کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

۱۰۳۱ مطلب با موضوع «IUCN Redlist» ثبت شده است

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در دی 1395

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 28 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 17 January 2017

Observers: Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بناب در اردیبهشت 1394

Record of European Turtle Dove in Bonab in May 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قشلاق، بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qara-Qeshlaq, Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: May 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در بوشهر در بهمن 1395

Record of Dalmatian Pelican in Bushehr in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ساحل ماهینی، بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahini coast, Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 12 February 2017

Observers: Amin Nayyeri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در تالاب لپو زاغمرز در فروردین 1396

Record of Common Pochard in Lapoo Zaghmarz in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی  Aythya ferina

تعداد پرنده: بیش از 25 فرد

محل مشاهده: لپو زاغمرز، بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 30 اسفندماه 1395 و 3 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 25 individuals

Place of observation: Zaghmarz (Behshahr)

Province: Mazandaran

Period of observations: 20 and 23 March 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت هما در قوچان در شهریور 1396

Record of Bearded Vulture in Ghuchan in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هما Gypaetus barbatus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دره شمخال، قوچان

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 16 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای مسعود فرحبخش

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bearded Vulture Gypaetus barbatus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shankhal valley, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 7 September 2017

Observers: Masoud Farahbakhsh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در ایلام در مرداد 1396

Record of European Turtle Dove in Ilam in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: جنگلهای بلوط ایلام

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی نورمحمدی و حبیب اله حیدریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ilam oak forests

Province: Ilam

Period of observations: 6 August 2017

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Habibollah Heidarian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of important species in Iran

ثبت پلیکان خاکستری در تالاب لپو زاغمرز در فروردین 1396

Record of Dalmatian Pelican in Lapoo Zaghmarz in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: زاغمرز، بهشهر

استان: مازندران

دوره مشاهدات: 2 فروردین  1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Zaghmarz, Behshahr

Province: Mazandaran

Period of observations: 22 March 2017

Observers: Hamid Jabbari

 

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در قوچان در مرداد 1396

Record of European Turtle Dove in Ghuchan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قرچقه، قوچان

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 15 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای بابک قویدل-نامانلو

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gharchagheh, Ghuchan

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 6 August 2017

Observers: Babak Ghavidel-Namanlu

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بناب در اردیبهشت 1396

Record of European Turtle Dove in Bonab in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بناب

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 17 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای بهزاد نبی قدیم

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bonab

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 7 May 2017

Observers: Behzad Nabighadim

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در کرج در اردیبهشت 1396

Record of European Turtle Dove in Karaj in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: کرج (مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 27 اردیبهشت  1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید جبّاری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: Two individuals

Place of observation: Karaj (farms of Seed and Plant Improvement Research Institute)

Province: Alborz

Period of observations: 17 May 2017

Observers: Hamid Jabbari

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کانی برازان در اردیبهشت 1396

Record of Marbled Duck in Kani-Barazan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 4 فرد

تاریخ مشاهده: 27 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای هادی امینی

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 4 individuals

Date of observation: 17 May 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Hadi Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در تالاب گاوخونی در مرداد 1396

Record of Marbled Duck in Gav Khouni in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 60 فرد

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب گاوخونی (استان اصفهان)

مشاهده کنندگان: آقای رضا نامدار

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 60 individuals

Date of observation: 20 August 2017

Place of observation: Gav Khouni wetland (Esfahan province)

Observers: Reza Namdar

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کرکس کوچک) در گناوه در مرداد 1396

Record of Egyptian Vulture in Genaveh in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کرکس کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1396

مکان مشاهده: سیامکان، گناوه (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای محمد تولیده

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 6 August 2017

Place of observation: Siamakan, Genaveh (Bushehr province)

Observers: Mohammad Tolideh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در بوشهر در تیر 1395

Record of Marbled Duck in Bushehr in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 17 تیر 1395

مکان مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 7 July 2016

Place of observation: Bushehr (Bushehr)

Observers: Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در کشف رود در تیر 1395

Record of Marbled Duck in Kashaf-Rud in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 11 تیر 1395

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده کشف رود، 70 کیلومتری شرق مشهد (خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقایان نوید زحمتکش و حسین محمودیان

عکس از: حسین محمودیان

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 1 July 2016

Place of observation: Kashaf-Rud P.A., 70 km east to Mashhad (Khorasan-e Razavi)

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmoudian

Photographer: Hossein Mahmoudian

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در دشت آزادگان در مرداد 1396

Record of Marbled Duck in Azadegan plain in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: دشت آزادگان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 28 مرداد 1396

مشاهده کنندگان: سیدباقر موسوی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Azadegan plain

Province: Khuzestan

Period of observations: 19 August 2017

Observers: Seyed Bagher Mousavi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب کانی برازان در تابستان 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Kani-Barazan in summer 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 3 جوجه

تاریخ مشاهده: تابستان 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 3 ducklings

Date of observation: summer 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در سدمهاباد در مرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Mahabad dam in

August 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 13 مرداد 1396

مکان مشاهده: سدمهاباد، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیانمرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 4 August 2017

Place of observation: Mahabad dam (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده هوبره در استان تهران

Observation of Macqueen’s Bustard in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندعلی خان (استان تهران)

تاریخهای مشاهده: 23 تیر 1396

مشاهده کنندگان: ملیحه رجبی، هادی امینی و محمد فرخ

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: One individual

Place of observation: Band-Ali Khan (Tehran province)

Dates of observation: 14 July 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Hadi Amini & Mohammad Farrokh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبا در چیتگر در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Chitgar in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبا Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده یک آشیانه، بالغین و یک جوجه نابالغ

مکان مشاهده: چیتگر، تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 20 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین، آشیانه و جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest and one fledgling

Place of observation: Chitgar, Tehran city (Tehran province)

Date of observation: 11 July 2017

Observers: Mohsen Mallah

Type of confirmation: Observation of parents, nest & fledgling

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۱۳:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در مرند در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Marand in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با آشیانه و تغذیه جوجه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1396

مکان مشاهده: مرند (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents and nest with feeding nestling

Date of observation: 23 June 2017

Place of observation: Marand (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nest with feeding nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در حسنلو در اردیبهشت 1396

Record of breeding European Roller in Hasanloo in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: اطراف تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents and nest with nestling

Date of observation: 8 May 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در حسنلو در مرداد 1395

Record of breeding European Roller in Hasanloo in June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با دو جوجه در حال پرواز

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

مکان مشاهده: اطراف تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه در حال پرواز

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 fledglings

Date of observation: 5 August 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در نقده در خرداد 1396

Record of breeding European Roller in Naqadeh in June 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 27خرداد 1396

مکان مشاهده: اطراف کوه سلطان یعقوب، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and nest

Date of observation: 17 June 2017

Place of observation: Soltan Yaghub, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در اسلام آباد، نقده در خرداد 1396

Record of breeding European Roller in Eslam-Abad, Naqadeh in June 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 والد با دو لانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1396

مکان مشاهده: اطراف تالاب اسلام آباد، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 adults and 2 nests with nestlings

Date of observation: 4 June 2017

Place of observation: Eslam-Abad wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and nestling

 

-----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در آستارا در بهمن 1394

Record of Cinereous Vulture in Astara in February 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آستارا (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: اواخر بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: عدم پرواز به علت باد شدید، سپس به صورت موفق رهاسازی شد.

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Astara (Gilan province)

Date of observation: Mid-February 2016

Observers: Fardin Naziri

Remarks: Failed to fly because of heavy wind, then released successfully

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبا در تهران در بهار 1396

Record of breeding European Roller in Tehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبا Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده 6 فرد از بالغین و 3 آشیانه

مکان مشاهده: شمال شهر تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و آشیانه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 6 adults and 3 nests

Place of observation: north of Tehran city (Tehran province)

Date of observation: 16 May 2017

Observers: Houman Doroudi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در قوچان در خرداد 1396

Record of Cinereous Vulture in Quchan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: 20 کیلومتری شمال قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 5 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 26 May 2017

Observers: Hamideh Daliri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب حسنلو در تیر 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با هفت جوجه

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 7 ducklings

Date of observation: 4 July 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در کشف رود در تیر 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Kashaf-Rud in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با دو جوجه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1396

مکان مشاهده: کشف رود (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 2 ducklings

Date of observation: 23 June 2017

Place of observation: Kashaf-Rud (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Hossein Mahmudian & Hamideh Daliri

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب زریبار در خرداد 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Zaribar in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب زریبار  (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و رحمان آذری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: June 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Behzad Nabighadim & Rahman Azari

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب قوری گل در تیر 1395

Record of breeding Common Pochard in Ghori-Gol in

June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: 8 July 2016

Place of observation: Ghori-Gol, Bostan-Abad (East Azarbaijan province)

Observers: Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در خرداد 1396

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: June 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در سال 1395

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: از اردیبهشت تا شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: From May to September 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در فروردین 1395

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 

: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: April 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در شیروان در خرداد 1395

Record of Cinereous Vulture in Shirvan in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نامانلو، شیروان (استان خراسان شمالی)

تاریخ مشاهده: خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Namanloo, Shirvan (North Khorasan province)

Date of observation: June 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در تیر 1396

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 9 جوجه

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید مصطفی زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

شناسایی: محمد سفرنگ

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 9 ducklings

Date of observation: 22 June 2017

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad (West Azarbaijan province)

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Mostafazadeh

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

Identified by: Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در خرداد 1396

 Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه:یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: 26 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with four ducklings

Date of observation: 16 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در تیر 1395

Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five ducklings

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سر سفید در تالاب حسنلو در شهریور 1394

 Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد و 26 جوجه

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adult and 26 ducklings

Date of observation: 4 September 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در نقده در خرداد 1396

 Record of breeding White-headed Duck in Naqadeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One duckling

Date of observation: 7 June 2017

Place of observation: Seyran Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 21 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 11خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two adults, five ducklings

Date of observation: 31 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records ofrare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در مرداد 1394

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

July 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با سه جوجه

تاریخ مشاهده: 2 مرداد 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with three ducklings

Date of observation: 24 July 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سر سفید در تالاب حسنلو در مرداد 1393

Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck   Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five ducklings

Date of observation: 20 August 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب حسنلو در تیر 1395

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با نه جوجه

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with nine ducklings

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در حسنلو در تیر 1394

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in July 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با سه جوجه

تاریخ مشاهده: 19 تیر 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with three ducklings

Date of observation: 10 July 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در الموت در فروردین 1396

Record of Cinereous Vulture in Alamut in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دریاچه الموت (استان قزوین)

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: خانم درنا مجاب

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Alamut lake (Qazvin province)

Date of observation: 29 March 2017

Observers: Dorna Mojab

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در قم در بهمن 1395

Record of Cinereous Vulture in Qom in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سایت البرز، قم (استان قم)

تاریخ مشاهده: 19 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقایان هومن درودی، نصیر طایی و حمید بصیر

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alborz site, Qom (Qom province)

Date of observation: 7 February 2017

Observers: Houman Doroudi, Nasir Taie & Hamid Basir

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در چابهار در بهمن 1395

Record of Cinereous Vulture in Chabahar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

تاریخ مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی، احسان طالبی، محمدرضا کشفی و خانم پریسا خندان

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Date of observation: February 2017

Observers: Abraham Shokouhi, Ehsan Talebi, Mohammad-Reza Kashfi & Parisa Khandan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی