کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

فهرست پرندگان استان بوشهر

Checklist of the birds of Bushehr province

 

تهیه و تنظیم: محمد پاپری زارعی، کوروش خلیلی و محسن ملاح

By: Mohammad Papari-Zarei, Korosh Khalili & Mohsen Mallah

 

آخرین به روزرسانی: 31 فروردین 1398

Last updated: 20 April 2019

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 262 گونه ثبت و سپس مشاهدات صحرایی (م.پ. زارعی، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. لیست حاضر شامل 324 گونه از پرندگان مشاهده و ثبت شده در استان بوشهر می باشد.

The present list comprises 324 bird species recorded in Bushehr province

 

1.          Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری

2.          Greater White-fronted Goose Anser albifrons غاز پیشانی‌سفید بزرگ

3.          Lesser White-fronted Goose Anser erythropus غاز پیشانی‌سفید کوچک

4.          Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه

5.          Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت

6.          Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید (هندی)

7.          Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای

8.          Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار

9.          Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز

10.      Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن

11.      Northern Pintail Anas acuta فیلوش

12.      Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید

13.      Eurasian Teal Anas crecca خوتکای معمولی

14.      Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری

15.      Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار

16.      Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی

17.      Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل

18.      Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز

19.      Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی

20.      Chukar Partridge Alectoris chukar کبک معمولی

21.      See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو

22.      Black Francolin Francolinus francolinus دراج

23.      Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی

24.      Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین

25.      Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)

26.      Sooty Shearwater Ardenna (Puffinus) griseus کبوتر دریایی دودی

27.      Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک

28.      Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ

29.      Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه

30.      Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ

31.      Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

32.      White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)

33.      African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

34.      Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

35.      Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک

36.      Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

37.      Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

38.      Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب

39.      Striated Heron Butorides striata حواصیل سبز

40.      Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد

41.      Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل هندی

42.      Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

43.      Grey Heron Ardea cinerea حواصیل خاکستری

44.      Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی

45.      Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

46.      Little Egret Egretta garzetta اگرت (حواصیل) کوچک

47.      Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (حواصیل) ساحلی

48.      Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید

49.      Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری

50.      Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

51.      Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره غاز) کوچک

52.      Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره غاز) بزرگ

53.      Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره غاز) گلوسیاه

54.      Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر

55.      Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

56.      Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

57.      Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس مصری (کوچک)

58.      Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار

59.      Griffon Vulture Gyps fulvus دال (کرکس) معمولی

60.      Cinereous Vulture Aegypius monachus دال (کرکس) سیاه

61.      Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخور

62.      Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

63.      Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا

64.      Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی

65.      Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی (شاه باز)

66.      Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

67.      Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک

68.      Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی

69.      Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان

70.      Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی معمولی

71.      Northern Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

72.      Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

73.      Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

74.      White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

75.      Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند

76.      Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی (صحرایی)

77.      Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره

78.      Little Crake Porzana parva یلوه کوچک

79.      Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی

80.      Corn Crake Crex crex یلوه حنایی

81.      Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز

82.      Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار

83.      Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک

84.      Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ

85.      Eurasian Coot Fulica atra چنگر معمولی

86.      Common Crane Grus grus درنای معمولی

87.      Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق معمولی

88.      Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار

89.      Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار

90.      Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا

91.      Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست

92.      Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک

93.      Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کولی اجتماعی (ابروسفید)

94.      White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کولی دم‌سفید

95.      European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی

96.      Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری

97.      Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری

98.      Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

99.      Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک

100.  Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم کوچک (سلیم طوقی پاسیاه)

101.  Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک

102.  Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ

103.  Caspian Plover Charadrius asiaticus سلیم سینه‌بلوطی

104.  Eurasian Dotterel Charadrius morinellus سلیم کوهی

105.  Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک

106.  Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌مویی

107.  Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی

108.  Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه (بال‌سفید)

109.  Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی

110.  Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید

111.  Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ

112.  Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ

113.  Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ

114.  Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی

115.  Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز

116.  Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی

117.  Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز

118.  Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا

119.  Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان

120.  Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان

121.  Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ

122.  Red Knot Calidris canutus تلیله خاکستری

123.  Sanderling Calidris alba تلیله سفید

124.  Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک

125.  Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید

126.  Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی (نوک‌دراز)

127.  Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه

128.  Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن

129.  Ruff Philomachus pugnax آبچلیک شکیل

130.  Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus فالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ

131.  Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک

132.  Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ

133.  Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی

134.  Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

135.  Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

136.  Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی

137.  Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

138.  Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

139.  Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری

140.  Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک

141.  Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

142.  Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری

143.  Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

144.  Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

145.  Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد (بدصدا)

146.  Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

147.  Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی ساندرز (خلیج فارس)

148.  Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

149.  Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

150.  White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

151.  Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی تیره

152.  White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی بال‌سفید

153.  Brown Skua Stercorarius antarcticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قهوه‌ای

154.  Pomarine Skua Stercorarius pomarinus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) دم‌پیچ

155.  Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus اسکوآی (کاکایی اقیانوسی) قطبی

156.  Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata باقرقره (کوکر) شکم‌سفید

157.  Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی

158.  Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار

159.  Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه

160.  Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی

161.  Common Wood Pigeon Columba palumbus کبوتر جنگلی

162.  European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی

163.  Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم

164.  Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی

165.  Namaqua Dove Oena capensis قمری دم‌دراز (ناماکوآ)

166.  Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی

167.  Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

168.  Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

169.  Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف

170.  Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis جغد ماهی‌خوار

171.  Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

172.  Little Owl Athene noctua جغد کوچک

173.  Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار کوچک (جغد کوچک جنوبی)

174.  Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

175.  Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

176.  European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی

177.  Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)

178.  Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)

179.  Common Swift Apus apus بادخورک معمولی

180.  Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی

181.  Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

182.  European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی

183.  White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

184.  Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک

185.  Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

186.  Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار کوچک (سبز)

187.  Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)

188.  European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی

189.  Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه به سر)

190.  Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

191.  Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب سوری (باغی)

192.  Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجه کوچک

193.  Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجه معمولی

194.  Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

195.  Merlin Falco columbarius ترم‌تای معمولی

196.  Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل

197.  Barbary Falcon Falco pelegrinoides شاهین

198.  Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی (طوطی اسکندر)

199.  Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

200.  Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ

201.  Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ

202.  Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی

203.  Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی

204.  Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک

205.  Southern Grey Shrike Lanius meridionalis سنگ‌چشم خاکستری جنوبی

206.  Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

207.  Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی

208.  Masked Shrike Lanius nubicus سنگ‌چشم پیشانی‌سفید

209.  Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ

210.  Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax کلاغ (زاغ) نوک‌سرخ

211.  House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

212.  Rook Corvus frugilegus کلاغ سیاه

213.  Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای

214.  Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار

215.  Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک پشت‌بلوطی معمولی

216.  Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی

217.  Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

218.  Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ

219.  Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی

220.  Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ

221.  Calandra Lark Melanocorypha calandra چکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)

222.  Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک (سینه‌خط‌دار)

223.  White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما

224.  Grey-throated Martin Riparia chinensis چلچله گلوخاکستری

225.  Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای

226.  Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی معمولی

227.  Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی

228.  Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید

229.  Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی

230.  Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان

231.  Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی

232.  Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی

233.  Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک بیدی کوچک (کوچک)

234.  Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی

235.  Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار (تالابی) بزرگ

236.  Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار (تالابی) پرصدا

237.  Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید

238.  Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار (راه‌راه)

239.  Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری

240.  Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی

241.  Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی

242.  Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ

243.  Icterine Warbler Hippolais icterina سسک درختی زرد

244.  Common Grasshopper Warbler Locustella naevia سسک ملخی (راه‌راه)

245.  Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا (ساوی)

246.  Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل (دم‌دراز)

247.  Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی معمولی

248.  Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه

249.  Garden Warbler Sylvia borin سسک باغی

250.  Barred Warbler Sylvia nisoria سسک سینه راه‌راه

251.  Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)

252.  Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی (نقابدار کوچک)

253.  Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید (نقابدار) هیوم

254.  Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی

255.  Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

256.  Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید معمولی

257.  Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی

258.  Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ

259.  Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی

260.  Brahminy Starling Sturnia pagodarum سار تاج‌سیاه

261.  Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی

262.  Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی

263.  Common Blackbird Turdus merula توکای سیاه

264.  Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه

265.  Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی

266.  Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری

267.  Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار (راه‌راه)

268.  European Robin Erithacus rubecula سینه‌سرخ اروپایی

269.  Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی

270.  Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل معمولی (هزاردستان)

271.  White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی

272.  Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata مگس‌گیر نیم‌طوق (طوق‌سفید)

273.  Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه

274.  Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی

275.  Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی

276.  Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)

277.  Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای

278.  European Stonechat Saxicola rubicola چک اروپایی

279.  Siberian Stonechat Saxicola maurus چک سیبری

280.  Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق

281.  Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی

282.  Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی

283.  Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)

284.  Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق معمولی

285.  Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica چکچک گوش‌سیاه

286.  Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی

287.  Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی

288.  Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید

289.  Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری

290.  Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)

291.  Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید

292.  Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار

293.  House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی

294.  Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه

295.  Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای

296.  Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی

297.  Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد

298.  Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی

299.  Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید

300.  Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد

301.  Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک سرزرد

302.  Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری

303.  White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق

304.  Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز

305.  Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی (دشتی)

306.  Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز

307.  Meadow Pipit Anthus pratensis پیپت صحرایی

308.  Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی

309.  Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ

310.  Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی

311.  Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی

312.  Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید

313.  Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی

314.  Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی

315.  Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina سهره سینه‌سرخ

316.  Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)

317.  European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی

318.  Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandra زردپره مزرعه

319.  Rock Bunting Emberiza cia زردپره کوهی

320.  Cinereous Bunting Emberiza cineracea زردپره رخ‌زرد

321.  Ortolan Bunting Emberiza hortulana زردپره سرزیتونی (گلوزرد)

322.  Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه

323.  Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه

324.  Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus زردپره تالابی

----------