کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

گزارش جوجه آوری لک لک سیاه در سد شهید عباسپور در تیر 1398

Report of breeding Black Stork in Abbaspour dam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

تعداد آشیانه: یک آشیانه

تعداد بالغین، تخم و جوجه: بالغین و 2 آشیانه

مکان مشاهده: سد شهید عباسپور، کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 15 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای سیدسیف اله هاشمی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

توضیحات: این دو آشیانه برای مدت 15 سال مشاهده شد.

Species: Black Stork Ciconia nigra

No. of nest: 2 nests

No. of individuals, eggs, nestlings: 2 adults and 2 nests

Place of observation: Abbaspour dam, Karun

Province: Khuzestan

Date of observation: 6 July 2019

Observers: Seyed Seifollah Hashemi

Type of confirmation: Observation of nest

Remarks: These nests were observed for a period of 15 years.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در هشیلان در تیر 1398

 Record of breeding White Stork in Hashilan in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 9 آشیانه، 20 جوجه و 20 بالغ

مکان مشاهده: هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 24 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 20 adults, 9 nests and 20 juveniles

Date of observation: 15 July 2019

Place of observation: Khoshinan-Olya, Hashilan

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of adult, nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در ایلام در تیر 1398

Record of Great Spotted Cuckoo in Ilam in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

تعداد پرنده: 2 جوجه

محل مشاهده: ایلام

استان: ایلام

تاریخ مشاهده: تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و مهدی نورمحمدی

توضیحات: تغذیه جوجه توسط والدین زاغی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Dates of observation: July 2019

Observers: Mahmoud Mansouri & Mehdi Nourmohammadi

Remarks: Feeding juveniles by adult Eurasian Magpie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاه بوف در یزد در مرداد 1398

Record of Eurasian Eagle Owl in Yazd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاه بوف Bubo bubo

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: یزد

استان: یزد

دوره مشاهدات: 7 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان سیدمهدی فاتحی، مهدی زارع خورمیزی و موسی شمسایی

Type of important species: Population

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Period of observations: 29 July 2019

Observers: Seyed Mehdi Fatehi, Mehdi Zare Khormizi & Musa Shamsaee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در سنقرکلیایی در مرداد 1398

Record of Bearded Vulture in Sonqor & Kolyaei in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کوه دالاخانی، سنقر کلیایی

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 4 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dalakhani mount, Sonqor& Kolyaee

Province: Kermanshah

Period of observations: 26 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در سوسنگرد در مرداد 1398

Record of Black-tailed Godwit in Susangerd in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: روستای هوفل، سوسنگرد

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 3 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد  جلالی و لفته جلالی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Hofel village, Susangerd

Province: Khuzestan

Period of observations: 25 July 2019

Observers: Ali-Sajad Jalali & Lofteh Jalali

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۶:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در هورالعظیم در مرداد 1398

Record of Egyptian Nightjar in Hour-al-Azeem in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: هورالعظیم، مرز عراق

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 1 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا ریشهری

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 July 2019

Observers: Alireza Reyshahri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سسک درختی زرد در پارک ملی لار در تیر 1398

Record of Icterine Warbler in Lar National Park in July 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: سسک درختی زرد Hippolais icterina

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 14 تیر 1398

مکان مشاهده: پارک ملی لار

استان: تهران

مشاهده کنندگان: آقای حمید بصیر

Type of important species: Population

Species: Icterine Warbler Hippolais icterina

No. of individuals: one individual

Date of observation: 5 July 2019

Place of observation: Lar National Park

Province: Tehran

Observers: Hamid Basir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زرد پره رخ زرد در هشیلان در تیر 1398

Record of Cinereous Bunting in Hashilan in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زرد پره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هشیلان

استان: کرمانشاه

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کننده: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

شناسایی: بهزاد عظیمی

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hashilan wetland

Province: Kermanshah

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Identified by: Behzad Azimi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۸ ، ۱۵:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در اسلامشهر در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Eslam-Shahr in July 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 آشیانه با والدین

مکان مشاهده: شهرک واوان، اسلامشهر

استان: تهران

تاریخ مشاهده: 15 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه فعال

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and two nests

Place of observation: Vavan, Eslam-Shahr

Province: Tehran

Observers: Gholamreza Asghari

Date of observation: 6 July 2017

Type of confirmation: Observation of nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی سینه سیاه در هویزه در اسفند 1397

Record of breeding Spur-winged Lapwing in Hoveyzeh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: خروس کولی سینه سیاه Vanellus spinosus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: هویزه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 24 اسفند 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults and one nest

Place of observation: Hoveyzeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 15 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کاکایی ارمنی در زریبار در فروردین 1398

Record of Armenian Gull in Zaribar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کاکایی ارمنی Larus armenicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دریاچه زریبار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان محمد سفرنگ و حمید جباری و خانم پگاه میرزائی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Armenian Gull Larus armenicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Mohammad Safrang, Hamid Jabbari & Pegah Mirzaei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دارکوب سبز در سراب در شهریور 1397

Record of European Green Woodpecker in Sarab in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دارکوب سبز Picus viridis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سراب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای غلامرضا اصغری

Type of important species: Population

Species: European Green Woodpecker Picus viridis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sarab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: September 2018

Observers: Gholamreza Asghari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در چذابه در تیر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Chazzabeh in June 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 24 فرد

محل مشاهده: چذابه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی سجاد جلالی و لفته سجاد جلالی

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 24 individuals

Place of observation: Chazzabeh

Province: Khuzestan

Period of observations: 23 June 2019

Observers: Ali Sajjad Jalali & Lofteh Sajjad Jalali


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده کلاغ گردن بور در استان خراسان جنوبی

Observation of Eurasian Jackdaw in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کلاغ گردن بور Corvus monedula

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: طبس

استان: خراسان جنوبی

تاریخ مشاهده: 9 مرداد 1398

مشاهده کنندگان: آقای علیرضا سالاری کامرود

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان جنوبی

Species: Eurasian Jackdaw Corvus monedula

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tabas

Province: South Khorasan

Date of observation: 31 July 2019

Observers: Alireza Salari Kamrud

Remarks: New species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در گندمان در اردیبهشت 1398

Record of Baillon's Crake in Gandoman in May 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1398

مشاهده کنندگان: آقای روح الله عسگری

شناسایی کنندگان: نوید زحمتکش، اردوان پاشا زانوس و حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Date of observation: 17 May 2019

Observers: Ruhollah Asgari

Identified by: Navid Zahmatkesh, Ardavan Pashazanoos & Hamid Jabbari

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده توکای بزرگ در استان اصفهان

Observation of Mistle Thrush in Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorous

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 5 مرداد 1398

محل مشاهده: فریدون شهر

استان: اصفهان

مشاهده کنندگان: آقای محمدرضا صادقی

توضیحات: گونه جدید برای استان اصفهان

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorous

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fereydoun-Shahr

Province: Esfahan

Date of observation: 27 July 2019

Observers: Mohammad-Reza Sadeghi

Remarks: New species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۱۱:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی تیره در استان یزد

Observation of Whiskered Tern in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی تیره Chlidonias hybrida

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: تصفیه خانه یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری، حجت تیموری و موسی شمسایی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Whiskered Tern Chlidonias hybrida

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Yazd sewage site

Province: Yazd

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Moslem Akbari, Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده حواصیل شب در استان یزد

Observation of Black-crowned Night Heron in Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: حواصیل شب Nycticorax nycticorax

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: تصفیه خانه یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مسلم اکبری، حجت تیموری و موسی شمسایی

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Species: Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Yazd sewage site

Province: Yazd

Date of observation: 20 July 2019

Observers: Moslem Akbari, Hojjat Teymouri & Musa Shamsaei

Remarks: New species for Yazd province


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۸ ، ۰۹:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی