کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

فهرست پرندگان استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

تهیه وتنظیم: هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar & Keramat Hafezi

 

آخرین به روزرسانی: 30 دی 1399

Last updated: 19 January 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، ابتدا 131 گونه ثبت و سپس نتایج بررسی های پروژه زاگرس و مشاهدات میدانی (اطلاعات منتشرنشده) تلفیق شد. فهرست 288 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری می باشد.

List of 288 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 4. Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک
 5. Common ShelduckTadorna tadornaتنجه
 6. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 7. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 8. Eurasian Wigeon Anas penelopeگیلار
 9. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 10. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 11. Northern Pintail Anas acutaفیلوش
 12. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 13. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای معمولی
 14. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 15. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 16. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 17. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 18. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 19. Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک چشم‌طلایی (گونه‌سفید)
 20. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید
 22. Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری
 23. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک معمولی
 24. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 25. Common Quail Coturnix coturnixبلدرچین
 26. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 27. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 28. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 29. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 30. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 31. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید (حاجی لک‌لک)
 32. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس (ناز) سیاه
 33. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 34. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 35. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 36. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل شب
 37. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل زرد
 38. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 39. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل خاکستری
 40. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 41. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت  بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)
 42. Little Egret Egretta garzettaاگرت (حواصیل) کوچک
 43. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 44. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 45. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 46. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 47. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 48. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 49. Griffon Vulture Gyps fulvusدال (کرکس) معمولی
 50. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال (کرکس) سیاه
 51. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخور
 52. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 53. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 54. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 55. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی (شاه باز)
 56. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 57. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 58. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 59. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان
 60. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی معمولی
 61. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 62. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 63. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندم‌زار
 64. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 65. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 66. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 67. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه (معمولی) صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 4. Little Rail Porzana parvaیلوه کوچک
 5. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 6. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 7. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atraچنگر معمولی
 9. Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز
 10. Common Crane Grus grusدرنای معمولی
 11. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 12. Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست (نوک درفشی)
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی معمولی
 14. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 15. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 16. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 18. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ (معمولی)
 19. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 20. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه (کوچک)
 21. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ
 22. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 23. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 24. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 25. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 26. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 27. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک خالدار پاسرخ
 28. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ
 29. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 30. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز
 31. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی
 32. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک خالدار پاسبز
 33. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 34. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 35. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان
 36. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 37. Temminck’s Stint Calidris temmincki تلیله دم سفید
 38. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی (نوک‌دراز)
 39. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 40. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellusتلیله نوک پهن
 41. Ruff Philomachus pugnaxتلیلیه (آبچلیک) شکیل
 42. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatusفالاروپ (شناگر) گردن‌سرخ
 43. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 44. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 45. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 46. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 47. Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری (کاسپی)
 48. Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی
 49. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Stepp Gull Larus fuscus barabensis کاکایی پشت سیاه آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی
 3. Whiskered Tern Chlidonias hybridaپرستودریایی تیره
 4. White-winged Tern Chlidonias leucopterusپرستودریایی بال‌سفید
 5. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 6. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 7. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 8. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 9. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 10. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم معمولی
 11. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 12. Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار
 13. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 14. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 15. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق معمولی
 16. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف
 17. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 18. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 19. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 20. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 21. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 22. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 23. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 24. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 25. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 26. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 27. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 28. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 29. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (شانه به سر)
 30. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 31. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 32. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی (سوری)
 33. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجه کوچک
 34. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجه معمولی
 35. Merlin Falco columbariusترم‌تای معمولی
 36. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل
 37. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چرخ)
 38. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین بحری  

 • Arabian Falcon (Barbary Falcon) Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی (کلاغ کوهی) نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 10. Northern Raven Corvus coraxغراب معمولی
 11. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک بلوطی معمولی
 15. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندم‌زار (طرقه چکاوک)
 23. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک
 24. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 25. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی معمولی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 28. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 29. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی معمولی
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک بیدی کوچک
 36. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز بیدی
 37. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 38. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگن‌زار
 39. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 40. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 41. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار (تالابی) معمولی
 42. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 43. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار (تالابی) بزرگ
 44. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار (تالابی) پرصدا
 45. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی شرقی
 46. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 47. Savi’s Warbler Locustella luscinioidesسسک خوش صدا (ساوی)
 48. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 49. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک (نقابدار معمولی)
 51. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید (نقابدار) هیوم
 52. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 53. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید معمولی
 54. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 55. Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی
 56. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 57. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 58. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 59. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی
 60. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 61. Common Starling Sturnus vulgaris سار معمولی
 62. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 63. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 64. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 67. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotesدم چتری
 68. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 70. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل معمولی (هزاردستان)
 71. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 72. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 83. Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear) Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق معمولی
 85. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 86. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 87. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 88. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 89. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید (هیوم)
 90. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 91. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 92. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 93. Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی
 94. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 95. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 96. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 97. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 98. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 99. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 100. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 101. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی (سرزرد)
 102. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 103. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 104. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی  
 105. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 106. Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی
 107. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 108. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 109. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 110. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 111. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 112. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 113. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 114. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی
 115. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 116. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 117. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 118. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 119. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 120. Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 121. European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد
 122. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد (زرد سرسیاه)
 123. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 124. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 125. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 126. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 127. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی (گلوزرد)
 128. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 129. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی