کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

تهیه و تنظیم: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

آخرین به روزرسانی: 7 فروردین 1400

Last updated: 27 March 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 140 گونه ثبت و سپس مشاهدات میدانی (آ. شفائی پور، اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست کنونی شامل 234 گونه از پرندگان است که در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده اند.

The present list includes 234 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

 1. Garganey Spatula (Anas) querquedulaخوتکای ابروسفید
 2. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 3. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 5. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 6. Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری
 7. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 8. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 9. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 10. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 11. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 13. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 14. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 15. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 16. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 17. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 18. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل شب
 19. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل زرد
 20. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 21. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 24. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 25. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 26. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 27. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری
 28. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 29. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 30. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 31. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 32. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 33. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 34. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 35. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 36. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 37. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 38. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 39. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 40. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 41. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 42. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ
 43. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 44. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 45. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 46. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 47. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 48. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 49. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 50. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 51. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 52. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 3. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 4. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 5. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 6. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق معمولی
 7. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 8. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی معمولی
 9. Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک
 10. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 11. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 12. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 13. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 14. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 15. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 16. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 17. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 18. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 19. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 20. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 21. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 22. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 23. Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری (کاسپی)
 24. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 25. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 26. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 27. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم معمولی
 28. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 29. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 30. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 31. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 32. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 33. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف (جغد) ماهی‌خوار
 34. Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی
 35. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 36. Spotted Owlet Athene bramaجغد کوچک خالدار (جنوبی)
 37. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 38. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 39. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 40. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 41. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 42. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 43. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 44. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 45. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 46. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز (کوچک)
 47. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 48. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 49. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 50. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 51. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 52. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 53. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 54. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 55. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 56. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 57. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 58. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چرخ)
 59. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری

Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی

 1. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ

[Homeyer’s] Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری هومیری

[Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی

 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 10. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 11. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 12. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 16. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 17. Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 24. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 26. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 28. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 29. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 30. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک
 36. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 39. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری
 40. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 41. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 42. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 43. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 44. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 45. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 46. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 47. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 48. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 49. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 50. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 51. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 52. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 53. Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک
 54. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی
 55. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 57. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 59. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 60. Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ
 61. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 62. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 63. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 64. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 65. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 66. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 67. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 68. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 69. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 70. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 71. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 72. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 73. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 74. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 75. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 76. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 77. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 78. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 79. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 80. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 81. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 82. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 83. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 84. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 85. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 86. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 87. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 88. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 89. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 90. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 91. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 92. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 93. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 94. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 95. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 96. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 97. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 98. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 99. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 100. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 101. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 102. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 103. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 104. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 105. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 106. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 107. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 108. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 109. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد (زرد سرسیاه)
 110. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 111. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 112. Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی
 113. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 114. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 115. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 116. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی
 117. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 118. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی