کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the wild birds of Sistan & Baluchestan province

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 30 دی 1402

Last updated: 20 January 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 241 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 378 گونه از پرندگان استان سیستان و بلوچستان آمده است.

The present list comprises 378 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک مخملی (بال‌سفید)
 19. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 20. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیستان
 25. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 28. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 29. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی
 30. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 31. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 32. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 33. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 34. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 35. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 36. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 37. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 38. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 39. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 40. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 41. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 42. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 43. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 44. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 45. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 46. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 47. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 48. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 49. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 50. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 51. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 52. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 53. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 54. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 55. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 56. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 57. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 58. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 59. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 60. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای
 61. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 62. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ
 63. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 64. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 65. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 66. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 67. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 68. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 69. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 70. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 71. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 72. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 73. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 74. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 75. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 76. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 77. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 78. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 79. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین
 80. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 81. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 82. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 83. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 84. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 85. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 86. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 87. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 88. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور
 89. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 90. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 91. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 92. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 93. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 94. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 95. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 96. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 97. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 98. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 99. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 100. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 101. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 102. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 103. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 104. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 105. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 106. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 107. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 108. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 109. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 110. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی
 111. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 112. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 113. Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 114. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 115. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 116. White-eyed Gull Ichthyaetus leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید
 117. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 118. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 119. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 120. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 121. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 10. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 11. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 12. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای
 16. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 17. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 18. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 19. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 20. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 21. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 22. Lesser Flamingo Phoeniconaias minor فلامینگوی کوچک
 23. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 24. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 25. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید
 26. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 27. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 28. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 29. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 30. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 31. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 32. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 33. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 34. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 35. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 36. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 37. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 38. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 39. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 40. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 41. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 42. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 43. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 44. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 47. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 48. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید
 49. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 50. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 51. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 52. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 53. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 54. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 55. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی
 56. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 57. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 58. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 59. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 60. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 61. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 62. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 63. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 64. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 65. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 66. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 67. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 68. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 69. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید)
 70. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 71. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 72. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 73. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 74. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Oriental Scops Owl Otus sunia مرغ حق خاوری
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهیخوار
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 10. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 11. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 12. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 13. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 14. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 21. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 • دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 • دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis

زیرگونه بومزاد، منقرض‌شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی
 2. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 3. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 4. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین سرحنایی
 5. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 6. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 7. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 8. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 9. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 10. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Indian Golden Oriole Oriolus kundoo پری شاهرخ هندی
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 2. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 3. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 4. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 5. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 6. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 • چرخریسک بلوطی سیستانیSistan Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx nigricans (Zarudny, 1908) Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 2. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 6. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 7. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 8. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 9. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 10. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 11. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 12. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 13. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک شنی
 14. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 15. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل خرمای زیردم‌سرخ
 16. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 17. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 18. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 19. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 20. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 21. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 22. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 27. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 28. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 29. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 30. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره
 31. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 32. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 33. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 34. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 35. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 36. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 37. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 38. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 39. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 40. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 41. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 42. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 43. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 44. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 45. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 46. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 47. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 48. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 49. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 50. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 51. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 52. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 53. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 54. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 55. Wallcreeper Tichodroma muraria کمرکُلی بزرگ
 56. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری
 57. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 58. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 59. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 60. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 61. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 62. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 63. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 64. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 65. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 66. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای
 67. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 68. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 69. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 70. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 71. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 72. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 73. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 74. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 75. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 76. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 77. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 78. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 79. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 80. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 81. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 82. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 83. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 84. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 85. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 86. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 87. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی
 88. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 89. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 90. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی
 91. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 • Sistan Sparrow Passer moabiticus yattii گنجشک رودخانه‌ای سیستانی

زیرگونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic subspecies)

 1. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 2. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 3. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 4. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 5. Red Avadavat Amandava amandava سهرۀ نوک‌لاکی
 6. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 7. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 8. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوۀ ابروسفید
 9. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوۀ گلوسیاه
 10. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 11. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 12. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 13. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 14. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 15. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار
 16. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 17. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 18. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 19. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 20. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 21. Buff-bellied Pipit Anthus rubescensپیپت شکم‌نخودی
 22. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 23. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 24. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 25. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 26. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 27. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 28. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 29. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 30. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 31. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 32. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 33. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 34. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 35. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 36. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 37. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 38. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی