کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

تلفظ و معنی نام پرندگان

Pronunciation of birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین بهروزرسانی: 31 اردیبهشت 1400

Updated: 21 May 2021

 

 

English or Latin name /Pronunciation/ نام فارسی

 

Accentor /əkˈsɛntə/ صعوه

ACCIPITRES زیرراستۀ بازسانیان (قوشسانیان)

ACCIPITRIFORMES راستۀ بازسانان (قوشسانان)

Acro // نوکتیز

Aetos // عقاب

Aetus // عقاب

alba // سفید

Albatross // آلباتروس

albus // سفید

ALCEDINI زیرراستۀ ماهیخورکسانیان

Alpestris // کوههای آلپ

Amazon // طوطی آمازون

ANSERES زیرراستۀ غازسانیان

ANSERIFORMES راستۀ غازسانان

Antbird // پرنده مورچهخوار

apiaster // زنبورخوار

APODIFORMES راستۀ بادخورکسانان

Aquila // عقاب

Arborea // درخت

Argus // دمگاه

Arvensis // مزرعه

ater // سیاه

atra // سیاه

Auk // طوطی دریایی (اوک)

Avadavat /ˈævədəvæt/ نوکلاکی (سهره ریز)

Avocet /ˈævəsɛt/ آوست

Babbler /ˈbæb(ə)lə(ɹ)/ لیکو

Baillon (Fr.) (= gag) /bɑjɔ̃, beɪlon/ دانشمندی فرانسوی به نام بِیون (نامی برای یلوه نوکسبز- همچنین به معنی دهنبند)

Bald Ibis // اکراس تاس

Barbary /ˈbɑː(ɹ)bəɹi/ شاهین

Barbet // باربِت

Bateleur // کرکس باتلیور

Baza // باز

Bee-eater /ˈbiː iːtəɹ/ زنبورخوار

Bellbird // پرنده زنگی

Bentbill // نوککج

Bird-of-paradise // پرندگان بهشتی

Bishop // نوبافنده

Bittern ˈbɪtən/ بوتیمار

Blackbird /ˈblæk bɛːd/ توکای سیاه

Bluebill // سهره نوکآبی

Bluebird // توکای آبی

Bluetail // دُم آبی

Bluethroat /blu:ˈθrəʊt/ گلوآبی

Bobwhite // بلدرچین آمریکایی

Booby /ˈbuːbi/ بوبی

brachy // کوتاه

brunne // قهوهای مایلبه سرخ

BUCEROTIFORMES راستۀ نوکشاخیسانان

Budgerigar // مرغ عشق

Budgriegar /ˈbʌdʒ(ə)rɪɡɑː/ مرغ عشق

Bulbul /ˈbʊlbʊl/ بُلبُل

Bunting /ˈbʌntɪŋ/ زردپره

Bushtit // چرخریسک بوتهای

Bustard /ˈbʌs.təd/ هوبره

Butcher bird // پرنده قصاب

Buttonquail /ˈbʌtɜnˌkweɪl/ بلدرچین بوتهای

Buzzard /ˈbʌzəɹd/ سارگپه

Caeruleus // آبی تیره

Canary // قناری

Canus // خاکستری

Capilla // موهای سر

CAPRIMULGIFORMES راستۀ شبگردسانان

Caracara // شاهین کاراکارا

Cardinal // کاردینال

Cauda // دم

Cephalus // سر

Ceps // سر

Chaffinch /ˈtʃæfɪntʃ/ سهره جنگلی

CHARADRII زیرراستۀ سَلیمسانیان

CHARADRIIFORMES راستۀ سَلیمسانان (آبچلیکسانان)

Chickadee // چرخریسک آمریکایی

Chiffchaff /ˈtʃɪf.tʃæf/ سسک چیف چاف

CHIONIDI زیرراستۀ چاخلقسانیان

Chloro // سبز متمایل به زرد

Chough /tʃʌf/ زاغ کوهی

Chrys // طلایی

Chukar /ˈtʃʌkə/ کبک

CICONIIFORMES راستۀ لکلکسانان

Cilla // دم

Cinerea // خاکستری

Cisticola /sɪsˈtɪkələ/ˌsɪstɪˈkəʊlə/ سسک دُمچتری

Citrin // زرد لیمویی

Clypeata // پهن

Colchicus // شهری نزدیک دریای سیاه

Collis // گردن

Collybitus // صراف (اشاره به صدای این پرنده که شبیه پرتاب سکهها روی یکدیگر)

COLUMBIFORMES راستۀ کبوترسانان

Condor // کرکس کُندر

Conebill // نوک مخروطی

Coot /kuːt/ چنگر

CORACIIFORMES راستۀ سبزقباسانان

Corax // کلاغ

Cormorant /ˈkɔːmərənt/ باکلان

CORVIDA فروراستۀ کلاغواران

Coucal // کوکال

Cowbird // پرنده گاوی

Crab Plover /kræb/ سَلیم خرچنگ

Crane /kreɪn درنا

Cristata // کاکلدار

Crossbill /ˈkrɒs.bɪl/ نوکقیچی

Crow /kroʊ/ کلاغ

Cuckoo /ˈkʊkuː/ کوکو

CUCULIFORMES راستۀ کوکوسانان

Curlew /ˈkɜːlju(:)/ گیلانشاه

Dabbling Ducks // اردکهای رویآبچر

Dactyl // انگشت، پنجه

Darter /dɑːɹtəɹ/ مارگردن

Dipper /ˈdɪpə/ زیرآبروک

Diver /ˈdaɪvəɹ/ غواص (شیرجهرو)

Diving ducks // اردکهای شیرجهرو (غواص)

Dotterel /ˈdɒtrəl/ سلیم کوهی

Dove /dʌv/ قمری

Drongo /ˈdrɒŋɡəʊ/ بوچانگا

Duck /dʌk/ اردک

Dunlin /ˈdʌnlɪn/ تلیله شکمسیاه

Dunnock /ˈdʌnək/ صعوه جنگلی

Eagle /ˈiɡəl/ عقاب

Egret /ˈi.ɡrɪt/ اگرت (حواصیل سفید)

Eider // اردک آیدر

Elephant bird // پرنده فیلی

Emu // شترمرغ استرالیایی

Eremo // جای بکر

Erythro // قرمز

Excubitor // تماشاگر

Falcon /ˈfɔː(l)kən/ شاهین

Falconet // شاهین کوچک (شاهینک)

FALCONIFORMES راستۀ شاهینسانان

Fantail // دُم بادبزنی

Fasciatus // دارای یک نوار (اشاره به نوار تیره در زیر بدن)

Felicker // فِلیکِر

Ferruginea // قرمز مایل به قهوهای

Firecrest // سسک تاجآتشین

Firefinch // سهره آتشی

Flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/ فلامینگو

Flatbird // نوکپهن

Flava // زرد

Florican // سیاههوبره

Flowerpecker // گُلخوار

Flowerpiercer // گُلسوراخکن

Flycatcher /flaɪˈkætʃ.ə(ɹ)/ مگسگیر

Fody // بافنده فودی

Forktail // دُمشکاف

Francolin /ˈfræŋkəlɪn/ دراج

Frigatebird // سینهبادکن

Frogmouth // دهانقورباغهای

Frons // پیشانی

Frugi // میوه

Fulmar // فولمار

Fulvus // زرد مایل به قهوهای

fusca // تیره

fuscus // تیره

Gadwall /ˈɡædwɔːl/ اردک اردهای

GALLIFORMES راستۀ ماکیانسانان

Gallinule // چنگر نوکسرخ

Gannet // گانِت

Garganey /ˈɡɑːɡ(ə)ni/ خوتکای بالسفید

Gaster // شکم

Gastro // شکم

GAVIIFORMES راستۀ غواصسانان (شیرجهروسانان)

Go-away bird // پرنده دورشو

Godwit /ˈɡɒdwɪt/ گیلانشاه

Goldcrest /ɡəʊld krɛst/ سسک تاجطلایی

Goldeneye /ˈɡəʊldn̩.ɑɪ/ چشمطلایی

Goldfinch /ɡəʊld fɪnʧ/ سهره طلایی

Goosander /ɡuːˈsændə/ مرگوس بزرگ

Goose /ˈɡuːs/ غاز

Goshawk /ˈɡɒs.hɔːk/ طرلان

Grebe /ɡriːb/ کشیم

Green Pigeon // کبوتر سبز

Greenfinch /ɡriːn fɪntʃ/ سهره سبز

Greenshank /ɡriːn ʃæŋk/ آبچلیک پاسبز

Grosbeak /'groʊs,biːk/ نوکبزرگ

Grouse /ɡraʊs/ خروس

GRUIFORMES راستۀ درناسانان

Guillemot // گیلموت

Guinea fowl // مرغ شاخدار

Gularis // گلو

Gull /ˈɡʌl/ کاکایی

Gyrfalcon (/'dʒɜːrfɔːlkən/ or /ˈdʒɜːrfælkən/ شنقار

Haema // قرمز

Hali // دریا

Hamerkop // سرچکشی

Harrier /ˈhæri.ə(ɹ)/ سنقر

Hawk // باز (قوش)

Hawk /hɔ:k/ باز (قوش)

Hawk-Eagle /hɔ:k ˈiɡəl / بازعقاب

Heliacal // خورشید (اشاره به رنگ پسِسر پرنده)

Heron /ˈhɛrən/ حواصیل

Hiera // باز

Hoatzin // هوآتزین

Hobby /ˈhɔbi/ لیل

Honeybird // پرنده عسلی

Honeyguide // راهنمای عسل

Hoopoe /ˈhuːpuː/ هدهد

Hornbill // نوکشاخی

Hummingbirds // پرندگان (مرغان) مگسسان

Hypocolius /hɪpə'kolɪəs/ میوهخوار

Ibis /ˈaɪ.bɪs/ اکراس (ناز)

Jacana // جاکانا

Jackdaw /ˈdʒækˌdɔː/ کلاغ گردنبور

Jay /dʒeɪ/ زاغ

Junglefowl // خروس جنگلی

Kaka // طوطی کاکا

Kestrel /ˈkɛstrəl/ دلیجه

Killdeer // سلیم طوقی آمریکایی

Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃə/ ماهیخورک

Kinglet // سسک تاجدار

Kite /kaɪt/ کورکور

Kiwi // کیوی

Knot /nɒt/ تلیله بزرگ، تلیله خاکستری

Koel // کوکوسیاه

Lænner /ˈlanə/ لاچین

Laga // خرگوش

Laggar /ˈləgə(ɹ)/ شاهین بلوچی

Lammergeier /ˈlæməˌɡʌɪə/ هما

Lanius // قصاب

Lapwing /ˈlæpwɪŋ/ خروسکُلی

LARI زیرراستۀ کاکاییسانیان

Lark /lɑːk/ چکاوک

Laughingthrush // توکای خندان

Leaf bird // پرنده برگی

Legus // گردآوری کردن

Leuco // سفید

Leuco // سفید

leururus // دم سفید

Limosa // گلولای

Linnet /ˈlɪnɪt/ سهره سینهسرخ

Livia // خاکستری مایلبه آبی

Longclaw // ناخن دراز

Lovebird // مرغ عشق

Macaw // طوطی ماکائو

Magpie /ˈmæɡˌpaɪ/ زاغی

Major // بزرگ

Malanocephala // سرسیاه

Mallard /ˈmæl.ɑː(ɹ)d/ اردک سرسبز

Martin /ˈmɑː.tɪn/ چلچله

Mega // بزرگ

Megapode // بوقلمون مگاپود

Melanos // سیاه

Merganser /məːˈɡænsə/ مرگوس

Minor // کوچک

Mockingbird /ˈmɒkɪŋ bɛːd/ پرنده پُراَدا (تقلیدگر)

Monachus // روپوش (اشاره به شنل روپوشمانند پرنده)

Monarch /mɒˈnə(a)rk/ مگسگیر

Moorhen /ˈmuɹ.hɛn/ چنگر نوکسرخ

Mousebird // پرنده موشی

Munia /ˈmuniə/ مونیا، سهره ریز

Murre // موری

Myna /ˈmaɪnə/ مینا

Neognaths(ae) // پرندگان پروازی (بالاراسته)

Neornithes // نوپرندگان (زیررده)

niger // سیاه

Nighthawk // بازشب

Nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/ بلبل

Nightjar /ˈnaɪtdʒɑː/ شبگرد

nigra // سیاه

Noddy /ˈnɒdi/ پرستواقیانوسی

Nutcracker /nʌt krækə/ فندقشکن

Nuthatch /nʌt hætʃ/ کمرکُلی

Nycti // شب

Oides //مانند (شبیه)

Oil bird // پرنده روغنی

Ops // چشم

Opsis // صورت

Oriole /ˈɔːriːəʊl/ پریشاهرخ

Oscines پرندگان آوازخوان

Osprey /ˈɒspɹeɪ/ عقاب ماهیگیر

Ostrich // شترمرغ

OTIDIFORMES راستۀ میشمرغ سانان

Ouzel /ˈuːzl توکای (طوقی)

Owl /aʊl/ جغد

Owlet // جغد کوچک (جُغدَک)

Oxpecker // گاوبان

Oystercatcher /ˈɔɪstə.ˌkætʃə/ صدفخوار

Painted snipe // پاشلک رنگین

Palaeognathae // پرندگان کهن (زیررده)

Paradise birds // پرندگان بهشتی

Parakeet /ˈpærəkiːt/pæˈkiːt/ طوطی

Partridge /ˈpɑːtrɪdʒ/ کبک-تیهو

Passenger pigeon // کبوتر پیامرسان

PASSERI (Oscines) زیرراستۀ گنجشکسانیان (پرندگان آوازخوان)

PASSERIDA فروراستۀ گنجشکواران

PASSERIFORMES راستۀ گنجشکسانا

Peacock // طاووس

Peafowl // طاووس

PELECANIFORMES راستۀ پلیکانسانان

Peleginoides // شبیه بحری Peregrine

Pelican /ˈpɛl.ɪ.kən/ˈpɛl.ə.kən/ پلیکان (مرغ سقا)

Penduline /ˈpɛndjʊˌlaɪn/ آویزان، چرخریسک بلوطی

Penguin // پنگوئن

Pennies // پر

Peregrine /ˈperɪɡrɪn/ بحری

Peregrinus // سرگردان

Petrel /ˈpɛtrəl/ مرغ توفان

PHAETHONTIFORMES راستۀ نوکسرخ دریاییسانان

Phalarope /ˈfælərəʊp/ فالاروپ

Pheasant /ˈfɛzənt/ قرقاول

Phila // دوستدار

PHOENICOPTERIFORMES راستۀ فلامینگوسانان

Phyllo // برگ

PICIFORMES راستۀ دارکوبسانان

Pigeon /ˈpɪdʒɪn/ کبوتر

Pipit /ˈpɪpɪt/ پیپت

Pitta // پیتا

Plains-wanderer // سرگردان دشتی (دشتگرد)

Plantain-eater // موزخوار

Platus // پهن

platy // پهن

Plover /ˈplʌvə/ سلیم

Pochard /ˈpəʊtʃəd/ˈpɒtʃəd/ اردک سرحنایی

PODICIPEDIFORMES راستۀ کِشیمسانان

Pomarine /ˈpoməˌrɪn,-rən/ دُمپیچ

Poor-will // شبگرد آمریکایی

Pratincole /ˈprætɪnˌkəʊl/ گلاریول

Prinia /prɪnɪə/ سسک دمدراز

PROCELLARIIFORMES راستۀ کبوتردریاییسانان

PSITTACIFORMES راستۀ طوطیسانان

Ptarmigan // خروس برفی

Ptera // بال

PTEROCLIDIFORMES راستۀ باقِرقرهسانان

Puddle ducks // اردکهای رویآبچر

Puffbird // پرنده پُفی

Puffin // ماهیگیرک (پافین)

Pus // پا

Pusilla // کوچک

Pyg // سفید

Pygmy Goose // غاز کوتوله

Quail /kweɪl/ بلدرچین

Quetzel // کِتزل

Rail /reɪl/ یلوه

Ratites // پرندگان بیپرواز

Raven /ˈreɪvən/ غراب

Razorbill // نوکتیغی

Redpoll // سهره تاجسرخ

Redshank /rɛd ʃæŋk/ آبچلیک پاسرخ

Redstart /rɛd stɑːt/ دمسرخ

Reedling /riːd lɪŋ/ چرخریسک نیزار

Regulus // شاهزاده

Rhea // شترمرغ آمریکای جنوبی

Rhynchos // منقار

Ripa // کرانه رودخانه

Roadrunner // راهدُوَک

Robin /ˈrɒbɪn/ سینه سرخ

Rocket-tail // طوطی دُمموشکی

Roller /ˈrəʊlə/ سبزقبا

Rosea // صورتی مایلبه قرمز

Rosefinch /rəʊz. fɪntʃ/ سهره گلی

Rosella // طوطی سرخ

Rostris // منقار

Ruber // صورتی مایلبه قرمز

rufa // قرمز مایلبه قهوهای

Ruff /ruf/ تلیله (آبچلیک) شکیل

rufus // قرمز مایلبه قهوهای

Rust // قرمز تیره

Ryphus // تاجِسر

Sabrewing // بالشمشیری

Saker /ˈseɪkə/ بالابان

Sanderling /ˈsænde(ɹ)lɪŋ/ تلیله سفید

Sandgrouse /ˈsændˌɡraʊs/ باقرقره (کوکر)

Sandpiper /ˈsænd.paɪpə/ آبچلیک

Sapsucker // دارکوب مکنده (دارمَک)

Saw-billed ducks // اردکهای ماهیخوار (نوکارهای)

Scaup /skɔp/ اردک سرسیاه

Scirpaceus // وابسته به نی

SCOLOPACI زیرراستۀ آبچلیکسانیان

Scopus // تماشاچی

Scoter /ˈskəʊ.tə/ سیاه اردک

Scrub Robin // دُمچتری

Sea ducks // اردکهای دریایی

Secretary bird // پرنده بایگان (منشی)

Seed Finch // سهره دانه

Seedcracker // سهره دانهشکن

Seedeater // دانهخوار

Serin /ˈseɾɪn/ سهره

Serpent Eagle /?? ˈiɡəl / عقاب مارگیر

Shag // باکلان تاجدار

Shank /ʃæŋk/ پا (زانو تا مچ)

Shearwater /ˈʃɪəwɔːtə/ کبوتردریایی

Shelduck /ˈʃɛldʌk/ تنجه، اردک غازنما

Shikra /ˈʃɪkrə/ پیغوی کوچک

Shoebill // کفشنوک

Shorebirds // پرندگان کرانه (ساحلی)

Shrike /ʃraɪk/ سنگچشم

Silverbill // نوکسیمین (نقرهای)

Siskin /ˈsɪskɪn/ سهره زرد

Skimmer /ˈskɪmə/ آبشکاف

Skua /ˈskjuːə/ کاکاییاقیانوسی (اسکوآ)

Skylark /ˈskʌɪ.lɑːk/ چکاوک آسمانی

Smew /ˈsmjuː/ مرگوس سفید

Snake Eagle /?? ˈiɡəl / عقاب مارخوار

Snipe /snaɪp/ پاشلک

Snowcock /snəʊ kɔk/ کبک برفی، کبک دری

Sparrow /ˈspærəʊ/ گنجشک

Sparrowhawk /ˈspærəʊ hɔːk/ قرقی

Spiderhunter // شکارگر عنکبوت

Spoonbill /spuːn bɪl/ کفچهنوک

Starling /ˈstɑːlɪŋ/ سار

Stella // ستاره

Stilt /stɪlt/ چوبپا

Stint /stɪnt/ تلیله

Stonechat /stəʊn tʃæt/ چَک

Stork /stɔːk/ لکلک

striata // راهراه، خالدار

striatus // راهراه، خالدار

STRIGIFORMES راستۀ جغدسانان

STRIGINAE زیرراستۀ جغدسانیان

Sugarbird // پرنده شِکَری

SULIFORMES راستۀ بوبیسانان

Sunbird /sʌn bɛːd/ شهدخوار

Swallow /ˈswɒl.əʊ/ پرستو

Swamphen /ˈswɒmp.hɛn/ طاووسک

Swan /swan/ قو

Swift /swɪft/ بادخورک

Swiftlet // بادخورک کوچک

Tailorbird // پرنده خیاط

Takahe // طاووسک تاکاهه

Tarda // کُند/آرام

Teal /tiːl/ خوتکا

Tern /tɛːn/ پرستودریایی

Thick-knee // چاخلق

THINOCORI زیرراستۀ پاشَلَک گرمسیریسانیان

Thrasher // باسترک

Thrush /θrʌʃ/ توکا

Tiger Parrot // طوطی ببری

Tinamou // تینامو

Tinkerbird // پرنده بندزن

Tit /tɪt/ چرخریسک

Titmouse // چرخریسک موشی

Torquatus // یقه، طوق گردن

Toucan // توکان

Towhee // گنجشک آمریکایی

Treecreeper /tri.ˈkripə/ دارخزک

Treeswift // بادخورک درختی

Troglodytes // غارنشین

Trogon // تروگون

Trumpeter // شیپورزن

Turdoides // شبیه توکا Turdus

TURNICI زیرراستۀ بلدرچین بوتهایسانیان

Turnstone /tɛːn stəʊn/ سنگگردان

Twite /twaɪt/ سهره کوهی

Violetear // گوشبنفش

Vireo // ویرئو

Viridis // سبز

Visci // داروش

Vorus // بلعیدن

Vulture /ˈvʌltʃə/ دال (کرکس)

Waders // پرندگان کنارآبزی

Wagtail /wæɡ. teɪl/ دُمجنبانک

Wallcreeper /ˈwɔːlkriːpə/ دیوارخزک

Warbler /ˈwɔɹbl̩ə/ سسک

Waterbirds // پرندگان آبزی

Watercock // خروس آبی

Waterfowls // پرندگان آبزی

Waterhen // طاووسک سفید

Waterhen /ˈwɔːtə.hɛn/ طاووسک

Waxbill // نوکلاکی

Waxwing /wæks. wɪŋ/ باللاکی

Weaver // بافنده

Wheatear /wiːt ɪә/ چکچک

Whimbrel /ˈwɪmbrɛl/ گیلانشاه ابروسفید

Whinchat /wɪn tʃæt/ چک بوتهای

Whiteeye /waɪt aɪ/ سسک چشمسفید

Whitethroat /waɪt ˈθrəʊt/ گلوسفید

Widowbird // پرنده بیوه

Wigeon /wɪdʒɪn/ گیلار

Wildfowls // پرندگان آبزی

Woodpecker /ˈwʊdpɛkə/ دارکوب

Wren /rɛn/ الیکایی

Xanto // زرد-نارنجی

Yellowhammer /ˈjɛl.əʊ ˈhæm.ə(ɹ)/ زردپره لیمویی

 

*****

 

منابع

اسکات، درک، علی ادهمی میرحسینی و حسین مروج همدانی (1354). پرندگان ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، 404 ص.

بختیاری، پرویز (1393). پرندههای شکاری. موسسه ایران شناسی.

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدیفر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

منصوری، جمشید (1392). راهنمای پرندگان ایران. نشر فرزانه، 517 ص.

منظری، ش، ج محقق نیشابوری، ع. خرازی پاکدل، ع پازوکی و ا. ابراهیمی (1393). واژه­نامه­ی حشره­شناسی (معادل­های فارسی و تعریف­ها)، بخش سوم: آرایهبندی. انجمن حشرهشناسی ایران. 77 ص.

Campbell B. & Lack E. (1985). A Dictionary of Birds. T&AD Poyser, Calton, 670 pp.

Clark W.S. (1999). A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

National Eagle Center. 2020. Glossory. https://www.nationaleaglecenter.org/learn/glossary/

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

 

* Avibase-bsc-oec.org

 

www.hbw.com

*****