کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست آرایهشناختی پرندگان آزاد ایران- پرندگان ناگنجشکسان: بخش دوم

Taxonomic checklist of the wild birds of Iran- Non-passerines- Part II

 

Suborder LARI زیرراستۀ کاکاییسانیان

 

Family GLAREOLIDAE تیرۀ چلچلگان بیابانی (گِلاریولان)

نام چلچله بیابانی در کتاب جرویس رید آمده بود. همچنین واژه مصوب فرهنگستان فارسی است.

 

Cursorius سردۀ دودوَکها

Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوَک کرم‌رنگ

 • دودوک غربی Western Cream-colored Courser Cursorius cursor cursor (Latham, 1787)
 • دودوک ایرانی Iranian Cream-colored Courser Cursorius cursor bogolubovi Zarudny, 1885

 

Glareola سردۀ چلچله‌های بیابانی (گلاریولها)

Collared Pratincole Glareola pratincola گِلاریول بال‌سرخ

 • گلاریول بالسرخ اروپایی European Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Linnaeus, 1766)

Oriental Pratincole Glareola maldivarum گِلاریول خاوری

Black-winged Pratincole Glareola nordmanni گِلاریول بال‌سیاه

Small Pratincole Glareola lactea گِلاریول کوچک

 

Family LARIDAE تیرۀ کاکاییان

 

Group NODDIES گروه پرستواقیانوسیها

Brown Noddy Anous stolidus پرستواقیانوسی قهوه‌ای

 • پرستودریایی قهوهای هندیIndian Brown Noddy Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786)

Lesser Noddy Anous tenuirostris پرستواقیانوسی کوچک

 • پرستودریایی کوچک هندیIndian Lesser Noddy Anous tenuirostris tenuirostris (Temminck, 1823)

 

Group SKIMMERS گروه آبشکافها

Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی

 

Group GULLS گروه کاکاییها

 

Rissa سردۀ کاکاییهای پاسیاه

Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه

 • کاکایی پاسیاه اقیانوس اطلس Atlantic Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla tridactyla (Linnaeus, 1758)

 

Chroicephalus سردۀ کاکاییهای رنگین‌سر

 • نام سردۀ کاکاییهای صورتی، سرقهوهای و سرسیاه کوچک از Larus به Chroicocephalus تغییر کرده است.

 

Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی

Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای

Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک

 

Hydrocoleus سردۀ کاکاییهای کوچک

 • نام سردۀ کاکایی کوچک از Larus به Hydrocoloeus تغییر کرده است.

 

Little Gull Hydrocoloeus minutus کاکایی کوچک

 

Ichthyaetus سردۀ کاکاییهای ماهیخوار

Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus کاکایی مدیترانه‌ای

Pallas's (Great Black-headed) Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ

White-eyed Gull Ichthyaetus leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید

Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی

 

Larus سردۀ کاکاییهای بزرگ

 • در زیرگونه های کاکایی نوک سبز، نام منطقه خلیج فارس برای پراکنش زیرگونه نمادین (canus) نیز اشاره شده است. افزودن این زیرگونه نیاز به بررسی دارد.

 

Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز

 • کاکایی نوکسبز روسی Russian Common Gull Larus canus heinei Homeyer, 1853

Great Black-backed Gull Larus marinus کاکایی پشت‌سیاه بزرگ

Glaucous Gull Larus hyperboreus کاکایی راه‌راه

 • کاکایی راهراه اروپاییEuropean Glaucous Gull Larus hyperboreus hyperboreus Gunnerus, 1767

Vega Gull Larus vegae کاکایی وِگا (شرق سیبری)

 • کاکایی مغولیMongolian Gull Larus vegae mongolicus Sushkin, 1925

Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)

Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشتسیاه کوچک

 • زیرگونۀ کاکایی {پشتسیاه} بالتیکBaltic Gull Larus fuscus fuscus Linnaeus, 1758
 • کاکایی {پشتسیاه} سیبری Heuglin’s (or Siberian) Gull Larus fuscus heuglini Bree, 1876
 • کاکایی {پشتسیاه} آسیای میانه Steppe Gull Larus fuscus barabensis Johansen, H, 1960

 

Group TERNS گروه پرستودریاییها

 • نام فارسی این گروه از پرندگان به شکل ترکیبی و چسبیده "پرستودریایی" برای برابر واژه انگلیسی “Tern”می‌آید.

 

Gelochelidon سردۀ پرستودریایی نوککلفت

Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی

 • پرستودریایی نوککاکایی اوراسیایی Eurasian Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica nilotica (Gmelin, JF, 1789)

 

Hydroprogne سردۀ پرستودریایی خزری (کاسپی)

Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)

 

Thalasseus سردۀ پرستودریاییهای کاکلی

Greater Crested Tern (Swift Tern) Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ

 • پرستودریایی کاکلی بزرگ هندی Indian Greater Crested Tern Thalasseus bergii velox (Cretzschmar, 1827)

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک

 • پرستودریایی کاکلی کوچک بنگالیBengali Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesson, 1831)
 • پرستودریایی کاکلی کوچک ایرانی Persian Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis emigratus (Neumann, 1934)

Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد

 

Sternula سردۀ پرستودریاییهای کوچک

 • نام سردۀ پرستوهای دریایی کوچک و خلیج فارس از Sterna به Sternula تغییر کرده است.

Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک

 • پرستودریایی کوچک اوراسیاییEurasian Little Tern Sternula albifrons albifrons (Pallas, 1764)

Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس

 

Onychoprion سردۀ پرستودریاییهای پشتتیره

Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی

 • پرستودریایی پشتدودی دریای سرخ Red Sea Bridled Tern Onychoprion anaethetus antarcticus (Lesson, 1831)

Sooty Tern Onychoprion fuscatus پرستودریایی پشت‌سیاه

 • پرستودریایی پشتسیاه هندی Indian Sooty Tern Onychoprion fuscatus nubilosus (Sparrman, 1788)

 

Sterna سردۀ پرستودریاییها

River Tern Sterna aurantia پرستودریایی رودخانه‌ای

Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی

 • پرستودریایی معمولی Common Tern Sterna hirundo hirundo Linnaeus, 1758

White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید

 

Chlidonias سردۀ پرستوتالابیها

Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره

 • پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره اوراسیایی Eurasian Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Pallas, 1811)

White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید

Black Tern Chlidonias niger پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه

 • پرستودریایی (پرستوتالابی) سیاه اوراسیاییEurasian Black Tern Chlidonias niger niger (Linnaeus, 1758)

 

Family STERCORARIIDAE تیرۀ کاکاییاقیانوسیان

Brown Skua Stercorarius antarcticus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) قهوه‌ای

 • کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قهوهای قطب جنوب Antarctic Brown Skua Stercorarius antarcticus lonnbergi (Mathews, 1912)

Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ

Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) قطبی

Long-tailed Jaeger Stercorarius longicaudus کاکایی‌اقیانوسی (اسکوآی) دم‌دراز

 • کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دمدراز اسکاندیناوی Scandinavian Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus longicaudus Vieillot, 1819

 

 

Order PHAETHONTIFORMES راستۀ نوکسرخ دریاییسانان

Family PHAETHONTIDAE تیرۀ نوکسرخان دریایی

Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی

 • نوکسرخ دریایی هندیIndian Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus indicus Hume, 1876

 

 

Order GAVIIFORMES راستۀ شیرجهروسانان (غواص‌سانان)

Family GAVIIDAE تیرۀ شیرجهروان (غواصان)

Gavia سردۀ شیرجه‌روها (غواص‌ها)

Red-throated Loon Gavia stellata غواص (شیرجه‌رو) گلوسرخ

Black-throated Loon Gavia arctica غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه

 • غواص (شیرجه‌رو) گلوسیاه اوراسیاییEurasian Black-throated Diver Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

 

 

Order PROCELLARIIFORMES راستۀ کبوتردریاییسانان

Family OCEANITIDAE تیرۀ مرغان توفان

Wilson's Storm Petrel Oceanites oceanicus مرغ توفان ویلسون

 • مرغ توفان ویلسونWilson’s Storm Petrel Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)

 

Family PROCELLARIDAE تیرۀ کبوتران دریایی

 • نام سردۀ دو گونه کبوتر دریایی دم‌پهن و دودی از Puffinus به Ardenna  تغییر کرده است و بر اساس اصول نامگذاری علمی، مطابق با نام سرده، نام گونهها نیز به pacifica و grisea تغییر کردهاند.

Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتردریایی مدیترانه‌ای

Wedge-tailed Shearwater Ardenna pacificus کبوتردریایی دم‌پهن

Sooty Shearwater Ardenna griseus کبوتردریایی دودی

Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتردریایی ایرانی

 • کبوتردریایی ایرانیPersian Shearwater Puffinus persicus persicus Hume, 1872

 

 

Order CICONIIFORMES راستۀ لکلکسانان

Family CICONIDAE تیرۀ لکلکان

Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه

Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید

 • لکلک گردنسفید هندیIndian Woolly-necked Stork Ciconia episcopus episcopus (Boddaert, 1783)

White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید

 • لکلک سفید اروپایی (غربی)European (or Western) White Stork Ciconia ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
 • لکلک سفید آسیایی (شرقی)Asian (or Eastern) White Stork Ciconia ciconia asiatica Severtzov, 1873

 

 

Order SULIFORMES راستۀ بوبیسانان

 • تاکنون برای بوبی واژه فارسی مناسب گزینش نشده است.

 

Family FREGATIDAE تیرۀ گلوبادکناکان

Lesser Frigatebird Fregata ariel گلوبادکنک کوچک

 • گلوبادکنک کوچک ماداگاسکارMascarene Lesser Frigatebird Fregata ariel iredalei Mathews, 1914

 

Family SULIDAE تیرۀ بوبیان

Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار

 • بوبی نقابدار دریای سرخRed Sea Masked Booby Sula dactylatra melanops Hartlaub, 1859

Red-footed Booby Sula sula بوبی پاسرخ

 • بوبی پاسرخ گرمسیریTropic Red-footed Booby Sula sula rubripes Gould, 1838

 

Family ANHINGIDAE تیرۀ مارگردنان

Anhinga سردۀ مارگردن‌ها

African Darter Anhinga rufa مارگردن آفریقایی

 • مارگردن شامیLevant Darter Anhinga rufa chanteri (Oustalet, 1882)

 

Family PHALACROCORACIDAE تیرۀ قرهقاران (باکلانان)

 

Microcarbo سردۀ قرهقارهای (باکلانهای) کوچک

 • نام سردۀ باکلان کوچک از Phalacrocorax به Microcarbo تغییر کرده است.

Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus باکلان (قره‌قار) کوتوله (کوچک)

Phalacrocorax سردۀ قرهقارها (باکلانها)

Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ

 • باکلان بزرگ اوراسیاییEurasian Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Staunton, 1796)

Socotra Cormorant Phalacrocorax nigrogularis باکلان (قره‌قار) گلوسیاه

 

 

Order PELECANIFORMES راستۀ پلیکانسانان (لَمبرسانان)

نام لَمبر در کتاب جانورشناسی عمومی (حبیبی، 1373) آمده بود و در شمال کشور نام رایج است.

 

Family THRESKIORNITHIDAE تیرۀ اکراسان

Subfamily THRESKIORNITHINAE زیرتیرۀ اکراسیان

 

Threskiornis سردۀ اکراسهای سپید

African Sacred Ibis Threskiornis aethiopicus اکراس آفریقایی

 

Plegadis سردۀ اکراسهای تیره

Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه

 

Subfamily PLATALEINAE زیرتیرۀ کفچهنوکیان

Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک اوراسیایی

 • کفچهنوک اوراسیاییEurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia Linnaeus, 1758

 

Family ARDEIDAE تیرۀ وکایان (حواصیلان)

 

Subfamily BOTAURINAE زیرتیرۀ بوتیماریان

 

Botaurus سردۀ بوتیمارهای بزرگ

Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ

 • بوتیمار بزرگ اوراسیاییEurasian Bittern Botaurus stellaris stellaris (Linnaeus, 1758)

 

Botaurus سردۀ بوتیمارهای کوچک

Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک

 • بوتیمار کوچک اوراسیاییEurasian Little Bittern Ixobrychus minutus minutus (Linnaeus, 1766)

 

Subfamily ARDEINAE زیرتیرۀ وکاییان (حواصیلیان)

 

Nycticorax سردۀ وِکاهای (حواصیلهای) شب

Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب

 • حواصیل (وِکای) شب اوراسیاییEurasian Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

 

Butorides سردۀ وِکاهای (حواصیلهای) سبز

 • در مورد حواصیل سبز، زیرگونه javanica برای این گونه اضافه شد. سپس زیرگونه Butorides striata chloriceps (Bonaparte, 1855)  با زیرگونه Butorides striata javanica (Horsfield, 1821) ادغام شدند و اکنون زیرگونه‌ای که در ایران حضور دارد، فرم javanica است که فرم chloripes را نیز دربر می‌گیرد (Rasmussen & Anderton, 2012).

 

Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز

 • حواصیل (وِکای) سبز هندیIndian Striated Heron Butorides striata javanica (Horsfield, 1821)

 

Ardeola سردۀ وِکاهای (حواصیلهای) برکهای

Squacco Heron Ardeola ralloides حواصیل (وِکای) زرد

Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی

 

Bubulcus سردۀ گاوچَرانکها

Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی

Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus گاوچرانک آسیایی

 

Ardea سردۀ وِکاها (حواصیلها)

Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری

 • حواصیل (وِکای) خاکستری اوراسیاییEurasian Grey Heron Ardea cinerea cinerea Linnaeus, 1758

Goliath Heron Ardea goliath غول‌حواصیل (غول‌وِکا)

Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی

 • حواصیل (وِکای) ارغوانی اوراسیاییEurasian Purple Heron Ardea purpurea purpurea Linnaeus, 1766

Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ

 • اگرت (قار) بزرگ غربیWestern Great Egret Ardea alba alba Linnaeus, 1758
 • اگرت (قار) بزرگ شرقیEastern Great Egret Ardea alba modesta Gray, JE, 1831

Intermediate Egret Ardea intermedia اگرت (قار) میانی

 • اگرت (قار) میانی جنوب آسیاSouth Asian Intermediate Egret Ardea intermedia intermedia Wagler, 1829

 

Egretta سردۀ قارها (اگرتها)

Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک

 • اگرت کوچک اوراسیاییEurasian Little Egret Egretta garzetta garzetta (Linnaeus, 1766)

Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی

 • اگرت (قار) ساحلی آسیاییAsian Reef Heron Egretta gularis schistacea (Hemprich & Ehrenberg, 1828)

 

Family PELECANIDAE تیرۀ پلیکانان (لمبریان)

Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان سفید

Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان خاکستری

 

 

Order ACCIPITRIFORMES راستۀ بازسانان

Suborder ACCIPITRES زیرراستۀ بازسانیان

 

Family PANDIONIDAE تیرۀ عقابان ماهیگیر

Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر

 • عقاب ماهیگیر اوراسیاییEurasian Osprey Pandion haliaetus haliaetus (Linnaeus, 1758)

 

Family ACCIPITRIDAE تیرۀ بازان

 

Subfamily ELANINAE زیرتیرۀ کورکوریان بالسیاه

Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه

 • کورکور بالسیاه گسترۀ میانی[Central] Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus (Latham, 1790)

 

Subfamily GYPAETINAE زیرتیرۀ همایان

 

Gypaetus سردۀ هماها

Bearded Vulture Gypaetus barbatus هما

 • همای اوراسیاییEurasian Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758)

 

Neophron سردۀ کرکسهای کوچک

Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)

 • کرکس کوچک مصریEgyptian Vulture Neophron percnopterus percnopterus (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily PERNINAE زیرتیرۀ سارگپه‌ایان جنگلی (عسل‌خوار)

Pernis سردۀ سارگپه‌های جنگلی (عسل‌خوار)

 

European Honey Buzzard Pernis apivorus سارگپۀ جنگلی (عسل‌خوار) اروپایی

 

 • در مورد سارگپۀ جنگلی (عسل‌خوار) تاجدار، فرمی که مهاجر زمستانگذران ایران است، به احتمال زیاد زیرگونۀ orientalis است اما نیاز به بررسی بیشتر در مورد زیرگونه‌های این گونه در ایران است.

 

Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپۀ جنگلی (عسل‌خوار) تاجدار

 • سارگپۀ جنگلی (عسل‌خوار) تاجدار خاوریEastern Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus orientalis Taczanowski, 1891

 

Subfamily AEGYPYIINAE زیرتیرۀ دالیان

 

Gyps سردۀ دالهای قهوهای

White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید

Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی

Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)

 • دال قهوه‌ای اوراسیاییEurasian Griffon Vulture Gyps fulvus fulvus (Hablizl, 1783)

 

Aegypius سردۀ دالهای سیاه

Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه

 

Subfamily CIRCAETINAE زیرتیرۀ عقابیان مارخوار

Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار

 

Subfamily AQUILINAE زیرتیرۀ عقابیان

 

Clanga سردۀ عقابهای خالدار

 • عقابهای خالدار ایران، با نام سردۀ Clanga شناخته میشوند.

 

Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

 • ‘fulvescens’-morph ریخت کُرَنگ‌فام

 

Hieraaetus (Small eagles) سردۀ عقابهای کوچک

Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پَرپا

 

Aquila (True Eagles) سردۀ عقابهای راستین

Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی

 • عقاب خاکی هندیIndian Tawny Eagle Aquila rapax vindhiana Franklin, 1831

Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)

 • عقاب صحرایی (دشتی) غربیWestern Steppe Eagle Aquila nipalensis orientalis Cabanis, 1854

Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی

Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی

 • عقاب طلایی اوراسیاییEurasian Golden Eagle Aquila chrysaetos homeyeri Severtzov, 1888

Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر

 • عقاب دوبرادر اوراسیاییEurasian Bonelli’s Eagle Aquila fasciata fasciata Vieillot, 1822

 

Subfamily ACCIPITRINAE (Hawks) زیرتیرۀ بازیان

Accipiter (Hawks) سردۀ بازها

Shikra Accipiter badius پیغوی (بازگنجشک) کوچک

 • پیغوی کوچک شمالیNorthern Shikra Accipiter badius cenchroides (Severtzov, 1873)

Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی (بازگنجشک) بزرگ

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه) اوراسیایی

 • قرقی (باشه) اوراسیاییEurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisus (Linnaeus, 1758)
 • قرقی (باشه) سیبریSiberian Sparrowhawk Accipiter nisus nisosimilis (Tickell, 1833)

Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)

 • طرلان (شهباز) مدیترانهایMediterranean Goshawk Accipiter gentilis marginatus (Piller & Mitterpacher, 1783)

 

Subfamily CIRCINAE زیرتیرۀ سنقریان

Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی (معمولی)

 • سنقر تالابی اوراسیاییEurasian Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی

Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری

Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید

Montagu's Harrier Circus pygargus سنقر گندمزار

 

Subfamily MILVINAE زیرتیرۀ زغنیان

Milvus سردۀ زغنها

 • برای نام فارسی این تیره و سرده، از واژه کهن "زغن" بهره‌گیری شد.

 

Red Kite Milvus milvus کورکور حنایی

 • کورکور حنایی اوراسیاییEurasian Red Kite Milvus milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه

 • کورکور سیاهBlack Kite Milvus migrans migrans (Boddaert, 1783)
 • کورکور گوشسیاهBlack-eared Kite Milvus migrans lineatus (Gray, JE, 1831)
 • کورکور سیاه هندیIndian Black Kite Milvus migrans govinda Sykes, 1832

 

Haliastur سردۀ کورکورهای دریایی

Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید)

 

Subfamily HALIAEETINAE زیرتیرۀ عقابیان دمسفید

Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس

White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید

 • عقاب دمسفید اوراسیاییEurasian White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily BUTEONINAE زیرتیرۀ سارگپهایان

 

Butastur سردۀ سارگپههای چشمسفید

White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپۀ چشم‌سفید

 

Buteo سردۀ سارگپهها

Rough-legged Buzzard Buteo lagopus سارگپۀ پرپا

 • سارگپۀ پرپای اوراسیاییEurasian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus lagopus (Pontoppidan, 1763)
 • سارگپۀ پرپای آسیاییAsian Rough-legged Buzzard Buteo lagopus menzbieri Dementiev, 1951

Upland Buzzard Buteo hemilasius سارگپۀ کوهی (بلندا)

Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپۀ پابلند

 • سارگپۀ پابلند شمالیNorthern Long-legged Buzzard Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar, 1829)

Common Buzzard Buteo buteo سارگپۀ معمولی

 • The vulpinus group گروه زیرگونه‌ای سارگپۀ حنایی
 • زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} هیرکانی[Hyrcanian Buzzard] (or Southern Steppe Buzzard) Buteo buteo menetriesi Bogdanov, 1879
 • زیرگونۀ سارگپۀ {معمولی} دشتیSteppe Buzzard (or Northern Steppe Buzzard) Buteo buteo vulpinus (Gloger, 1833)

 

Order STRIGIFORMES راستۀ جغدسانان

Suborder STRIGINAE زیرراستۀ جغدسانیان

 

Family TYTONIDAE تیرۀ جغدان انبار

 • جغد انبار به دو گونه تقسیم شده و گونه موجود در ایران Western Barn Owl (Tyto alba) میباشد.

Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار

 • جغد انبار خاورمیانه Middle Eastern Barn Owl Tyto alba erlangeri Sclater, WL, 1921

 

Family STRIGIDAE (True Owls) تیرۀ جغدان راستین

 

Aegolius سردۀ جغدهای درختزار

Boreal (Tengmalm’s) Owl Aegolius funereus جغد شمالی

 

Athene سردۀ جغدهای کوچک

 • جایگاه سردۀ جغدهای کوچک (Athene) در پیش از مرغ حق‌ها قرار گرفته است.

Little Owl Athene noctua جغد کوچک

 • جغد کوچک بلخی Bactrian (or Blyth’s) Little Owl Athene noctua bactriana Blyth, 1847

Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی

 • جغد خالدار هندی Indian Spotted Owlet Athene brama indica (Franklin, 1831)

 

Otus سردۀ مرغ حقها

Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی

 • مرغ حق جنوب غرب آسیا Southwest Asian Scops Owl Otus brucei exiguus Mukherjee, 1958
 • مرغ حق جنوبی آسیای میانه Central Asian Scops Owl Otus brucei brucei (Hume, 1872)
 • مرغ حق جنوبی سمنوفSemenow’s Scops Owl Otus brucei semenowi (Zarudny & Härms, 1902)

Eurasian Scops Owl Otus scops مرغ حق اوراسیایی

 • مرغ حق تورانی  [Turan] Scops Owl Otus scops turanicus (Loudon, 1905)
 • مرغ حق اوراسیایی شرقیEastern Scops Owl Otus scops pulchellus (Pallas, 1771)

Oriental Scops Owl Otus sunia مرغ حق خاوری

 • مرغ حق خاوریOriental Scops Owl Otus sunia sunia (Hodgson, 1836)

 

Asio سردۀ جغدهای گوشدار

Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز

 • جغد گوشدراز اوراسیایی Eurasian Long-eared Owl Asio otus otus (Linnaeus, 1758)
 • جغد گوشدراز شمالی Northern Short-eared Owl Asio flammeus flammeus (Pontoppidan, 1763)

Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی

 

Bubo سردۀ بوفها

Snowy Owl Bubo scandiacus بوف برفی

Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی

 • شاهبوف شرق اروپا “East European (or Byzantine or Aharoni’s)” Eagle-Owl Bubo bubo interpositus Rothschild & Hartert, 1910
 • شاهبوف ایرانی “Iranian” Eagle-Owl Bubo bubo nikolskii Zarudny, 1905
 • شاهبوف دشتی “Steppe” Eagle-Owl Bubo bubo turcomanus (Eversmann, 1835)
 • شاهبوف ترکمنی”Turkmenistan” Eagle-Owl Bubo bubo omissus Dementiev, 1933

 

Ketupa سردۀ بوفهای ماهیخوار

Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهی‌خوار

 • بوف ماهیخوار غربی (سمنوف) Western (or Semenow’s) Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis semenowi Zarudny, 1905

 

Strix سردۀ جغدهای بیگوش

Tawny Owl Strix aluco جغد جنگلی

 • جغد جنگلی زاگرسی Zagros Tawny Owl Strix aluco sanctinicolai (Zarudny, 1905)
 • جغد جنگلی هیرکانی Hyrcanian Tawny Owl Strix aluco willkonskii (Menzbier, 1896

Omani Owl Strix butleri جغد طلایی

 

 

Order BUCEROTIFORMES راستۀ نوکشاخسانان

Family UPUDIDAE تیرۀ شانه‌به‌سران

 • برای نام فارسی این تیره، از واژه فارسی و رایج "شانه‌به‌سر" بهره‌گیری شد.

 

Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)

 • هدهد (شانه‌به‌سر) اوراسیایی Eurasian Hoopoe Upupa epops epops Linnaeus, 1758

 

 

Order CORACIIFORMES راستۀ سبزقباسانان

Family CORACIIDAE تیرۀ سبزقبایان

Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی

 • سبزقبای هندی بنگالی Bengali Roller Coracias benghalensis benghalensis (Linnaeus, 1758)

European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)

 • سبزقبای اروپایی (معمولی) غربی Western European Roller Coracias garrulus garrulus Linnaeus, 1758
 • سبزقبای اروپایی (معمولی) شرقی Eastern European Roller Coracias garrulus semenowi Loudon & Tschusi, 1902

 

Family MEROPIDAE تیرۀ زنبورخواران

Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز

 • زنبورخوار سبز بلوچی [Baluchistan] Green Bee-eater Merops orientalis beludschicus Neumann, 1910

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)

 • زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی) Persian Blue-cheecked Bee-eater Merops persicus persicus Pallas, 1773

European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)

 

  • با توجه به جدا بودن زیرراستۀ ماهیخورکسانیان، این زیرراسته پس از تیرۀ زنبورخواران قرار گرفته است.

Suborder ALCEDINI زیرراستۀ ماهیخورکسانیان

 

Family ALCEDINIDAE تیرۀ ماهیخورکان

 

Subfamily Halcyoninae (Tree Kingfishers) زیرتیرۀ ماهیخورکیان درختی

White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید

 • ماهیخورک سینهسفید غربی Western White-breasted Kingfisher Halcyon smyrnensis smyrnensis (Linnaeus, 1758)

Grey-headed Kingfisher Halcyon leucocephala ماهی‌خورک سرخاکستری

 

Subfamily Alcedininae زیرتیرۀ ماهیخورکیان رودخانهای

Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)

 • ماهیخورک معمولی (کوچک) گسترۀ میانی [Central] Common Kingfisher Alcedo atthis atthis (Linnaeus, 1758)

 

Subfamily Cerylinae زیرتیرۀ ماهیخورکیان آبی

Pied Kingfisher Ceryle rudis ماهی‌خورک ابلق

 • ماهیخورک ابلق سوری Syrian Pied Kingfisher Ceryle rudis syriacus Roselaar, 1995

 

 

Order PICIFORMES راستۀ دارکوبسانان

Family PICIDAE تیرۀ دارکوبان

 

Subfamily JYNGINAE زیرتیرۀ دارکوبیان قهوهای

Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

 • دارکوب قهوهای اروپایی European Wryneck Jynx torquilla torquilla Linnaeus, 1758

 

Subfamily PICINAE (True Woodpeckers) زیرتیرۀ دارکوبیان راستین

Tribe MELANERPINI دارکوبتباران خالدار

 

Dendrocoptes سردۀ دارکوبهای خالدار سرسرخ

 • نام سردۀ دارکوب سرسرخ از Dendrocopos، به Dendrocoptes تغییر یافته است.

Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes (Dendrocopos) medius دارکوب سرسرخ

 • دارکوب سرسرخ قفقازیCaucasus Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius caucasicus (Bianchi, 1904)
 • دارکوب سرسرخ زاگرسی Zagros Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius sanctijohannis (Blanford, 1873)

 

Dryobates سردۀ دارکوبهای خالدار کوچک

 • نام سردۀ دارکوب کوچک از Dendrocopos، به Dryobates تغییر یافته است.

Lesser Spotted Woodpecker Dryobates (Dendrocopos) minor دارکوب خالدار کوچک

 • دارکوب خالدار کوچک هیرکانیHyrcanian Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor hyrcanus (Zarudny & Bilkevitch, 1913)
 • دارکوب خالدار کوچک زاگرسیZagros Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor morgani Zarudny & Loudon, 1904

 

Dendrocopos سردۀ دارکوبهای خالدار بزرگ

Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی

 • دارکوب باغی سوری Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus syriacus (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
 • دارکوب باغی قفقازی Caucasian Woodpecker Dendrocopos syriacus transcaucasicus Buturlin, 1910
 • دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct

Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major دارکوب خالدار بزرگ

 • The nominate major group گروه زیرگونهای دارکوب خالدار بزرگ نمادین
 • دارکوب خالدار بزرگ هیرکانی Hyrcanian Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major poelzami (Bogdanov, 1879)

 

Tribe PICINI دارکوبتباران راستین

 

Dryocopus سردۀ دارکوبهای سیاه

Black Woodpecker Dryocopus martius دارکوب سیاه

 • دارکوب سیاه اوراسیایی Eurasian Black Woodpecker Dryocopus martius martius (Linnaeus, 1758)

 

Picus سردۀ دارکوبهای سبز

Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکمپولکی

 • دارکوب سبز شکمپولکی خراسانی Khorasan Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus flavirostris (Menzbier, 1886)

European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی

 • دارکوب سبز اوراسیایی Eurasian Green Woodpecker Picus viridis karelini Brandt, 1841
 • دارکوب سبز زاگرسی Zagross Green Woodpecker Picus viridis innominatus (Zarudny & Loudon, 1905)
 • دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis (Zarudny, 1911) Extinct

 

Order FALCONIFORMES راستۀ شاهینسانان

Family FALCONIDAE تیرۀ شاهینان

Subfamily FALCONINAE زیرتیرۀ شاهینیان

Falco سردۀ شاهینها

Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک (ناخن‌سفید)

Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی

 • دلیجۀ معمولی اوراسیایی Eurasian Common Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus Linnaeus, 1758

Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین سرحنایی

 • شاهین سرحنایی آسیایی Asian Red-headed Merlin Falco chicquera chicquera Daudin, 1800

Red-footed Falcon Falco vespertinus شاهین پاسرخ

Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور

Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی

Merlin Falco columbarius تُرُمتای (شاهین کوچک)

 • ترم‌تای اروپاییEuropean Merlin Falco columbarius aesalon Tunstall, 1771
 • ترم‌تای سیبری Siberian Merlin Falco columbarius insignis (Clark, AH, 1907)
 • ترم‌تای کمرنگ Pallid Merlin Falco columbarius pallidus (Sushkin, 1900)

Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهینِ زیبا)

 • لیل اوراسیایی Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo Linnaeus, 1758

Lanner Falcon Falco biarmicus لاچین

 • لاچین دریای سیاه Black Sea Lanner Falcon Falco biarmicus feldeggii Schlegel, 1843

Laggar Falcon Falco jugger شاهین بلوچی

Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)

 • بالابان غربی Western Saker Falcon Falco cherrug cherrug Gray, JE, 1834
 • بالابان آسیای میانه Central Asian Saker Falcon Falco cherrug coatsi Dementiev, 1945
 • بالابان هِندِرسونHenderson’s Saker Falcon Falco cherrug hendersoni Hume, 1871
 • بالابان شرقی (تبت)Eastern (Tibet) Saker Falcon Falco cherrug milvipes Jerdon, 1871

Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بحری)

 • The peregrinus group (Peregrine Falcon) گروه زیرگونهای شاهین بحری
 • شاهین سیبری (سینه‌سفید)Siberian Falcon Falco peregrinus calidus Latham, 1790
 • شاهین مدیترانه‌ای (تُرکی)Mediterranean Falcon Falco peregrinus brookei Sharpe, 1873
 • The pelegrinoides/babylonicus group (Barbary Falcon) گروه زیرگونهای شاهین معمولی (کوهی)
 • شاهین پسِ‌سر‌سرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus Sclater, PL, 1861
 • شاهین عربی (باربِری)Arabian (Barbary) Falcon Falco peregrinus pelegrinoides Temminck, 1829

 

 

Order PSITTACIFORMES راستۀ طوطیسانان

Superfamily PSITTACOIDEA (True Parrots) بالاتیرۀ طوطی‌واران

Family PSITTACULIDAE (Old World Parrots) تیرۀ طوطیان جهان کهن

Subfamily PSITTACULINAE (Parrots) زیرتیرۀ طوطیان سبز

Tribe PSITTACULINI طوطیتباران آسیایی

Genus PSITTACULA (Ring-necked Parakeets) سردۀ طوطیهای طوقدار

Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر Exotic

 • شاهطوطی نپالی Nepal Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria eupatria (Linnaeus, 1766) Exotic

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی

 • طوطی طوقصورتی آسیایی Asian Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri borealis (Neumann, 1915)

*****

نظرات  (۲)

۰۱ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۱۷ سید مهدی میرسیار
سلام دوستان
لطفا اگر ممکن است تاریخ دقیق تغییرات و منابع را ذکر بفرمائید
و آیا در گزارشات و مکتوبات علمی و نام نویسی های پرندگان این تغییرات حتما بایستی لجاظ گردد یا خیر الزامی نیست؟
پاسخ:
جناب آقای میرسیار

این تغییرات، از طرف تاکسونومیستها و کسانی که در زمینه چک لیستهای جهانی کار می کنند، تهیه می شود و توصیه می شود که دوستانی که تجربه کمتری در این زمینه دارند، از این چک لیستهای جهانی معتبر استفاده کنند.
این تغییرات بر اساس چک لیست IOC تنظیم شده و آخرین تغییرات تا دسامبر 2015 لحاظ شده است.
http://www.worldbirdnames.org/

با تشکر
خالقی زاده
۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۰۲ جمشید منضوری
اقای دکتر خالقی زاده با سلام
ازاینکه زحمت می کشید و فعالیتهائی در زمینه پرندگان انجام می دهید جای تشکر دارد. من فکر می کنم اگر بجای خانواده ، تیره بکار ببرید بهتر است. چون تصور همگان از خانواده یک نر و ماده همراه جوجه هایش است. ولی در یک تیره ممکن است جنسها و گونه های زیادی  قرار بگیرد.
سپاسگزارم.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی