کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

واژگان پرندگان

Terminology of birds

 

پژوهش و گردآوری: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 15 خرداد 1400

Updated: 5 June 2021

 

  • در این چکیدۀ  واژگان، نخست واژه هایی که در کتابهای چاپ شده بودند، بازبینی شد. سپس تلاش شده است تا کمابیش از واژه ها و گزاره های درست فارسی، با معنی علمی درست، کاربردی، فراگیر و کوتاه استفاده شود.
  • در مورد برخی  واژه ها، پس از هم اندیشی با دیگر کارشناسان، واژه های درست فارسی برگزیده شد.
  • در مورد برخی واژه ها، جایگزین فارسی مناسب یافت نشد. بنابر این، بر پایۀ  پیشینۀ  کاربرد آنها در سده های گذشته، همچون بخشی از واژگان فارسی انگاشته شدند. این واژه ها عبارتند از:

"اول، شکل، فرم، خط، طولی، عرضی، افقی، ارتفاعی، فصلی، حلقه، دایره، دوره، جمعیت، عادی، معمول، قلم، محور، قلاب، قیچی، نقاب، عنبیه، فضله، مهاجرت، مهاجر، ضدنور، حلقه گذاری (ringing)، قفس، ثبت (رکورد) (record)."

 

واژگان فارسی  English word(s)

 

شکم Abdomen

پوشش رنگی ناجور Aberration of plumage colouration

ناهنجاری Abnormality

فراوان Abundant

آشیانۀ پویا Active nest

بالغ(بارِک) Adult

بالغها (بارکِها)Adults

سال (سن) Age

سال یابیAgeing

کیسۀ هوایی Air sac

زالی Albinism

{کل بدن سفید با چشمهای سرخ}

گونۀ بیگانه Alien species

مهاجر (کوچنده) ارتفاعی Altitudinal migrant

جوجۀ دیررس Altricial nestling

 بالچه (شست بال) Alula

مچ پا Ankle

پوست پرنازا (بدون رویش پر) Apteria

بازو Arm

بازوچال (گودۀ بازو) Armpit

{از راه} رسیدن Arrival

لکۀ روی گوش Auricular patch

گوشپرها Auriculars

پرهای زیربازو Axillaries

پشت (و کمر) Back

نوار (نوار عرضی) Band

نواربندی Banding

ریشه پر Barb

ریشک پر Barbule

راه راه عرضی Barred

چینش راه راه عرضی Barring

نیمۀ پسین (نیمۀ عقبی) Basal half

پایه {برای نوک و پرها} Base

پوشش پایه ای Basic plumage

بالچه (هرزبال) Bastard wing

نوک (منقار) Beak

ریش Beard

شکم Belly

کج Bent

پیش بند {در گنجشکها} Bib

نوک (منقار) Bill

ناخنِ نوک {در غازها و اردکها} Bill nail (in geese)

سرِ (تُکِ) نوکBill tip

نوک بازی Billing (nebbing)

دونامی Binomial

سایۀ پرندگان Bird shadow

پرنده باز(ان) Birder(s)

پرنده نگران (پرنده نگرها) Birdwatcher(s)

پرنده نگری Birdwatching

بیرون زدگی بالای چشم (ستیغ ابرویی) Bony projection over the eyes

نوار شانه ای Brace

{در پرندگان کنارآبزی و مرغِ حقها}

(in waders and scops owls)

شاخه رَوی Branching

سینه Breast

جوجه آور (زادآور) Breeder

پهنۀ جوجه آوری Breeding arena

دورۀ جوجه آوری Breeding period

پوشش (پروبال) جوجه آوری Breeding plumage

موسم جوجه آوری Breeding season

موفقیت (پیروزی) جوجه آوری Breeding success

پل زدن پیشانی {از نوار ابرویی} Bridge forehead (from supecilium)

لکۀ کرچی (لکۀ جوجه آوری) Brood patch

روشن (در رنگها) Bright

میخچۀ پا Bumblefoot

بالای سر (کلاه) Cap

نوار مچی {در کاکاییها} Carpal bar

مفصل (بندگاه) مچی Carpal joint

لکۀ مچی {در پرندگان شکاری} Carpal patch

رودۀ کور Cecum (plural Ceca)

بالشتک (نرمه) بینی {در پرندگان شکاری} Cere

گونه ها Cheeks

سینه Chest

جوجه Chick

چانه Chin

اسکنه مانند (نوک) Chisel-like

رده Class

استخوانهای ترقوه (چنبری) Clavicles

چنگال Claw

تمیزکردن Cleaning

بالا رفتن Climbing

پارگین (مَخرَج) Cloaca

بوسۀ پارگین (بوسۀ مَخرَجی) Cloacal kiss

دسته تخم Clutch

طوق (یقه) Collar

ریخت (گرایش) رنگی Colour morph

فاز رنگی {در پرندگانی مانند اگرت ساحلی} Colour phase

تاج، برآمدگی پیشانی {در راستۀ غازسانان} Comb

معمول Common

مخروطیCone-shaped

پرهای ریشه ای (اصلی) Contour feather

جفت­گیری کردن Copulate

جفت­گیری Copulation

نمایشهای جفت­یابی Courtship display

پوشپرها Coverts

کاکل (تاج)Crest

پوشپرهای تهیگاهی Crisum

چینه دان Crop

نوک­قیچی Crossbill

تارک Crown

ستیغِ نوک {خط برآمدگی میانی در فرونوک} Culmen (upper ridge)

خنجرمانند Dagger-like

تیره Dark

پُررنگ Dark

خمیده به پایین Decurved

پوشش شناخته شده Definitive plumage

رهسپارشدن Departure

پخشیدهDiffused

{در رنگها} {in colours}

کمرنگ (رقیق) Diluted

دوریختی (جنسی) Dimorphism (Sexual)

شیرجه رفتن Dive

رام (اهلی) Domestic

گونۀ چیره (غالب) Dominant species

پشتی Dorsal

کُرک پر Down

مات Dull

خاک مالی Dust bathing

گوشپر Ear coverts

خال روی گوش Ear spot

دسته پرهای گوش Ear tuft

گوش آویز Earlobe

تولک موسمی (بین فصلی) Eclipse

لبۀ پرها (در شاهپراولیها، شاهپردومیها و شاهپرسومیها

Edge of feathers (primaries, secondaries, tertials)

شکل تخم Egg shape

دندان نوک Egg tooth

خم بیرونی (در لبۀ شاهپرها) Emargination

برون کوچی Emigration

بومزاد Endemic

سرخ گرایی Erythrism

خطِ چشمی Eye line

حلقۀ چشمی Eye ring

نوارِ چشمی Eye stripe

نقابِ چشمی Eye-mask

(مانند کورکورها) (in kites)

ابرو Eyebrow

چشمها Eyes

آشیانۀ عقاب Eyrie

چهره (صورت) Face

صفحۀ (دیمۀ) چهره {در جغدها} Facial disc (in owls)

نقابِ چهره Facial mask

پوستِ چهره {در قرقاول} Facial skin

رنگ پریده (رنگ و رورفته)  Faded

فضله ای Faecal

کیسۀ فضله Faecal sac

فضله Faeces

رنگ رفته (ناپیدا) Faint

به نسبت معمول Fairly common

چشمانِ دروغین False-eyes

چهرۀ دروغین False-face

خانواده Family

پاکسازی نوک Feaking

پرها Feathers

مسیرِ رویش پر Feather tract

دان­خوری Feeder

انگشتانِ پا Feet

بیرون­زدگی پا از دُم Feet projection

ران Femur

چنگک نوک Festoon

(در نیم نوک بالا در پرندگان شکاری)

رشته پر Filoplume

انگشتپر {در زمان پرواز} Fingers

پهلوها Flanks

بال زدن Flapping

نوک پهن Flatbill

دورۀ جوجۀ پروازی Fledging period

مرحله (گامه) جوجۀ پروازی Fledging stage

جوجۀ پروازی Fledgling

گله Flock

پف کرده Fluffy

جهیدن Flush

دایرۀ ترس Flush distance

گذرگاه پروازی Flyway

جلویِ بال Forearm

لکۀ جلویِ بال Forearm patch

پیشانی Forehead

جلویِ گردن Foreneck

دُم دوشاخه Forked tail

پوشش شکل دهنده Formative plumage

تازه Fresh

لبه Fringe

نوار پیشانی Frontal bar

سپرِ پیشانی Frontal shield

استخوان آرزو Furcula (Wishbone)

شکاف دهان Gape

شکاف دهان (در جوجه ها) Gape flange

لکۀ شکاف دهان Gape-patch

{در کشیم کوچک} [in Little Grebe]

چین شکاف دهان Gape Rosette

گونه Gena

سرده Genus

سنگدان Gizzard

بال بازرَوی Glide, Gliding

تابان (براق) Glossy

برجستگی زیرِنوک (در کاکاییها)  Gonys

خال زیرِنوک (در کاکاییها) Gonys spot

زاویۀ برجستگی زیرِنوک Gonydeal angle

گلوبند Gorget

پوشپرهای بزرگ (روی بال) Greater coverts

گروه Group

نوار گلویی {در قوشها} Gular stripe

خو، خوی (عادت)Habit

خوگیری، خوگرفتن (عادت کردن) Habituation

پرهای یال (پرهای افراشتۀ پسِ سر) Hackles

انگشت پشتی پا Hallux

دستپر (پرهای انگشتان دست) Hand

تخم جوجه شده (تفریخ شده) Hatched egg

ازتخم درآمدن Hatching

جوجۀ ازتخم درآمده Hatchling

دل (قلب)Heart

انگشت پشتی پا Hind toe

پشتِ گردن Hindneck

تَه مایه (ته رنگ) Hint

محور توخالی Hollow shaft

قلابدار Hooked

قلابک Hooklet

جهیدن Hopping

درجا بال زنی Hovering

بازویی Humeral

بازو Humerus

دورگه Hybrid

زون دورگه زایی Hybrid zone

دورگه زایی Hybridization

شناسایی Identification

روشنایی Illumination

انگارش (تصور، تجسم) Imagination

نابالغ (نابارِک) Immature

درون کوچی Immigration

بخش درونی شاهپراولیها Inner primaries

انگشت درونی پا Inner toe

بخش درونی پر Inner web

بخش درونی بال (از پهلوها تا خم بال) Inner wing

رنگین کمانی Iridescence

عنبیه Iris

-فام، -گون (مایل به) (در رنگها) -ish

یادآور یا گمان Jizz (or giss)

(یک گمانه یا انگارش (تصور) سریع از یک پرنده بر پایۀ ویژگیهای بیرونی مانند اندازه و رنگ، همراه با رفتار، جابجایی، پرواز و آوای یک پرندۀ ویژه و با توجه به شناخت پیشین از یک گونه)

جوان Juvenile

جناغ سینه Keel

زانو Knee

برآمدگی پیشانی (در اردک سانان) Knob

فرود آمدن Landing

بالۀ پوستی Lappet

انباشتگاهِ غذا Larder

کناری Lateral

نوار کنار تارک Lateral crown stripe

نوار کنار گلو Lateral throat stripe

لبۀ جلویی بال Leading edge of wing

پاها Legs

بیرون زدگی پا از دُم Legs exceeding tail

{در زمان پرواز} (when stretched in flight)

پرهای پا Leg feathers

آوردگاه Lek

پهنۀ نبرد Lek arena

دستۀ {نرهای} هماوردان Lek size

قلمرو (گستره) نبرد Lek territory

نبرد جفت­یابی Lekking (=Lek mating)

گونۀ نبردجو (جفت­یابی) Lekking species

پوشپرهای کوچک (روی بال) Lesser coverts

سپیدگرایی  Leucism

(در دو شکل: بخشی از بدن سفید (بخشی) یا همۀ بخشهای بدن سفید (سراسری))

{در هر دو شکل، رنگ چشمها طبیعی است.}

(in two forms: Partial leucistic or fully leucistic)

فهرست زندگی (پرنده نگر) Life list

گونه افزای زندگی (پرنده نگر)Lifer

(گونه ای که نخستین بار توسط یک پرنده نگر دیده می شود)

روشن (کم رنگ) Light

پاها پره دار  Lobbed

{پرۀ پا متفاوت از پردۀ پا است. در پای پره دار، برگۀ پوستی در کنار هر انگشت پا مانند پای کشیمها و چنگر}

بلندبالان (سیاه چشمان مانند شاهینها) Longwings

چشم تا نوک (جلوی چشم) Lore

نوار چشم تا نوک Lore-bar

نیم نوک پایین، فرونوک Lower mandible

زردگرایی پرورشی (در پرورش پرندگان) Lutinos

بالاتنه (جُبِّه) Mantle

نوار کنار چانه Malar stripe

آرواره Mandible

نقاب {در کاکاییها، سنگ چشمها و برخی گونه ها} Mask

جفت یابی Mating

پوشپرهای میانی (روی بال) Median coverts

نوار میانی تارک Median crown stripe

سیاه گرایی Melanism

انگشت میانی پا Middle toe

پنجرۀ میانی بال Midwing panel

مهاجر (کوچنده) Migrant

مهاجرت (کوچ) Migration

گذرگاه مهاجرت (کوچ) Migration flyway

بی تابی پیش از کوچ (مهاجرت) Migratory restlessness

لکه های سفید سرِ (نوکِ) بال {در کاکاییها} Mirror

تور پرنده گیری Mist net

آشوبگری Mobbing

پرریزی Molt, molting

گونۀ تک سنخی Monotypic species

ریخت Morph

ریخت (گرایش رنگی در پرندگان) Morph

ریخت شناسی Morphology

مرمری Mottled

نوار سبیل Moustachial stripe

فوج Murmuration

جهش Mutation

ناخن Nail

پسِ سر Nape

لکۀ پسِ سر Nape patch

سوراخ (شکاف) بینی Nares

شیار بینی Nasal groove

کرک پر نوزادی Natal down

بومی Native

سوزن مانند Needle-like

جعبۀ آشیانه ای Nest box

آشیانه سازی Nesting

جوجۀ آشیانه ای Nestling

دورۀ جوجۀ آشیانه ای  Nestling period

(جوجۀ بدون توانایی پرواز)

گامۀ جوجۀ آشیانه ای  Nestling stage

بدون انگشت پشت پا No hind toe

نامگذاری Nomenclature

سوراخ (شکاف) بینی Nostril

تورفتگی درونی {در لبۀ شاهپرها} Notch

پوشش جفت یابی (همسریابی) Nuptial plumage

پرهای بلند پسِ سری {در زمان جوجه آوری حواصیلها} Occipital plumes

چشمان دروغین Ocelli (singular Ocellus)

چشم دروغین Ocellus

سفید چرکی Off-white

زمان آغاز Onset (The onset)

سرپوش بینی Operculum

حلقۀ (دایرۀ) چشمی Orbital ring

پوست کنار چشم {در شاهینها} Orbital skin

راسته Order

بخش بیرونی شاهپراولیها Outer primaries

انگشت بیرونی پا Outer toe

بخش بیرونی پر Outer vane/web

بخش بیرونی بال (از خم بال تا سرِ بال) Outer wing

شاهپراولی شمارۀ 1، 2، 3، ... P 1,2,3, …

روشن/کم رنگ Pale

روشن/کم رنگ Pallid

انجمن Parliament

مهاجر (کوچنده) بخشی Partial migrant

بخشی از پا پرده دار Partial webbing

دسته Party

مهاجر (کوچنده) گذری Passage migrant

برآمدگی یا قله (در سر پرندگان) Peaked (in head)

سازمان چیرگی پرکنی (نوک زنی) Pecking order

نوار سینه ای Pectoral band

ریمه Pellet

نشیمنگاه  (یا نشستگاه) Perch

نشستن پرندگان {در یک نقطه به مدت کوتاه یا بلند}  Perching

دست آموز Pet

ابلق (پیسه) Pied

شیر کبوتر Pigeon milk

یکدست (ساده) Plain

پوشش (پروبال) Plumage

پرشناسی Plumology

شیرجه زدن Plunge

گونۀ چندسنخی (گونۀ دارای چند زیرگونه) Polytypic species

کرک پرِ پودری Powder down feather

جوجۀ زودرس Precocial nestling

پرآرایی Preening

پیش شست Prehallux

شاهپراولیها Primaries

بیرون زدگی شاهپراولیها از دُم {در زمان استراحت} Primaries exceeding tail (at rest)

لکۀ پای شاهپراولیها Primary base patch

پوشپرهای اولی Primary coverts

بیرون زدگی (بلندی) شاهپراولیها Primary projection

{بیرون زگی شاهپراولیها از لبۀ شاهپردومیها و شاهپرسومیها در حالت نشسته}

نوک شاهپراولیها Primary tip

پنجرۀ شاهپراولیها Primary window

پوستِ پرزا Pteryla

جوجه (جوجه ها) Pullus (pulli)

مردمک Pupil

قلم (خامۀ) پر Quill

ساقه پر Rachis

نایاب Rare

پسِ سر Rear

بازشناسی (تمییز دادن) Recognition

بهبود Recovery

پخش صدا Recall

ثبت کردن (فعل) Record (v.)

ثبت (رکورد) (اسم) Record (n.)

شاهپرهای دُم Rectrices

خمیده به بالا Recurved

برون افگندن (بالا آوردن) Regurgitate

برون افگنی Regurgitation

رهاسازی Release

پرهای پروازی Remiges

دربرگیرندۀ شاهپراولیها، دومیها و شاهپرسومیها

Including primaries, secondaries, tertials

یادآور Reminiscent

ماندگار (مقیم) Resident

دهانی Rictal

موپر کناردهانی  Rictal bristle

خال کناردهانی (در بوچانگاها) Rictal spot (in Drongos)

دور، کناره Rim

حلقه Ring

حلقه گذاری Ringing

بازیابی حلقه Ringing recovery

آیین Ritual

جایگاه شبگذرانی (شبمانی) Roosting site

پرافراشته (پرها سیخ شده) Rouse

یال Ruff

دُمگاه Rump

لکۀ دُمگاه Rump patch

غباری Rusty

شاهپردومی شمارۀ 1، 2، 3، ... S1,2,3, …

سُخمه (پشت و بال) Saddle

چینش پولک دار (در پوشپرها) Scaling

پرندگان گریخته (فراری) از قفس Scaped birds

کمان شانه ای Scapular crescent

پرهای شانه ای {پرهای بین بال و بدن} Scapulars

کمیاب Scarce

لاشه خوار Scavenger

به هم ریختگی رنگی Schizochroism

شاهپردومیها Secondaries

پنجرۀ شاهپردومیها Secondary panel

نیم پر Semiplume

جداسازی (تفکیک) Separation

جنس (نر، ماده و نابالغ) Sex

تعیین جنس {نر، ماده و نابالغ} Sexing

دوریختی جنسی Sexual dimorphism

سایه نگارۀ پرندگان (در طراحی پرندگان) Shadow bird image

 محور پر (قلم (خامۀ) پر+ ساقه پر)Shaft

پا (زانو تا مچ) Shank

درخشان Shining

کوتاه بالان (زردچشمان مانند قوشها) Shortwings

شانه Shoulder

ضد نور (حالت یا نگاره در عکاسی) Silhouette

سایه رُخ Silhouette

لاغر {برای جثه}، نازک {برای نوک} Slim

نوک آویز Snood

بال اوج گیری Soar, Soaring

آواز Song

کفچه ای Spatulate (Spoon-shaped)

گونه Species

آیینۀ بالی {دراردکها} Speculum

شکاف ابرویی Split supercilium

خالدار Spotted

چینش خالدار {در روتنه} Spotting (on upperparts)

دُم بازشده Spread tail

سیخک (در پشت پا یا در بال) Spur

دُم چهارگوش Square-tipped tail

ایستگاه مهاجرتی Staging areas

شیرجه (در شاهینها) Stoop

چینش رگه های طولی Streaking

رگه های طولی Streaks

نوار طولی Stripe

نیمه بالغ (نیمه بارِک) {در پرندگان دارای سن بلوغ چندین سال} Subadult

کم­مایه (در رنگها) Subdued

نوار زیرِسبیل Submoustachial stripe

زیرگونه Subspecies

نوار پیش پایانی Subterminal band

کم مایه (بی جان) Subdued

مهاجر (کوچنده) تابستانه Summer migrant

پوشش (پروبال) تابستانه Summer plumage

آفتاب گیری Sun-bathing (Sunning)

نوار ابرویی Supercilium

ستیغ بالای چشم (ستیغ ابرویی) Supraorbital riges

نوار بالای چشم تا نوک Supraloral stripe

ماهیچۀ سوتک Syringal muscle

سوتک Syrinx

نشانه Tag

نشانه گذاری Tagging

دُم Tail

نوار دُمی Tail band

شکاف دُم Tail-dipping

لبۀ دم Tail tip

پنجه درپنجه اندازی Talon-grappling

چنگالها Talons

سیخک قلم پا Tarsal spur

قلم پا Tarsus

دوقلونامی (نامهای علمی) Tautonym

پوشپر (پوشپرها) Tectrix (Tectrices)

نوار پایانی {در دُم یا بال} Terminal band

قلمرو (گستره) Territory

شاهپرسومیها {در پرندگانی مانند اردکها} Tertials

ران Thigh

پلک سوم Third eyelid

گلو Throat

ساق پا Tibia

ته رنگ (سایۀ رنگ) Tinge

سرِ نوک (تُکِ منقار) Tip of bill

گیس Tippet

انگشت پا  Toe

لبۀ کناری نوک Tomium (Tomia)

پردۀ پیوسته (در پا) Totipalmate

نای Trachea

لبۀ پشتی (پسین) بال Trailing edge of wing

سه نامی Trionym

شلوار یا شلوارک Trousers

شلوار (پرهای بلند روی ساق و قلم پا در عقابها) و

شلوارک (پرهای بلند روی ساق پا در سنقرها، سارگپه ها و قوشها)

دسته پرهای دم Tuft tail feathers

کاکل پرها (پرهای کاکلی مانند) Tufted feathers

کاکل پرهای دمگاه Tufted rump feathers

پرنده جو Twitcher

نمونه ای (نمادی)Typic

شکل نمون وار (شکل نمادوار) Typical form

نامعمول Uncommon

زیرتنه، بخشهای زیرین بدن Underparts

زیرِدُم Undertail

پوشپرهای زیرِدُم Undertail coverts

زیرِبال (بخش زیرین بال) Underwing

نیم نوک بالا، فرانوک Upper mandible

روتنه، بخشهای رویی بدن Upperparts

روی شاهپرهای دُم Uppertail

پوشپرهای روی دُم Uppertail coverts

روی بال (بخش رویی بال) Upperwing

سرگردان Vagrant

پهنۀ پر Vane

تُهیگاه (زیرِدُم) Vent

شکمی Ventral

راه راه کرمیVermiculated

موپر Vibrissae

آواسازی (دربرگیرندۀ صداها، آواها و آوازها)Vocalization (including calls & songs)

آوای پرندگان Voice

رنگ شُسته Washed

آب تنی Water bathing

غبغبک (پوستِ رُخ) Wattle

پردۀ انگشتان پا Web

پاهای پرده دار {پردۀ پوستی کامل بین انگشتان} Webbed foot

لکۀ سفید پای شاهپراولیها White patch at base of primaries

لکۀ سفید شاهپراولیها White primary flash

نوار بالی Wing bar

فرمولِ بالی Wing formula

چینش خطدار بال (زیر بال) Wing lining

سرِ (نوک) بال Wing tip

بال زدن Wingbeat

گستردگی سربالها Wingspan

پوشش (پروبال) زمستانه Winter plumage

مهاجر (کوچنده) زمستانه Winter migrant

مهاجر (کوچنده) زمستانگذران Wintering migrant

پوشش کهنه Worn plumage

مچ Wrist

ویرگول مچی Wrist comma

زردگرایی Xanthism (Xanthrochromism)

خمیازه کشیدن Yawning

جوان Young

 

---

گوناگونی اردکها Types of ducks

اردک های روی آبچر، اردکهای شیرجه رو (غواص) و اردک های ماهی خوار

Dabbling (Puddle) ducks, Diving ducks, Saw-billed ducks

 

گوناگونی رنگها Types of colour

درخشان، تابان (براق)، رنگین کمانی، روشن، گرم، سرد، تیره (پُررنگ)، روشن (کمرنگ)، مات، مایل به رنگ ...(...فام)، پخشیده، کمرنگ (رقیق)، روشن/کمرنگ، کم مایه (بی جان)، ته مایه، رنگ پریده، رنگِ شسته، ته رنگ (سایۀ رنگ)، رنگ رفته، تازه و کهنه

Shining, Glossy, Iridecence, Bright, Warm, Cool, Dark, Light, Dull, Diluted, Pale/Pallid, Subdued, Hint, Faded, Washed, Tinge, Faint, Fresh, Worn

 

گوناگونی نوک در پرندگان Types of bill in birds

مستقیم، سوزن مانند، کلفت، خنجرمانند، خمیده به بالا، خمیده به پایین، کج، قلابدار، مخروطی، اسکنه مانند، پهن، کفچه ای و نوک قیچی

Straight, Needle, Stout, Dagger-shaped, Recurved, Decurved, Bent, Hooked, Cone-shaped, Chisel-like, Flat, Spatulate (Spoon-shaped) & Crossbill

 

گوناگونی موقعیت انگشتان پا Types of finger positions

همۀ انگشتان در جلو، سه انگشت در جلو، سه انگشت نیم چسبان در جلو، انگشتان متقارن (1 و2 در پشت پا) و انگشتان نامتقارن (1و4 در پشت پا)

Pamprodactyl, Anisodactyl, Syndactyl, Heterodactyl & Zygodactyl

 

حواس پنجگانه Five senses

بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی (لامسه)

Sight, Hearing, Taste, Smell & Touch

 

گوناگونی شکل آشیانه Types of nest  form

بی آشیان، خراشیده، کپه ای، تاقچه ای، سوراخ/ شکاف، گودالی (کاویده)، دالانی، شناور، گِلی، پهن، بشقابی، فنجانی، گنبدی، گوی مانند و آویزان

No nest, Scrape, Mound, Ledge, Hole, Cavity, Burrow, Floating, Mud, Platform, Plate, Cup, Dome, Sphere & Pendant

 

گوناگونی بهره برداری آشیانه Types of nest using

پویا، ناپویا، ساخته شده، بازسازی شده، جاگیرشده، رهاشده، خالی و کهنه

Active, Inactive, Built, Reused, Occupied, Unused, Empty & Old

 

گوناگونی شکل تخم Types of egg shape

بیضی، نیم بیضی، تخم مرغی، گلابی شکل، کروی، دوسویه

Elliptical, Subelliptical, Oval, Pyriform, Spherical & Biconical

 

گوناگونی گروه در پرندگان Types of bird groups

(گله، دسته، گروه، فوج، انجمن، کلونی)

(flock, party, group/company, murmuration, parliament, colony)

 

گوناگونی گونه های مهاجر Types of migrant species

(تابستانه، زمستانه، گذری (عبوری)، بخشی (مقطعی) و ارتفاعی)

(summer, winter, passage, partial, altitudinal)

 

گوناگونی مهاجرت (کوچ) Types of migration

(کرانه ای، پیش مهاجرتی، سرگردان)

(Pelagic, premigratory, vagrant)

 

گوناگونی مهاجرت (کوچ) Types of migration

(رفت و برگشتی، دیرین جایی (سگ­پایی)، پرشی (قورباغه ای)، زنجیره­ای، کانونی (دگرجا-همجایی) و ارتفاعی)

(Loop, Dog-leg, leap-frog, Chain, Telescopic & Vertical)

 

رده بندی فهرست سرخ جهانی Categories of IUCN Redlist

ارزیابی نشده، کمبود داده، کمترین نگرانی، نزدیک به تهدید، آسیب پذیر، در آستانۀ انقراض، در سراشیبی انقراض، منقرض شده در طبیعت، منقرض شده

Not Evaluated, Data Deficient, Least Concern, Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered, Extinct in the Wild and Extinct

 

-----

 

سپاسگزاری

بدین وسیله از همکاری بدون چشم داشت دوستان و سروران گرامی زیر سپاس­گزاری می شود: علی ادهمی میرحسینی، آرش حبیبی آزاد، محمد توحیدی فر، حسین محمودیان، سعید گله داری، جواد خالق زاده آهنگر، عباس عاشوری و امیرمهدی ابراهیمی.

 

 

منابع

اسکات، درک، علی ادهمی میرحسینی و حسین مروج همدانی (1354). پرندگان ایران. سازمان حفاظت محیط زیست، 404 ص.

 

بختیاری، پرویز (1393). پرنده های شکاری. موسسه ایران شناسی.

 

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

 

مبصر، فرید (1395). راهنمای میدانی پرندگان ایران. انتشار شخصی، 255 ص.

 

منصوری، جمشید (1392). راهنمای پرندگان ایران. نشر فرزانه، 517 ص.

 

منظری، ش، ج محقق نیشابوری، ع. خرازی پاکدل، ع پازوکی و ا. ابراهیمی (1393). واژه­نامه­ی حشره­شناسی (معادل­های فارسی و تعریف­ها)، بخش سوم: آرایه بندی. انجمن حشره شناسی ایران. 77 ص.

Campbell B. & Lack E. (1985). A Dictionary of Birds. T&AD Poyser, Calton, 670 pp.

 

Clark W.S. (1999).  A Field Guide to the RAPTORS of Europe, the Middle East and North Africa. Oxford University Press, Oxford, 371 pp.

 

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

 

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

 

* Avibase-bsc-oec.org

 

www.hbw.com

 

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی