کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان بوشهر

 

 

Checklist of the birds of Bushehr province

 

 

 

تهیه و تنظیم: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

 

 

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

 

 

آخرین به روزرسانی: 31 اردیبهشت 1398

 

 

Last updated: 21 May 2019

 

 

 

 

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 262 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.پ. زارعی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 325 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان بوشهر می باشد.

 

 

The present list comprises 325 bird species recorded in Bushehr province

 

 

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

 

 

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

 

 

3.          Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

 

 

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

 

 

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

 

 

6.          Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

 

 

7.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

 

 

8.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

 

 

9.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

 

 

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

 

 

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

 

 

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

 

 

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

 

 

14.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

 

 

15.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

 

 

16.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

 

 

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

 

 

18.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

 

 

19.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

 

 

20.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

 

 

21.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

 

 

22.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

 

 

23.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

 

 

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

 

 

25.      Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)

 

 

26.      Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

 

 

27.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

 

 

28.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

 

 

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

 

 

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

 

 

31.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

 

 

32.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

 

 

33.      African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

 

 

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

 

 

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

 

 

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

 

 

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

 

 

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

 

 

39.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

 

 

40.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

 

 

41.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

 

 

42.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

 

 

43.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

 

 

44.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

 

 

45.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

 

 

46.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

 

 

47.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

 

 

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

 

 

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

 

 

50.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

 

 

51.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

 

 

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

 

 

53.      Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه

 

 

54.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

 

 

55.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

 

 

56.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

 

 

57.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

 

 

58.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

 

 

59.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

 

 

60.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

 

 

61.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

 

 

62.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

 

 

63.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

 

 

64.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

 

 

65.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

 

 

66.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

 

 

67.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

 

 

68.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

 

 

69.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

 

 

70.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

 

 

71.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

 

 

72.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

 

 

73.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

 

 

74.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

 

 

75.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

 

 

76.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

 

 

77.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

 

 

78.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

 

79.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

 

80.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

 

81.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

 

 

82.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

 

 

83.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

 

 

84.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

 

 

85.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

 

 

86.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

 

 

87.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

 

 

88.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

 

 

89.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

 

 

90.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

 

 

91.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

 

 

92.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

 

 

93.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی ابروسفید (اجتماعی)

 

 

94.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

 

 

95.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

 

 

96.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

 

 

97.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

 

 

98.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

 

 

99.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

 

 

100.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

 

 

101.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

 

 

102.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

 

 

103.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

 

 

104.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

 

 

105.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

 

 

106.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

 

 

107.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

 

 

108.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

 

 

109.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

 

 

110.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

 

 

111.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

 

 

112.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

 

 

113.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

 

 

114.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

 

 

115.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

 

 

116.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

 

 

117.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

 

 

118.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

 

 

119.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

 

 

120.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

 

 

121.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

 

 

122.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

 

 

123.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

 

 

124.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

 

 

125.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

 

 

126.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

 

 

127.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

 

 

128.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

 

 

129.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

 

 

130.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

 

 

131.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

 

 

132.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

 

 

133.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

 

 

134.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

 

 

135.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

 

 

136.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

 

 

137.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

 

 

138.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

 

 

139.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

 

 

140.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

 

 

141.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

 

 

142.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

 

 

143.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

 

 

144.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

 

 

145.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

 

 

146.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

 

 

147.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس (ساندرز)

 

 

148.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

 

 

149.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

 

 

150.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

 

 

151.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

 

 

152.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

 

 

153.  Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای

 

 

154.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

 

 

155.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

 

 

156.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

 

 

157.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

 

 

158.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

 

 

159.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

 

 

160.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

 

 

161.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

 

 

162.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

 

 

163.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

 

 

164.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

 

 

165.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

 

 

166.  Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius کوکوی خالدار

 

 

167.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

 

 

168.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 

 

169.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

 

 

170.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

 

 

171.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

 

 

172.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

 

 

173.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

 

 

174.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

 

 

175.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

 

 

176.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

 

177.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

 

 

178.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

 

 

179.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

 

 

180.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

 

 

181.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

 

 

182.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

 

 

183.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

 

 

184.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

 

 

185.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

 

 

186.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

 

 

187.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

 

 

188.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

 

 

189.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

 

 

190.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

 

 

191.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

 

 

192.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

 

 

193.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

 

 

194.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

 

 

195.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

 

 

196.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

 

 

197.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

 

 

198.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

 

 

199.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

 

 

200.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

 

 

201.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

 

 

202.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

 

 

203.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

 

 

204.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

 

 

205.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

 

 

206.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

 

 

207.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 

 

208.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

 

 

209.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

 

 

210.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

 

 

211.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

 

 

212.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

 

 

213.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

 

 

214.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

 

 

215.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

 

 

216.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

 

 

217.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

 

 

218.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

 

 

219.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

 

 

220.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

 

 

221.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

 

 

222.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

 

 

223.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

 

 

224.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

 

 

225.  Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

 

 

226.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

 

 

227.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

 

 

228.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

 

 

229.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

 

 

230.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

 

 

231.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

 

 

232.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

 

 

233.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

 

 

234.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

 

 

235.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

 

 

236.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

 

 

237.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

 

 

238.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

 

 

239.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

 

 

240.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

 

 

241.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

 

 

242.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

 

 

243.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

 

 

244.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

 

 

245.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

 

 

246.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

 

 

247.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

 

 

248.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

 

 

249.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

 

 

250.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

 

 

251.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

 

 

252.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

 

 

253.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

 

 

254.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

 

 

255.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

 

 

256.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

 

 

257.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

 

 

258.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

 

 

259.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

 

 

260.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

 

 

261.  Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

 

 

262.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

 

 

263.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

 

 

264.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

 

 

265.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

 

 

266.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

 

 

267.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

 

 

268.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

 

 

269.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

 

 

270.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

 

 

271.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

 

 

272.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

 

 

273.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

 

 

274.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

 

 

275.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

 

 

276.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

 

 

277.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

 

 

278.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

 

 

279.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

 

 

280.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

 

 

281.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

 

 

282.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

 

 

283.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

 

 

284.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

 

 

285.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

 

 

286.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

 

 

287.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

 

 

288.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

 

 

289.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

 

 

290.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

 

 

291.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

 

 

292.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

 

 

293.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

 

 

294.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

 

 

295.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

 

 

296.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

 

 

297.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

 

 

298.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

 

 

299.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

 

 

300.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

 

 

301.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

 

 

302.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

 

 

303.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

 

 

304.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

 

 

305.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

 

 

306.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

 

 

307.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

 

 

308.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

 

 

309.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

 

 

310.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

 

 

311.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

 

 

312.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

 

 

313.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

 

 

314.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

 

 

315.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

 

 

316.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

 

 

317.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

 

 

318.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

 

 

319.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

 

 

320.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

 

 

321.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

 

 

322.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

 

 

323.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

 

 

324.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

 

 

325.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

 

 

----------