کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کاشان در فروردین 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Kashan in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 2 فرد

محل مشاهده: کاشان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 2 individuals

Place of observation: Kashan

Province: Esfahan

Period of observations: April 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت جوجه آوری طوطی طوق صورتی در مشهد در تابستان 1396

Record of breeding Rose-ringed Parakeet in Mashahd in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 5 آشیانه

محل مشاهده: پارک ملت، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 nests

Place of observation: Park-e Mellat, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: summer 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت جوجه آوری شاه طوطی در مشهد در 1396

Record of breeding Alexandrine Parakeet in Mashahd in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: شاه طوطی Psittacula eupatria

تعداد پرنده: حداقل 15 آشیانه

محل مشاهده: پارک ملت، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای سعید میرسعیدی

Type of important species: increasing

Species: Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria

No. of individuals: At least 15 nests

Place of observation: Park-e Mellat, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: summer 2017

Observers: Saeed Mirsaeedi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در مشهد در اسفند 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Mashahd in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 10 فرد

محل مشاهده: پارک وکیل آباد، مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 10 individual

Place of observation: Vakil-Abad park, Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: March 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری فلامینگوی بزرگ در بختگان در تابستان 1396

Record of breeding Greater Flamingo in Bakhtegan in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 50 فرد بالغین و حدود 1000 جوجه

مکان مشاهده: تالاب بختگان، نیریز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: خانم لیلا جولایی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 50 individuals adults and c. 1000 juveniles

Place of observation: Bakhtegan wetland, Neyriz (Fars province)

Date of observation: summer 2017

Observers: Leila Joulaee

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب کانی برازان در تابستان 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Kani-Barazan in summer 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 3 جوجه

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 3 ducklings

Date of observation: summer 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کیش در بهمن 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Kish in January 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حدود 50 فرد

محل مشاهده: کیش

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: About 50 individuals

Place of observation: Kish

Province: Hormozgan

Period of observations: January 2016

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در اصفهان در سال 1394

Record of Rose-ringed Parakeet in Esfahan in 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل یک فرد

محل مشاهده: پارک نزوان، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: سال 1394

مشاهده کنندگان: آقای حسن مقیمی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: at least one individual

Place of observation: Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 2015

Observers: Hasan Moghimi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در کرمان در فروردین 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Kerman in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: کرمان

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 13 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kerman

Province: Kerman

Period of observations: 2 April 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در شیراز در آذر 1395

Record of Rose-ringed Parakeet in Shiraz in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: حداقل 5 فرد

محل مشاهده: باغ ارم و قصر دشت، شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: خانم خدیجه طاهری و آقای عقیلی

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: At least 5 individuals

Place of observation: Eram garden and Ghasr-e Dasht, Shiraz

Province: Fars

Period of observations: December 2016

Observers: Khadijeh Taheri & Mr Aghili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت لیکوی تالابی در میان آب در تیر 1396

Record of Iraq Babbler in Mian-Ab in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لیکوی تالابی Turdoides altirostris

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: میان آب، دزفول (استان خوزستان)

تاریخهای مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، علی سنگچولی، محمدجواد پرستگاری و آرش حبیبی-آزاد

Species: Iraq Babbler Turdoides altirostris

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mian-Ab, Dezful (Khuzestan province)

Dates of observation: July 2017

Observers: Ali Hajiabadi

Identified by: Mohammad Safrang, Ali Sanchgooli, Mohammad-Javad Parastegari & Arash Habibi-Azad

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرخه در فروردین 1395

Record of Black-winged Kite in Karkheh in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در مهران

Record of Namaqua Dove in Mehran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دارز Oenas capenisis

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 خرداد 1395

محل مشاهده: مهران، مرز ایران و عراق (استان ایلام)

مشاهده کنندگان: آقایان اکبر محمدزاده، احسان گلاب پاش و سید کامین حسینی

شناسایی عکس: مهدی نورمحمدی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 5 June 2016

Place of observation: Mehran, Iran/Iraq border (Ilam province)

Observers: Mr. Akbar Mohammadzadeh, Ehsan Golabpash & Seyed Kamin Hoseini

Identification: Mehdi Nourmohammadi

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در چغازنبیل در تیرماه ۱۳۹۶

Record of Namaqua Dove in Chogha-Zanbil in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: ۳ فرد

تاریخ مشاهده: ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶

محل مشاهده: چغازنبیل، شوش (استان خوزستان)

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 8 July 2017

Place of observation: Chogha-Zanbil, Shush (Khuzestan province)

Observers: Ali Hajiabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در جهان نما

Record of White-winged Grosbeak in Jahan-Nama

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: منطقه حفاظت شده جهان نما (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1391

مشاهده کنندگان: آقای حاجی قلی کمی

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Jahan-Nama Protected Area (Golestan province)

Date of observation: 31 May 2017

Observers: Hajigholi Kami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در رامهرمز در فروردین 1395

Record of Black-winged Kite in Ramhormoz in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: رامهرمز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ramhormoz

Province: Khuzestan

Period of observations: April 2016

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در جیرفت در فروردین 1396

Record of Black-winged Kite in Jiroft in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جیرفت

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 6 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Jiroft

Province: Kerman

Period of observations: 26 March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در داراب در فروردین 1396

Record of Black-winged Kite in Darab in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: داراب

استان: فارس

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Drab

Province: Fars

Period of observations: 24 March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در کرخه در مرداد 1396

Record of Black-winged Kite in Karkheh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 August 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک نیزار در قره قشلاق در مرداد 1396

Record of Bearded Reedling in Qara-Qeshlaq in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: تالاب قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

تاریخهای مشاهده: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Dates of observations: 11 August 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در کرخه در مرداد 1396

Record of Namaqua Dove in Karkheh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 20 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Namaqua Dove Oena capensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Dates of observations: 11 August 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در قره قشلاق

Record of Black-winged Kite in Qara-Qeshlaq

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: December 2016

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در بامدژ

Record of Black-winged Kite in Bamdej

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای بهراد فرخنده

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bamdej

Province: Khuzestan

Period of observations: December 2016

Observers: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سهره سیاه در باجگیران

Record of White-winged Grosbeak in Bajgiran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سیاه Mycerobas carnipes

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 25 تیر 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bajgiran (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 15 July 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در شوشتر در اسفند 1395

Record of European Stonechat in Shushtar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 4 اسفند 1395

محل مشاهده: شوشتر (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 22 February 2017

Place of observation: Shaushtar (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان کرمانشاه

Observation of Whiskered Tern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 تیر 1396

مکان مشاهده: سراب نیلوفر، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: one individuals

Date of observation: 7 July 2017

Place of observation: Sarab-e Niloufar (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چک اروپایی در هور العظیم در آبان 1395

Record of European Stonechat in Hoor-al-Azeem in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1395

محل مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 20 November 2016

Place of observation: Hoor-al-Azeem (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 ----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در شیروان در مرداد 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Shirvan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: شیروان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان بابک قویدل نامانلو

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: Shirvan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Babak Ghavidel Namanloo

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در لارستان در مرداد 1396

Record of Bonelli's Eagle in Larestan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: لارستان

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 11 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مجتبی مبشری و خلیل هژبری

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Larestan

Province: Fars

Date of observation: 2 August 2017

Observers: Mojtaba Mobasheri & Khalil Hojabri 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت جغد ماهی خوار در ایذه

Record of Brown Fish Owl in Izeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد ماهی خوار Ketupa zeylonensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه گزیر، ایذه (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدسیف اله هشممی

Species: Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gazir mountain, Izeh (Khuzestan province)

Date of observation: September 2016

Observers: Seyed Seifolla Hashmemi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در سدمهاباد در مرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Mahabad dam in

August 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1396

مکان مشاهده: سدمهاباد، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 4 August 2017

Place of observation: Mahabad dam (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در خاتم در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Khatam in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با یک جوجه

مکان مشاهده: خاتم (استان یزد)

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, one nest with one nestling

Place of observation: Khatam (Yazd province)

Date of observation: July 2017

Observers: Hamid Dehoi

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۲۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در طالقان در مرداد 1396

Record of Icterine Warbler in Taleqan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: طالقان (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محسن شکرالهی، صدیقه سلطانیان و محمد پارسا شکرالهی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Taleqan (Alborz province)

Date of observation: 27 July 2017

Observers: Mohsen Shokrollahi, Sedighe Soltanian & Mohammad-Parsa Shokrollahi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در شیراز در مهر 1395

Record of Bonelli's Eagle in Shiraz in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اکبر سعادتمند و صدیقه شریفی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: October 2016

Observers: Ali-Akbar Saadatmand & Sedigheh Sharifi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک سرسیاه در استان خوزستان

Observation of Sombre Tit in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک سرسیاه Poecile lugubris

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

 

رکورد 2:

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: شیمبار، مسجد سلیمان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Species: Sombre Tit Poecile lugubris

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 1 April 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

Record 2:

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shimbar, Masjed Soleyman

Province: Khuzestan

Dates of observation: summer 2016

Observers: Reza Nikfalak

  

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده شبگرد مصری در استان خراسان جنوبی

Observation of Egyptian Nightjar in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: شب گرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: شهرستان زیرکوه (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 3 تیر 1391

مشاهده کنندگان: آقایان ابراهیم غضنفری و محمدرضا بسملی

 

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zirkuh )South Khorasan province)

Date of observation: 23 June 2012

Observers: Ebrahim Ghazanfari & Mohammad-Reza Besmeli

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت روند جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت کورکوربال سیاه در خاتم در مرداد 1396

Record of population of Black-winged Kite in Khatam in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleaus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوروئیه، خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: 5 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

Type of important species: increasing species

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleaus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Borouiyeh, Khatam

Province: Yazd

Period of observations: 27 July 2017

Observers: Hamid Dehoi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سسک چیف چاف در تهران در تابستان 1394

Record of breeding Common Chiffchaff in Tehran in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک چیف چاف Phylloscopus collybita

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 آشیانه و 2 جوجه

مکان مشاهده: دارآباد، تهران

استان: تهران

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1394

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Common Chiffchaff Phylloscopus collybita

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 nests and 2 juveniles

Place of observation: Dar-Abad, Tehran

Province: Tehran

Dates of observation: 24 July 2015

Observers: Houman Doroudi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در بندر ترکمن در تیر 1396

Record of breeding Shikra in Bandar Turkaman in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 5 جوجه

مکان مشاهده: بندر ترکمن (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 30 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد عقیلی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 5 juveniles

Place of observation: Bandar Turkaman (Golestan province)

Date of observation: July 2017

Observers: Seyed Mohammad Aghili

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در کبودرآهنگ در تابستان 1396

Record of breeding Long-eared Owl in Kabudar-Ahang in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 2 جوجه

مکان مشاهده: کبودرآهنگ (استان همدان)

تاریخهای مشاهده: 6-9 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای جواد رستمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 owlets

Place of observation: Kabudar-Ahang (Hamedan province)

Dates of observation: 28-31 July 2017

Observers: Javad Rostami

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در تهران در تابستان 1396

Record of breeding Shikra in Tehran in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شهر تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: بهار و تابستان 1396

مشاهده کنندگان: خانمها ملیحه رجبی و سارا عرب

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Tehran (Tehran province)

Date of observation: Spring and summer 2017

Observers: Maliheh Rajabi & Sara Arab

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاهین در اصفهان در بهار 1396

Record of breeding Barbary Falcon in Esfahan in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با سه جوجه

مکان مشاهده: اصفهان (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents, one nest with three nestlings

Place of observation: Esfahan (Esfahan province)

Date of observation: Spring 2017

Observers: Reza Kiamarzy

Type of confirmation: Observation of nest with nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شیراز در تابستان 1396

Record of breeding Shikra in Shiraz in summer 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مشاهده کنندگان: آقای میثم قایدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: Summer 2017

Observers: Meysam Ghayedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۴:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در استان تهران در مرداد 1396

Record of Icterine Warbler in Tehran in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1396

مکان مشاهده: دارآباد، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 23 July 2017

Place of observation: Darabad, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک درختی زرد در استان تهران در مرداد 1395

Record of Icterine Warbler in Tehran in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 2 مرداد 1395

مکان مشاهده: دارآباد، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای هومن درودی

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: One individual

Date of observation: 23 July 2016

Place of observation: Darabad, Tehran (Tehran province)

Observer: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری بالابان در اصفهان در بهار 1396

Record of breeding Saker Falcon in Esfahan in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، یک آشیانه و 4 جوجه

مکان مشاهده: اصفهان (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا کیامرزی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest with 4 nestlings

Place of observation: Esfahan (Esfahan province)

Date of observation: Spring 2017

Observers: Reza Kiamarzy

Type of confirmation: Observation of parents, nest and nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۱۶:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها دراستانها

Observations of species in provinces

مشاهده گنجشگ کوهی در استان بوشهر

Observation of Rock Sparrow in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گنجشگ کوهی Petronia petronia

تعداد: 20 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات کوه سیاه (چاه پر)

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محمد پاپری زارعی

Species:  Rock Sparrow Petronia petronia

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Kuh Siah heights

Province: Bushehr

Dates of observation: 24 July 2017

Observers: Mohammad Papari Zarei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها دراستانها

Observations of species in provinces

مشاهده چرخ ریسک بزرگ در استان بوشهر

Observation of Great Tit in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک بزرگ Parus major

تعداد: 3 فرد

مکان مشاهده: ارتفاعات کوه سیاه (چاه پر)

استان: بوشهر

تاریخهای مشاهده: 2 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: محمد پاپری زارعی

Species:  Great Tit Parus major

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Kuh Siah heights

Province: Bushehr

Dates of observation: 24 July

Observers: Mohammad Papari Zarei

 

---------------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری هما در اورامانات در خرداد 1396

Record of breeding Bearded Vulture in Oramanat in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، آشیانه و یک جوجه

مکان مشاهده: اورامانات

استان: کردستان

تاریخهای مشاهده: 25 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: فرشاد افشین پور و محمد سفرنگ

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults, nest and a juvenile

Place of observation: Oramanat

Province: Kordestan

Dates of observation: 15 June 2017

Observers: Farshad Afshinpour & Mohammad Safrang

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در شیراز در تابستان 1395

Record of breeding Shikra in Shiraz in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و یک جوجه

مکان مشاهده: شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای میثم قایدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and one juvenile

Place of observation: Shiraz (Fars province)

Date of observation: Summer 2016

Observers: Meysam Ghayedi

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی