کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان چهارمحال و بختیاری

Checklist of the wild birds of Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

گردآوری: شادروان هوشنگ پورزال، روح الله عسگری، محمد توحیدی فر و کرامت حافظی

By: Hooshang Poorzal, Ruhollah Asgari, Mohammad Tohidifar & Keramat Hafezi

 

تازه ترین به روزرسانی: 19 خرداد 1400

Last updated: 9 June 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 131 گونه ثبت شد. سپس یافته های میدانی پروژه زاگرس و بازدیدهای میدانی (اطلاعات چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 291 گونه از پرندگان استان چهارمحال و بختیاری آمده است.

List of 291 bird species of Chahar-Mahal & Bakhtiari province.

 

 1. Greylag Goose Anser anserغاز خاکستری
 2. Greater White-fronted Goose Anser albifronsغاز پیشانی‌سفید بزرگ
 3. Lesser White-fronted Goose Anser erythropusغاز پیشانی‌سفید کوچک
 4. Mute Swan Cygnus olorقوی گنگ
 5. Tundra Swan Cygnus columbianusقوی کوچک
 6. Common ShelduckTadorna tadornaتنجه
 7. Ruddy Shelduck Tadorna ferrugineaآنقوت
 8. Gadwall Anas streperaاردک ارده‌ای
 9. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 10. Mallard Anas platyrhynchosاردک سرسبز
 11. Northern Shoveler Anas clypeataاردک نوک‌پهن
 12. Northern Pintail Anas acutaاردک فیلوش
 13. Garganey Anas querquedulaخوتکای ابروسفید
 14. Eurasian Teal Anas creccaخوتکای جُرّه (معمولی)
 15. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 16. Red-crested Pochard Netta rufinaاردک تاجدار
 17. Common Pochard Aythya ferinaاردک سرحنایی
 18. Ferruginous Duck Aythya nyrocaاردک بلوطی
 19. Tufted Duck Aythya fuligulaاردک سیاه‌کاکل
 20. Common Goldeneye Bucephala clangulaاردک چشم‌طلایی
 21. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 22. White-headed Duck Oxyura leucocephalaاردک سرسفید
 23. Caspian SnowcockTetraogallus caspiusکبک دری
 24. Chukar Partridge Alectoris chukarکبک کوهپایه
 25. See-see Partridge Ammoperdix griseogularisتیهو
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 27. Little Grebe Tachybaptus ruficollisکشیم کوچک
 28. Great Crested Grebe Podiceps cristatusکشیم بزرگ
 29. Black-necked Grebe Podiceps nigricollisکشیم گردن‌سیاه
 30. Greater Flamingo Phoenicopterus roseusفلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 31. Black Stork Ciconia nigraلک‌لک سیاه
 32. White Stork Ciconia ciconiaلک‌لک سفید
 33. Glossy Ibis Plegadis falcinellusاکراس سیاه
 34. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodiaکفچه نوک
 35. Eurasian Bittern Botaurus stellarisبوتیمار بزرگ
 36. Little Bittern Ixobrychus minutusبوتیمار کوچک
 37. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticoraxحواصیل (وِکای) شب
 38. Squacco Heron Ardeola ralloidesحواصیل (وِکای) زرد
 39. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 40. Grey Heron Ardea cinereaحواصیل (وِکای) خاکستری
 41. Purple Heron Ardea purpureaحواصیل ارغوانی
 42. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 43. Little Egret Egretta garzettaاگرت (قار) کوچک
 44. Great Cormorant Phalacrocorax carboباکلان (قره قار) بزرگ
 45. Western Osprey Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر
 46. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 47. Bearded Vulture Gypaetus barbatusهما
 48. Egyptian Vulture Neophron percnopterusکرکس کوچک (مصری)
 49. European Honey Buzzard Pernis apivorusسارگپه جنگلی معمولی
 50. Griffon Vulture Gyps fulvusدال قهوه‌ای (معمولی)
 51. Cinereous Vulture Aegypius monachusدال سیاه
 52. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicusعقاب مارخوار
 53. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clangaعقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 54. Booted Eagle Hieraaetus pennatusعقاب پرپا
 55. Steppe Eagle Aquila nipalensisعقاب صحرایی
 56. Eastern Imperial Eagle Aquila heliacaعقاب شاهی
 57. Golden Eagle Aquila chrysaetosعقاب طلایی
 58. Shikra Accipiter badiusپیغوی کوچک
 59. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 60. Northern Goshawk Accipiter gentilisطرلان  (شهباز)
 61. Western Marsh Harrier Circus aeruginosusسنقر تالابی {معمولی}
 62. Hen Harrier Circus cyaneusسنقر خاکستری
 63. Pallid Harrier Circus macrourusسنقر سفید
 64. Montagu's Harrier Circus pygargusسنقر گندمزار
 65. Black Kite Milvus migransکورکور سیاه
 66. White-tailed Eagle Haliaeetus albicillaعقاب دریایی دم‌سفید
 67. Long-legged Buzzard Buteo rufinusسارگپه پابلند
 68. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی

Steppe (Common) Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی

 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Little Bustard Tetrax tetrax زنگوله‌بال
 3. Water Rail Rallus aquaticusیلوه آبی
 4. Little Rail Porzana parvaیلوه کوچک
 5. Baillon's Crake Porzana pusilla یلوه نوک‌سبز
 6. Spotted Crake Porzana porzanaیلوه خالدار
 7. Common Moorhen Gallinula chloropusچنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atraچنگر نوک‌سفید (معمولی)
 9. Demoiselle Crane Grus virgoدرنای طناز
 10. Common Crane Grus grusدرنای خاکستری
 11. Black-winged Stilt Himantopus himantopusچوب‌پا
 12. Pied Avocet Recurvirostra avosettaآووست (نوک درفشی)
 13. Northern Lapwing Vanellus vanellusخروس کُلی شمالی (معمولی)
 14. Spur-winged Lapwing Vanellus spinosusخروس کُلی سینه‌سیاه
 15. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 16. Sociable Lapwing Vanellus gregariusخروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 17. White-tailed Lapwing Vanellus leucurusخروس کُلی دم‌سفید
 18. Common Ringed Plover Charadrius hiaticulaسلیم طوقی بزرگ
 19. Little Ringed Plover Charadrius dubiusسلیم طوقی کوچک
 20. Kentish Plover Charadrius alexandrinusسلیم پاسیاه کوچک
 21. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultiiسلیم شنی بزرگ
 22. Eurasian Woodcock Scolopax rusticolaابیا
 23. Great Snipe Gallinago media پاشلک بزرگ
 24. Common Snipe Gallinago gallinagoپاشلک معمولی
 25. Black-tailed Godwit Limosa limosaگیلانشاه دم‌سیاه
 26. Eurasian Curlew Numenius arquataگیلانشاه بزرگ
 27. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 28. Common Redshank Tringa totanusآبچلیک پاسرخ {معمولی}
 29. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilisآبچلیک تالابی
 30. Common Greenshank Tringa nebulariaآبچلیک پاسبز {معمولی}
 31. Green Sandpiper Tringa ochropusآبچلیک تک‌زی (سبز)
 32. Wood Sandpiper Tringa glareolaآبچلیک پاسبز خالدار
 33. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 34. Common Sandpiper Actitis hypoleucosآبچلیک آوازخوان
 35. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ گردان
 36. Little Stint Calidris minutaتلیله کوچک
 37. Temminck’s Stint Calidris temmincki تلیله دم سفید
 38. Curlew Sandpiper Calidris ferrugineaتلیله بلوطی
 39. Dunlin Calidris alpinaتلیله شکم‌سیاه
 40. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellusتلیله نوک پهن
 41. Ruff Calidris (Philomachus) pugnaxتلیلۀ شکیل
 42. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 43. Collared Pratincole Glareola pratincolaگلاریول بال‌سرخ
 44. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) geneiکاکایی صورتی
 45. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundusکاکایی سرسیاه کوچک
 46. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetusکاکایی سرسیاه بزرگ
 47. Caspian Gull Larusca chinnansکاکایی خزری (کاسپی)
 48. Armenian Gull Larus armenicusکاکایی ارمنی
 49. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت سیاه کوچک
 • Stepp Gull Larus fuscus barabensis کاکایی پشت سیاه آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon niloticaپرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Little Tern Sternula albifronsپرستودریایی کوچک
 3. Common Tern Sterna hirundoپرستودریایی معمولی
 4. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره
 5. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید
 6. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 7. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalisباقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 8. Rock Dove Columba liviaکبوتر چاهی
 9. Common Wood Pigeon Columba palumbusکبوتر جنگلی
 10. European Turtle Dove Streptopelia turturقمری معمولی
 11. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 12. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensisقمری خانگی
 13. Great Spotted Cuckoo Clamator glandariusکوکوی خالدار
 14. Common Cuckoo Cuculus canorusکوکوی معمولی
 15. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 16. Eurasian Scops Owl Otus scopsمرغ حق اوراسیایی
 17. Eurasian Eagle-Owl Bubo buboشاه بوف {اوراسیایی}
 18. Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی
 19. Little Owl Athene noctuaجغد کوچک
 20. Long-eared Owl Asio otusجغد گوش‌دراز
 21. European Nightjar Caprimulgus europaeusشبگرد معمولی
 22. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 23. Common Swift Apus apusبادخورک معمولی
 24. Little Swift Apus affinisبادخورک کوچک
 25. European Roller Coracias garrulusسبزقبای معمولی
 26. Common Kingfisher Alcedo atthisماهی‌خورک کوچک
 27. Pied Kingfisher Ceryle rudisماهی‌خورک ابلق
 28. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicusزنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 29. European Bee-eater Merops apiasterزنبورخوار معمولی
 30. Eurasian Hoopoe Upupa epopsهدهد (پوپَک)
 31. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 32. Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos mediusدارکوب سرسرخ
 33. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacusدارکوب باغی
 34. Lesser Kestrel Falco naumanniدلیجۀ کوچک
 35. Common Kestrel Falco tinnunculusدلیجۀ معمولی
 36. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 37. Merlin Falco columbariusترم‌تای (شاهین کوچک)
 38. Eurasian Hobby Falco subbuteoلیل (شاهین زیبا)
 39. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 40. Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین(بَحری)

!!! Peregrine Falcon Falco peregrinusشاهین بحری  

 • Arabian (Barbary) Falcon Falco (peregrinus) pelegrinoides شاهین عربی
 1. Red-backed Shrike Lanius collurioسنگ‌چشم پشت‌سرخ
 2. Isabelline Shrike Lanius isabellinusسنگ‌چشم دم‌سرخ
 3. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroidesسنگ‌چشم تورانی
 4. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 5. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • [Steppe] Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Masked Shrike Lanius nubicusسنگ‌چشم پیشانی‌سفید
 3. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolusپری شاهرخ
 4. Eurasian Jay Garrulus glandariusجی‌جاق
 5. Eurasian Magpie Pica picaزاغی
 6. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 7. Alpine Chough Pyrrhocorax graculus زاغ کوهی نوک‌زرد
 8. Rook Corvus frugilegusکلاغ سیاه
 9. Hooded Crow Corvus cornixکلاغ ابلق
 10. Northern (Common) Raven Corvus coraxغراب سیاه
 11. Sombre Tit Poecile (Parus) lugubrisچرخ‌ریسک سرسیاه
 12. Great Tit Parus major چرخ‌ریسک بزرگ
 13. Eurasian Blue Tit Cyanistes (Parus) caeruleusچرخ‌ریسک سرآبی
 14. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinusچرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 15. Desert Lark Ammomanes desertiچکاوک بیابانی
 16. Woodlark Lullula arborea چکاوک درختی
 17. Eurasian Skylark Alauda arvensisچکاوک آسمانی بزرگ
 18. Crested Lark Galerida cristataچکاوک کاکلی
 19. Horned Lark Eremophila alpestrisچکاوک شاخدار
 20. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactylaچکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 21. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculataچکاوک طوقی
 22. Calandra Lark Melanocorypha calandraچکاوک گندمزار (طرقه چکاوک)
 23. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescensچکاوک کوچک
 24. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 25. Sand Martin Riparia ripariaچلچله رودخانه‌ای
 26. Barn Swallow Hirundo rusticaپرستوی خانگی
 27. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestrisچلچله کوهی
 28. Common House Martin Delichon urbicumچلچله دمگاه‌سفید
 29. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) dauricaپرستوی دمگاه‌حنایی
 30. Cetti's Warbler Cettia cettiسسک دم‌پهن
 31. Scrub Warbler Scotocerca inquietaسسک جنبان
 32. Long-tailed Tit Aegithalos caudatusچرخ‌ریسک دم‌دراز
 33. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 34. Common Chiffchaff Phylloscopus collybitaسسک چیف‌چاف معمولی
 35. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectusسسک {برگی} کوچک
 36. Green Warbler Phylloscopus nitidusسسک سبز {بیدی}
 37. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 38. Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus سسک جگنزار
 39. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 40. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 41. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 42. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 43. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceusسسک نیزار بزرگ
 44. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreusسسک نیزار پرصدا
 45. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallidaسسک درختی زیتونی {شرقی}
 46. Upcher's Warbler Hippolais languidaسسک درختی بزرگ
 47. Savi’s Warbler Locustella luscinioidesسسک خوش صدا
 48. Eurasian Blackcap Sylvia atricapillaسسک سرسیاه
 49. Barred Warbler Sylvia nisoriaسسک سینه راه‌راه
 50. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 51. Hume's Whitethroat Sylvia althaeaسسک گلوسفید هیوم
 52. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostrisسسک چشم‌سفید شرقی
 53. Common Whitethroat Sylvia communisسسک گلوسفید بزرگ
 54. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 55. Eurasian Wren Troglodytes troglodytesالیکایی
 56. Eurasian Nuthatch Sitta europaeaکمرکُلی جنگلی (درختی)
 57. Western Rock Nuthatch Sitta neumayerکمرکُلی کوچک
 58. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronotaکمرکُلی بزرگ
 59. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 60. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 61. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 62. Common Blackbird Turdus merulaتوکای سیاه
 63. Black-throated Thrush Turdus atrogularisتوکای گلوسیاه
 64. Song Thrush Turdus philomelosتوکای باغی
 65. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 66. Spotted Flycatcher Muscicapa striataمگس‌گیر خالدار
 67. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotesدم چتری
 68. European Robin Erithacus rubeculaسینه‌سرخ اروپایی
 69. Bluethroat Luscinia svecicaگلوآبی
 70. Common Nightingale Luscinia megarhynchosبلبل هزاردستان
 71. White-throated Robin Irania gutturalisسینه‌سرخ ایرانی
 72. Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquataمگس‌گیر نیم‌طوق
 73. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 74. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 75. Common Redstart Phoenicurus phoenicurusدم‌سرخ معمولی
 76. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilisطرقه کوهی
 77. Blue Rock Thrush Monticola solitariusطرقه کبود (بنفش)
 78. Whinchat Saxicola rubetraچک بوته‌ای
 79. European Stonechat Saxicola rubicolaچک اروپایی
 80. Siberian Stonechat Saxicola maurusچک سیبری
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinaچکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenantheچکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygiaچکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschankaچکچک ابلق {معمولی}
 85. Black-eared Wheatear Oenanthe hispanicaچکچک گوش‌سیاه
 86. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 87. Mourning Wheatear Oenanthe lugensچکچک ابلق جنوبی
 88. Finsch's Wheatear Oenanthe finschiiچکچک پشت‌سفید
 89. Hume's Wheatear Oenanthe albonigraچکچک سیاه شکم‌سفید
 90. White-throated Dipper Cinclus cinclusزیرآبروک
 91. House Sparrow Passer domesticusگنجشک خانگی
 92. Spanish Sparrow Passer hispaniolensisگنجشک سینه‌سیاه
 93. Eurasian Tree Sparrow Passer montanusگنجشک درختی
 94. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactylaگنجشک خاکی
 95. Rock Sparrow Petronia petroniaگنجشک کوهی
 96. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 97. White-winged Snowfinch Montifringilla nivalisگنجشک برفی
 98. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 99. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 100. Western Yellow Wagtail Motacilla flavaدم‌جنبانک شکم‌زرد
 101. Citrine Wagtail Motacilla citreolaدم‌جنبانک لیمویی
 102. Grey Wagtail Motacilla cinereaدم‌جنبانک خاکستری
 103. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 104. Tawny Pipit Anthus campestrisپیپت خاکی  
 105. Long-billed Pipit Anthus similisپیپت نوک‌دراز
 106. Tree Pipit Anthus trivialisپیپت درختی
 107. Red-throated Pipit Anthus cervinusپیپت گلوسرخ
 108. Water Pipit Anthus spinolettaپیپت تالابی
 109. Common Chaffinch Fringilla coelebsسهره جنگلی
 110. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 111. Hawfinch Coccothraustes coccothraustesسهره نوک‌بزرگ
 112. Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineusسهره بال‌سرخ
 113. Trumpeter Finch Bucanetes githagineusسهره صورتی
 114. Common Rosefinch Carpodacus erythrinusسهره گلی
 115. European Greenfinch Chloris (Carduelis) chlorisسهره سبز
 116. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoletaسهره خاکی
 117. Twite Linaria (Carduelis) flavirostris سهره کوهی
 118. Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabinaسهره سینه‌سرخ
 119. European Goldfinch Carduelis carduelisسهره طلایی
 120. Red-fronted SerinSerinus pusillusسهره پیشانی‌سرخ
 121. European SerinSerinus serinusسهره دمگاه‌زرد
 122. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد {سرسیاه}
 123. Corn Bunting Emberiza (Miliaria) calandraزردپره مزرعه
 124. Yellowhammer Emberiza citrinellaزردپره لیمویی
 125. Rock Bunting Emberiza ciaزردپره کوهی
 126. Grey-necked Bunting Emberiza buchananiزردپره سرخاکستری
 127. Ortolan Bunting Emberiza hortulanaزردپره سرزیتونی
 128. Black-headed Bunting Emberiza melanocephalaزردپره سرسیاه
 129. Common Reed Bunting Emberiza schoeniclusزردپره نیزار (تالابی)

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی