کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records ofrare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در خرداد 1396

Record of breeding Red-crested Pochard in Hasanloo in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با هفت جوجه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 7 ducklings

Date of observation: 7 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Red-crested Pochard in Hasanloo in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 9 جوجه

تاریخ مشاهده: 11 خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with nine ducklings

Date of observation: 31 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with nestling

 

----------


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک تاجدار در تالاب حسنلو در شهریور 1393

Record of breeding Red-crested Pochard in Hasanloo in September 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک تاجدار

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو جوجه

تاریخ مشاهده: 11 شهریور 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Red-crested Pochard Netta rufina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two fledglings

Date of observation: 2 September 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب حسنلو در تیر 1395

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با نه جوجه

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with nine ducklings

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در حسنلو در تیر 1394

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in July 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با سه جوجه

تاریخ مشاهده: 19 تیر 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with three ducklings

Date of observation: 10 July 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در لیسار در تابستان 1394

Record of breeding Shikra in Lisar in summer 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 3 جوجه

مکان مشاهده: لیسار، تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: تابستان 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 3 juveniles

Place of observation: Lisar, Talesh (Gilan province)

Date of observation: Summer 2015

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۸:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در مشهد در خرداد 1396

Record of breeding of Long-eared Owl in Mashhad in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

مکان مشاهده: 20 کیلومتری جاده مشهد-قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 15 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی مهدوی و احسان اردکانیان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One owlet

Place of observation: 20 km Mashhad-Quchan road (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 5 June 2017

Observers: Ali Mahdavi & Ehsan Ardakanian

Type of confirmation: Observation of owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۸:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در کیش در شهریور 1395

Record of Barred Warbler in Kish in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیش (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: 23 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: خانم ملیحه رجبی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kish (Hormozgan province)

Date of observation: 13 September 2016

Observers: Maliheh Rajabi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۸:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در فردوس در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Ferdows in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فردوس (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 3 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: حامد استواری

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ferdows (South Khorasan province)

Date of observation: 22 April 2016

Observers: Hamed Ostovari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۸:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در تالش در بهار 1396

Record of Barred Warbler in Talesh in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: اردیبهشت و خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh (Gilan province)

Date of observation: May and June 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در مشهد در اردیبهشت 1396

Record of Barred Warbler in Mashhad in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: مشهد (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mashhad (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 1 May 2017

Observers: Hossein Mahmudian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در شیراز در فروردین 1396

Record of Barred Warbler in Shiraz in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: کوههای اطراف شیراز (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 12 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: mountain around Shiraz (Fars province)

Date of observation: 1 April 2017

Observers: Elham Sheniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در ارسنجان در مهر 1395

Record of Barred Warbler in Arsanjan in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: نر و ماده

محل مشاهده: منطقه شکار ممنوع کوه خم، ارسنجان (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 5 مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: Male and female

Place of observation: Kuh-Kham No Hunting area, Arsanjan (Fars province)

Date of observation: 26 September 2016

Observers: Mohammad Moradpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در گناوه در اردیبهشت 1395

Record of Barred Warbler in Genaveh in May 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گناوه (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 25 اردیبهشت 1395

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Genaveh (Bushehr province)

Date of observation: 14 May 2016

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در الموت در فروردین 1396

Record of Cinereous Vulture in Alamut in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دریاچه الموت (استان قزوین)

تاریخ مشاهده: 9 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: خانم درنا مجاب

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Alamut lake (Qazvin province)

Date of observation: 29 March 2017

Observers: Dorna Mojab

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در قم در بهمن 1395

Record of Cinereous Vulture in Qom in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سایت البرز، قم (استان قم)

تاریخ مشاهده: 19 بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقایان هومن درودی، نصیر طایی و حمید بصیر

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Alborz site, Qom (Qom province)

Date of observation: 7 February 2017

Observers: Houman Doroudi, Nasir Taie & Hamid Basir

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در چابهار در بهمن 1395

Record of Cinereous Vulture in Chabahar in February 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: چابهار (استان سیستان و بلوچستان)

تاریخ مشاهده: بهمن 1395

مشاهده کنندگان: آقایان آبراهام شکوهی، احسان طالبی، محمدرضا کشفی و خانم پریسا خندان

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Date of observation: February 2017

Observers: Abraham Shokouhi, Ehsan Talebi, Mohammad-Reza Kashfi & Parisa Khandan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سنقر گندمزار در هور العظیم در فروردین 1396

Record of Montagu's Harrier in Hoor-al-Azeem in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنقر گندمزار Circus pygargus

تعداد: یک فرد ماده

مکان مشاهده: هور العظیم (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقایان رضا نیک فلک و آبراهام شکوهی

شناسایی: آبراهام شکوهی، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، احسان طالبی، عباس عاشوری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Montagu's Harrier Circus pygargus

No. of individuals: One individual- female

Place of observation: Hour-al-Azeem (Khuzestan province)

Date of observation: 6 April 2017

Observers: Reza Nikfalak & Abraham Shokouhi

Identified by Abraham Shkouhi, Mohammad Safrang, Parviz Bakhtiari, Ehsan Talebi, Abbas Ashoori & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در فراشبند فارس در فروردین 1396

Record of Bonelli's Eagle in Farashband, Fars in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: فراشبند (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 1 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Farashband (Fars province)

Date of observation: 21 March 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در خاتم در شهریور 1395

Record of Barred Warbler in Khatam August 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ شادی، خاتم (استان یزد)

تاریخ مشاهده: اواخر مرداد-اوایل شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای حمید بیگی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bagh-e Shadi, Khatam (Yazd province)

Date of observation: late August 2016

Observers: Hamid Beygi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در همدان در شهریور 1395

Record of Barred Warbler in Hamedan in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پارک مردم، همدان (استان همدان)

تاریخ مشاهده: 31 شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی سنگچولی و خانم سمانه مختاری

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hamedan (Hamedan province)

Date of observation: 21 September 2016

Observers: Ali Sangchooli & Samaneh Mokhtari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۰:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در بوشهر در فروردین 1395

Record of Barred Warbler in Bushehr in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Date of observation: 10 April 2016

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۰:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک سینه راه راه در اهواز در شهریور 1394

Record of Barred Warbler in Ahwaz in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک سینه راه Sylvia nisoria

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: اهواز (استان خوزستان)

تاریخ مشاهده: شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Species: Barred Warbler Sylvia nisoria

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ahwaz (Khuzastan province)

Date of observation: September 2015

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در مشکین شهر در آبان 1395

Record of Cinereous Vulture in Meshkin-Shahr in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قره قیه، مشکین شهر (استان اردبیل)

تاریخ مشاهده: 7 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای علی اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qara-Qiah, Meshkin-Shahr (Ardabil province)

Date of observation: 28 October 2016

Observers: Ali-Asghar Mohammadi Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در کشف رود در شهریور 1395

Record of Cinereous Vulture in Kashaf-Rud in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کشف رود (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقایان نوید زحمتکش و حسین محمودیان

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kashaf-Rud (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: September 2016

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmudian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در کشف رود در فروردین 1395

Record of Cinereous Vulture in Kashaf-Rud in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: کشف رود (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقایان نوید زحمتکش و حسین محمودیان

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kashaf-Rud (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 8 April 2016

Observers: Hamideh Daliri, Navid Zahmatkesh & Hossein Mahmudian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در پارک ملی در آذر 1395

Record of Cinereous Vulture in Golestan N.P. in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دگرمانلی، پارک ملی گلستان (استان گلستان)

تاریخ مشاهده: 30 آذر 1395

مشاهده کنندگان: آقای سیدمحمد عقیلی

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dagarmanli, Golestan N.P. (Golestan province)

Date of observation: 20 December 2016

Observers: Seyed Mohammad Aghili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در جاسک در فروردین 1395

Record of Cinereous Vulture in Jask in March 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: لیردف، جاسک (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: 8 فروردین 1395

مشاهده کنندگان: خانمها درنا مجاب، راحله حقانی و یاشار صدف زاده

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Lirdaf-Jask road (Qazvin province)

Date of observation: 27 March 2016

Observers: Dorna Mojab, Raheleh Haghani & Yashar Sadafzadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۹:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در زریبار در تیر 1396

Record of Paddyfield Warbler in Zaribar in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

تاریخ مشاهده: 6 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای جلال پزشک

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، احسان طالبی، عباس عاشوری و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Date of observation: 27 June 2017

Observers: Jalal Pezeshk

Identified by: Mohammad Safrang, Ehsan Talebi, Abbas Ashoori & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۶ ، ۰۸:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در ابرکوه در شهریور 1394

Record of breeding Shikra in Abarkuh in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک ماده، یک آشیانه با دو جوجه

مکان مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Female, one nest with two nestlings

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

Date of observation: September 2015

Observers: Moslem Akbari

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سنگ چشم تورانی در میمند فارس در اردیبهشت 1396

Record of breeding of Red-tailed (Turkestan) Shrike in Meimand, Fars in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو آشیانه با بالغین

مکان مشاهده: میمند (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای سلمان حمیدی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین

شناسایی: محمد سفرنگ و احسان طالبی

Species: Red-tailed (Turkestan) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two nests with adults

Place of observation: Meimand (Fars province)

Date of observation: 1 May 2017

Observers: Salman Hamidi

Type of confirmation: Observation of nests with adults

Identified by: Mohammad Safrang & Ehsan Talebi

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کرکس مصری در نقده در خرداد 1396

Record of breeding of Egyptian Vulture in Naqadeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ، یک آشیانه با تخم

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1396

مکان مشاهده: کوه قالات ماران، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و تخم

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults, a nest with eggs

Date of observation: 24 May 2017

Place of observation: Ghalat-Maran mount, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest with egg

                                                    

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کرکس مصری در نقده در مرداد 1392

Record of breeding of Egytian Vulture in Naqadeh in August 2013

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو بالغ و یک آشیانه با دو جوجه نابالغ

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1392

مکان مشاهده: کوه قالات ماران ، نقده  (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Egytian Vulture Neophron percnopterus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adults, a nest with two fledglings

Date of observation: 14 August 2013

Place of observation: Ghalat-Maran mount, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledglings

---------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب حسنلو در خرداد 1393

Record of breeding of Black-necked Grebe in Hasanloo in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد به همراه دو جوجه

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with two nestlings

Date of observation: 4 June 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک شالیزار در قوری گل

Record of Paddyfield Warbler in Ghori-Gol

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک شالیزار Acrocephalus agricola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل (استان آذربایجان شرقی)

تاریخ مشاهده: 26 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای ناصر ملک زاده

شناسایی کنندگان: علی سنگچولی، محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Date of observation: 16 June 2017

Observers: Naser Malekzadeh

Identified by: Ali Sangchooli, Mohammad Safrang & Abolghasem Khaleghizadeh

  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در تهران در آبان 1394

Record of Cinereous Vulture in Tehran in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 15 آبان 1394

مشاهده کنندگان: آقای مجید مشکوری

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tehran (Tehran province)

Date of observation: 6 November 2015

Observers: Majid Mashkouri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در ابرکوه در زمستان 1392

Record of Cinereous Vulture in Abarkuh in winter 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: زمستان 1392

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

Date of observation: Winter 2014

Observers: Moslem Akbari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۸:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده گاوچرانک معمولی در استان کرمانشاه

Observation of Western Cattle Egret in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: گاوچرانک Bubulcus ibis

تعداد: 1 فرد

تاریخ مشاهده: 1تیر 1396

مکان مشاهده: روستای سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species:Western Cattle Egret Bubulcus ibis

No. of individuals: One individual

Date of observation: 22 June2017

Place of observation: Sarab-Khoshkeh village, Kermanshah (Kermanshah province)

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۷:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در حله

Record of Bonelli's Eagle in Helleh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: تالاب حله (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمد پاپری-زارعی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Helleh (Bushehr province)

Date of observation: 10 August 2016

Observers: Mohammad Papri-Zarei

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۶ ، ۰۷:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در کرمانشاه در بهار 1396

Record of breeding of Long-eared Owl in Kermanshah in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 آشیانه، یک آشیانه با 3 جوجه

مکان مشاهده: سراب خشکه، کرمانشاه (استان کرمانشاه)

تاریخ مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 nests (one nest with 3 owlets)

Place of observation: Sarab-Khoshkeh, Kermanshah (Kermanshah province)

Date of observation: May 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

Type of confirmation: Observation of nests and nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در میانکاله در اردیبهشت 1396

Record of Caspian Plover in Miankaleh in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: میانکاله (استان مازندران)

تاریخ مشاهده: 5 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای مگنوس اولمن

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Miankaleh (Mazandaran province)

Date of observation: 25 April 2017

Observers: Magnus Ullman

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در تالاب صالحیه

Record of Caspian Plover in Salehieh wetland

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1395

مشاهده کنندگان: خانم ها سارا عرب، آرمان جدیدیان و جمیله فرهومند و آقایان علی حاجی آبادی، سید حامد موسوی، بشیر شریف نیا، محمدرضا مرتضوی نیا، محمدرضا فرخنده، علیرضا مرتضوی نیا و بهراد فرخنده

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Salehieh wetland (Alborz province)

Date of observation: 23 July 2016

Observers: Sara Arab, Arman Jadidian, Jamileh Farhoomand, Ali Hajiabadi, Seyed Hamed Moosavi, Bashir Sharifnia, Mohammad-Reza Mortazavinia, Alireza Mortazavinia & Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در نایین

Record of Caspian Plover in Naein

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پناهگاه حیات وحش عباس آباد، نایین (استان اصفهان)

تاریخ مشاهده: 24 فروردین 1396

مشاهده کننده: آقایان مهدی جلالپور و مسیح گلبخش

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Abbas-Abad W.R., Naein (Esfahan province)

Date of observation: 13 April 2017

Observer: Mehdi Jalalpour & Masih Golbakhsh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در کیش

Record of Caspian Plover in Kish

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: کیش (استان هرمزگان)

تاریخ مشاهده: 6 شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقای سید علی جبلی

شناسایی کنندگان: میثم قاسمی و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kish (Hormozgan province)

Date of observation: 28 August 2015

Observers: Seyed Ali Jebeli

Identified by: Meysam Ghasemi & Abolghasem Khaleghizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سلیم سینه بلوطی در بوشهر

Record of Caspian Plover in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 18 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان کوروش خلیلی، حامد زارع و ابوالفضل خلیلی

Species: Caspian Plover Charadrius asiaticus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Date of observation: 8 June 2017

Observers: Korosh Khalili, Hamed Zare & Abolfazl Khalili

 

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۷:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

 

 

All records of rare birds of Iran

 

 

ثبت طرلان (شهباز) در مرند در فروردین 1396

 

 

Record of Northern Goshawk in Marand in March 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

 

 

تعداد پرنده: یک فرد

 

 

محل مشاهده: مرند (استان آذربایجان شرقی)

 

 

تاریخ مشاهده: 1 فروردین 1396

 

 

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

 

 

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

 

 

No. of individuals: One individual

 

 

Place of observation: Marand (East Azarbaijan province)

 

 

Date of observation: 21 March 2017

 

 

Observers: Sattar Shiri

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۷:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در بوشهر

Record of Bonelli's Eagle in Bushehr

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک نابالغ

محل مشاهده: بوشهر (استان بوشهر)

تاریخ مشاهده: 21 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One juvenile

Place of observation: Bushehr (Bushehr province)

Date of observation: 10 January 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۷:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت یلوه نوک سبز در سد کارده

Record of Baillon's Crake in Kardeh dam

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: یلوه نوک سبز Porzana pusilla

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد کارده (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 8 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری و آقای حسین محمودیان

Species: Baillon's Crake Porzana pusilla

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kardeh dam (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 28 April 2017

Observers: Hamideh Daliri & Hossein Mahmudian

 

----------

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۷:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در ارومیه

Record of Levant Sparrowhawk in Orumieh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: جاده اشنویه-ارومیه (استان آذربایجان غربی)

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید مصطفی زاده

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: One individual

Place of observation: Oshnavieh-Orumieh road (West Azarbaijan province)

Date of observation: 22 June 2017

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Mostafazadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۶ ، ۰۷:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت پیغوی بزرگ در مریوان

Record of Levant Sparrowhawk in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی بزرگ Accipiter brevipes

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 6 خرداد 1396

مکان مشاهده: مریوان (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سیدناصح حسینی، جلال پزشک و سیوان امینی

Species: Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 27 May 2017

Place of observation: Marivan (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & Seyvan Amini

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی