کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the wild birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

گردآوری: آریا شفائی پور

By: Arya Shafaeipour

 

تازه ترین به روزرسانی: 7 فروردین 1400

Last updated: 27 March 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 140 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (آ. شفائی پور، داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 234 گونه از پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد آمده است.

The present list includes 234 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

 1. Garganey Spatula (Anas) querquedulaخوتکای ابروسفید
 2. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 3. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 5. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (معمولی)
 6. Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری
 7. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 8. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 9. Black Francolin Francolinus francolinusدراج
 10. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 11. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 12. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 13. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 14. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 15. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 16. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 17. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 18. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 19. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 20. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 21. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 22. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 23. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 24. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 25. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره قار) کوچک
 26. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 27. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 28. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 29. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 30. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 31. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 32. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 33. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 34. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 35. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 36. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 37. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 38. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 39. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 40. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 41. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 42. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ
 43. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 44. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان (شهباز)
 45. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی {معمولی}
 46. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 47. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 48. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 49. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 50. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 51. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 52. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 3. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 4. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 5. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 6. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق اوراسیایی
 7. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 8. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 9. Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک
 10. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 11. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 12. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 13. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 14. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 15. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 16. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 17. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ {معمولی}
 18. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز {معمولی}
 19. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 20. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 21. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 22. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 23. Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری (کاسپی)
 24. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 25. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 26. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 27. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم اوراسیایی
 28. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 29. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 30. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 31. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 32. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف {اوراسیایی}
 33. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف ماهی‌خوار
 34. Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی
 35. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 36. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 37. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 38. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 39. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 40. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 41. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 42. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 43. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک سینه‌سفید
 44. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 45. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 46. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 47. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 48. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 49. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (پوپَک)
 50. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 51. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 52. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 53. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 54. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 55. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 56. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 57. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل (شاهین زیبا)
 58. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چَرغ)
 59. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 10. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 11. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه
 12. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 16. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 17. Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 26. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 28. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 29. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 30. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک {برگی} کوچک
 36. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 38. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 39. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری
 40. Graceful Prinia Prinia gracilisسسک شکیل (دم‌دراز)
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 42. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 44. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 45. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 46. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 47. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 48. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 49. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 50. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 51. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 52. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 53. Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک
 54. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی (هندی)
 55. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseusسار صورتی
 56. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 57. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 58. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 59. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 60. Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ
 61. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotesدم‌چتری
 62. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 63. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 64. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 65. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 66. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 67. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 68. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 69. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 70. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 71. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 72. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 73. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 74. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 75. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 76. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 77. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 78. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 79. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 80. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 81. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 82. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 83. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 84. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticusشهدخوار
 85. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 86. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 87. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 88. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 89. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 90. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 91. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 92. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 93. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 94. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 95. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 96. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 97. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 98. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 99. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 100. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 101. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 102. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 103. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 104. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 105. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 106. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 107. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 108. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 109. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinusسهره زرد {سرسیاه}
 110. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 111. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 112. Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی
 113. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 114. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 115. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی
 116. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی
 117. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 118. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی