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

57.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه تاجدار

58.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

59.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

60.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

61.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

62.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

63.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

64.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

65.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

66.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

67.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

68.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

69.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

70.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

71.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

72.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

73.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

74.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

75.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

76.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

77.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

78.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

79.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

80.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

81.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

82.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

83.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

84.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

85.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

86.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

87.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

88.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

89.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

90.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

91.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

92.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

93.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

94.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

95.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

96.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

97.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

98.      Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

99.      Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

100.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

101.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

102.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

103.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

104.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

105.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

106.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

107.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

108.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

109.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

110.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

111.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

112.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

113.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

114.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

115.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

116.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

117.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

118.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

119.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

120.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

121.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

122.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

123.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

124.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

125.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

126.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

127.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

128.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

129.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

130.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

131.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

132.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

133.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

134.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

135.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

136.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

137.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

138.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

139.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

140.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

141.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

142.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

143.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

144.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

145.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

146.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

147.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

148.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

149.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

150.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

151.  Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای

152.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

153.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

154.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

155.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

156.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

157.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

158.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

159.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

160.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

161.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

162.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

163.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

164.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

165.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

166.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

167.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

168.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

169.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

170.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

171.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

172.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

173.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

174.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

175.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

176.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

177.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

178.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

179.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

180.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

181.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

182.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

183.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

184.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

185.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

186.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

187.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

188.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

189.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

190.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

191.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

192.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

193.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

194.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

195.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

196.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

197.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

198.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

199.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

200.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

201.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

202.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

203.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

204.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

205.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

206.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

207.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

208.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

209.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

210.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

211.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

212.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

213.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

214.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی

215.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

216.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

217.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

218.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

219.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

220.  Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

221.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

222.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

223.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

224.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

225.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

226.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

227.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

228.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف

229.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

230.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

231.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

232.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

233.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

234.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

235.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

236.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

237.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

238.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

239.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

240.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

241.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

242.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

243.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

244.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

245.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

246.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

247.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

248.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

249.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

250.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

251.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

252.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

253.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

254.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

255.  Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

256.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

257.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

258.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

259.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

260.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

261.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

262.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

263.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ

264.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

265.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

266.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

267.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

268.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

269.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

270.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

271.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

272.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

273.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

274.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

275.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

276.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

277.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

278.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

279.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

280.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

281.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

282.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

283.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

284.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

285.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

286.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

287.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

288.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

289.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

290.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

291.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

292.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

293.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

294.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

295.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

296.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

297.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

298.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

299.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

300.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

301.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

302.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

303.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

304.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

305.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

306.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

307.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

308.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

309.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

310.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

311.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

312.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

313.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

314.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

315.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

316.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

317.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

318.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------