کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد

Checklist of the wild birds of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province

 

گردآوری: آریا شفائی‌پور

By: Arya Shafaeipour

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 31 فروردین 1401

Last updated: 20 April 2022

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 140 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (آ. شفائی‌پور، داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 237 گونه از پرندگان استان کهگیلویه و بویراحمد آمده است.

The present list includes 237 species which were recorded or observed Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province.

 

 1. Garganey Spatula querquedulaخوتکای ابروسفید
 2. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 3. Mallard Anas platyrhynchosاردک (مرغابی) سرسبز
 4. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 5. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 6. Caspian Snowcock Tetraogallus caspiusکبک دری
 7. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 8. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 9. Black Francolin Francolinus francolinusدراج سیاه
 10. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 11. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد اروپایی (معمولی)
 12. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 13. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 14. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 15. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueeniiهوبرۀ آسیایی
 16. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 17. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 18. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 19. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری اروپایی (معمولی)
 20. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaoctoیاکریم اوراسیایی
 21. Laughing Dove Spilopelia senegalensisقمری خانگی
 22. Namaqua Dove Oena capensisقمری دم‌دراز
 23. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 24. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 25. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 26. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 27. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemusچاخ‌لق اوراسیایی
 28. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 29. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 30. Red-wattled Lapwing Vanellus indicusدیدومک
 31. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 32. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 33. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 34. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 35. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 36. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 37. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 38. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ معمولی
 39. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 40. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 41. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 42. Slender-billed Gull Chroicocephalus geneiکاکایی صورتی
 43. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 44. Caspian Gull Larus cachinnansکاکایی خزری (کاسپی)
 45. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 46. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم کاکلی بزرگ
 47. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 48. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی بزرگ
 49. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 50. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 51. Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeusباکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)
 52. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره‌قار) بزرگ
 53. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 54. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 55. Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد
 56. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 57. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 58. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 59. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 60. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 61. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 62. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهی‌گیر
 63. Black-winged Kite Elanus caeruleusکورکور بال‌سیاه
 64. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 65. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 66. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 67. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 68. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 69. Greater Spotted Eagle Clanga clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 70. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 71. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی (دشتی)
 72. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 73. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 74. Bonelli's Eagle Aquila fasciataعقاب دوبرادر
 75. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 76. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipesپیغوی بزرگ
 77. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (قرقی)
 78. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان (شهباز)
 79. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی غربی
 80. Northern Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 81. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 82. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 83. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 84. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 85. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 86. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 3. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه‌بوف اوراسیایی
 4. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensisبوف ماهی‌خوار
 5. Tawny Owl Strix alucoجغد جنگلی
 6. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene bramaجغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 9. European Roller Coracias garrulusسبزقبای اروپایی (معمولی)
 10. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensisماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 11. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 12. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 13. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 14. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 15. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار اروپایی (معمولی)
 16. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه‌به‌سر)
 17. Eurasian Wryneck Jynx torquillaدارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 18. Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor دارکوب خالدار کوچک
 19. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 20. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 21. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 22. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 23. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 24. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 25. Saker Falcon Falco cherrugبالابان (چَرغ)
 26. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین (بَحری)
 • !!! Peregrine Falcon Falco peregrinus spp. شاهین بحری
 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri سنگ‌چشم خاکستری اوکراینی (هومیری)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری‌شاهرخ اوراسیایی
 4. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 10. Brown-necked Raven Corvus ruficollisغراب گردن‌قهوه‌ای
 11. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه (معمولی)
 12. Sombre Tit Poecile lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 13. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 14. Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 15. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 16. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 17. Woodlark Lullula arboreaچکاوک درختی
 18. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 19. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 20. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 21. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 22. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 23. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 24. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 25. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotisبلبل خرما
 26. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 28. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoletaچلچله بیابانی
 29. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 30. Red-rumped Swallow Cecropis dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک برگی کوچک
 36. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 37. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 38. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 39. Zitting Cisticola Cisticola juncidisسسک دم‌چتری
 40. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 41. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 42. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه‌راه‌راه (نواری)
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 44. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 45. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 46. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 47. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 48. Goldcrest Regulus regulusسسک تاج‌طلایی
 49. Afghan Babbler Turdoides huttoniلیکوی افغان
 50. Eurasian Wren Troglodytes troglodytes الیکایی
 51. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 52. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 53. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 54. Wallcreeper Tichodroma murariaدیوارخزک
 55. Common Myna Acridotheres tristisمینای معمولی (هندی)
 56. Rosy Starling Pastor roseusسار صورتی
 57. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 58. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 59. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 60. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 61. Mistle Thrush Turdus viscivorusتوکای بزرگ
 62. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotesدم‌چتری
 63. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 64. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 65. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 66. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 67. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotusدم‌سرخ پشت‌بلوطی
 68. Black Redstart Phoenicurus ochrurosدم‌سرخ سیاه
 69. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 70. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 71. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 72. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 73. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 74. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 75. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 76. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 77. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 78. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 79. Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca چکچک گوش‌سیاه  شرقی
 80. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 81. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 82. Variable Wheatear Oenanthe picataچکچک ابلق خاوری
 83. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 84. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 85. Purple Sunbird Cinnyris asiaticusشهدخوار آسیایی
 86. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 87. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 88. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 89. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 90. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollisگنجشک گلوزرد
 91. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 92. Alpine Accentor Prunella collarisصعوه کوهی
 93. Radde's Accentor Prunella ocularisصعوه ابروسفید
 94. Dunnock Prunella modularisصعوه جنگلی (باغی)
 95. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 96. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 97. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 98. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی
 99. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 100. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 101. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 102. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 103. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 104. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 105. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 106. European Greenfinch Chloris chlorisسهره سبز
 107. Desert Finch Rhodospiza obsoletaسهره خاکی
 108. Common Linnet Linaria cannabinaسهره سینه‌سرخ
 109. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 110. Red-fronted Serin Serinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 111. Eurasian Siskin Spinus spinusسهره زرد اوراسیایی
 112. Corn Bunting Emberiza calandraزردپره مزرعه
 113. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 114. Rock Bunting Emberiz aciaزردپره کوهی
 115. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 116. Cinereous Bunting Emberiza cineraceaزردپره رخ‌زرد
 117. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی
 118. Cretzschmar's Bunting Emberiza caesiaزردپره سرآبی
 119. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 120. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی