کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان بوشهر

Checklist of the birds of Bushehr province

 

تهیه و تنظیم: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

آخرین به روزرسانی: 18 بهمن 1398

Last updated: 7 February 2020

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 262 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.پ. زارعی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 327 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان بوشهر می باشد.

The present list comprises 327 bird species recorded in Bushehr province

 

 1. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 5. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 6. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)
 7. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 12. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی
 21. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 22. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 23. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 24. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 25. Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)
 26. Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی
 27. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 33. African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی
 34. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 35. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 36. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 37. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 38. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 39. Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز
 40. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 41. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی
 42. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 43. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری
 44. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 45. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 46. Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک
 47. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی
 48. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 49. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 50. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 51. Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ
 53. Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه
 54. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 55. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 56. Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما
 57. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)
 58. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار
 59. Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی
 60. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه
 61. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور
 62. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 63. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 64. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 65. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)
 66. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 67. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 68. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 69. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان
 70. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی
 71. Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 72. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 73. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 74. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 75. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 76. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 77. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 78. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 79. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 80. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 81. Little Crake Porzana parva یلوه کوچک
 82. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 83. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 84. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 85. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 86. Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی
 87. Common Crane Grus grus درنای معمولی
 88. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی
 89. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 90. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 91. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 92. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست
 93. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 94. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)
 95. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید
 96. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 97. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 98. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 99. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 100. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 101. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)
 102. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 103. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 104. Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی
 105. Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی
 106. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 107. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی
 108. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 109. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)
 110. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 111. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 112. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 113. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 114. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ
 115. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 116. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 117. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی
 118. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 119. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 120. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 121. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 122. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 123. Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 124. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 125. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 126. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 127. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 128. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 129. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 130. Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل
 131. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 132. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 133. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 134. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 135. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 136. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 137. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 138. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 139. Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ
 140. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری
 141. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 142. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 143. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری
 144. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 145. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 146. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)
 147. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 148. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)
 149. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 150. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 151. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 152. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره
 153. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید
 154. Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای
 155. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ
 156. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی
 157. Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید
 158. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 159. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 160. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 161. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 162. Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی
 163. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 164. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 165. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 166. Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)
 167. Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار
 168. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 169. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 170. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 171. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف
 172. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار
 173. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 174. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 175. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)
 176. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 177. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 178. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 179. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 180. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 181. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 182. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 183. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 184. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 185. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 186. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 187. Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق
 188. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)
 189. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 190. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 191. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)
 192. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 193. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی (سوری)
 194. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک
 195. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی
 196. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 197. Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی
 198. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 199. Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین معمولی
 200. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)
 201. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 202. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 203. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 204. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 205. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 206. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 207. [Arabian] Grey Shrike Lanius excubitor aucheri سنگ‌چشم خاکستری عربی
 208. [Steppe] Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 209. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 210. Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 211. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ
 212. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ
 213. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی
 214. Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه
 215. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 216. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 217. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی
 218. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 219. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)
 220. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 221. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 222. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 223. Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 224. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)
 225. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 226. Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری
 227. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 228. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی
 229. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 230. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 231. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 232. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 233. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 234. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 235. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)
 236. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 237. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ
 238. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا
 239. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 240. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)
 241. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 242. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 243. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی
 244. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 245. Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد
 246. Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)
 247. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)
 248. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)
 249. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی
 250. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 251. Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی
 252. Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه
 253. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 254. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)
 255. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 256. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 257. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)
 258. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی
 259. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 260. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 261. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 262. Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه
 263. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 264. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 265. Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه
 266. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 267. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 268. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 269. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)
 270. European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی
 271. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 272. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)
 273. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 274. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)
 275. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 276. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 277. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 278. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 279. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 280. European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی
 281. Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری
 282. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 283. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 284. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 285. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 286. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی
 287. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه
 288. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 289. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 290. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 291. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 292. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 293. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 294. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 295. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 296. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 297. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 298. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 299. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 300. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 301. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 302. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 303. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد
 304. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 305. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 306. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 307. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)
 308. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 309. Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی
 310. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 311. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 312. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 313. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 314. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 315. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 316. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی (سرخ)
 317. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 318. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ
 319. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 320. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 321. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه
 322. Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی
 323. Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد
 324. Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 325. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 326. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 327. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

-----

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی