کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

تلفظ و معنی واژگان عمومی و نام‌های پرندگان

Pronunciation of birds

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقیزاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین بهروزرسانی: 11 مهر 1400

Updated: 3 October 2021

 

 

English or Latin name /Pronunciation/ نام فارسی

 

Accentor /əkˈsɛntə/ صعوه

Acro // نوکتیز

Aetos // عقاب

Aetus // عقاب

alba // سفید

Albatross // آلباتروس

albus // سفید

Alpestris // کوههای آلپ

Amazon // طوطی آمازون

Antbird // پرنده مورچهخوار

apiaster // زنبورخوار

Arborea // درخت

Argus // دمگاه

Arvensis // مزرعه

ater // سیاه

atra // سیاه

Auk // طوطی دریایی (اوک)

Avadavat /ˈævədəvæt/ نوکلاکی (سهره ریز)

Avocet /ˈævəsɛt/ آوست

Babbler /ˈbæb(ə)lə(ɹ)/ لیکو

Baillon (Fr.) (= gag) /bɑjɔ̃, beɪlon/ دانشمندی فرانسوی به نام بِیون (نامی برای یلوه نوکسبز- همچنین به معنی دهنبند)

Bald Ibis // اکراس تاس

Barbary /ˈbɑː(ɹ)bəɹi/ شاهین

Barbet // باربِت

Bateleur // کرکس باتلیور

Bee-eater /ˈbiː iːtəɹ/ زنبورخوار

Bellbird // پرنده زنگی

Bentbill // نوککج

Bird-of-paradise // پرندگان بهشتی

Bishop // نوبافنده

Bittern ˈbɪtən/ بوتیمار

Blackbird /ˈblæk bɛːd/ توکای سیاه

Bluebill // سهره نوکآبی

Bluebird // توکای آبی

Bluetail // دُم آبی

Bluethroat /blu:ˈθrəʊt/ گلوآبی

Bobwhite // بلدرچین آمریکایی

Booby /ˈbuːbi/ بوبی

brachy // کوتاه

brunne // قهوهای مایلبه سرخ

Budgerigar // مرغ عشق

Budgriegar /ˈbʌdʒ(ə)rɪɡɑː/ مرغ عشق

Bulbul /ˈbʊlbʊl/ بُلبُل

Bunting /ˈbʌntɪŋ/ زردپره

Bushtit // چرخریسک بوتهای

Bustard /ˈbʌs.təd/ هوبره

Butcher bird // پرنده قصاب

Buttonquail /ˈbʌtɜnˌkweɪl/ بلدرچین بوتهای

Buzzard /ˈbʌzəɹd/ سارگپه

Caeruleus // آبی تیره

Canary // قناری

Canus // خاکستری

Capilla // موهای سر

Caracara // شاهین کاراکارا

Cardinal // کاردینال

Cauda // دم

Cephalus // سر

Ceps // سر

Chaffinch /ˈtʃæfɪntʃ/ سهره جنگلی

Chickadee // چرخریسک آمریکایی

Chiffchaff /ˈtʃɪf.tʃæf/ سسک چیف چاف

Chloro // سبز متمایل به زرد

Chough /tʃʌf/ زاغ کوهی

Chrys // طلایی

Chukar /ˈtʃʌkə/ کبک

Cilla // دم

Cinerea // خاکستری

Citrin // زرد لیمویی

Clypeata // پهن

Colchicus // شهری نزدیک دریای سیاه

Collis // گردن

Collybitus // صراف (اشاره به صدای این پرنده که شبیه پرتاب سکهها روی یکدیگر)

Condor // کرکس کُندر

Conebill // نوک مخروطی

Coot /kuːt/ چنگر

Corax // کلاغ

Cormorant /ˈkɔːmərənt/ باکلان

Coucal // کوکال

Cowbird // پرنده گاوی

Crab Plover /kræb/ سَلیم خرچنگ

Crane /kreɪn درنا

Cristata // کاکلدار

Crossbill /ˈkrɒs.bɪl/ نوکقیچی

Crow /kroʊ/ کلاغ

Cuckoo /ˈkʊkuː/ کوکو

Cuckoo Roller // کوکوسبزقبا

Curlew /ˈkɜːlju(:)/ گیلانشاه

Dabbling Ducks // مرغابیان پهنه‌چین

Dactyl // انگشت، پنجه

Darter /dɑːɹtəɹ/ مارگردن

Dipper /ˈdɪpə/ زیرآبروک

Diver /ˈdaɪvəɹ/ غواص (شیرجهرو)

Diving ducks // اردکهای شیرجهزن

Diving petrels // کبوترهای دریایی شیرجهزن

Dotterel /ˈdɒtrəl/ سلیم کوهی

Dove /dʌv/ قمری

Drongo /ˈdrɒŋɡəʊ/ بوچانگا

Duck /dʌk/ اردک

Dunlin /ˈdʌnlɪn/ تلیله شکمسیاه

Dunnock /ˈdʌnək/ صعوه جنگلی

Eagle /ˈiɡəl/ عقاب

Egret /ˈi.ɡrɪt/ اگرت (حواصیل سفید)

Eider // اردک آیدر

Elephant bird // مرغ فیلی (پیل مرغ)

Emu // شترمرغ استرالیایی

Eremo // جای بکر

Erythro // سرخ

Excubitor // تماشاگر

Falcon /ˈfɔː(l)kən/ شاهین

Falconet // شاهین کوچک (شاهینک)

Fantail // دُم بادبزنی

Fasciatus // دارای یک نوار (اشاره به نوار تیره در زیر بدن)

Felicker // فِلیکِر

Ferruginea // قرمز مایل به قهوهای

Firecrest // سسک تاجآتشین

Firefinch // سهره آتشی

Flamingo /fləˈmɪŋɡoʊ/ فلامینگو

Flatbird // نوکپهن

Flava // زرد

Florican // سیاههوبره

Flowerpecker // گُلچین

Flowerpiercer // گُلسوراخکن

Flycatcher /flaɪˈkætʃ.ə(ɹ)/ مگسگیر

Fody // بافنده فودی

Forktail // دُمشکاف

Francolin /ˈfræŋkəlɪn/ دراج

Frigatebird // سینهبادکن

Frogmouth // دهانقورباغهای

Frons // پیشانی

Frugi // میوه

Fulmar // فولمار

Fulvus // زرد مایل به قهوهای

fusca // تیره

fuscus // تیره

Gadwall /ˈɡædwɔːl/ اردک اردهای

Gallinule // چنگر نوکسرخ

Gannet // گانِت

Garganey /ˈɡɑːɡ(ə)ni/ خوتکای بالسفید

Gaster // شکم

Gastro // شکم

Gigantornis // غول‌مرغ

Go-away bird // پرنده دورشو

Godwit /ˈɡɒdwɪt/ گیلانشاه

Goldcrest /ɡəʊld krɛst/ سسک تاجطلایی

Goldeneye /ˈɡəʊldn̩.ɑɪ/ چشمطلایی

Goldfinch /ɡəʊld fɪnʧ/ سهره طلایی

Goosander /ɡuːˈsændə/ مرگوس بزرگ

Goose /ˈɡuːs/ غاز

Goshawk /ˈɡɒs.hɔːk/ طرلان

Grebe /ɡriːb/ کشیم

Green Pigeon // کبوتر سبز

Greenfinch /ɡriːn fɪntʃ/ سهره سبز

Greenshank /ɡriːn ʃæŋk/ آبچلیک پاسبز

Grosbeak /'groʊs,biːk/ نوکبزرگ

Grouse /ɡraʊs/ خروس

Guillemot // گیلموت

Guinea fowl // مرغ شاخدار

Gularis // گلو

Gull /ˈɡʌl/ کاکایی

Gyrfalcon (/'dʒɜːrfɔːlkən/ or /ˈdʒɜːrfælkən/ شنقار

Haema // قرمز

Hali // دریا

Hamerkop // سرچکشی

Harrier /ˈhæri.ə(ɹ)/ سنقر

Hawk // باز (قوش)

Hawk /hɔ:k/ باز (قوش)

Hawk-Eagle /hɔ:k ˈiɡəl / بازعقاب

Heliacal // خورشید (اشاره به رنگ پسِسر پرنده)

Heron /ˈhɛrən/ حواصیل

Hiera // باز

Hoatzin // هوآتزین (گندمرغ، کاکل به پشتان)

Hobby /ˈhɔbi/ لیل

Honeybird // پرنده عسلی

Honeyguide // راهنمای عسل

Hoopoe /ˈhuːpuː/ هدهد

Hornbill // نوکشاخ

Hummingbirds // مرغ مگسسان

Hypocolius /hɪpə'kolɪəs/ میوهخوار

Ibis /ˈaɪ.bɪs/ اکراس (ناز)

Jacana // روآبروک (جاکانا)

Jackdaw /ˈdʒækˌdɔː/ کلاغ گردنبور

Jay /dʒeɪ/ زاغ

Junglefowl // خروس جنگلی

Kagu // ؟؟

Kaka // طوطی کاکا

Kestrel /ˈkɛstrəl/ دلیجه

Killdeer // سلیم طوقی آمریکایی

Kingfisher /ˈkɪŋfɪʃə/ ماهیخورک

Kinglet // سسک تاجدار

Kite /kaɪt/ کورکور

Kiwi // کیوی

Knot /nɒt/ تلیله بزرگ، تلیله خاکستری

Koel // کوکوسیاه

Lænner /ˈlanə/ لاچین

Laga // خرگوش

Laggar /ˈləgə(ɹ)/ شاهین بلوچی

Lammergeier /ˈlæməˌɡʌɪə/ هما

Lapwing /ˈlæpwɪŋ/ خروسکُلی

Lark /lɑːk/ چکاوک

Laughingthrush // توکای خندان

Leaf bird // پرنده برگی

Legus // گردآوری کردن

Leuco // سفید

Leuco // سفید

leururus // دم سفید

Linnet /ˈlɪnɪt/ سهره سینهسرخ

Livia // خاکستری مایلبه آبی

Longclaw // ناخن دراز

Lovebird // مرغ عشق

Macaw // طوطی ماکائو

Magpie /ˈmæɡˌpaɪ/ زاغی

Magpie-lark // زاغی چکاوک

Major // بزرگ

Malanocephala // سرسیاه

Mallard /ˈmæl.ɑː(ɹ)d/ مرغابی سرسبز

Martin /ˈmɑː.tɪn/ چلچله

Mega // بزرگ

Megapode // بوقلمون مگاپود

Melanos // سیاه

Merganser /məːˈɡænsə/ مرگوس

mimus // وَش

Minor // کوچک

Moas // شترماغان نیوزیلند

Mockingbird /ˈmɒkɪŋ bɛːd/ پرنده پُراَدا (تقلیدگر)

Monachus // روپوش (اشاره به شنل روپوشمانند پرنده)

Monarch /mɒˈnə(a)rk/ مگسگیر

Moorhen /ˈmuɹ.hɛn/ چنگر نوکسرخ

Mousebird // پرنده موشی (موش مرغ)

Mudlark // زاغ چکاوک

Munia /ˈmuniə/ مونیا، سهره ریز

Murre // موری

Myna /ˈmaɪnə/ مینا

niger // سیاه

Nighthawk // بازشب

Nightingale /ˈnaɪtɪŋɡeɪl/ بلبل هزاردستان

Nightjar /ˈnaɪtdʒɑː/ شبگرد

nigra // سیاه

Noddy /ˈnɒdi/ پرستواقیانوسی

Nutcracker /nʌt krækə/ فندقشکن

Nuthatch /nʌt hætʃ/ کمرکُلی

Nycti // شب

Oides //مانند (شبیه)

Oil bird // پرنده روغنی

Ops // چشم

Opsis // صورت

Oriole /ˈɔːriːəʊl/ پریشاهرخ

Oscines پرندگان آوازخوان

Osprey /ˈɒspɹeɪ/ عقاب ماهیگیر

Ostrich // شترمرغ

Ouzel /ˈuːzl توکای (طوقی)

Owl /aʊl/ جغد

Owlet // جغد کوچک (جُغدَک)

Oxpecker // گاوبان

Oystercatcher /ˈɔɪstə.ˌkætʃə/ صدفخوار

Painted snipe // پاشلک رنگین

Paradise birds // پرندگان بهشتی

Parakeet /ˈpærəkiːt/pæˈkiːt/ طوطی

Partridge /ˈpɑːtrɪdʒ/ کبک-تیهو

Passenger pigeon // کبوتر پیامرسان

Peacock // طاووس

Peafowl // طاووس

Peleginoides // شبیه بحری Peregrine

Pelican /ˈpɛl.ɪ.kən/ˈpɛl.ə.kən/ پلیکان (مرغ سقا)

Penduline /ˈpɛndjʊˌlaɪn/ آویزان، چرخریسک بلوطی

Penguin // پنگوئن

Pennies // پر

Peregrine /ˈperɪɡrɪn/ بحری

Peregrinus // سرگردان

Petrel /ˈpɛtrəl/ مرغ توفان

Phalarope /ˈfælərəʊp/ فالاروپ

Pheasant /ˈfɛzənt/ قرقاول

Phila // دوستدار

Phyllo // برگ

Pigeon /ˈpɪdʒɪn/ کبوتر

Pipit /ˈpɪpɪt/ پیپت

Pitta // پیتا

Plains-wanderer // سرگردان دشتی (دشت نورد)

Plantain-eater // موزخوار

Platus // پهن

platy // پهن

Plover /ˈplʌvə/ سلیم

Pochard /ˈpəʊtʃəd/ˈpɒtʃəd/ اردک سرحنایی

Pomarine /ˈpoməˌrɪn,-rən/ دُمپیچ

Poor-will // شبگرد آمریکایی

Pratincole /ˈprætɪnˌkəʊl/ گلاریول

Prinia /prɪnɪə/ سسک دمدراز

Ptarmigan // خروس برفی

Ptera // بال

Puddle ducks // اردکهای رویآبچر

Puffbird // پرنده پُفی

Puffin // ماهیگیرک (پافین)

Pus // پا

Pusilla // کوچک

Pyg // سفید

Pygmy Goose // غاز کوتوله

Quail /kweɪl/ بلدرچین

Quetzel // کِتزل

Rail /reɪl/ یلوه

Ratites // بی‌تیغه‌ها (پرندگان بیپرواز)

Raven /ˈreɪvən/ غراب

Razorbill // نوکتیغی

Redpoll // سهره تاجسرخ

Redshank /rɛd ʃæŋk/ آبچلیک پاسرخ

Redstart /rɛd stɑːt/ دمسرخ

Reedling /riːd lɪŋ/ چرخریسک نیزار

Regulus // شاهزاده

Rhea // شترمرغ آمریکایی

Rhynchos // نوک

Ripa // کرانه رودخانه

Roadrunner // راهدُوَک

Robin /ˈrɒbɪn/ سینه سرخ

Rocket-tail // طوطی دُمموشکی

Roller /ˈrəʊlə/ سبزقبا

Rosea // صورتی مایلبه سرخ

Rosefinch /rəʊz. fɪntʃ/ سهره گلی

Rosella // طوطی سرخ

Rostris // نوک

Ruber // صورتی مایلبه سرخ

rufa // سرخ مایلبه قهوهای

Ruff /ruf/ تلیله (آبچلیک) شکیل

rufus // سرخ مایلبه قهوهای

Rust // سرخ تیره (حنایی)

Ryphus // تاجِسر

Sabrewing // بالشمشیری

Saddleback // پشت زینی

Saker /ˈseɪkə/ بالابان

Sanderling /ˈsænde(ɹ)lɪŋ/ تلیله سفید

Sandgrouse /ˈsændˌɡraʊs/ باقرقره (کوکر)

Sandpiper /ˈsænd.paɪpə/ آبچلیک

Sapsucker // دارکوب شیره‌خوار (دارمَک)

Saw-billed ducks // اردکهای ماهیخوار (نوکارهای)

Scaup /skɔp/ اردک سرسیاه

Scirpaceus // وابسته به نی

Scopus // تماشاچی

Scoter /ˈskəʊ.tə/ سیاه‌اردک

Scrub Robin // دُمچتری

Sea ducks // اردکهای دریایی

Secretary bird // پرنده بایگان (منشی)

Seed Finch // سهره دانه

Seedcracker // سهره دانهشکن

Seedeater // دانهخوار

Serin /ˈseɾɪn/ سهره

Serpent Eagle /?? ˈiɡəl / عقاب مارگیر

Shag // باکلان تاجدار

Shank /ʃæŋk/ پا (زانو تا مچ)

Shearwater /ˈʃɪəwɔːtə/ کبوتردریایی

Shelduck /ˈʃɛldʌk/ تنجه، اردک غازنما

Shikra /ˈʃɪkrə/ پیغوی کوچک

Shoebill // کفشنوک

Shorebirds // پرندگان کرانه (ساحلی)

Shrike /ʃraɪk/ سنگچشم

Silverbill // نوکسیمین (نقرهای)

Siskin /ˈsɪskɪn/ سهره زرد

Skimmer /ˈskɪmə/ آبشکاف

Skua /ˈskjuːə/ کاکاییاقیانوسی (اسکوآ)

Skylark /ˈskʌɪ.lɑːk/ چکاوک آسمانی

Smew /ˈsmjuː/ مرگوس سفید

Snake Eagle /?? ˈiɡəl / عقاب مارخوار

Snipe /snaɪp/ پاشلک

Snowcock /snəʊ kɔk/ کبک برفی، کبک دری

Sparrow /ˈspærəʊ/ گنجشک

Sparrowhawk /ˈspærəʊ hɔːk/ قرقی

Spiderhunter // شکارگر عنکبوت

Spoonbill /spuːn bɪl/ کفچهنوک

Starling /ˈstɑːlɪŋ/ سار

Stella // ستاره

Stilt /stɪlt/ چوبپا

Stint /stɪnt/ تلیله

Stonechat /stəʊn tʃæt/ چَک

Stork /stɔːk/ لکلک

striata // راهراه، خالدار

striatus // راهراه، خالدار

Sugarbird // پرنده شِکَری

Sunbird /sʌn bɛːd/ شهدخوار

Sunbittern // آفتاب‌بوتیمار

Swallow /ˈswɒl.əʊ/ پرستو

Swamphen /ˈswɒmp.hɛn/ طاووسک

Swan /swan/ قو

Swift /swɪft/ بادخورک

Swiftlet // بادخورک کوچک

Tailorbird // پرنده خیاط

Takahe // طاووسک تاکاهه

Tarda // کُند/آرام

Teal /tiːl/ خوتکا

Tern /tɛːn/ پرستودریایی

Thick-knee // چاخلق

Thrasher // باسترک

Thrush /θrʌʃ/ توکا

Tiger Parrot // طوطی ببری

Tinamou // وشوم (تینامو)

Tinkerbird // پرنده بندزن

Tit /tɪt/ چرخریسک

Titmouse // چرخریسک موشی

Torquatus // یقه، طوق گردن

Toucan // توکان

Towhee // گنجشک آمریکایی

Treecreeper /tri.ˈkripə/ دارخزک

Treeswift // بادخورک درختی

Trogon // تروگون (لانه‌کَن)

Tropicbird // نوک‌سرخ

Trumpeter // شیپورزن

Turacos // موزخوار

Turnstone /tɛːn stəʊn/ سنگگردان

Twite /twaɪt/ سهره کوهی

Violetear // گوشبنفش

Vireo // ویرئو

Viridis // سبز

Visci // داروش

Vorus // بلعیدن

Vulture /ˈvʌltʃə/ دال (کرکس)

Waders // پرندگان کنارآبزی

Wagtail /wæɡ. teɪl/ دُمجنبانک

Wallcreeper /ˈwɔːlkriːpə/ دیوارخزک

Warbler /ˈwɔɹbl̩ə/ سسک

Waterbirds // پرندگان آبزی

Watercock // خروس آبی

Waterfowls // پرندگان آبزی

Waterhen // طاووسک سفید

Waterhen /ˈwɔːtə.hɛn/ طاووسک

Waxbill // نوکلاکی

Waxwing /wæks. wɪŋ/ باللاکی

Weaver // بافنده (مرغ جولا)

Wheatear /wiːt ɪә/ چکچک

Whimbrel /ˈwɪmbrɛl/ گیلانشاه ابروسفید

Whinchat /wɪn tʃæt/ چک بوتهای

Whiteeye /waɪt aɪ/ سسک چشمسفید

Whitethroat /waɪt ˈθrəʊt/ گلوسفید

Widowbird // پرنده بیوه

Wigeon /wɪdʒɪn/ گیلار

Wildfowls // پرندگان آبزی

Wood Hoopoes // هدهد جنگلی

Woodpecker /ˈwʊdpɛkə/ دارکوب

Wren /rɛn/ الیکایی

Xanto // زرد-نارنجی

Yellowhammer /ˈjɛl.əʊ ˈhæm.ə(ɹ)/ زردپره لیمویی

 

*****

 

منابع

ابراهیم نژاد، محمد (ترجمه) (1378). زیست شناسی مهره داران، نوشته روبرت تماس اُر. مرکز نشر دانشگاهی ایران.

اسکات، درک، علی ادهمی میرحسینی و حسین مروج همدانی (1354). پرندگان ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، 404 ص.

بختیاری، پرویز (1393). پرندههای شکاری. موسسه ایران شناسی.

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدیفر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

منصوری، جمشید (1392). راهنمای پرندگان ایران. نشر فرزانه، 517 ص.

منظری، ش، ج محقق نیشابوری، ع. خرازی پاکدل، ع پازوکی و ا. ابراهیمی (1393). واژه­نامه­ی حشره­شناسی (معادل­های فارسی و تعریف­ها)، بخش سوم: آرایهبندی. انجمن حشرهشناسی ایران. 77 ص.

Campbell B. & Lack E. (1985). A Dictionary of Birds. T&AD Poyser, Calton, 670 pp.

Clark W.S. (1999). A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

National Eagle Center. 2020. Glossory. https://www.nationaleaglecenter.org/learn/glossary/

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

 

* Avibase-bsc-oec.org

 

www.hbw.com

*****